פרדניזון 1 מג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

13-12-2018

מרכיב פעיל:
PREDNISONE
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
H02AB07
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
PREDNISONE 1 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
PREDNISONE
איזור תרפויטי:
PREDNISONE
סממני תרפויטית:
Anti-inflammatory.
מספר אישור:
118 06 26041 00
תאריך אישור:
2015-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

13-12-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

10/18 5PR1100A

:ט"קמ

200/140

146 :המראפ نوزينديرپ نوزينديرپ نوزينديرپ

غلم ٢٠ لم ٥

غلم ١ صارقأ صارقأ صارقأ :بيكرتلا :ىلع يوتحي صرق لك :ىلع يوتحي صرق لك :ىلع يوتحي صرق لك

Prednisone 20 mg

Prednisone 5 mg Prednisone 1 mg

Lactose, Starch, Gelatin, Talc, Powdered

:غلم ١ نوزينديرپ :ةلاعفلا ريغ داوملا

Cellulose,

Stearic Acid, Sunset Yellow #6.

Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Talc, Ac-di-sol,

:غلم ٥ نوزينديرپ

Magnesium stearate, Aerosil.

Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Talc, Ac-di-sol,

:غلم ٢٠ نوزينديرپ

Magnesium stearate, Color Red FDC No 3 Lake 30%, Aerosil.

.تاديئوريتسوكيتروكلا ةليصف نم تاباهتللإل داضم :ةيجلاعلا ةليصفلا بيجتست يتلا تاباهتللإا جلاعل تاباهتللإل داضم رضحتسم :لامعتسلإا يعاود .لصافملا باهتلإو ةديدشلا تاسسحتلاك تاديئوريتسوكيتروكلل ؟رضحتسملا لامعتسإ كل زوجي لا ىتم لا .هتابكرم دحلأ ةيساسح كيدل تدجو اذإ رضحتسملا اذه لامعتسإ كل زوجي لا تنك اذا ءاودلا اذه لامعتسإ زوجي لا .حاقل يأ يقلت ىلع لبقم تنك اذإ هلامعتسإ زوجي .يرطف ثولت نم ن/يناعت :اًمدقم بيبطلا ةعجارم لبق ءاودلا اذه لامعتسإ كل زوجي لا يف للخ نم يضاملا يف تيناع اذإ وأ ن/يناعت تنك اذإ .ةعاضرلا وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذا /ىلكلا ،دبكلا ،)اموكولچلاك( نينيعلا ،)يلاعلا مدلا طغضك( ةيومدلا ةيعولأا وأ/و بلقلا :ةفيظو ضارمأ ،نيعلا ةلوبقع ،ةيقردلا ةدغلا ،)ةيمضهلا ةحرقلاك( يمضهلا زاهجلا ،ةيلوبلا كلاسملا ةباصإ ،)ةبصحلا وأ ءاملا يردجك( مسجلا يف رخآ ثولت وأ لسلا ،)ماظعلا لخلخت( ماظعلا .ليبولا يلضعلا نهولا ،)ناهذ( يفطاع رارقتسإ مدع ،يركس ،ةيدج ؟ةيمويلا كرومأ ريس ىلع ءاودلا اذه رثؤيس فيك .ءاودلا اذه لوانت ةرتف ءانثأ ىرخلأا ةيحورلا تابورشملا وأ ذيبنلا برش زوجي لا نودب ةليوط ةرتفل وأ ةبراقتم تارتف يف ءاودلا اذه لامعتسإ كل زوجي لا :تاريذحت ةصاخ ،ريقاقع وأ ماعطل كيدل ةيساسح يأ نع بيبطلا غلابإ بجي .بيبطلا ةراشتسإ )نانسلأا بيبط كلذ يف امب( بيبطلا غلابإ بجي .ءاودلل كلامعتسإ لبق ،تاديئوكيتروكونيردلأل ءاودلا اذهل لوطملا لامعتسلإا نإ .ةيحارج ةيلمع وأ ةيدلج صوحف ءارجإ ىلع مدقم تنك اذإ بيبطلا تاميلعت عابتإ ىلع صرحلا بجي اذل ،نيقهارملاو لافطلأا دنع ومنلا ؤطابت ببسي دق .نينيعم صاخشأ ىدل ةيساسح ببسي نأ نكمي ثيح زوتكللا ىلع رضحتسملا يوتحي .ةقدب ىضرم صاخشأ عم سامتلا نع عانتملإا بجي كلذل ،لامعتسلإا ءانثأ تاثولتلل ةيساسح كانه .)ةبصحلا وأ ءاملا يردجب ةصاخ( ،رخآ ءاودب نلآا جلاعلا تيهنأ اذإ وأ اًيفاضإ

ءاود ن/ىطاعتت تنك اذإ :ةيودلأا نيب تلاعافتلا تلاعافتلا نع ةجتانلا ةعاجنلا مدع وأ راطخلأا يدافتل كلذو ،جلاعملا بيبطلا ملاعإ بجيف ،تلايسيلاسلاو نيريپسلأا :ةيلاتلا تاعومجملا ىلإ يمتنت يتلا ةيودلأا

ةصاخ ،ريقاقعلا نيب ةيودأ ،ةم

ونملا ،ةئدهملا ةيودلأاك( يزكرملا يبصعلا زاهجلا ىلع رثؤت يتلا ةيودلأا ةيودلأا ،لوبلل ةردملا ةيودلأا ،نيپمافير ،)نيئوتينيف ،تاروتيبرب ،عرصلا ةيودأ ،نوسنيكراپ ןוזינדרפ ןוזינדרפ ןוזינדרפ ג"מ 20 ג"מ 5

ג"מ 1 תוילבט

תוילבט תוילבט :בכרה :הליכמ הילבט לכ

:הליכמ הילבט לכ :הליכמ הילבט לכ

Prednisone 20 mg Prednisone 5 mg Prednisone 1 mg

:םיליעפ יתלב םירמוח

Lactose, Starch, Gelatin, Talc, Powdered Cellulose, Stearic

:ג"מ 1 ןוזינדרפ

Acid, Sunset Yellow #6.

Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Talc, Ac-di-sol,

:ג"מ 5 ןוזינדרפ

Magnesium stearate, Aerosil.

Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Talc, Ac-di-sol,

:ג"מ 20 ןוזינדרפ

Magnesium stearate, Color Red FDC No 3 Lake 30%, Aerosil.

.םידיאורטסוקיטרוקה תחפשממ תוקלד דגונ :תיטיופרת הצובק ןוגכ םידיאורטסוקיטרוקל תוביגמה תוקלדב לופיטל תוקלד דגונ רישכת :היוותה .םיקרפ תקלדו תורומח תויגרלא ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ .הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא .והשלכ ןוסיח לבקל ת/דמוע ךניה רשאכ הפורתב שמתשהל ןיא .יתיירטפ םוהיזמ ת/לבוס ךניה םא וז הפורתב שמתשהל ןיא :לופיטה תליחת ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ וז הפורתב שמתשהל ןיא .הקינמ וא ןוירהב ךניה םא ץחל ןוגכ( םדה ילכ וא/ו בלה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא לוכיעה תכרעמ ,ןתשה תכרעמ/הילכה ,דבכה ,)המוקואלג ןוגכ( םייניעה ,)הובג םד תומצע תולחמ ,ןיעה לש ספרה ,)דיאורית( סירתה תטולב ,)לוכיעה תכרעמב ביכ( הלבח ,)תבצח וא חור תועובעבא ןוגכ( ףוגב רחא םוהיז ,תפחש ,)סיזורופואטסוא( .סיבארג הינתסיימ ,)תוזוכיספ( תישגר תוביצי רסוח ,תרכס ,תיניצר ?ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא .הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא :תורהזא דחוימב ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא .אפורב ץעייתהל .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,םידיאוקיטרוקונדאל .חותינ וא רוע תוקידב רובעל ת/דמוע ךניה םא )םייניש אפור ללוכ( אפורל חוודל שי שי ןכל ,םירגבתמבו םידליב הלידגה תטאהל םורגל לולע וז הפורתב ךשוממ שומיש תושיגרל םורגל לולעו ,זוטקל ליכמ רישכתה .אפורה תוארוה רחא תונדפקב בוקעל עגממ ענמהל שי ןכל ,םימוהיזל תושיגר שי שומישה ןמזב .םימייוסמ םישנא לצא .)תבצח וא חור תועובעבאב רקיעב( םילוח םישנא םע התע הז תרמג םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא :תויתפורת ןיב תובוגת תוליעי יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע ,תרחא הפורתב לופיט ןיריפסא :תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל ,דחוימב .תויתפורת ןיב תובוגתמ םיעבונה תופורת :ןוגכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ,םיטאליצילסו שמ ,ןיפמפיר ,)ןיאוטינפ ,םיטרוטיברב ,היספליפאל ,ןוסניקרפל ,הנישל ,העגרהל

)ןגורטסא תוליכמה( ןוירה דגנ תולולג ,ןגלשא תוקפסמה תופורת ,)םייטרויד( םינת תמר תדרוהל תופורת ,

ןיצירטופמא ,הצמוח ירתוס ,תוינגורטסא תופורת וא ١986 )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنا بسح كلهتسملل ةرشن بيبط ةفصوب مزلم ءاودلا اذه .ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق ةياهنلا ىتح ناعماب ةرشنلا أرقا 09/2010 قدوصو صح

ف اهاوتحمو ةحصلا ةرازو يف ةرشنلا هذه ديدحت مت 1986-ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע אפור םשרמב תבייח וז הפורת הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק 09/2010-מ ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ ,ןויפורפוב ,ןירדוטיר ,סילטיגידה לש םידיזוקילג ,ןילוסניא וא הפה ךרד םדב רכוסה ,לוזאנוקוטק ,ןרתנ תוליכמה תופורת ,םד תשירק דגנ תופורת ,םינוסיחהמ קלח .םד ץחל רתי דגנ תופורת ,ןיצימורתירלק תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב :יאוול תועפות וא תונבצע ,לוכיעה תכרעמב תוערפה ,ןובאתב הילע :ןוגכ יאוול תועפות עיפוהל םייוניש ,לובלב ,רוע תוקלד ,החירפ ,הליחב ,הפב שבוי ,הניש ידודנ ,החונמ רסוח רצק ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפותמ קלח .םד ץחל רתי ,חורה בצמב .רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות .אפורל י/הנפו לופיט י/קספה :המוקואלג ,טקרטק י/הנפו לופיטב י/ךשמה :)רידנ( ןואמיצב הילע ,ןתש ןתמב תופיכת ,הייאר שוטשט .תירשפאה תוריהמב אפורל !דימ אפורל י/הנפ :)רידנ( םד םע וא הרוחש האוצ תוריהמב אפורל י/הנפו לופיטב י/ךשמה :)רידנ( םירירש תשלוח ,הירופוא ,ןואכיד .תירשפאה תוריהמב אפורל י/הנפו לופיטב י/ךשמה :)רידנ( תועלצ ,בג ,םיכשוממ ןטב יבאכ .תירשפאה .תירשפאה תוריהמב אפורל ינפו לופיטב יכישמה :)רידנ( תסווב תויעב .דימ אפורל י/הנפ :)רידנ( לקשמב הילע ,החירפ ,םיידיב וא םינפב תוחיפנ .ירשפאה םדקהב אפורל תונפל :לועיש וא שוטיע ,םוח ,ןורג באכ :םוהיז לש םינמיס יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה וב הרקמ לכב .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימה :ןונימ םושב ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא .החוראה םע הפורתה תא לוטיל שי :שומישה ןפוא .הסיעלו השיתכ הייצח יבגל עדימ ןיא ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג !יתגרדה ןפואב תאז תושעל שי ,הפורתה תקספה לע הרוה אפורה םא .אפור םע גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה י/ענמ וא רתי תנמ תלטנ םא .הלערה י/ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי י/אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ י/הנפ הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא .ךתיא הפורתה תזירא לופיטל המשרנ וז הפורת !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל י/םורגת לא ,ךיבורקל וז הפורת י/ןתית לא .קיזהל הלולע איה ת/רחא הלוחב ,ךתלחמב .ךירכמ וא ךינכש .הפורת ת/לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה י/קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ י/בכרה רישכתב .25

לש הרוטרפמטל תחתמו שבי,ךושח םוקמב ןסחאל שי :הנסחא םישדוח 2 ךלהמב שמתשהל ןתינ ,הנושאר החיתפ רחאל ,תוילבט ג"מ 1 ןוזינדרפ .ופקות גפ אלש דבלבו תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .דבלב .תירוקמה הזיראב ןסחאל שי .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא 038702245801, 113332217000, 118062604100 :הפורתה םושיר 'סמ .ןולוח ,30 הכאלמה 'חר ,מ"עב תיטבצמרפ הישעת חקר:ןרצי

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה