פרונסטין תמיסה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

04-12-2020

מרכיב פעיל:
BENZOCAINE 3 ML / 100 ML
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
D04AB04
טופס פרצבטיות:
SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
LOCAL ORAL
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
BENZOCAINE
סממני תרפויטית:
Local anesthetic and antiseptic.
מספר אישור:
112952209500
תאריך אישור:
2008-11-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

04-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

04-12-2020

1986-ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

06/2011-ב ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

ןיטסנורפ

הסימת

enzocaine 3.00% :בכרה

:םיליעפ יתלב םירמוח

Ethanol 95%, Purified Water, Methylene blue, Thymol.

ימוקמ שחלאמו אטחמ :היוותה

הפהתקלדלשםירקמביוטיחלוימוקמשוחלאל :תיאופרתוליעפ

.םייכינח תקלדו )סיטיטמוטס(

.תוטפא לש םירקמב הלקהל ,ןש תריקע רחאל הפה יוטיחל

? רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

וא הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל העודי םא שמתשהל ןיא

.םיימוקמ םישחלאמל

.םישדוח העבראמ תוחפ ינב תוקוניתב שמתשהל ןיא

:לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

.הקינמ וא ןוירהב ךניה םא

.הילכ תולחממ ת/לבוס ךניה םא

אפורתחגשהותארוהאללםייתנשליגלתחתמםידליבשמתשהלןיא

.םיינש אפור וא

העבשללעמואתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהלןיא:תורהזא

.אפור םע ץעייתהל ילבמ םימי

ךכ-לעעידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל

ת/לבוסךניהםאאפורלחוודלשי,וזהפורתבשומישהתליחתינפל

.הפלוס תופורת ת/לטונ וא ,רוע תלחממ

.הפורתה לש יאוולה תועפותל רתוי םישיגר ויהי םישישק םילוח

.םיקלדומ וא םיחותפ םיעצפ לע וז הפורת חורמל ןיא

תרמגםאוא,תפסונהפורתת/לטונךניהםא:תויתפורתןיבתובוגת

עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילעתרחאהפורתבלופיטההתעהז

.תויתפורת ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי יא וא םינוכיס

הבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב:יאוולתועפות

.ןתש ןתמב הערפה :ןוגכ יאוול תועפות עיפוהל תולולע

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

ץוצקעוא,םידיבואםינפבתוחיפנ,דרגבתאטבתמהתיגרלאהבוגת

.המישנ יישק ,ןורגב וא הפב

.אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה :)רידנ( ימוקמ יוריג ,תוחיפנ ,םוח

.אפורלי/הנפולופיטהתאי/קספה:)רידנ(לופיטהםוקמבהחירפואתקלד

ליגדעםידליותוקוניתברקיעב(הימאניבולגומאטאמלשםימוטפמיס

ואםירפרפא,םירוויחםיינרופיצואםייתפש,רוע:םיללוכה,)םייתנש

קפודותרוחרחס;שארבאכ;לובלב;תופייע;המישנרצוק,םילוחכ

.אפורלדימהנפו לופיטה קספה :ריהמ

םאוא,הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

.דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב יוניש לח

םירוההלע:תוקוניתוםידליבתויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפות

תפסונהפורתלכלעןכויאוולתועפותלכלעלפטמהאפורלחוודל

תויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפותליעל)י(האר!ה/דלילתנתינה

.וטרופש תודחוימ

:אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ

.םויב םימעפ 4 דע חורמל :םייתנש ליג לעמ םידליו םירגובמ

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

תארוהאללםייתנשליגלתחתמםידליבוזהפורתבשמתשהלןיא

.םיינש אפור וא אפור תחגשהו

העבראליגלתחתמתוקוניתלללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת

.םישדוח

תונפלשי,רימחהבצמהשואםימיהמכךותךבצמברופישלחאלםא

.אפורל

ךא,תרכזנשכדימהנמלוטילשי,בוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא

.דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב

!העילבל אל וז הפורת:בל י/םיש

.דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת

.הפורתב לופיטה רחאל העש לוכאל ןיא

.םייניעב עגממ ענמהל שי

תעינמלםוחרוקממואשאמקיחרהלשי,לוהוכלאהליכמהפורתה

.תוחקלתה

רוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהי/ענמ

.הלערהי/ענמתךכידילעותוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמ

רדחלדימי/הנפהפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

האקהלםורגלןיא.ךתיאהפורתהתזיראי/אבהוםילוחתיבלשןוימ

תיוותהי/קודב!ךשוחבתופורתלוטילןיא!אפורמתשרופמהארוהאלל

.הפורת ת/לטונ ךניהשםעפ לכבהנמהו

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ י/בכרה

–ל תחתמ הרוטרפמטבו ךושח םוקמב ןסחאל שי:הנסחא

הפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפל

הרקמלכב!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומ

ןסחאלןיא.הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע,קפסלש

.הזירא התואב תונוש תופורת

112952209500:הפורתה םושיר 'סמ

.לארשי,ןולוח,30הכאלמה'חר,מ"עבתיטבצמרפהישעתחקר:ןרצי

1986 )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنا بجوبم كلهتسملل ةيبط ةرشن

ءاودلل كلامعتسا لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا ي/أرقا

.2011ناريزج - ةحصلا ةرازو لبق نم اهاوتحم صحفو ةرشنلا هذه تقدوص

ينتسنورب

لولحم

Benzocaine 3.00% : بيكرتلا

Ethanol 95%, Purified Water, Methylene blue, Thymol. :ةلاعف ريغلا داولما

.يعضوم ردخمو رهطم:بابطتسلاا

.ةثللا باهتلاو مفلا تاباهتلا تلااح يف ريهطتللو يعضولما ريدختلل:ةيبطلا ءاودلا تاريثأت

.مفلا يف علاقلا ءاد تلااح يف فيفختلل وا نس علخ دعب مفلا ريهطتل

؟ رضحتسلما لامعتسا كل زوجي لا ىتم

واهتابكرمدحلأةيساسحكيدلتدجواذارضحتسلمااذهلامعتساكلزوجيلا

. ةيعضوم تاردخلم

.رهشا4نس تتح عضر ىدل لامعتسلاا زوجي لا

:ًامدقم بيبطلا ةعجارم لبق ءاودلا اذه لامعتسا كل زوجي لا

.ةعضرم واًلاماح تنك اذا

.ىلك ضارما نم ن/يناعت تنك اذا

وابيبطةبقارموتاميلعتنودبينتنسنستتحدلاواىدلءاودلااذهلامعتسامدعبجي

.نانسا بيبط

: تاريذتح

.بيبطلا ةراشتسا نودب مايا ةعبس قوف وا ةبراقتم تارتفل ءاودلا اذه لامعتسا زوجي لا

.ءاودلل كلامعتسا لبق ريقاقع وا ماعطل كيدل ةيساسح يا نع بيبطلا غلابا بجي

اذاوا،ةيدلجضارمانمن/يناعتتنكاذاءاودلااذهلامعتسابءدبلالبقبيبطلاغلابابجي

.افلوسلا ةيودا ني/ىطاعتت تنك

.ءاودلا اذهل ةيبنالجا ضارعلال ةيساسح رثكا مه يننسلما ىضرلما

.ةجيهتم وا ةحوتفم حورج ىلع ءاودلا اذه نهد عنُمي

،رخآءاودبنلآاجلاعلاتيهنأاذإوأ،ًايفاضإًءاودن/ىطاعتتتنكاذا:ةيودلأاينبتلاعافتلا

ينبتلاعافتلانعةتجانلاةعاجنلامدعوأراطخلأايدافتلكلذو،جلاعلمابيبطلاملاعابجيف

. ريقاقعلا

ةرتفءانثأرهظتدقف،ءاودللةبوغرلماةيبطلاتاريثأتلاىلاةفاضإ:ةيبنالجاضارعلأا

.لوبلا رد يف ةبوعص لثم ةيبنالجا ضارعلأا ضعب هلامعتسا

:ًاصاخًامامتها يضتقت يتلا ضارعلأا

ةبوعص،قللحاوامفلايفكاكتحاوا،نيديلاواهجولابخافتنا،ةكلحابرهظيساسحلعفدر

.سفنتلا يف

.بيبطلا ي/عجارو جلاعلا نع ي/فقوت :)ًاردان( يعضوم جيهت ،مروت ،ةرارلحا عافترا

pronestin 0711.indd 1 11/9/11 2:47:39 PM

. بيبطلا ي/عجارو جلاعلا نع ي/فقوت : )ًاردان( جلاعلا عضوم يف حفط وا باهتلا

. بيبطلا ي/عجارو جلاعلا نع ي/فقوت : )ًاردان( ةيؤرلا شوشت

يتلاو،)رمعلانمينتنسىتحلافطلااوعضرلاىدلةصاخو(مدلاةينيبولغوميهتيمضارعأ

،بعت،سفنتلايفقيض،ءاقرلاوأةيدامرلا،ةتهابلارفاظلأاوأهافشلا،دللجا:يلياملمشت

.اًروف بيبطلل هجوتو فقوتلا جلاعلا نع ي/فقوت :عيرس بلق قفخو ةخود ،عادص ،كابترا

كروعشىلعرييغتيأأرطاذاوأ،ةرشنلاهذهيفركذتملةيبناجضارعأكيدلترهظاذاامأ

.ًلااح بيبطلا ةعجارم ذئدنع كيلع ،ماعلا

بيـبطلاغلابإنيدلاولاىـلع:عضرلاولافطلأاىدلةيودلااينبتلاعافتوةيبناجضارعأ

ةيبنالجاضارعلأارظنأ.هلوانتيرخآءاودلكنعولفطلاىدـلرهظييـبناجضرعلكنعجلاـعلما

.هلاعأ تلّصُمف يتلا ةيودلاا ينب تلاعافتلاو

:بيبطلا نم ىرخأ تاميلعت دوجو مدع ةلاح يف ةيدايتعلاا ةيئاودلا ريداقلما

.مويلا يف تارم4ىتح باصلما ناكلما ي/نهدا :ينتنس نس قوف دلاولااو رابكلل

.اهب ىصولما ةعرلجا ي/زواجتت لا

وابيبطةبقارموتاميلعتنودبينتنسنستتحدلاواىدلءاودلااذهلامعتسامدعبجي

.نانسا بيبط

.رهشا عبرا نس تتح لافطلا ةداع دعم ريغ ءاودلا اذه

ةعجارمكيلععضولامقافتاذاواماياةدعللاخةيحصلاكتلاحىلعنستحأرطيملاذا

.بيبطلا

!ًلااحاهلوانتكيلعف،كلذتركذتمثددلمحاتقولايفةيئاودلاريداقلمالوانتتيسنوثدحاذا

.لاوحلاا نم لاح يا يف اًعم ينتعرج لوانت زوجي لا نكلو

. طقف يجرالخا لامعتسلال صصخم ءاودلا اذه ! علبلل سيل ءاودلا اذه : ي/هبتنا

.يننيعلل ءاودلا ساتم نع عانتملاا بجي .ءاودلا لوانت دعب ةعاس للاخ ماعطلا لوانت زوجي لا

.لاعتشلاا عنلم راح ردصم نع وا نارينلا نع داعبلاا بجي ،لوحك يوحي ءاودلا اذه

يديألوانتمنعًاديعبقلغمناكميفءاودلكوءاودلااذهظفحبجي!ممستلاي/بنتج

. ممستلاب مهتباصا يدافتل كلذو ،عضرلا وأ/و لافطلأا

هجوتلاكيلع،ءاودلااذهنمأطخة/لفطلاعلباذاواةيئاودلاريداقلمالامعتسايفتطرفااذا

. ءاودلا ةوبعًابحطصمًلااح ىفشتسلما ىلا

. بيبطلا نم ةحيرص تاميلعت نودبؤيقتلا ي/ببست لا

يفةيئاودلاريداقلمانمدكأتلاوءاودلاعباطصيخشتبجي!ةمتعلايفءاودلاي/لوانتتلا

. كلذ رملأا مزل اذا ةيبطلا تاراظنلا ي/عض . ءاود اهيف ني/لوانتتةرم لك

.C°25تتح ةرارح ةجردبو ملظم ناكم يف ظفحي: نيزختلا

اهظفحتموةيلصلاااهتبلعيفتلظولوىتح.طقفةدودحمتارتفلةلحاصةيودلأاىقبت

ىلعةنودلمارضحتسلماةيحلاصءاهتناخيراتةظحلامءاجرلا.نزلخاتاميلعتبجوبم

نزخزوجيلا.ءاودلااذهكلفرصيذلايلديصلاةراشتساكيلع!كشلاةلاحيف.ةوبعلا

. ةوبعلا سفن يف ةفلتخم ةيودأ

112952209500: ءاودلا لجس مقر

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE

PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

he format of this leaflet was determined by the Ministry, of Health and its

content was checked and approved by it in 06/2011

PRONESTIN

Solution

Composition: Benzocaine 3.00%

Theproductcontainsalso:Ethanol95%,PurifiedWater,Methylene

Blue,Thymol.

Therapeuticactivity:Topicallocalanestheticandantisepticin

casesofmouthinfections(Stomatitis)andperiodontalinflammation.

Fororaldisinfectionfollowingtoothextraction,forreliefincasesof

ulcers of mouth.

When should the preparation not be used?

Donotusethismedicineifyouaresensitivetoanyofitsingredients,

or to local anesthetic.

Do not use in infants less than 4 months old.

Donottakethismedicinewithoutconsultingadoctorbefore

starting treatment:

Ifyouarepregnantorbreast-feeding.Ifyouaresufferingfromimpaired

functionofthekidney.Donotuseinchildrenundertheageoftwoyears

without consulting a doctor or a dentist.

Warnings:Donotusethismedicinefrequentlyormorethan7days

inarow,withoutconsultingadoctor.Ifyouaresensitivetoanytype

offoodormedicine,informyourdoctorbeforecommencingtreatment

withthismedicine.Beforeusingthismedicineinformyourdoctor,if

youaresufferingfromskindisorders,ifyoutakingsulfadrugs.Elderly

patientsaremoresensitivetoeffectsofthismedicine.Donotusethis

medicine on opened or inflamed wounds.

DrugInteractions:Ifyouaretakinganotherdrugconcomitantlyor

ifyouhavejustfinishedtreatmentwithanothermedicine,informthe

attendingdoctor,inordertopreventhazardsorlackofefficacyarising

from drug interactions.

SideEffects:Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adverse

reactionsmayoccurduringthecourseoftakingthismedicinesuchas:

difficulty in urination.

Effects that require special attention:

Allergicreactionincludingitching,swellingofthefaceorthehands,

stinging in the mouth or the throat, difficulty breathing.

Fever,swelling,localirritation(rare):discontinuetreatmentandcontact

your doctor.

Inflammationorrashonthetreatedarea(rare):discontinuetreatment

and contact your doctor.

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentionedinthis

leaflet,orifthereisachangeinyourgeneralhealth,consultyourdoctor

immediately.

Symptomsofmethemoglobinemia(mainlyinbabyandchildren

ageduntiltwoyears),includingpale,grayorbluecoloredskin,lips,

andnailbeds;shortnessofbreath;fatigue;confusion;headache;

lightheadedness;andrapidheartrate(tachycardia):discontinue

treatment and contactimmediatelyyour doctor.

SideEffectsanddruginteractionsinchildrenandinfants:parents

shouldinformtheattendingdoctorIntheeventthattheirchild\infant

experiencesanysideeffectandifhe\sheistakinganotherdrug

concomitantly!seespecialsideeffectsanddruginteractionsdetailed

above.

Recommendeddosageunlessotherwiseprescribedbyyourdoctor:

Adults and children older than 2 years old:Apply up to 4 times daily.

Do not exceed the recommended dosage.

Thismedicineshouldnotbeusedonchildrenlessthantwoyearsof

age, except under the advice and supervision of a doctor or dentist.

Thismedicineshouldnotbeusedininfantsundertheageof4months.

Ifthereisnoimprovementinyourconditionwithinafewdays,orifyour

condition gets worse, notify your doctor.

Ifyouforgettotakethismedicineatthespecifiedtime,takethedoseas

soonasyouremember,butnevertakeadoubledosetocompensate

for a missed one.

Attention:Do not swallow!

Thismedicineisintendedforexternaluseonly.Donotingestfoodfor

onehourfollowinguseofthismedicine.Avoidcontactwiththeeyes.

Themedicinecontainsalcohol.Keepawayfromfireorexposedheat

source to avoid ignition.

AvoidPoisoning!Thismedicine,andallothermedicines,mustbe

storedinasafeplaceoutofthereachofchildrenand/orinfants,to

avoid poisoning.

Ifyouhavetakenanoverdose,orifachildhasaccidentallyswallowed

themedicine,proceedimmediatelytoahospitalemergencyroomand

bring the package of the medicine with you.

Donotinducevomitingunlessexplicitlyinstructedtodosobyadoctor!

Donottakemedicinesinthedark!Checkthelabelandthedoseeach

timeyou take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage:Store in a dark place, at atemperaturebelow 25°C.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredasrecommended,

medicinesmaybekeptforalimitedperiodonly.Pleasenotetheexpiry

dateofthemedicine!Incaseofdoubt,consultthepharmacistwho

dispensedthemedicinetoyou.Donotstoredifferentmedicationsin

the same package.

Licence Number:112952209500

Manufacturer:RekahPharmaceuticalProd.Ltd.,30HamelachaSt.Holon,Israel.

pronestin 0711.indd 2 11/9/11 2:47:39 PM

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה