פרופסיה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
FINASTERIDE 1 MG
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
G04CB01
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
MERCK SHARP & DOHME UK LTD
קבוצה תרפויטית:
FINASTERIDE
סממני תרפויטית:
Propecia is indicated for the treatment of men with male pattern hair loss (androgenetic alopecia) to increase hair growth and prevent further hair loss
מספר אישור:
140642945800
תאריך אישור:
2009-04-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

6891

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

היספורפ

תוילבט

לכ הילבט

:הליכמ

Finasteride 1 mg

דירטסניפ

ג"מ

לש המישרל

םירמוח

םיליעפ יתלב האר , ףיעס

המ" היספורפ

הליכמ

"

ףיעס םג האר

"

עדימ לש םיביכרמהמ קלחל עגונב בושח היספורפ

"

.

ןויעב ארק ופוס דע ןולעה תא .הפורתב שמתשת םרטב

לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע היספורפ חקורה וא אפורה תא לאש ,תופסונ תולאש ךל שי םא 1 1ךלש

םהל קיזהל הלולע איה 1םירחאל התוא ריבעת לא 1ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת

הארנ םא וליפא 1ךלשל המוד יאופרה םבצמ יכ

הפורתה

תדעוימ

,דבלב םירבגב שומישל ניאו

ה

דעוימ

ת

םישנב שומישל וא םידליב

.

6

.

יהמ היספורפ

?תשמשמ איה המלו

היספורפ

תדעוימ םיחרקתמ םירבגב רעיש לש תפסונ הרישנ תעינמלו שארה רעיש תחימצ תרבגהל

(androgenetic alopecia)

:תיטיופרת הצובק יבכעמ

זאטקודר אפלא

2

.

תליטנ ינפל

היספורפ

2.6

לוטית לא

היספורפ

:םא

השא ךניה

תוירופה ליגב וא ןוירהב 1ןוירהב תויהל הלוכיה

םישנ לע

תוילבט םע עגממ ענמיהל תורובש וא תוקסורמ

לש היספורפ

ףיעס םג האר

"ןוירה"

לוטיל ןיא םידליו םישנ לע .היספורפ

)יגרלא( שיגר ךניה

דירטסניפ

ל וא לכ דחא

םירחאה םיביכרמה

לש היספורפ

תמישרל האר ,םיליעפ יתלבה םיביכרמה ףיעס

2.2

ורהזא ב שומישל עגונב תודחוימ ת היספורפ

ינפל ב לופיטה היספורפ :םא ךלש אפורל רפס ,

לבוס ךניה

רבעב תלבס וא

1תויגרלאמ וא דבכה דוקפתב יוקילמ

תלבס וא לבוס ךניהש תיאופר היעב לכ לע אפורל חוודל שי הנממ 1רבעב

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה

2.2

תורחא תופורת תליטנ

םא חקול התא וא תחקל ,הנוזת יפסותו אפור םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל רפס

חקורל וא לפטמה אפורל ךכ לע

,

ינוכיס עונמל ידכ יא וא ם

ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי

תויתפורת

1ךרעישב יתרגשהו ליגרה לופיטב יונישל ךרוצ יופצ אל

2.2

תליטנ

היספורפ

םע ןוזמ

לוטיל ןתינ היספורפ

1ןוזמ ילב וא םע

2.2

ןוירה

ומכ .היספורפב שומישה רוסא תוירופה ליגב וא ןוירהב םישנ לע

-

םע עגממ ענמיהל ןהילע ,ןכ תוילבט תוקסורמ

וא תורובש

לש היספורפ

.

רחאל גפסנ היספורפ לש ליעפה רמוחהו הדימב ותעילב

לע רועה ךרד וא

-

קונית םע ןוירהב השיא ידי .ןימה ירביאב תוגירח םע דלוויהל קוניתל םורגל לולע רבדה ,רכז

עגמב האב ןוירהב השיאו הדימב וילבט .אפור םע ץעייתהל שי ,היספורפ לש ליעפה רמוחה םע םע עגמ וענמיו תופוצמ היספורפ ת .תוקסורמ וא תורובש ןניא תוילבטהש יאנתב ,ןהב ליגר לופיט ןמזב ליעפה רמוחה

2.1

לש םיביכרמהמ קלחל עגונב בושח עדימ היספורפ

היספורפ

הליכמ 1זוטקל

2

דציכ

ב שמתשת ?היספורפ

לוטיל שי דימת

היספורפ

אפורה תוארוה יפל אפורה םע קודבל ךילע 1 1חוטב ךניא םא חקורה וא

1דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ךשמו ןונימה

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

1םוי לכ ,הפה ךרד תחא הילבט

הילבטה עולבל שי

ןוזמ ילב וא םע ,םימ טעמ םע

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

היספורפ

אל

1םויב םעפמ רתוי התוא לוטית םא רתוי בוט וא רתוי רהמ דובעת

לוטיל ךילע היהיו ןכתיי היספורפ

תלעותב ןיחבתש ינפל רתוי וא םישדוח השולש ךשמל ימוי ןפואב תליטנמ היספורפ

היספורפ

אל הפורתה םא 1התוא לוטיל ךישמת םא קר ךוראה חווטב דובעל הלוכי ךשמב ךילע העיפשה

1תלעות איבי לופיט ךשמה יכ ריבס יתלב ,םישדוח

היספורפ

םישנב תוחרקתהב לופיטב הליעי הניא

(androgenetic alopecia)

1רבעמה ליג רחאל

תלטנ םא

רתוי היספורפ

ךירצ תייהש יפכמ

תלטנ םא רתי תנמ

איבהלו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא 1ךתיא הפורתה תזירא

לוטיל תחכש םא היספורפ

לוטיל תחכש םא היספורפ

לא

1ליגרכ האבה הילבטה תא לוטיל שי 1תפסונ הילבט לוטית

הל ךילע טב דימת לופי

ע ץלמוהש יפכ

ידי

1אפורה

םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

אפור

ךלש

לוטיל קיספמ התא םא היספורפ

לוטיל קיספת םא היספורפ ךות חמצש רעישה תא דבאת יכ חינהל ריבס ,

1לופיטה תקספהמ םישדוח 1ךלש אפורה םע ךכ לע ןודל ךילע

תחלצהל עייסל לכות דציכ ?לופיטה

הנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

םייפקשמ ביכרהל שי 1הפורת לטונ ךניהש 1םהל קוקז ךניה םא

1ךלש חקורה וא אפורה תא לאש ,הפורתב שומישל עגונב ןהשלכ תופסונ תולאש ךל שי םא

2

.

יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ היספורפ

ארקמל להבית לא 1םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי 1יאוולה תועפות תמישר

םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפל שי

חתפמ ךניה לכ :םיאבה םינמיסהמ דחא

לע תידיימ ךלש אפורל חוודל ךילע םייוניש

1תומטפהמ השרפה וא באכ ,םישוג ןוגכ ךלש הזחב

תופסונ יאוול תועפות

1יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

מ יאוול תועפות ,םיינילק םירקחמב היספורפ

1םירבגה בור לע ועיפשה אלו תוחיכש אל ויה

רתוי וא תחא לע וחוויד הלא םירבג 1תומיוסמ תוינימ יאוול תועפות ווח םירבג לש ןטק רפסמ

:תואבהמ ןימל הקושת תוחפ

1ערזה תומכב הדיריו הפקזל העגהב ישוק

מ תוחפב התרק הלאה יאוולה תועפותמ תחא לכ

םירבגב ופלח הלא יאוול תועפות 1םירבגהמ לוטיל ולדחש היספורפ ןה 1

לוטיל וכישמהש םירבגה תיברמב םג ומלענ היספורפ

תעל וחווד תואבה יאוולה תועפות יללכ שומישב ד ;הזחה תלדגהו תושיגר :תוקוחר םי

קשחב הדירי ;ןואכ הפורתב שומישה תקספה רחאל םג הכשמנש ינימה

תדפרס ,דרג ,החירפ ללוכ תויגרלא תועפות

הבוגת( )רועב תיגרלא

םייתפשה תוחפנתהו

ןושל

ןורג

תויעב ;םינפהו ערז תטילפב רחאל םג וכשמנש הפורתב שומישה תקספה שומישה תקספה רחאל םג ךשמנש הפקזל העגהב ישוק ;םיכשאב באכ ; ערז תוכיא וא/ו רבגה ןוירפ יא ;הפורתב 1הלד

;הפורתב שומישה תקספה רחאל חווד ערזה תוכיאב רופיש 1םירבגב דש ןטרס לע חווד םירידנ םירקמב ןוגכ ךלש הזחב יוניש לכ לע תידיימ ךלש אפורל חוודל ךילע פה וא באכ ,םישוג תורחא יאוול תועפות לכ לע וא הלא תועפות לע דימ ךלש אפורל רפס 1תומטפהמ השר 1תוליגר יתלב

יכ אצמנ םיינילק םירקחמב היספורפ

1ףוגה לש םירחא םיקלחב רעיש לע העיפשה אל

לטונ התאשכ תעדל ךילע המ היספורפ

היספורפ

תארקנה םד תקידב לע עיפשהל לוכי

PSA (Prostate-Specific Antigen)

ןטרס תקידבל תקידב רבוע ךניהו הדימב 1תינומרעה תטולב

לטונ התאש ךלש םי/אפורל חוודל ךילע , היספורפ

ו רחאמ היספורפ

תומרב הדיריל םרוג

תומרב םייוניש ,

םי/אפורה ידי לע הכרעה רובעל םיכירצ תומר לש בקעמב 1ךלש

ןטרס תוחכונ לע עיבצהל הלולע םהלש רתויב הכומנה הדוקנהמ היילע לכ , םילטונ םניאש םירבג רובע ילמרונה םוחתב ןיידע הקידבה תואצות םא םג הכרעה רובעל הכירצו תינומרעה היספורפ

לטונ ךניא םא ךלש אפורה תא ןכדעל ךילע ,ןכ ומכ היספורפ

ולע הזש ןוויכמ ,ךל ומשרנש תוארוהה יפל

תקידב תואצות לע עיפשהל

1ךלש אפורל הנפ ,ףסונ עדימל 1

ב דירטסניפ םילטונש םירבגב רתוי הרומח הגרדב תינומרעה ןטרסל רבגומ ןוכיס ןכתי יפ הובג ןונימ

הזמ 1היספורפ לש

םא

העיפוה

תעפות

תחא םא ,יאוול

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הניוצ

ןולעב

ץעייתהל ךילע

םע

אפורה

2

.

ןסחאל דציכ ?היספורפ

הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ חוטב םוקמב רומשל שי ,תרחא הפורת לכ ומכ ,וז הפורת םתייארו 1הלערה ענמת ךכ ידי לעו ,תוקונית וא/ו םידלי לש

הארוה אלל האקהל םורגת לא אפורהמ תשרופמ

ב שמתשהל ןיא היספורפ

הגופתה ךיראת רחאל

(exp. date)

ךיראת 1הזיראה לע ןייוצמ רשא 1ןייוצמה שדוחה לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

ןוסחא יאנת

ל שי 1הרוגס הזיראה לע רומשלו תירוקמה התזיראב הרוגס וז הפורת ןסחא שי ל תחתמ ןסחאל

חקורה תא לאש 1יתיב הפשא חפל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא

ןניאש תופורת ךילשהל ךיא 1הביבסה לע ןגהל ועייסי ולא םיעצמא 1דוע שומישב

1

.

ףסונ עדימ

1.6

המ היספורפ

?הליכמ

אוה ליעפה רמוחה

דירטסניפ

לכ ליכמ הילבט

ג"מ

לש 1דירטסניפ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

םיליעפ יתלב םיביכרמ םג הליכמ הפורתה

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, sodium starch

glycolate, hydroxypropyl methylcellulose, hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide,

magnesium stearate, talc, docusate sodium, yellow ferric oxide, and red ferric oxide.

הליכמ הילבט לכ

11011

זוטקל ג"מ

טארדיהונומ

1.2

תיארנ דציכ היספורפ

הזיראה תלוכתו

הילבט םוח עבצב הפוצמ

הלימה ,)ןמותמ( ןוגטקוא תרוצב ,ףוזש

Propecia

,דחאה הדיצ לע תנייוצמ תואהו

1רחאה הדיצ לע

:תוזיראה לדוג

98, 30

זיראב תוילבט

1תישגמ ת

ילדג לכ אלו ןכתיי 1םיקוושמ תוזיראה

ותבותכו םושירה לעב

:

ש קרמ תרבח

לארשי( םהודו פר

1996

1ד1ת ,מ"עב )

1151

,הוקת חתפ

19110

:ןרצי ש קרמ

םהודו פר

הינטירב ,ןוטגנילמרק ,מ"עב

טמרופ הז ןולע ונכותו תואירבה דרשמ ידי לע עבקנ ב רשואו קדבנ לירפא

5011

סמ רפ הפורתה םושיר סקנפב תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה

140 64 29458

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה