פרינל תרסיס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-12-2020

מרכיב פעיל:
HYDROCORTISONE; LIDOCAINE AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TRUPHARM MARKETING 1985 LTD.
קוד ATC:
C05AA01
טופס פרצבטיות:
ספריי
הרכב:
HYDROCORTISONE 0.2 %W/W; LIDOCAINE AS HYDROCHLORIDE 1 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
אנאלי חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
DERMAL LABORATORIES LTD., UK
קבוצה תרפויטית:
HYDROCORTISONE
איזור תרפויטי:
HYDROCORTISONE
סממני תרפויטית:
For the symptomatic relief of anal and perianal pain and pruritis such as associated with haemorrhoids.
מספר אישור:
101 73 28406 00
תאריך אישור:
2011-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

05-12-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986- ו"משתה )םירישכת(

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

2011ינויב רשואו קדבנ ונכותו

לנירפ

סיסרת

:בכרה

Hydrocortisone B.P. 0.2% w/w

Lidocaine Hydrochloride B.P. 1.0% w/w

:םיליעפ יתלב םירמוח

MacrogolCetostearylEther,CitricAcidMonohydrate,Sodium

Citrate, Propyl Gallate, Phenoxyethanol, Purified Water

:תיטיופרת הצובק

דיאוקיטרוקוקולג - ןוזיטרוקורדיה

ימוקמ שחלאמ - ןיאקודיל

:תיאופר תוליעפ

תעבטהיפלךומסהרוזאבותעבטהיפביוריגודרג,באכבהלקהל

.םירוחטל םירושקה םיבצמב

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

הפורתהיביכרממדחאלתושיגרךלהעודיםאשמתשהלןיא

.דירולכורדיה ןיאקודילל רקיעבו

לעםוהיזמת/לבוסךניהםא,תקלדלשהרקמבי/שמתשתלא

.רועה תפחש ,יתיירטפ וא )ספרה ןוגכ( ילריו ,יקדייח עקר

םוקמםושבשמתשהלןיא,תעבטהיפךותבשמתשהלןיא

קלדומרועלעשמתשהלןיא,תעבטהיפביבסואלעוניאש

.קודס וא

ינפלאפורבץעוויהלילבמוזהפורתבשמתשהלןיא

:לופיטה תלחתה

.הקינימ וא ןוירהב ךניה םא

תכרעמדוקפתביוקילמרבעבתלבסואת/לבוסךניהםא

.ןוסיחה

אפורלחוודלשיתכשוממהפוקתרישכתבםישמתשמרשאכ

.טקרטק וא המוקואלג ,תרכוסמ ת/לבוס ךניה םא

:תורהזא

תארוהבאלאףצרבםימי7-ללעמוזהפורתבשמתשהלןיא

.אפור

םימומידואםיבאכמת/לבוסךניהוהדימבאפורלתונפלשי

םאוא,החופנןטבהםא,ךיתואיציבצקביונישלח,תעבטהיפמ

.לקשמב ת/דרוי ךניה

עידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע

תויהלבייחשומישה,םירגבתמבשומישבתשרדנתדחוימתוריהז

.יאופר בקעמב הוולמ

.הפהו ףאה ,םייניעה םע עגממ רהזיהל שי

:תויתפורת-ןיב תובוגת

תרחאהפורתבת/שמתשמךניהםאוזהפורתבשמתשהלןיא

.אפורה לש ורושיאב אלא םידיאורטס הליכמה

:יאוול תועפות

תולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב

.שבוי ,ימוקמ יוריג ,ץוצקע תשוחת :ןוגכ ,יאוול תועפות עיפוהל

תפוקתרחאלרצקןמזךותללכ-ךרדבתופלוחולאתועפות

.רישכתל תולגתסהה

םורגללולע,םידליבדחוימב,תולודגתויומכבךשוממשומיש

תקספה.לנרדאהתטולביוכידלולופיטהרוזאברועהתוקקדהל

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

.אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה :)רידנ( החירפ ,תושיגר

ןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

םעץעייתהלךילעתיללכהךתשגרהביונישלחםאוא,הז

.דימ אפורה

:ןונימ

תרמוחיפלםויבםימעפ3דעעוגנהרוזאהלעתחאםעפי/ססר

.השיג רשפאל ידכ םיירוחאה תא י/קשפ ךרוצה תדימב ,בצמה

תחתמםידלילותוקוניתלללכ-ךרדבתדעוימהניאוזהפורת

.אפור חוקיפ תחת אלא14ליגל

אפורלתונפלשיםימי7-10ךותךבצמברופישלחאלםא

.לפטמה

:בל י/םיש

.דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל

.הפהו ףאה ,םייניעה םע עגממ ענמיהל שי

:שומישה ןפוא

ותואי/רומש,יטסלפהןגמההסכמתאי/רסהשומישהינפל

.שומישה רחאל םוקמל י/רזחהו

הבאשמהתלועפתאי/לחתה.ןוויכלכבסיסרתהתאליעפהלןתינ

.ןושארה שומישה ינפל תוציחל2-3ידי-לע

רוזאהלעי/ססר.תעבטהיפרוזאתאבטיהי/שביוי/ץחר

.עוגנה

.תרפופשה תא בטיה י/רוגס

.ךידי י/ץחר

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

רוזאהלעי/ססר.תעבטהיפרוזאתאבטיהי/שביוי/ץחר

.עוגנה

.תרפופשה תא בטיה י/רוגס

.ךידי י/ץחר

!הלערה י/ענמ

גשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

.הלערה י/ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי

י/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ

!אפורמ תשרופמ הארוה אללהאקהל םורגל ןיא

הנמהותויוותהתאקודבלשי!ךשוחבתופורתלוטילןיא

םאםייפקשמביכרהלשי.הפורתת/לטונךניהשםעפלכב

.םהל ה/קוקז ךניה

:הנסחא

.בטיה י/רוגס .25°C לעמ אל רדחה תרוטרפמטב

תורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפלםג

לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומהפוקתל

קפיסשחקורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתה

.הפורתה תא ךל

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

1017328406:הפורתה םושיר 'סמ

:ןרצי

,מ"עב למרד תודבעמ

.הילגנא ,סטרה רומסוג

:םושירה לעב

,מ"עב1985קוויש םראפורת

.הינתנ םורד .ת.א ,8105.ד.ת ,גלופ תוישעת קראפ

03-08.12 PL-1008

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE

WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS

(PREPARATIONS) - 1986

Read this package insert carefully

in its entirety before using this medicine

The format of this leaflet was determined by

the Ministry of Health and its content

was checked and approved in June 2011

Perinal

Spray

Composition:

Hydrocortisone B.P. 0.2% w/w

Lidocaine Hydrochloride B.P. 1.0% w/w

Inactive ingredients:

MacrogolCetostearylEther,CitricAcidMonohydrate,Sodium

Citrate, Propyl Gallate, Phenoxyethanol, Purified Water

Therapeutic group:

Hydrocortisone - glucocorticoid

Lidocaine - local anesthetic

Therapeutic activity:

Forthereliefofpain,itchingandirritationintheanaland

perianal area that are associated with hemorrhoids.

When should the preparation not be used?

Donotusethismedicineifyouhaveaknownsensitivity

toanyofitsingredients,especiallytolidocaine

hydrochloride.

Donotuseincaseofinflammation,ifyousufferfrom

abacterial,viral(e.g.herpes)orfungalinfection,

tuberculosis of the skin.

Donotuseinsidetheanus.Donotuseonanyplacethat

isnotonoraroundtheanus.Donotuseoninflamedor

cracked skin.

Donotusethismedicinewithoutconsultingadoctor

before starting treatment:

If you are pregnant or breastfeeding.

Ifyouaresuffering,orhavesufferedinthepast,from

impaired function of the immune system.

Whenusingthispreparationforaprolongedperiod,inform

the doctor if you have diabetes, glaucoma or cataracts.

Warnings:

Donotusethismedicineformorethan7consecutivedays,

unless instructed to do so by a doctor.

Ifyouexperiencepainorbleedingfromtheanus,ifthereis

achangeinyourbowelhabits,ifyourabdomenisbloated,

or if you are losing weight, consult a doctor.

Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,

informyourdoctorbeforecommencingtreatmentwith

this medicine.

Specialcareiswarrantedinadolescents-treatmentmust

be carried out under medical supervision.

Be careful of contact with the eyes, nose and mouth.

Drug interactions:

Donotusethismedicineifyouaretakinganother

medicinecontainingsteroids,unlessitiswithyourdoctor’s

approval.

Side effects:

Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adverse

reactionsmayoccurduringtreatmentwiththismedicine,

such as: stinging sensation, local irritation, dryness.

Thesesideeffectsusuallydisappearwithinashorttime

Prolongeduseinlargeamounts,especiallyinchildren,

maycausethinningoftheskininthetreatmentarea,and

adrenalglandsuppression.Discontinuinguseusuallystops

these side effects.

Side effects that require special attention:

Sensitivity,rash(rare):stoptreatmentandrefertothe

doctor.

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentioned

inthisleaflet,orifthereisachangeinyourgeneralhealth,

consult your doctor immediately.

Dosage:

Sprayonceovertheaffectedareaupto3timesaday,

dependingontheseverityofthecondition.Ifnecessary,

spread the buttocks to allow access.

Thismedicineisnotusuallyintendedforadministrationto

infantsandchildrenunder14yearsofage,unlessunder

a doctor’s supervision.

Ifthereisnoimprovementinyourconditionwithin7-10

days, refer to the attending doctor.

Attention:

Donotswallow!Thismedicineisintendedforexternal

use only.

Avoid contact with the eyes, nose and mouth.

Directions for use:

Beforeuseremovetheprotectiveplasticcover,keepitsafe

and return it to its place after use.

Youmayactivatethesprayinanydirection.Primethepump

by spraying 2-3 times before using for the first time.

Washanddrytheanalareacarefully.Sprayoverthe

affected area.

Close the tube tightly.

Wash your hands.

Howcanyoucontributetothesuccessofthe

treatment?

Washanddrytheanalareacarefully.Sprayoverthe

affected area.

Close the tube tightly.

Wash your hands.

Avoid poisoning!

Thismedicine,andallothermedicines,mustbestored

inasafeplaceoutofthereachofchildrenand/orinfants,

toavoidpoisoning.Ifyouhavetakenanoverdose,orifa

childhasaccidentallyswallowedthemedicine,proceed

immediatelytoahospitalemergencyroomandbringthe

package of the medicine with you.

Donotinducevomitingunlessexplicitlyinstructedtodo

so by a doctor!

Donottakemedicinesinthedark!Checkthelabeland

thedoseeachtimeyoutakeyourmedicine.Wearglasses

if you need them.

Storage:Storeatroomtemperature,notabove25°C.Close

tightly.Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstored

asrecommended,medicinesmaybekeptforalimited

periodonly.Pleasenotetheexpirydateofthemedicine!

Incaseofdoubt,consultthepharmacistwhodispensed

the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

License number:1017328406

Manufacturer:

Dermal Laboratories Ltd.,

Gosmore, Herts, England.

License holder:

Trupharm Marketing 1985 Ltd.,

Poleg Industrial Park, P.O.B. 8105,

Industrial Zone South Netanya.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה