פראמין פתילות למבוגרים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
METOCLOPRAMIDE 20 MG
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
A03FA01
טופס פרצבטיות:
SUPPOSITORIES
מסלול נתינה (של תרופות):
RECTAL
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
METOCLOPRAMIDE
סממני תרפויטית:
Antiemetic & GI motility stimulation in adults. Treatment of symptomatic GI reflux oesophagitis that has not responded to conventional treatment.
מספר אישור:
051532430100
תאריך אישור:
2010-11-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ( םירישכת ) משתה " ו – 1986

אפור םשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבשמתשת םרטבופוסדעןולעה תא ןויעבארק

ןימארפ

םירגובמלתוליתפ

ןימארפ

םידליל תוליתפ

בכרה :

ליעפהרמוחה

הליתפלכ ןימארפלש הליכמ םירגובמל :

Metoclopramide 20mg

יתפלכ הל ןימארפלש הליכמ םידליל :

Metoclopramide 5mg

םיליעפיתלבםיביכרמ

Hard fat W-45

תיטיופרת הצובק : ןימאפודלרוטפצר תומסוחה תופורת .

תיאופרתוליעפ :

םייעמה תוליעפתצרמהלותואקהתעינמלתדעוימ הפורתה . לופיטלםגתדעוימ הפורתהםירגובמב

םרזמשטשוה תקלדב רזוח

(reflux esophagitis) , רזוע אלליגרלופיטשכ .

רישכתבשמתשהל ןיא יתמ ?

ויביכרממ דחאלתושיגר העודיםארישכתבשמתשהל ןיא .

ןיא שמתשהל רישכתב לבוסךניהםא / תמיסחמ ת םייעמ םייעמב םומיד וא , ע ו וי תות ,

המוטיצומורכואפ וא היספליפא .

ץעוויהל ילבמהפורתבשמתשהל ןיא לופיטה תלחתה ינפל אפורב הקינמ ואןוירהבךניהםא

לבוסךניהםא / דוקפתביוקילמ רבעבתלבס וא ת : הילכה / ןתשהתכרעמ , לוכיעהתכרעמ ( ןוגכ

סוקלוא ) , לבוסךניהםאוא / מ רבעבתלבס וא ת ןוסניקרפתלחמ א ו תוישפנ תוערפהמ .

ךלשםויםויה ייח לעהפורתה עיפשתךיא ?

הפורתבשומישה בכרב הגיהנב תוריהזבייחמןכ לעותונרעבםוגפללולעוז , תונוכמתלעפהב

תונרעתבייחמה תוליעפלכבו תונכוסמ . ואםיינפואלעהביכרמ םריהזהל שיםידלילרשאב

המודכושיבכה תברקבםיקחשממ .

תונייתותשלןיא הפורתבלופיטה תפוקתבםיפירח תואקשמ וא .

תורהזא : שיגר ךניה םא / והשלכ ןוזמלה , יהשלכ הפורתלוא , לעעידוהלךילע - ינפלאפורלךכ

הפורתהתליטנ .

תויתפורתןיב תובוגת : לטונ ךניהםא / תפסונ הפורתת , הפורתבלופיטה התעהזתרמג םאוא

יאואםינוכיסעונמלידכ לפטמהאפורלחוודלךילעתרחא - ןיבתובוגתמ םיעבונה תוליעי -

תויתפורת . גל דחוימב תואבהתוצובקהמ תופורתיב : םיבצעה תכרעמ לעתועיפשמה תופורת

תיזכרמה ( ןוגכ : העגרהלתופורת , הנישל , ןוסניקרפל , היספליפאל , תויגרלאדגנ , םימידרמ םירמוח

םייטוקרנםיבאכ יככשמוםיחותינל ) , ןילוסניא , דגנ תופורת תוננטצהו לועיש , תופורת

יטנאהלועפתולעבואתויגרנילוכיטנא תיגרנילוכ ( ועדגנ םירישכתןוגכ ו ןטבבתותי .)

תופורתלשבררפסמ לשהגיפסןיטקהל וא ריבגהל לוכי ןימארפ . אדו / םאהלפטמהאפורה םעי

לטונ ךניהשתופורתהרתי / הזרישכתלתודגונמ ןניאת .

יאוול תועפות : הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , עפשהעיפוהל תולולעהבשומישהןמזב תו

יאוול , ןוגכ : לושלש , הליחב , םונמנ , תרוחרחס , תופייע .

תדחוימתוסחייתה תובייחמהתועפות :

לובלב ואחור בצמבםייוניש , םייניעהלשתוינוצר יתלבתועונת , םייתפש , ףוגקלח לכ ואןושל

רחא ( רידנ :) דימ אפורלהנפולופיטה קספה !

שיגרמךניהובשהרקמ לכב / הזןולעבוניוצ אלשיאוולתועפותה , ךתשגרהביונישלח םאוא

דימ אפורה םעץעייתהלךילעתיללכה !

תוקוניתו םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות :

דליל תנתינה תפסונ הפורתלכלע ןכויאוולתעפותלכלע לפטמהאפורלחוודלםירוהה לע / ה .

האר /י וטרופשתודחוימ תויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפותליעל !

ןונימ :

דבלב אפורה תוארוה יפל .

תצלמומה הנמהלערובעלןיא .

ךשוממשומישלללכ ךרדב תצלמומ הניאוזהפורת ( לעמ

םישדוח .)

לפטמהאפורה ידילעעבקנש יפכ םיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהל שי .

לוטילתחכש םא תרכזנשכ דימ הנמ לוטילשיבוצקהןמזבוזהפורת , לוטילןיאןפואםושבךא

דחיבתונמיתש !

בלםיש :

עולבל אל ! תעבטה יפ ךרד שומישלתדעוימ וזהפורת .

שומישה ןפוא :

הליתפהןמ הפיטעהרסה . הרדחהה תלקהל םימ טעמבהליתפהתאביטרהל ןתינ . ךדיצ לעבכש

לקומע הליתפהרדחהו עבצאהתרזעבתעבטה יפ ךות . ךידיתא בטיה ץחר .

הרעה : ידימ הכרהליתפהםא , כ ךשמבררקמבהננצלןתינ -

םימ םרזתחתהננצלואתוקד

הפיטעהתרסהינפלםירק .

הליתפהתאתוצחלןיא .

כ הבשמתשהל שיםייעמה תוליעפתצרמהל תנתינ הפורתהו הדימב - 30 החוראינפלתוקד .

לכותדציכ / לופיטה תחלצהל עייסל י ?

ךתואירבבצמב רופישלחםאםג , אפור םעתוצעייתהאללהפורתבלופיטה קיספהל ןיא .

הלערה ענמ !

וםידלי לשםדיגשיהל ץוחמרוגסםוקמב רומשלשיתרחא הפורתלכווזהפורת / לעותוקוניתוא

הלערהענמתךכ ידי . ןמ דליעלב תועטב םאוארתיתנמבתשמתשהםא הפורתה , רדחלדימ הנפ

םילוח תיבלשןוימ , ךתיאהפורתההזיראאבהו .

האקהל םורגתלא אפורמתשרופמ הארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנ וזהפורת ; רחא הלוחב / קיזהל הלולעאיהת . וזהפורתןתיתלא

ךיבורקל , ךירכמואךינכש .

ךשוחב תופורתלוטילןיא ! הנמהו תיוותהקודב עפלכב ם לטונ ךניהש / הפורתת .

בכרה / קוקזךניהםאםייפקשמ י / םהלה .

הנסחא : ןסחאלשי לתחתמ -

25°C .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומה הנסחא , דבלב תלבגומ הפוקתלתורמשנ תופורת . בלםישלאנ

רישכתהלשהגופתהךיראתל ! קפסלשהרקמ לכב , תא ךלקפיסשחקורב ץעוויהל ךילע

הפורתה . ןיא הזיראהתואבתונושתופורתןסחאל .

סמ ' םושיר הפורתה : ןימארפ םירגובמלתוליתפ :

515324301

ןימארפ םידליל תוליתפ :

515124300

עבאפר תודבעמ " מ , ת . ד .

, םילשורי

עעבקנהז ןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ץרמב 2009 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה