פרוויקוקס 57 מג וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
FIROCOXIB
זמין מ:
BEIT-EREZ HAVAT MILATIN LTD
טופס פרצבטיות:
טבליות לעיסות
הרכב:
FIROCOXIB 57 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MERIAL, FRANCE
סממני תרפויטית:
For the relief of pain and inflammation associated with osteoarthritis in dogs. For the relief of post-operative pain and inflammation associated with soft-tissue surgery in dogs.For the relief of post-operative pain and inflammation associated with orthopaedic and dental surgery in dogs
מספר אישור:
144 68 92443 00
תאריך אישור:
2015-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

ןכרצלורנירטוהאפורלןולע

הפורתבי/שמתשתםרטבואולמבןולעהתאןויעבאורקלשי

רנירטואפורםשרמבתבייחוזהפורת

םדאינבבשמתשהלןיא.דבלבםייחילעבבירנירטושומישלהפורת

ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי“עעבקנהזןולעטמרופ

:רזעירמוח

תאיצחלרובשלןתינ.דבלבםיבלכלהעילבלואהליכאלתוסיעלתוילבט:ןתמתרוצ

.הילבטה

.םיבלכ:לופיטלתודעוימהתויח

האצותכםימרגנה,תימוהיזאלתקלדבוםיבאכבלופיטל:היוותהותיאופרתוליעפ

אלתקלדבוםיבאכבלופיטל.('דכו,םיקרפתוקלדןוגכ)סיטירטרא-ואיטסואמ

.תוכרתומקרבחותינרחאל,תימוהיז

?רישכתבשמתשהלןיאיתמ

הבלכהבצמשהרקמבאלא,הקינמואןוירהבהבלכהרשאכהפורתבשמתשהלןיא

.הפורתבלופיטהבייחמ

.ג"ק3 :מתוחפםילקושהואתועובש10 :מםיריעצםיבלכבהפורתבשמתשהלןיא

םייוקיל,לוכיעהתכרעמבםימומידמלבוסה/בלכהוהרקמבהפורתבשמתשהלןיא

.םדהתשירקבתויעבואםדהתכרעמב

םירחאתוקלדידגונםירישכתואםידיאורטסםעדחיבהפורתבשמתשהלןיא

.(NSAID’s)םידיאורטסםניאש

יביכרממדחאלה/בלכהלשתושיגרלעךלהעודיםאהפורתבשמתשהלןיא

.הפורתה

הבלכהםא:לופיטהתלחתהינפלרנירטואפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

אפורהתעדלוקישיפלהשעיהקינמואןוירהבהבלכלהפורתהןתמ.הקינמואןוירהב

.הלאםיבצמבהפורתבשומישבשתלעות-ןוכיסהינותנבבשחתהב,רנירטו

ה/ריעצה/בלכהואדבכה,בלהתכרעמ,הילכ/ןתשהתכרעמבתויעב:מלבוסה/בלכהםא

.תינדפקתירנירטוהחגשהבייחמלופיטה–דואמ

הילכבתוליערלםורגללולעהובגםדץחלמםילבוסהואםישבוימםיבלכבהפורתבשומיש

ץעוויהלילבמתכשוממהפוקתואתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהלןיא:תורהזא

ךכ-לעעידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלשיגרה/בלכהםא.רנירטואפורב

.ה/בלכלהפורתהןתמינפלרנירטוהאפורל

.רנירטואפורהתוארוהרחאתונדפקבבוקעלשי

םילושלש:םיאבהםינמיסהמדחאעיפומוהדימבהפורתבלופיטהתאקיספהלשי

תורדרדה,תופייע/תושידא,היסקרונא,ימואתפלקשמןדבוא,האוצבםד,תואקה,םירזוח

.(הדבעמתוקידביפלע)הילכ/ןתשהידוקפתב

הפורתבלופיטהתעהזרמגםאוא,תפסונהפורתלטונה/בלכהםא:תויתפורתןיבתובוגת

ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעייאואםינוכיסעונמלידכרנירטואפורלחוודלךילעתרחא

תוקלדידגונםירישכתוםידיאורטס:תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב,תויתפורת

םעלופיטהתליחתןיבלםדוקהלופיטהםויסןיבתועש24תוחפלןיתמהלץלמומ)םירחא

םיזנאהיבכעמ,םינתשמ:ןוגכ)הילכה/ןתשהתכרעמלעתועיפשמהתופורת,(סקוקיוורפ

לשינמזובןתממענמיהלשי.םדהינובלחלתורשקנהתופורת,(המדרהלתופורת,ACE

.הילכלתונכוסמכתועודיהתופורת

עיפוהלתולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב:יאוולתועפות

.לושלשוהאקה:ןוגכיאוולתועפשה

םאוא,הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותמת/לבוסה/בלכהשרובסךנהובשהרקמלכב

.דימרנירטואפורםעץעייתהלךילע,ה/בלכהתשגרהביללכיונישלחשרובסךנה

.דבלברנירטואפורתוארוהיפלעןונימ:אפורמתרחאהארוהרדעהבלבוקמןונימ

.תצלמומההנמהלערובעלןיא

,ה/בלכהלשתיאופרההנחבאלהפורתהתמאתהאדוולורנירטואפורםעץעוויהלשי

ירנירטוג“מ57סקוקיוורפ

םיבלכלהעילבלתוסיעלתוילבט

:ותומכוליעפהרמוחהבכרה

Firocoxib 57 mgהליכמהילבטלכ ירנירטוג“מ227סקוקיוורפ

םיבלכלהעילבלתוסיעלתוילבט

:ותומכוליעפהרמוחהבכרה

Firocoxib 227 mgהליכמהילבטלכ

Lactose Monohydrate, Microcrystalline Cellulose,

Chartor Hickory Smoke Flavor, Hydroxypropyl Cellulose, Croscar-

mellose Sodium, Magnesium Stearate, Caramel (= E150d), Colloidal

Silicone Dioxide, Yellow Iron Oxide (= E172), Red Iron Oxide (= E172).

הפיאשךות,לפטמהאפורהידי-לעעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי

.תילופיטתוליעיקפסמהרתויבךומנהןונימתועצמאבה/בלכבלפטל

םויבםעפביסקוקירפג“מ5לשבושיחיפלהשעי:סיטירטרא-ואטסואבלופיטל

הילבטלסחיבןונימהבושיחלהטמהלבטברזעהלןתינ.ה/בלכלקשמג“ק1לכל

ךשוממרתויאלכ“דבו,םייחהלעבתבוגתלםאתהבהיהילופיטהךשמ.רישכתהלש

.םימי90 :מ

לכלםויבםעפביסקוקירפג“מ5לשבושיחיפלהשעי:חותינרחאלבאכבלופיטל

היהילופיטהתליחתרשאכ,םימי3כ“דבהיהילופיטהךשמ.ה/בלכלקשמג“ק1

.חותינהינפלםייתעשכ

.לפטמהרנירטוהאפורהידי-לעעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי

תעדלוקישיפלהשעיהקינמואןוירהבהבלכלהפורתהןתמ:תוקינמ/ןוירהבתובלכלןתמ

םייוסינ.הלאםיבצמבהפורתבשומישבשתלעות-ןוכיסהינותנבבשחתהב,רנירטואפורה

.לופיטלםישורדהםינונימברבועלוםאלתנכוסמהפורתהשוארההדבעמתויחב

תלעות-ןוכיסהינותנבבשחתהב,רנירטואפורהתעדלוקישיפלהשעיםירוגבלופיט

.וזליגתצובקבהפורתבשומישבש

.לכואםעבברעלואלכואאללהעילבלרשיהילבטהתאה/בלכלתתלןתינ:שומישהןפוא

ןוזמףידע)רחאןוזמלכםעואקינקנףוע,רשבןוגכ,הנטקלכואתנמםעדחיבברעלץלמומ

.שומישהרחאלםיידיהץוחרלשי.(שביןוזמאלובוטר

רצומהלשקיטסלפהתישגמלריזחהלשירתונהיצחהתאזא,הילבטיצחקרהנתנוהדימב

.תישגמהמהילבטהתאצוהמםימי7דערתויהלכלואבהשומישלדע

ץלמוהשיפכה/בלכבלופיטהתאםילשהלךילע?לופיטהתחלצהלעייסלי/לכותדציכ

.רנירטואפורידי-לע

שמתשהלןיא.דבלבםיבלכבירנירטושומישלתדעוימההפורתהנהוזהפורת!הלערהענמ

.םדאינבבהב

וא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

ןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמ,הנמתלטנםא.הלערהענמתךכידי-לעותוקונית

םורגתלא.ךתיאהפורתהתזיראאבהו,םילוח-תיבלשןוימרדחלדימהנפ,הפורתה

!רנירטואפורמואאפורמתשרופמהארוהאללהאקהל

לא.קיזהלהלולעאיהרחאה/בלכב.ךלשה/בלכהלשהלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

הנמהותיוותהקודב!ךשוחבתופורתלוטילןיא.ךירכמואךינכש,ךיבורקלוזהפורתןתית

.םהלה/קוקזךנהםאםייפקשמי/בכרה.ה/בלכלהפורתהןמןתונךנהשםעפלכב

תישגמלריזחהלשיורתונשתוילבטיאצח.(30°C:לתחתמ)רירקםוקמב:הנסחא

תאצוהמםימי7דערתויהלכלןתוארומשלןתינו,אבהשומישלדערצומהלשקיטסלפה

הנסחא/הזיראהיאנתיפלםג.םידלילשםדיגשיהמקיחרהלשי.תישגמהמהילבטה

לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומה

תאךלקפיסשחקורבוארנירטוהאפורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתה

.הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא.הפורתה

.דבלבםיבלכבירנירטושומישל.אפורםשרמבייח

144.68.92443.00 :ג“מ57סקוקיוורפ:הפורתהםושיררפסמ

144.69.92444.00 :ג“מ227סקוקיוורפ

.הדנק,ןואטפי“עי“ע,תפרצ,לאירמ:רובערצוימ

,209.ד.ת,108קשמ,511088106.פ.ח,מ“עבןיטלימתווחזראתיב:ןאוביוםושירהלעב

.50297העבשהרמשמבשומ

ה/בלכהלקשמ

(ג"ק) ןהלשקזוחהיפלתוסיעלתוילבטרפסמ

ג"ק/ג"מיחווט

ג"מ57 ג"מ227

3-5.5 0.5 -- 5.2-9.5

5.6-10 1 -- 5.7-10.2

10.1-15 1.5 -- 5.7-8.5

15.1-22 -- 0.5 5.2-7.5

22.1-45 -- 1 5.0-10.3

45.1-68 -- 1.5 5.0-7.3

68.1-90 -- 2 5.0-6.7

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה