פרימולוט-נור

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-02-2020

מרכיב פעיל:
NORETHISTERONE ACETATE
זמין מ:
BAYER ISRAEL LTD
קוד ATC:
G03DC02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
NORETHISTERONE ACETATE 5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BAYER WEIMAR GMBH UND CO.KG, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
NORETHISTERONE
איזור תרפויטי:
NORETHISTERONE
סממני תרפויטית:
Oral progestron for: Dysfunctional bleeding, primary and secondary amenorrhea, premenstrual syndrome, timing of mensturation and endometriosis.
מספר אישור:
122 29 24814 00
תאריך אישור:
2011-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

13-10-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

25-02-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

12-01-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

תא ל (תיגרלא) השיגר טאטצא ןורטסיתרונ

דחא לכל וא

ורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ תמישרל .הפ ,םיליעפ אלה םיביכרמה אר

ףיעס

"ףסונ עדימ"

וא ןוירהב ךנ ךניהו ןכתיש תבשוח תא

.ןוירהב

מ ךניה .הקינ

חמב היעבמ םעפ יא תלבס ה רוז םד

לוכ (תקקפ) םד שירק ל

תקקפ) םיילגרב ףיחסת) תואירב ,(םיקומע םידירו יר ) בלב ,(יתא לכב וא (יחומ ץבש) חומב ,(בל ףקתה .ךפוגב רחא קלח

לכ םינימסת ךל שי ימואתפ לועיש וא/ו המישנ רצוק ,הזחב באכ ןוגכ ,םד שירק לש םהש

.רבסומ וניאו

שי

בצמ ךל

וכיסה תא הלעמש והשלכ ךלש ן

קל יר ד ש (תקקפ) ם

תלבס הנרגיממ םעפ יא היאר תוערפה םע

תלבוס ךנ

ש וא המילחמ תא

וארמ םדה תוקידב תואצותו דבכ תלחממ ךלש דבכהש ת אל ןיידע

דוקפתל רזח

ןיק

דבכב םילודיגמ רבעב תלבס וא תלבוס ךנ

וסמ תלבוס ךנ ילכב קזנ םע תרכ םדה

שי

לולעש והשלכ ןטרס ךל ימחהל ב ר שח הפי

שנ ןימ ינומרוהל ןטרס ללוכ) םיי (דשה

ביאמ םומיד לש תויעב ךל שי יסמ ןימה יר העודי אל ןיידעש הב

ךנ מ תלבוס ארקנש בצמ

גושגש

היזלפרפיה

יר לש םחרה תיר

לפוטמ וניאש

טולומירפב ישמתשת לא

ךל שיו הדימב רונ

גוסמ דבכ תקלד

יטפה) סיט

ת תלטונ ךניהו ( ירישכ פר ם

ייא

טיבמוא םיליכמה רפאטיראפ /ריבסא ג יאר) ריבובאסאדו ריבאנוטיר /ריב ול תא םא" ם הנורחאל תחקל םא וא תחק רחא תופורת ("תו

אכ םיאבה םיבצמהמ דחאמ תלבס :ןוירהב תייה רש

(העודי אל הביסמ ןוירהב תבהצ) רועה לש הבהצה

ףוגה לכב דרג רג) נוירה ד

ע

ל

כרצל ןו תינ

םירישכת) םיחקורה תונקת יפל

(

ו"משתה

-

1986

ע תקוושמ הפורתה

דבלב אפור םשרמ יפ

טולומירפ

-

רונ

תוילבט

:הליכמ הילבט ל

טצא ןורטסיתרונ

ג"מ

(Norethisterone acetate 5mg)

םירמוח

עפ יתלב םילי

םינגרלאו

ףי

."ףסונ עדימ"

ארק

י

ןולעה תא ןויעב תשת םרטב ופוס דע שמ

י

.הפורתב

תה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע שי םא .הפור

ופסונ תולאש נפ ,ת

.חקורה לא וא אפורה לא

המשרנ וז הפורת לופיטל ךרובע ריבעת לא .

פא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא

יכ ךל הארנ םא ול םבצמ

.המוד

1

(

?הפורתה תדעוימ המל

טולומירפ

ונ תדעוימ ר

:םיבצמ רפסמב שומיש

ה רוזחמה דוקפת ייוקילב ינגוטסגורפ לופיט וח לא ,ישד

םורט תנומסת ,תינשמו תינושאר תסוו תיתסו רוזחמה תרדסה , .(סיזוירטמודנא) םחרה תיריר תקלדו ישדוחה

הצובק

תיטיופרת

:

ולומירפ

קל תכייש רו תוארקנה תופורת תצוב םינגוטסגורפ

נומרוה םניהש םיישנ םי

2

(

הפורתב שומישה ינפל

ב שמתשהל ןיא הפורת

:םא

ןמ רתוי וא דחא םא

לא רושק הלאה םיבצמה

.הפורתב ישמתשת לאו אפורל ירפס ךי

רה הפורתב שומישה ינפל

ה לע ךתיא חחושי ךלש אפ

ה היר ץחל תא דודמי אפורה .ךתחפשמ לשו ךלש תיאופר ךלש םדה

כ ,תופסונ תוקידבב ךרוצ היהיו ןכתי .ןוירהב ךניאש אדוויו וג /ו ךלש יאופרה ךרוצב תולתכ ,םיידשה תקידב ן וא תוששח ךל שיו הדימב

תורהזא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

לופיטה ינפל

ב

רפ טולומי

-

ורל ירפס ,רונ אפ

א

תנשעמ ךנ

תרכוסמ תלבוס ךנ

מר תללוכה תילובטמ הלחמ) תו

.(םדב רכוס לש תוהוב רונ טלומירפ הלוכי

יונישל םורגל םי

דב רכוסה תומרב ה םא .ם

אפורה ,תיתרכוס ךנ ןכו לופיטה תלחתה ינפל ךמדב רכוסה תומר תא קודבי ךלש .תועיבקב לופיטה ךלהמב

לקשמ ףדועמ תלבו

דדמ סמ

ףוג

רטמ/ג"ק

הובג םד ץחלמ תלבוס ךנ

תלבוס ךנ

ל תויעב) בלה בצקב תיפיצפס הערפה וא בלה ימתסמב הערפה

פשממ והשימ םא וא ףיחסת /תקקפמ רבעב תלבס ליגב יחומ ץבש וא בל ףקתה ,תקקפמ לבס הבורקה ךתח ריעצ

תסא ,הנרגיממ תלבוס ךנ

תוילכב תויעב וא ה

ךנ

פאמ תל ףיעסב יאר) היספלי

"

חקול תא םא ורחאל תחקל םא וא ,ת הנ

תורחא תופורת

"

לש תקלד) םידירוב תקלדמ תלבוס ךנ

(םייחטשה םידירו

ידירוב תוילדמ תלבוס ךנ

דשה ןטרסמ לבס הבורקה ךתחפשממ והשימ

וב בצמ ,המזאולכמ רבעב תלבס והל םילולע

וח םימתכ עי ה רוע לע םימ נפ

ךל ץלמויו ןכתי .

הפישחמ ענמהל ארטלוא רואלו שמשל

מזב לוגס

שה טולומירפב שומי

.רונ

ןואכידמ רבעב תלבס

שימ וא תא וה

קה ךתחפשממ תוהובג תומרמ םעפ יא םתלבס הבור

םדב םידירצילגירט וא לורטסלוכ לש (םינמוש)

רשוקמ םדב םינמוש לש תוהובג תומר

סל רקנפ חתפל רבגומ ןוכי טא

.(בלבלב תקלד) סי

לחממ תלבוס ךנ

הרמה סיכ לש וא דבכה לש

תיתנמדא תבאז ןוגכ םירידנ םייאופר םיבצממ תלבוס ךנ עמ ) תיתכר

וא ןהורק תלחמ ,תישמרח הימנא ,( .תיביכ סיטילוכ

תיטילומה תנומסתמ תלבוס ךנ

) תימרוא

בצממ תלבוס ךנ םי

יפו רימחה וא הנושארל וע

ה ךל ןימ ינומרוהב םדוק שומיש וא ןויר

,העימש דוביא ריפרופ הי

) תסכרפ האירוכ

Sydenham's chorea

לבוס ךנ

מדאויגנאמ םא דימ אפורב יצעוויה .תיתשרות ה תוחיפנ ןוגכ המדאויגנא לש םינימסת הווח תא ןורגב וא ןושלב ,םינפב לב יישק וא/ו ,

י ,החירפ וא ,הע שק םע דח יי

.המיש

םינגורטסא םיליכמה םירישכת ל וא העפוהל םורגל םילולע חה רמ .המדאויגנא ינימסת לש ה

יאמ תלבוס ךנ

וסל תוליבס יג םירכוס לש םימיוסמ ם

יא

זוטקאלאגל תוליבס

ארקנה יאופר בצמ זאטקלב רסוח

deficiency

Lapp lactase

ש הגיפסב היעב

זוקולג

קאלאג זוט

ךנ

שמתש ףיעסב תוניוצמש תורחא תופורתב ת

"

חקול תא םא א וא ,ת תחקל ם ורחאל ,הנ

תופורת תורחא

."

טולומירפב שומישה ינפל

מ דחא םא אפורל ירפס ,רו א רושק הלאה םיבצמה יל

רתוי וא דחא םא אפורל ירפס ,ףסונב .ך ישה ךלהמב רימחמ וא חתפתמ הלאה םיבצמהמ

ו ןכתיו רחאמ ,הפורתב שו צת

התוא לוטיל קיספהל יכ

טולומירפ

-

םד ישירקו רונ

יעפה רמוחה ולומירפב ל

ונ ןגורטסאל יקלח ןפואב ךפוה (ןגוטסגורפ) ר לו תונתינה תויללכה תורהזאה תא לוקשל שי ,ןכ

מל תובלושמ תולולג רוב

ןוירה תעי

(תולולג)

ל ןיא שמתשה

טולומירפ

ה םא רונ

ךנ

בוס מ לכמ וא םד שירקמ תל בצ

ךלש ןוכיסה תא הלעמש יאופ

.םד ישירק חתפל

שירקל ןוכיסה

םד

וב וא םידיר מ םיקרועב הובג טע

רתוי ולגב תושמתשמש םישנב ול וירה תעינמל תובלושמ ת רשאמ ,ן ןניאש םישנב תה ,יחומ ץבשל םורגל םילולע םהו האלמ דימת הניא ולאכ םד ישירקמ המלחהה .תושמתשמ

וא בל ף ךות םומיד

יחומ

תת םד ף

ידיאונכרא ישירק דואמ םירידנ םירקמב .( ל םורגל םילולע ולאכ םד .תוומ

םד שירק חתפל ךלש ןוכ

:הלו

ליגה םע

ה םא

ןמז ךשמל העונת תרסח ךנ הלחמ וא העיצפ ,חותינ ללגב בר

תנשעמ תא םא

מ לבס הבורקה ךתחפשממ והשימ וא תא םא

םד שיר

ה םא

עמ תלבוס ךנ דו

לקשמ ףוג תסמ דדמ)

רטמ/ג"ק

ה םא

ב הערפהמ תלבוס ךנ ינמוש לש םזילובטמ

םדה

ה םא

םד תלחממ תלבוס ךנ

ה םא

ךנ וס מ תלב הובג םד ץחל

ה םא

תונרגיממ תלבוס ךנ

ורפ רופרפ) בלה בצקב תורידס יא לש םיוסמ גוס וא בלה ימתסמב הערפהמ תלבוס ךנ

(םירוד

הנורחאל תדלי םא

םא

תרכוסמ תלבוס ךנ

ה םא

גכ םימיוסמ םייאופר םיבצממ תלבוס ךנ תיתנמדא תבאז ןו

יתכרעמ

) ת

תלחמ ,תישמרח הימנא ,( רק הו .תיביכ סיטילוכ וא ן

וא דחא םא אפורל ירפס

רתוי לא רושק הלאה םיבצמהמ

פ תליטנ .ךי

טולומ

לידגהל הלולע רונ רתוי ףא סה תא

ןוכ םד שירקל

א יכ ןכתיו ני

.ךל המיאתמ

תא קיספהל שי ,םד ישירקל ןוכיסה תא דירוהל ידכ

טולומירפב לופיטה

:רונ

חותינ ינפל תועובש ןנכותמ

נפל

ינ לכ םיילגרב חות

תוילדב יאופר לופיט ינפל םידירוב

תא םא תדמוע

ה םא אמגודל) בר ןמז ךשמל העונת תרסח תויהל

טימל תקתורמ ךנ

את רחאל החונמב וא הנו

תי

ךלגר םא וא ,

.(תסבוגמו הרובש

:םיללוכ םד שירק לש םינמיס

וא הנושארה םעפב הנרגימ ליגרהמ הרומח הנרגימ

יבאכ ח שאר ומ וא םיר םיפוכת

ליגרהמ

יארב ימואתפ יוניש לכ (היאר שוטשט וא היאר דוביא ןוגכ) ה

יוניש לכ

ה ,חירה שוח ,רוביד ,העימשב ימואת

שושימה וא םע

יפנ וא באכ וח

לגרב

המישנ תעב רקוד באכ

העודי הביס אלל לועיש

המישנ רצוק

הזחב ץחלו באכ

שלוח

וא רסוח

וא דחא דצב תימואתפ השוחת חב ףוגה ןמ קל

ןופליע וא תרוחרחס

ב אפורל ינפ ת לא .םד שירק לש םיירשפא םינמיסב הניחבמ תא םא ירשפאה םדקה

טולומירפ רתוי ילט

דע רונ פורהמ הארוהל

רפ

י

מ

טולו

-

ןטרסו רונ

ה םא

,דשה ןטרסמ רבעב תלבס וא תלבוס ךנ לא

מל תובלושמ תולולג ילט .(תולולג) ןוירה תעינ עמ תולולג ול טעמב ת וע ןוכיסה .דשה ןטרסל ךלש ןוכיסה תא ךותב הליגרה ותמרל רזוח ךא ,רתוי בר ןמז ךשמל תולולג תלטונ תאש לככ ,הל

רחאמ .הליטנה תקספהמ םי סו

תחתמ םישנב רידנ וניה דשה ן ליגל

ש םירקמה תפסות , ןטרס ל

דשה

וא תושמתשמש םישנ גב הנורחאל ושמתשה טק הניה תולול הנ :אמגודל .

ךותמ

10,000

ולולג ולטנ אלש םישנ כ ,םלועמ ת

ליגל ןעיגהל דע דשה ןטרסב ולחי

.םינש

ךותמ

10,000

טונש םישנ

ךשמל תולולג תו

םינש

כ ,ןהייחל תומדקומה

17-18

ןטרסב ולחי עיגהל דע דשה ליגל ן

.םינש

ךותמ

10,000

שנ לועמ תולולג ולטנ אלש םי

ליגל ןעיגהל דע דשה ןטרסב ולחי

.םינש

ךותמ

10,000

ךשמל תולולג ולטנש םישנ

ה תונשב םינש

,ןהייחל תומדקומה

דשה ןטרסב ולחי

ליגל ןעיג

.םינש

לש ןוכיסה

רבגומ וניה דשה ןטרס חתפל :םא

) החפשמ תבורק ךל שי (אתבס וא תוחא ,אמא ןטרסמ ולבסש

דש

לקשמ ףדועמ תלבוס תא ףוג תסמ דדמ)

רטמ/ג"ק

וג תווהתה ןוגכ הזחב םייונישב הניחבמ תא םא ירשפאה םדקהב אפורל ינפ

א המטפב םייוניש ,רועב ה

ןתינש שוג .ששמל וא תוארל

קנ תולולג ,דואמ םירידנ םירקמב לש תומיוסמ תורוצ םע ורש

ןטרס מב ןתוא ולטנש םישנב דבכב ךש

םילודיג .בר ןמז ימומידל םורגל םילולע הלא .ןטבב ם

אל םילודיגו תבהצ ןוגכ ,דבכב תולחמל םג הרשקנ תולולג תליטנ

םיינטרס

םלוא ,דבכ

בצמ

.רידנ הז

רל א ,ףלוח וניאש ןטבב רומח באכ ךל שי םא ירשפאה םדקהב אפו ניעה וא רועה לש הבהצה ו ןכתי .(תבהצ) םיי כרטצתו יספהל י

טולומירפ לוטיל

.רונ

הדבעמ תוקידב

תליטנ טולומירפ

רל ירפס .ןתשה תוקידבו םדה תוקידבמ קלח לש תואצות לע עיפשהל הלולע רונ

תלטונ תאש אפ טולומירפ

רו

ילע ם

.ןתש תקידב וא םד תקידב רובעל ך

תויצקארטניא

/

תובוגת

ןיב

תויתפורת

:

קול תא םא

ח

ת

,הנורחאל תחקל םא וא ,

ופורת

ת

תורחא

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ הנוזת

,

רפס

י

אפורל ךכ לע .חקורל וא

וסמ תופורת :תולולע תומי

טולומירפ תמר לע עיפשהל

םדב רונ

ה תוליעיב עוגפל כת

יופצ יתלב םומידל םורגל

:תוללוכ ולא לופיטל תושמשמה תופורת

היספליפא

גכ ןו

מירפ ןודי

,ןיאוטינפ

אבראק ,םיטארוטיברב ןיפזאמ

יפזאבראקסקוא

טמבלפ ,טאמאריפוט

תפחש

אמגודל ןיציפמאפיר

לופיט

אה ףיגנ ) סדיי

תקלדו

סמ תיפיגנ גו

זאטורפ יבכעמ תוארקנ)

יבכעמו

non-nucleoside reverse transcriptase

ריבאנוטיר :ןוגכ , ו ןיפאריבנ , פא זנריבא

) םייתיירטפ םימוהיז ןוגכ

לופוזירג ןיב םילוזאה תחפשממ תויתיירטפ יטנא תופורת ,

,לוזאנוקרטיא :אמגודל .(לוזאנוקולפ ,לוזאנוקירוו

םימוהיז

יק .(ןיצימורתירא ,ןיצימורתירלק :אמגודל םידילורקמה תחפשממ תוקיטויביטנא) םי

וסמ בל תולחמ םד ץחל ,תומי

ימסוח) הובג

ןדיס תולעת

רו :אמגודל מאפא .(םזאיטליד ,לי

) תינווינ םיקרפמ תלחמ ,םיקרפמ תקל סקוקירוטא בי

(ןטנסוב) תואירב םדה ילכב הובג םד ץחל

יחמצה רישכתה

ו'ג (םוקירפיה) טרוו סנ

ןואכידב לופיטל רקיעב שמשמ רשא

תוילוכשא ץימ

טולומירפ

ל לולע רונ ןוגכ תורחא תופורת לע עיפשה

םירישכת ןירופסולקיצ םיליכמה

יטנאה הפורתה

ליפא ל תיטפ

ןי'גירטומ לעל ליבוהל לולע) .(םיסוכרפ תוחיכשב היי

ןיליפואת .(המישנ יישקב לופיטל שמשמ)

זי ינ .(םירירש תויוצווכתה וא/ו םירירש יבאכב לופיטל שמשמ) ןיד

טולומירפב ישמתשת לא

א םא רונ

גוסמ דבכ תקלדמ תלבוס

סיטיטפה

כמה תופורת תלטונ תאו תולי /ריבסאטיבמוא טירפ

ריברפ

.ריבובאסאדו ריבאנוטיר

לעל םורגל לולע ליבקמב שומיש

לש םד תוקידב תואצותב הי

דוקפת

לע) דבכ

דבכה םיזנא תומרב הי

טולומירפב לופיטה תא שדחל ןתינ .(

םויס רחאל םייעובשכ רונ

לופיט ףיעסב יאר) ולא תופורתב

ןיא" שמתשהל פורתב

.("םא

טולומירפש תופורת

ה לע עיפשהל הלולע רונ ליעפ ןהלש תו

ןירופסולקיצ ןוגכ תלתשה רחאל רקיעב תשמשמש .םירביא

מ

תעדל בושחש ףסונ עדי

ה רשאכ

טלומירפב לופיטה תא תמייסמ ךנ

יתסו םומיד בורל יווחת ,רונ

רחאל םימי

םא .הנורחאה הילבטה תליטנ תלבקמ ךניא

ילע ,תסו

אדוול .םיפסונ םירודכ לש הליטנ םרט ןוירהב ךניאש

הקנהו ןוירה

וא ןוירהב תא םא הפורתב שמתשהל ןיא .הקינמ

תא םא

וח הו ןכתיש תבש

יצעוויה ,תורהל תננכתמ תא םא וא ןוירהב ךנ .הפורתה תליטנ ינפל אפורב

תא רשאכ

תמייסמ חמ טולומירפב ילופיט רוז

ךרדב ,רונ

ללכ

ומיד עיפוי (רוזחמ) יתסו ם

הילבטה תליטנ רחאל םימי .הנורחאה ילע ,רוזחמה עיפוה אל םא

ןוירהב ךניאש אדוול ך

ש הליטנ ינפל

.תופסונ תוילב

ו הגיהנ ב שומיש תונוכמ

טולומירפב שומישה יכ ריבס אל

ש תלוכיה לע עיפשי רונ וא גוהנל ךל

.תונוכמב שמתשהל

עדימ בושח לע קלח

מ

מה םיביכר

ש

הפורתה ל

.זוטקל ליכמ רישכתה הליכמ הילבט לכ

67.3

טרדיהונומ זוטקל ג"

לע ךל רמאנ םא

הש אפורה ידי

אמ תלבוס ךנ

.רישכתה תליטנ ינפל ךלש אפורה םע רשק ירצ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס

3

(

שמתשת דציכ

י

?הפורתב

מת מתשהל שי די ילע .אפורה תוארוה יפל ש

ה םע קודבל ך רה וא אפור חקו םא החוטב ךניא

לופיטה ןפואו ןונימל עגונב

רישכתב

לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

דבלב אפורה ידי

יצעוויה

ור חקורב וא אפ

רפסמב החוטב ךניא םא

תוילבט ילעש

ךשמל וא ןתוא לוטיל יתמ ,לוטיל ך ילע ןמז המכ

וא לוטיל .ןת

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

שי

עולבל הפורתה תא התומלשב

םע

םימ

על יבגל עדימ ןיא תסי

.הילבטה תייצחו תשיתכ

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

יט רשק ירצ ,תוילבט ידמ רתוי תלטנ םא .תורומח תויעבל םורגל היופצ הניא ידמ תובר תוילבט לש הל ךלש אפורה םע תוא החניש לע המ ך

.תושעל ךי

וא רתי תנמ תלטנ םא

טב םא ,הפורתה ןמ דלי עלב תוע נפ

דחל וא אפורל דימ בהו םילוח תיב לש ןוימ ר

תזירא .ךתיא הפורתה

טיל תחכש םא

ו

ל

הפורתה תא

דע יניתמה ,הנמ תחכש םא תא לוטיל ןמזה עיגיש

תא ילטית לא .ךל המשרנש האבה הנמה תא םא .החכשנש הנמה דומ .חקורה וא אפורה םע רשק ירצ ,תגא

ל שי דימתה לע ץלמוהש יפכ לופיטב

.אפורה ידי

לוטיל ןיא

קדב !ךשוחב תופורת

י

הנמהו תיוותה םעפ לכב

לטונ ךניהש

ת

הפורת

.

ה

כר

י

ב

י

קוקז ךניה םא םייפקשמ

ה

.םהל

שי םא

רב יצעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל .חקורב וא אפו

4

(

ל תועפות יאוו

ומכ

שומישה ,הפורת לכ טולומירפב

רונ

גל לול תושמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םור לא . להבת

תמישר ארקמל בסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות יל מ תחא ףאמ

:םיאבה םיבצמהמ דחא לכ הווח תא םא אפורל דימ תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי

פב הנרגימ הנושארה םע

רומח שאר באכ

רבעהמ ההובג תופיכתב עיפומה ,ליגר אל

יוניש רובידב וא העימשב ,היארב םיימואתפ םי

םייוניש

שושימה וא םעטה ,חירה שוחב םיימואתפ

שירק תעפוה לש םינימסת

םד שירק לש העפוה םע תבלושמה םידירוב תקלד לש םינימסת וא :(סיטיבלפובמורט)

י)לגרב גירח באכ (םי

םיידיב הגירח תוחיפנ

םיילגרב וא

נ רצוק וא הזחב םידח םיבאכ המיש ימואתפ

בא

ץחול

הזחב ץחל וא דבוכ תושוחת וא

הרורב אל הביסמ לועיש

דחא דצב השוחת רסוח וא תימואתפ השלוח

ףוגה

:םא דימ הפורתב שומישה תא קיספהל שי ,ףסונב

ןוירהל תסנכנ תא

א תויעב וא תבהצ תחתפמ תא דבכב תורח

דרג תחתפמ תא

לע אצמנ

ידי אפורה ךלש יכ ךלש םדה ץחל

הובג

ידמ

דואמ תוחיכש יאוול תועפות

(very comm

רשעמ תחא תשמתשממ רתויב תועיפומש תועפות

יקיתרנ םומיד

תומתכה ל

תתחפומ םדה תמירז םהבו הברהב ליגרהמ םירצק םירוזחמ

תוחיכש יאוול תועפות

(common)

ב תועיפומש תועפות דע

שמתשמ תו

ךותמ

שאר באכ

הליחב

דעה זחמ ר םירו

תוחיפנ

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

(uncommon)

דעב תועיפומש תועפות

ךותמ תושמתשמ

הנרגימ

תורידנ יאוול תוע

(rare)

דעב תועיפומש תועפות

ךותמ תושמתשמ

1,000

רתי תושיגר תבוגת לא) תירוע החירפ ללוכ (היגר תלרח וא

דואמ תורידנ יאוול תועפות

(very rare)

ךותמ תחא תשמתשממ דעב תועיפומש תועפות

10,000

היארב תוערפה

יישק

המישנ

ןתוחיכשש יאוול תועפות

(העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות) העודי הנ

ןואכיד לש הרמחה

תרוחרחס

ןטב באכ

תבהצ

יכרד לש המיסח (סיזאטסלוכ) הרמה

םא םא ,יאוול תעפות העיפוה לה תועפותמ תחא אוו

י

הרימחמ

וא לבוס תא רשאכ

ת

אלש יאוול תעפותמ

צ

הנייו ןולעב לע ,

י

הל ךי ה םע ץעיית .אפור

ןתינ

חוודל

לע

ועפות

יאוו

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

צמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירב

(www.health.gov.il)

הנפמה

וטל ספ

ןווקמ

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

ttps://sideeffects.health.gov.il

5

(

ךיא

?הפורתה תא ןסחאל

ענמ

הלערה י תרחא הפורת לכו וז הפורת ! גס םוקמב רומשל ש םדי גשיהל ץוחמ רו

םתייאר חווטו

ידלי לש /ו ם

לעו תוקונית

ענמת ךכ ידי

רגת לא .הלערה ימ

מ תשרופמ הארוה אלל האקהל

.אפור

תב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת ירחא הפור

(exp. date)

לע עיפומה

יראה יבג

ךיראת .ה

םויל סחייתמ הגופתה שדוחה ותוא לש ןורחאה

ץלמומ

וטרפמטב רומשל דחה תר

מ ןגהל שי

רוא

ךילשהל ןיא

ילאש .תיתיבה הפשאל וא בויבל תופורת יאש תופורת ךילשהל דציכ חקורה תא

.רתוי שומיש ןהב ךל .הביבסה לע רומשל רוזעל ילכות ךכ

6

(

ימ ףסונ עד

ףסונ ליעפה רמוחה לע

םג הליכמ הפורתה

Lactose monohydrate,Maize starch, Polyvidone 25000, Talc, Magnesium stearate

ארנ דציכ הזיראה ןכות המו הפורתה תי

תוילבט טולומירפ

,תונבל ןה רונ ומ דחאה ןדיצב ה עבט ןמיס

"

"

תויתואה וכותבו השושמ עבטומ ינשה ןדיצבו ,

"

"

ב תועיגמ תוילבטה ) תוישגמ םירטסילב

לש תוזיראב

תוילבט

ירה לעב םוש

תכו ותבו

שרחה 'חר ,מ"עב לארשי רייאב

וה , שה ד ןור

45240

ה םש ןרצי

ותבותכו

רמייו רייאב

GmbH

וקו

הינמרג ,רמייו

ז ןולע קדבנ ה

ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו

04.2019

ןכדועו

תה םא

תוארוהל

דרשמ

תואירבה

ךיראתב

04.2019

ר 'סמ רתה םושי פו

ורתה סקנפב תופ

ממה תואירבה דרשמב יתכל

122-29-24814-00

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה