פריזיום

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CLOBAZAM
זמין מ:
SANOFI - AVENTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
N05BA09
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CLOBAZAM 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
CLOBAZAM
איזור תרפויטי:
CLOBAZAM
סממני תרפויטית:
Treatment of anxiety states.
מספר אישור:
125 90 24542 21
תאריך אישור:
2012-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תוילבט

םויזירפ

clobazam

םאזבולק :הליכמ הילבט לכ :ליעפ רמוח .6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .בוש וב אורקל ךרטצתו ןכתיי ,הז ןולע לע רומש ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל .םידליל תדעוימ הניא וז הפורת תניוצמ אלש יאוול תעפות העיפוה םא וא הרימחמ יאוול תעפות םא .חקורל וא אפורל הנפ אנא הז ןולעב םיניפזאידוזנבל ןכרצל ןולעל המדקה תודחוימ תונוכת הלש ,םיניפזאידוזנבה תצובקל תכייש וז הפורת - .שומישב הבר תוריהז תובייחמה .וז הפורת תליטנ םע דומצ יאופר בקעמב הבר תובישח שי

,תועובש 2-4 רחאל אפורל תונפל דפקה וז הפורת לטונ ךנה רשאכ - .דבלב תורצק ןמז תופוקתל דעונ לופיטהש ןוויכ הפורתה תעפשהש ךכל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש - .תחפת לע השקי הב ,תולת לש השק העפותל םורגל לולע הז שומיש - .הפורתה לוטיל קיספהל הלוחה ,חתמ :ןוגכ הלימג תועפותב הוולמ תרקובמ יתלב לופיט תקספה - ,העיז ,תוליחב ,תואקה ,ןטב יבאכ ,הניש ידודנ ,דער ,לובלב ,תונבצע .תותיווע יסופדב םייונישל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש ,םיתיעל - .תוינדרוט תובשחמלו תוגהנתה הפורתהש ןוויכ ,הכילהה תעב רמשיהל ץלמומ םישישק לצא דחוימב - הנכס שי ןכ-לעו ףוגה תועונת םואתב םיתיעלו תונרעב תמגופ .תוליפנ וא תודיעמל ?הפורתה תדעוימ המל .1 .םירגובמב הדרח יבצמב לופיטל תשמשמ הפורתה תארקנה תופורת תצובקל ךייש ליעפה רמוחה :תיטיופרת הצובק .םיניפזאידוזנב הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחאל וא םירחא םיניפזאידוזנבל ,

clobazam

-ל )יגרלא( שיגר ךנה :םיללוכ תיגרלא הבוגתל םינמיס .)6 ףיעס האר( הפורתה יביכרממ ,םינפה ,םייתפשה תוחפנתה ,המישנב וא העילבב תויעב ,החירפ .ןושלה וא ןורגה היושע תאש תבשוח וא )םינושארה םישדוחה 3 -ב( ןויריהב ךנה .ןויריהב תויהל הארוהב קר שמתשהל שי ,ךליאו ןויריהל יעיברה שדוחהמ לחה .אפורה לש תשרופמ .הקינימ ךנה .לוהוכלאב וא תופורתב תולת לש היעב ךל התייה

myasthenia

תארקנה םירירש תשלוחל תמרוגש הלחממ לבוס ךנה

.gravis

.המישנה תכרעמב תויעבמ לבוס ךנה

sleep

apnea

syndrome

ארקנ( הנישב המישנ םוד תנומסתמ לבוס ךנה .דבכה דוקפתב תויעבמ לבוס ךנה .תינורכ שפנ תלחמב לופיטכ םויזירפב שמתשהל ןיא :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ןוגכ יאוולה תועפותל תרבגומ תושיגר תובקעב ,םירגובמ םילוחב תולוכיה תוליפנל ןוכיסה הלוע ,םירירש תשלוח ,תרוחרחס ,תוינונשי אפורהו ןכתיי - )"יאוול תועפות" :4 ףיעס האר( הרומח העיגפל םורגל .לבוקמהמ תחפומ ןונימ ךל םושרי ליעפה רמוחה תא הליכמה הפורתב לופיט תלחתהב ךרוצ היהי םא תוקידב" ףיעס האר םד תוקידבב ךרוצ שי ,םויזירפל ףסונב לוטנפיריטס ."בקעמו לופיטל תופורת ללוכ תורחא תופורת םע תחקלנשכ דוחייב ,הפורתה תונכסמו תורומח תוירוע יאוול תועפותל םורגל הלולע ,היספליפאב .דימ אפורל תונפל שי ,תושחרתמ ןה םא .םייח :םא אפורל רפס ,הפורתב לופיטה ינפל .)ישילש וא ינש שילש( ןויריהב ךנה

spinal

cerebellar

ataxia

( תועונתב הטילשב היעב ךל שי .תויתייפכ תובשחמ ,םיינויגה אל םידחפ ,ןואכידמ לבוס ךנה .תויזה וא אווש תובשחממ לבוס ךנה .תוילכב היעבמ לבוס ךנה .לוהוכלאב וא תרחא הפורתב תולת רבעב תחתיפ תועפות תעפוהל ןוכיסה תא לידגמה רבד ,םינש 65 ליג לעמ ךנה .יאוול .תופורת לכעל היעב ךל שי .םיבצעה תכרעמ תולחממ לבוס ךנה ךוכישל רישכתמ ,המדרהל רישכתמ ,לוהוכלאמ הלערהמ לבוס ךנה וא ןואכיד תעינמל רישכתמ ,תויוצווכתה תעינמל רישכתמ ,םיבאכ .םויתילמ ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת .חקורל :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב תיאורפלו הצמוח ,ןיפאזמברק ,ןיאוטינפ ןוגכ( היספליפאל תופורת ,)לוטנפיריטס וא תוילקיצירט תופורת וא

יבכעמ ןוגכ( ןואכידב לופיטל תופורת ןימסקובולפ ןוגכ ןינוטורס לש תרזוח הגיפס יבכעמ וא ןודוזארט ןוגכ ,)ןיטסקוראפ וא לודירפולה ,ןיזאמורפרולכ ןוגכ( תויטפלוריונ תוירטאיכיספ תופורת ,)ןיפאזולקו וא ןיאדוקורדיהיד ,ןיאדוק תוליכמה תופורת ןוגכ( םיבאכ יככשמ ,)ןיפרומ ,)םדיפלוז ןוגכ( הניש ידודנב לופיטל תופורת ,)םאפזרול וא םאפזאיד ןוגכ( העגרהל תופורת ,)ןפולקב ןוגכ( םירירש תייפרהל תופורת ,ןימאנפרולכ ןוגכ( תוינונשיל תומרוגה תוינימטסיהיטנא תופורת ,)ןימארדיהנפיד וא ןיזאתמורפ ,היסרפד-הינאמ תארקנה שפנ תלחמל שמשמה םויתיל תכרעמב תברצו םיביכב לופיטל םישמשמה לוזארפמוא וא ןידיטמיס ,לוכיעה ,םד תויסט תתמצה תבכעמ הפורת - ןידיפולקיט ,תוירטפב לופיטל - לוזאנוקולפ ,לועישב לופיטל - ןאפרותמורטסקד ,הובג םד ץחלב לופיטל - לולוביבנ .ןוסניקרפב לופיטל תופורת ךנהש םידרמה אפורה תא ןכדעל שי ,המדרה רובעל דמוע ךנה םא .םויזירפב לפוטמ לוהוכלא תייתש/ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמ ילב וא םע הפורתה תא תחקל ןתינ .הפורתב שומישה ךלהמב לוהוכלא ךורצל ןיא הקנהו ןויריה לש םינושארה םישדוחה 3 ךלהמב ךנה םא הפורתב שמתשהל ןיא .הקינימ ךנה םא וא ןויריהה תננכתמ ,ןויריהב ךנה םא לופיטה תליחת ינפל אפורה םע יצעייתה תויה תאזו ןויריהב תויהל היושע תאש תבשוח וא ןויריהל סנכיהל .ןויריהב תצלמומ הניא הפורתהו שילשב וז הפורתב ךב לפטל תאז לכב טילחי ךאפורו ןכתיי תאז םע ןוכיס םייק ךכו הדימב ,הדילה ךלהמב וא ןויריהה לש ישילשהו ינשה וא המישנ תויעב ,ןויפר ,הכומנ ףוג תרוטרפמט םע קונית דלווייש .הלכאה תויעב ,ןויריהה לש םירחואמה םיבלשב עובק ןפואב תחקלנ הפורתה םא .הדומצ החגשה שורדיו הלימג ינמיסמ לובסי קוניתהו ןכתיי תונוכמב שומישו הגיהנ תויעבמ לובסל ,ינונשי שיגרהל לולע ךנה הפורתב שומישה ןמזב הז םא .ליגרהמ תויטיא תובוגתמ וא הלופכ היארמ ,זוכיר וא ןורכיז .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא ,הרוק הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ ,םירכוסל תוליבס יא/תושיגר ךל שי םא ,זוטקל הליכמ הפורתה .הפורתה תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 וא אפורה םע ץעייתה .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה .התוא ךל םשור אפורה דוע לכ הפורתה תא תחקל ךילע לא ,ידמ השלח וא ,ידמ הקזח הפורתה תעפשהש שיגרמ ךנה םא .אפורב ץעוויה ,ךמצעב ןונימה תא הנשת .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה אפורה ךכ רחאו תועובש 2-4 לש הפוקתל ללכ ךרדב ןתינ םויזירפ .לופיטב ךישמהל םא טילחי תוקלוחמ תונמ יתשב םויל ג"מ 20-30 :םירגובמל לבוקמה ןונימה .הלילב תחא הנמכ וא דירוי אפורהו ןכתייו ,םויל ג"מ 60 דע ןונימה תא הלעי אפורהו ןכתיי .ןונימה תא .םויל ג"מ 10-20 :םישישקל לבוקמה ןונימה .םידליל תדעוימ הניא וז הפורת ,םויזירפ לש ךומנ ןונימ ולטיי תוילכב וא דבכב תויעבמ םילבוסה םילוח .אפורה תוארוה יפל תא אפורה עבקי לופיטה תליחתמ תועובש 4 -מ רתוי אל רחאל .לופיטה ךשמה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא סוכ יצח תוחפל םע התומלשב הפורתה תא עולבל שי !סועלל ןיא .םיחופת קסר םע תבברועמו תקסורמ וא םימ .ג"מ 5 לש ןונימ תלבקל הילבטה תא תוצחל ןתינ הלודגה הנמה תא לוטיל שי ,םויב םימעפ 'סמ חקלנ רישכתה םא .ברעב רתוי :בקעמו תוקידב ליעפה רמוחה תא הליכמה הפורתב לופיט תלחתהב ךרוצ היהי םא ינפל םד תוקידב עוציבב ךרוצ שי ,םויזירפל ףסונב ,לוטנפיריטס .וכלהמבו לופיטה תליחת לופיטל םינושארה תועובשה תנומשב דומצ יאופר בקעמב ךרוצ שי .ידיימ ןפואב תורומח תוירוע תועפות תעפוה תוהזל תנמ לע :רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל .ינונשי שיגרהל לולע ךנהו תויה גהנת לא :הפורתה תא לוטיל תחכש םא םלוא רכזנ התאשכ דימ הילבט לוט ,הפורתה תא תחקל תחכש םא .וז הנמ לע גלד ,האבה הילבטה תחיקלל דעומה טעמכ עיגה םא .החכשנש הילבטה לע יוציפכ הלופכ הנמ לוטיל ןיא :הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא .אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפור םע תוצעייתה .יתגרדה ןפואב השעת הפורתב לופיטה תקספה ,לובלב ,הדרח ,טקש רסוחל םורגל הלוכי הפורתב לופיטה תקספה .הניש ידודנלו ןובאית ןדבואל ףאו ןואכיד תושעל ךל הרוה אפורה םא אלא הפורתה תליטנ תא קיספת לא .לופיטה תקספה ינפל אפורל הנפ .ךכ לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע םויזירפב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא :םיאבה םינמיסה םיעיפומ םא אפורל דימ תונפל שי תובשחמ ;הדרח וא תונבצע ;םיטויס וא הניש יישק ,החונמ רסוח יוכיסב הילע ;תוינדבוא תובשחמ ,תויטוכיספ תובוגת ,תויזה ,אווש ביבסמש רועב םומיד וא תויחופלש ;םירגובמב דחוימב ,לופיל וא דועמל .ןימה ירביאו ףא ,הפ ,םייניע ,םייתפשל ףוליק וא תויחופלש :תללוכה הרומח תטשופמ תירוע החירפ וא )

Steven

Johnson

syndrome

( םוחו תעפש ינמיס ףסונבו רועה לש

Toxic

epidermal

( םירירש יבאכו תרומרמצ ,םוח ,הער תיללכ השגרה

necrolysis

.םייח תונכסמ תויהל תולולע ולא תוירוע תועפות תקספה לע הרוי ךאפורו ןכתיי הלעמ תורכזומה תועפותה תעפוהב .לופיטה .םידליו םישישק לצא רתוי תוצופנ ולא תועפות הטמ תועיפומה יאוולה תועפותמ תחא םא אפורל תונפל שי לבוס התא רשאכ וא םימי המכמ רתוי תכשמנ וא הרימחמ .ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ תוכשמתמ ללכ ךרדב ,לופיטה תליחתב רתוי תוצופנ תואבה תועפותה :רצק ןמז ,ןובאית ןדבוא ,תוריצע ,הפב שבוי ,תרוחרחס וא תוינונשי תשגרה .תועבצאב דער ,הליחב ,ןורכיז ןדבוא ,המישנ תויעב ,שאר באכ :ןניה תופסונ יאוול תועפות תוערפה ,םירירש תויוצווכתה ,םירירש תשלוח ,תירוע החירפ ,לובלב ,ליגרהמ תיטיא הבוגת ,תונפקות ,העונתב וא הכילהב תויעב ,רובידב תולת ,ךורד וא רע ראשיהל ישוק ,הלופכ היאר ןוגכ םייניעב תויעב ,)םישישק לצא רקיעב( תוליפנ ,ינימ קשח ןדבוא ,לקשמב הילע ,הפורתב .הימרתופיה ,ןתש תריצא ,ןואכיד ,לובלב ,הדרחמ לובסל יוכיסה לדג ,הפורתב ךשוממ שומישב .תומדריה יישקו ןובאית ןדבוא תיומד העפות לש םידדוב םירקמ ונכתיי ,לופיטה תקספה רחאל רשואו הדימב( ךשוממ לופיט רחאל וא םיהובג םינונימב רקיעב ,הלימג וטרופש ולא ןוגכ הלימג תועפות שיגרמ ךנה םא .)אפורה ידי-לע .אפורב ץעוויהל שי ,תרחא העפות לכ וא המדקהב ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה :רושיקל הסינכ ידי-לע וא

www.health.gov.il

תואירבה

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType

=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל עיפומה )

Date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .הזיראה יבג לע .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

25°C

-מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose monohydrate (72.3 mg/tab), maize starch, talc, colloidal

anhydrous silica, magnesium stearate.

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תולוגע ןה תוילבטה .)רטסילב( תישגמ תזיראב תוזורא תוילבטה .תוילבט 30 הליכמ הזיראה .היצח וק םע תונבלו הלאש ךל שי םא .רישכתה לע עדימה לכ תא ללוכ אל הז ןולע .אפורל הנפ אנא ,המ רבדב חוטב ךניא וא יהשלכ ,8090 ד.ת ,מ"עב לארשי סיטנווא-יפונאס :ותבותכו םושירה לעב .4250499 הינתנ .תפרצ ,תוישעת פורטניוו יפונאס :ותבותכו ןרציה םש .2015 טסוגואב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

1259024542

ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

FRIS TAB PL SH 061215

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה