פרוקל טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-09-2016

מרכיב פעיל:
CALCIUM CITRATE; FERROUS CITRATE
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
B03AA
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CALCIUM CITRATE 249 MG; FERROUS CITRATE 246 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
IRON BIVALENT, ORAL PREPARATIONS
סממני תרפויטית:
Prevention and treatment of iron-deficiency anemia.
מספר אישור:
137 54 25091 01
תאריך אישור:
2014-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

05-09-2016

1986 - ו”משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה תוילבט ®לקורפ :בכרה :הליכמ הילבט לכ

Ferrous citrate 246 mg

ג”מ 246 תרטיצ לזרב

Calcium citrate 249 mg

ג”מ 249 תרטיצ ןדיס לזרב ג”מ 52 – ליכמ .ףסונ עדימ - 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח תמישרל הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ .חקורה לא וא אפורה הניא וז הפורת .6 ליג לעמ םידליל / םירגובמל תדעוימ הפורתה .םינש 6 ליג תחתמ םידליו תוקוניתל תדעוימ ךניה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב התוא עולבל / שמתשהל ךילע .ףסונ עדימל קוקז קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל ?הפורתה תדעוימ המל .1 רסוחמ תמרגנה הימנאב לופיטו העינמל תדעוימ וז הפורת .לזרב לזרב יפסות :תיטיופרת הצובק :הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

יביכרממ דחאל וא לזרב יחלמל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא .הפורתה

יאת םע תויעבל םירושקה םיבצמ( םדב לזרבל תורושקה תויעב .)םימודאה םדה

.םייעמב הייעבמ וא הביק ביכמ לבוס התאו הדימב

תפדוע הגיפס( סיזוטמורכומהמ לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא .םייעמ תמיסח ,)ףוגב םירביאב לזרב לש הריגאו

םד ייוריע םילבקמ רשא םישנאב רישכתב שומישמ ענמיהל שי .םירזוח

.ידירוו ךות ןתמב לזרב תוקירז לבקמ ךניה םא

הימנאמ ןוגכ לזרב רסוחב םיוולמ םניאש םירחא הימנא יבצמב תיטילומה

.תכתמ תלערהב לופיטל לורפקרמיד לש תוקירז לבקמ ךניה םא תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא לופיטה

.הקינמ וא ןוירהב ךניה

.תיטילומה הימנא ךל שיו הדימב

)היתפוניבולגומה( םד תלחמ ךל שיו הדימב

.תרחא הגיפס תלחמ וא לזרב תריגא תלחמ

ןוגכ( לוכיעה תכרעמב תולחמ לש הירוטסיה לעב/לבוס ךניה םא ).תויתקלד יעמ תולחמ וא יטפפ ביכ

.ךלש הביקה לכ/קלח לש הרסה תרבע םא

ץופנ תוחפ ללכ ךרדב לזרבב רוסחמו תויה -רבג ךנהו הדימב רוריב רובעל ךירצ התא .ךכל םימרוגהו םישנל האוושהב םירבגב .אפורה לצא ףסונ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתעל וז הפורתב שמתשהל ןיא .אפורב ץעוויהל

.םד תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב

תוחאל וא אפורל רפסל שי ,האוצ תקידב עצבל ךירצ התא םא האוצה עבצ תא ךופהל הלולע איה יכ ,וז הפורת לטונ התאש .הקידבה תואצות לע עיפשהלו רוחשל

ןוכיס עונמל ידכ ,םידלי לש םדי גשיהמ רישכתה תא קיחרהל שי ,6 ליגל תחתמ םידליב הלערה .לזרב לש רתי ןונימ לשב הלערהל תונפל שי לזרב תוילבט עלב דליו הרקמב .דחוימב הרומח הניה .םילוחה תיבל יוחיד אלל

-לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא

,ןיססקולפורפיצ ןוגכ( םינולוניווקורולפ תחפשממ הקיטויביטנא

:)ןילקיצרטטיסקוא :לשמל( םינילקיצהרטט ,)ןיצסקולפרונ ,ןיצסקולפוא ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ תוכחל שי .םינולוניווקורולפ וא םינילקיצהרטט תליטנ

לש ןמז קרפ תוכחל שי( )םוינימולא וא םויזנגמ םיליכמ( הצמוח ידגונ )הצמוחה ירתוס תליטנ ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש

)ןוסניקרפ תלחמב לופיטל( ןופקטנא ,הפודיברק ,הפודובל

)םדה ץחל תדרוהל( הפודליתמ

)תינורגיש םיקרפמ תקלדב לופיטל( ןימאליצינפ

ןימטיו

)םדב לורטסלוכ תומר תדרוהל( ןימאריטסלוכ

)ןוסליוו תלחמל( ןיטנאירט

.ץבאו ןדיס יפסות ,הצמוח ידגונ ,הביק לוקלקב לופיטל תופורת

תטולב לש תוליעפ-תתב לופיטל תדעוימ הפורתה( ןיסקוריתובל ))דיאוריתה( סירתה

)הקיטויביטנא( לוקינפמרולכו ןיצימואנ

)םצע לודלדב לופיטל( םיטנופסופסיב :ןוזמו הפורתב שומיש .תוריפ ץימ וא .םימ םע לכוא ילב הפורתה תא לוטיל יוצר לש הרקמב ,הקיר הביק לע בוט יכה םיגפסנ לזרב ירישכתש תורמל .לכואה ירחא /םע לוטיל ןתינ לוכיעה תכרעמב יאוול תועפות לזרבה תומכ תא דירוהל םילוכי בלחו םיציב ,הת :ןוגכ תונוזמהמ קלח הליכא ירחא םייתעש וא ינפל העש לזרב תחקל שי .ףוגהמ תגפסנש םירצומו רשב .האלמ הטיחו םיציב ,בלח ,הפק ,הת לש הייתש וא .לזרב לש הגיפסה תא תולעהל םילוכי ,

ןימטיוו םיליכמה .ענמהל שי תונוזמ וליאמ ,חקורה וא אפורה םע אדוו :הקנהו ןוירה לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הקינימ וא תורהל תננכתמ ,ןוירהב ךניה םא :תונוכמב שומישו הגיהנ .תונוכמב שומישו הגיהנ תלוכי לע העיפשמ אל וז הפורת :לקורפ בכרה לע בושח עדימ הלולעו )זוטקל ג”מ 39.39 הילכמ היילבט לכ( זוטקל הליכמ וז הפורת אפורב ץעוויהל שי ןכל .זוטקלל םישיגרה םישנא לצא היגרלאל םורגל .הפורתה תליטנ ינפל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 שמתשהל דציכ חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .הפורתב רחאל םישדוח 3-מ רתוי ךשמהל ךירצ הפורתב לופיטה ללכ ךרדב תא קיספהל יתמ תויחנה ךל ןתיי אפורה .לזרבב רסחה לש יוליגה .הפורתב שומישה :וניה אפורמ תרחא הארוה רדעהב ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה הלעמו 12 ליגמ םידליו םירגובמ .םויב םימעפ 3-4 ,תחא הילבט :לזרב רסוחב לופיטל 1986 )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنا بجومب كلهتسملل ةيبط ةرشن .ةيبط ةفصو نودب ءاودلا اذه قوس

صارقأ لاكوريف :بيكرتلا :صرق لك يوحي

Ferrous citrate 246 mg

غلم ٢٤٦ ديدحلا تارتس

Calcium citrate 249 mg

غلم ٢٤٩ مويسلاكلا تارتس ديدح غلم ٥٢ - يوحي ةرشنلا أرقا .ةيفاضا تامولعم - ٦ ةرقف رظنا :ةيلاعف ريغلا داوملا ةمئاقل تامولعم ةرشنلا هذه يوحت .ءاودلا لامعتسا لبق اهتياهن ىتح ناعمإب وا بيبطلا ىلا هجوت ،ةيفاضا ةلئسا كيدل تناك اذا .ءاودلا نع ةزجوم .يلديصلا ريغ ءاودلا اذه .تاونس ٦ ليج قوف دلاولاا / رابكلل صصخم ءاودلا اذه .تاونس ٦ نس نود دلاولااو لافطلال صصخم تنك اذا يلديصلا رشتسا .حيحصلا لكشلاب ءاودلا علب / لامعتسا كيلع .ةيفاضا تامولعمل ةجاحب تننظ ول ىتح مهرضي دقف ،نيرخلآل هطعت لا .تنا كجلاعل ءاودلا اذه فص

.هباشتم يحصلا مكعضو هنا ؟ءاودلا اذه ذامل .١ نع مجانلا )ايمينا( مدلا رقف ةجلاعمو ةياقولل صصخم ءاودلا اذه .ديدحلا صقن ديدحلا تلامكم :ةيجلاعلا ةعومجملا :ءاودلا لامعتسا لبق .2 :ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

.ءاودلا تابكرم دحلا وا ةديدحلا حلاملأ ةيساسح كيدل تدجو اذا تايرك لكاشمب ةطبترملا تلااحلا( مدلا يف ديدحلاب ةقلعتملا لكاشملا .)ءارمحلا مدلا .ءاعملاا يف لكاشم وا ةدعملا ةحرق نم يناعت تنك اذا ةيومدلا ةغبصلاا بسرت ءاد نم يناعت تنك اذا لامعتسلاا عنم

ي دادسنا ،)مسجلا يف ةزهجلاا يف ديدحلل نيزختو دئاز صاصتما( .يوعم .رركتم مد لقن نوقلتي نيذلا صاخشلاا ىدل ءاودلا مادختسا مدع بجي .ديرولا قيرط نع ديدحلا نقح ىقلتت تنك اذا مدلا رقف لثم ديدحلا صقنب ةقفارم ريغلا ىرخا مد رقف تلااح يف .يللاحنلاا .نداعملاب ممستلا جلاعل لورباكرملا يئانث نقح ىقلتت تنك اذا

ً

مدقم بيبطلا ةعجارم لبق ءاودلا اذه لامعتسا كل زوجي لا

.ةعضرم وا اًلماح تنك اذا

.يللاحنا مد رقف كيدل ناك اذإ

.)مدلا باضخ( مدلا يف ضرم كيدل ناك اذإ

.ىرخا صاصتما ضارما وا ديدحلا نيزخت ضرم نم يناعت تنك اذإ

لثم( يمضهلا زاهجلا ضارمأ نم خيرات كيدل ناك وأ يناعت تنك اذإ .)ءاعملأا باهتلا ضرم وأ ةيمضهلا ةحرقلا

.كتدعم نم لك / ضعب ريصقت وا صق تيرجا تنك اذإ

ءاسنلاب ا

سايق لاجرلا ىدل اعويش لقأ ديدحلا صقنو ،لاجر تنك اذإ .بيبطلا ىدل ةيفاضا ةعجارمب رورملا كيلع اذل ،كلذل بابسلااو :ءاودلا لامعتسا صخت ةصاخ تاريذحت .بيبطلاةراشتسانودبةليوطةرتفلوارركتملكشبءاودلالامعتساعنم

ي .ءاودلااذهبجلاعلاةرتفللاخمدتاصوحفءارجابجي لوانتتكناةضرمملاوأكبيبطربخأ،زاربلارابتخاءارجلإةجاحبتنكاذإ جئاتن ىلع رثؤيو دوسأ زاربلا نول لعجي دق ءاودلا نا ببسب ،ءاودلا اذه .رابتخلاا ببسبممستلارطخبنجتل،لافطلأالوانتمنعرضحتسملااذهداعبابجي رمعلا نم تاونس ٦ نس نود لافطلأا ىدل ممستلا .ديدحلا نم ةدئاز ةعرج ىلا هجوتلا بجي ديدحلا صارقأ لفطلا علتبا لاح يف .ةروطخلا ةغلاب يه .ريخأت نود ىفشتسملا بيبطلاملاعاكيلعف،نيعمءاودلوانيعمماعطلةيساسحةيدلتناكاذا .ءاودلا لوانت لبق جلاعملا كلذ يف امب ىرخا ةيودا ،ا

ً

رخؤم تلوانت اذا وا ،لوانتت تنك اذا وا بيبطلا كلذب ربخا ،ءاذغلا تافاضمو بيبط ةفصو نودب ةيودا :لوانتت تنك اذا يلديصلا وا بيبطلا غلابا بجي ةصاخ .يلديصلا ،نيساسكولفوربيسلثم(تانولونيكورولفلاةعومجمنمةيويحتاداضم يسكولأا لثم( نيلكيسارتتلا ،)نيساسكولفوأ ،نيساسكولفرونلا ،ءاودلا اذه ذخأ نيب لقلأا ىلع نيتعاس رورم راظتنا بجي :)نيلكيسارتت .نولونيوكورولفلا وأ نيلكيسارتتلا ذخأو بجي:)موينموللأاوأمويسينغملاىلعيوتحتيتلا(ةضومحلاتاداضم تاداضم ذخأو ،ءاودلا اذه ذخأ نيب لقلأا ىلع نيتعاس رورم راظتنا .)ةضومحلا .)»نوسنيكراب«شاعرلاللشلاضرمل(نوباكلاداضم،ابوديبراك،ابودوفيل )مدلاطغضضفخل(ابودليثيم )يديوتامورلالصافملاباهتللا(نيملايسنبلا Cنيماتيف )مدلايفلورتسيلوكلاىوتسمضفخل(نيماريتسيلوك .)نوسليوضرمل(نيتنايرت مويسلاكلا تلامكمو ،ةضومحلا تاداضمو ،مضهلا رسع جلاعل ةيودأ .كنزلاو )ةطشنلاتحتةيقردلاةدغلاجلاعلءاود(نيسكوريثوفي )ةيويحتاداضم(لوكينيفمارولكلاونيسيموينلا .)ماظعلاةشاشهجلاعل(تينوفسوفياب :ءاذغلاو ءاودلا اذه مادختسا .هكاوفلا ريصع وأ ءاملا عم ،ماعط نود ءاودلا لوانتب حصني ،ةغراف ةدعم ىلع اباعيتسا رثكأ يه ديدحلا تارضحتسم نأ نم مغرلا ىلع .ماعطلا دعب / عم ذخؤت نأ نكمي يمضهلا زاهجلا يف ةيبناجلا راثلآا ةلاح يف ديدحلا ةيمك نم للقت نأ نكمي بيلحلاو ،ضيبلا ،ياشلا :لثم ةمعطلأا ضعب دعب نيتعاس وأ ةدحاو ةعاس لبق ديدحلا لوانت بجي .مسجلا اهصتمي يتلا .لماكلا حمقلاو ضيبلاو بيلحلاو ةوهقلاو ياشلا برش وأ ماعطلا لوانت صاصتما نم ديزت نأ نكمي C نيماتيف ىلع يوتحت يتلا تاجتنملاو موحللا .ديدحلا .اهبنجت بجي ةمعطلاا يا يلديصلا وأ بيبطلا رشتسا :ةعاضرلاو لمحلا ،لاماح تنك اذا جلاعلا ةيادب لبق بيبطلا ةراشتسا نودب ءاودلا لامعتسا عنم

.ةعضرم وا لمحلل نيططخت :تانكاملا لامعتساو ةدايقلا .تانكاملا لامعتساو ةدايقلا ىلع ةردقلا ىلع ءاودلا اذه رثؤي لا :لاكوريف بيكرت نع ةمهم تامولعم دقو )زوتكلا غلم ٣٩.٣٩ يوحي صرق لك( زوتكلا ىلع ءاودلا اذه يوتحي ةراشتسا بجي اذل .زوتكلال نيساسحلا صاخشلاا ىدل ةيساسحلا ببست .ءاودلا لوانت لبق بيبطلا ؟ءاودلا لمعتست فيك .3 .ءاودلا مادختسا ةقيرط نم ا

دكأتم نكت مل اذا يلديصلا وا بيبطلا ةراشتسا بجي صقن فاشتكا دعب رهشا ٣ نم رثكلا ءاودلاب جلاعلا رمتسي نا بجي ةداع

11/14 5FE1001A

:ט"קמ

170x300

:לדוג .םויב תחא הילבט :ענומ לופיטכ םינש 12 דע 6 ליגמ םידלי .)ףוגה לקשמל םאתהב( םויב םימעפ 3 ,הילבט 1/2-1 .םויב תחא םעפ :ענומ לופיטכ .םינש 6 ליג תחתמ םידליו תוקוניתל תדעוימ הניא וז הפורת שומיש .תיאופר החגשה תחת תויהל ךירצ םידליב הפורתב שומישה ורטנל שיו ,לזרב לש תיסקוט תורבטצהל ליבוהל לוכי ,םידליב ךשוממ .אפורה ידי לע דומצ ןפואב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא דימ הנמ לוטיל שי ,בוצק ןמזב וז הפורתה תא לוטיל תחכש םא !דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ התאש עגרב האבה הנמה תא חק ,הפורתה תא לוטיל תחכש םא .ןנכותמה ןמזב האבה הנמה םע ךישמהל לכות ,ןכמ רחאל .רכזנ

,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא :םיללוכ רתי תנמ לש םינימסת תוערפה ,םילושלשו תואקה ללוכ םייעמו הביק תלערה :תועש 24 דע ןוגכ :םילובטמ םייוניש ,)הידרקיכט( ריהמ קפודו ךומנ םד ץחל ןוגכ :בל תכרעמ יוכיד ,)הימקילגרפיה( םדב הובג רכוסו )תצמח( תויצמוח רתוי לש תינמז הלקה ,תמדרתל תופייעמ רבעמב תאטבתמש ,םיבצעה .שחרתהל הלולע םימוטפמיס יידימ רתוי ,קוש ,םייעמו הביקה תמיסחו תלערה :תועש 24 רחאל הבהצה( תבהצ ,דבכ תקיפס יא ,תמדרת ,םיסוכרפ ,)תצמח( תויצמוח תשירקב תויעב ,םדב הכומנ רכוס תמר ,)םייניעה ןבול וא רועה לש .תואירב םילזונ ,תוילכ תקיפס יא ,ןתש טועימ ,םדה אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא :בל םיש ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ תוכחל שי וא םינילקיצרטטה תצובקב הקיטויביטנא ,הצמוח ירתוס תליטנ .ןדיס יפסותו םיציב ,וירצומו בלח ,הפק ,הת ,םינולוניווקה הליכאה רחאל םייתעש וא ינפל העש ךות תוילבט לקורפ תא לוטיל שי .םיאלמ םינגדו םיציב ,בלח ,הפק ,הת :םיאבה םירצומה לש הייתש וא םיליכמה םירצומ .לזרבה תגיפס תא תיחפהל םילוכי הלא םירצומ .לזרבה תגיפס תא לידגהל םילוכי רשב ,

ןימטיו הקשמ וא ןוזמ לכ םע לקורפ תליטנ ינפל אפורה םע ץעוויהל שי - .המישרב עיפומה :שומישה ןפוא .תוריפ ץימ וא םימ םע לכוא אלל הפורתה תא לוטיל יוצר לש הרקמב הקיר הביק לע בוט יכה םיגפסנ לזרב ירישכתש תורמל .לכואה ירחא / םע לוטיל ןתינ לוכיעה תכרעמב יאוול תועפות .היילבטה תא שותכל/תוצחל ןתינ לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא :יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע וז הפורתב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

םוקמ ןיא הז יונישב ,האוצה עבצב יונישל םורגל הלולע וז הפורת .הגאדל

ירשפאה םדקהב אפורל תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי ,ןטב באכ ,דרגו הרומח החירפ

:ןוגכ תויגרלא תובוגת תועיפומ םא וא המישנ יישק ,רוע ,ןורגה ,ןושלה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה .םוחו העילב :ןה תופסונ יאוול תועפות ,לושלש ,תוריצע ,ןטבב תוחונ יא ,תואקהו תוליחב ,ןובאת ןדבוא - .ףוגה יאתב לזרב לש תורבטצה וא הרוחש האוצ ,ןטב יבאכ .םירגובמ ברקב רתוי אטבתת תוריצעש ןכתיי - יעמ תלחמ םע םילפוטמ ברקב רתיב אטבתי לושלשהש ןכתיי - .)סיטילוקוטרביד וא סיטילוק ,זיגר יעמ :ןוגכ( תיתקלד הנפ ,תולק ללכ ךרדב ןהש ,ולא יאוול תועפותמ תחא העיפומו הדימב .חקורל וא אפורל :םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע .דליל תנתינה תפסונ הפורת דחוימב( .”הפורתב שמתשת דציכ .3“ ףיעס האר הלערהה ינמיס ,רוחש עבצב לושלש וא ילטקר םומיד ,םיקזח ןטב יבאכ :)םידליב םילוח תיבל עגפנה תא איבהל שי .הרכה דוביאו םדה ץחלב הדירי .רשפאה לככ רהמ תעפותמ לבוס ךניה םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ .אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג

25˚C

-ל תחתמ הרוטרפמטבו שבי םוקמב ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Lactose monohydrate, Methylcellulose 400, Magnesium Stearate,

Starch, Microcrystalline cellulose ( Avicel PH 101), Colloidal Silicon

dioxide (Aerosil), Gelatin, Povidone (pvp k30)

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,ינשה דצב קלחו דחא דצב הייצח וק םע תונבל -תורפרפא תוילבט .תוילבט 50-ו 30 לש אספוקב תוזורא :ןרציהו םושירה לעב .לארשי ,ןולוח ,30 הכאלמה ’חר ,מ”עב תופורת תיישעת חקר 11/2014 :ךיראתב תואירבה דרשמ י”ע רשואו קדבנ הז ןולע דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 137 54 25091 01 :תואירבה ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה