פנטסה טבליות בשחרור איטי 1 גרם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

18-05-2020

מרכיב פעיל:
MESALAZINE
זמין מ:
FERRING PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
A07EC02
טופס פרצבטיות:
טבליות בשחרור איטי
הרכב:
MESALAZINE 1 G
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
FERRING INTERNATIONAL CENTER SA, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
MESALAZINE
איזור תרפויטי:
MESALAZINE
סממני תרפויטית:
Mild to moderate ulcerative colitis. Crohn's disease.
מספר אישור:
147 06 33401 00
תאריך אישור:
2016-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

18-05-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-05-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

04-12-2019

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

הסטנפ

תוילבט

רורחשב

יטיא

500

מ

"

ג

הסטנפ

תוילבט

רורחשב

יטיא

1

רג

בכרה

לכ

הילבט

רורחשב

יטיא

לש

"

הליכמ

) ןיזלסמ 'גמ

mesalazine

לכ

הילבט

רורחשב

יטיא

לש

'רג

הליכמ

) ןיזלסמ 'רג

mesalazine

םירמוח

יתלב

םיליעפ

האר

ףיעס

6 "

עדימ

ףסונ

"

ארק

ןויעב

תא

ןולעה

דע

ופוס

םרטב

שמתשת

הפורתב

.

ןולע

הז

ליכמ

עדימ

יתיצמת

לע

הפורתה

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

הנפ

לא

אפורה

וא

לא

חקורה

הפורת

וז

המשרנ

לופיטל

ךתלחמב

לא

ריבעת

התוא

םירחאל

איה

הלולע

קיזהל

םהל

וליפא

םא

הארנ

ךל

יכ

םתלחמ

המוד

1

.

המל

תדעוימ

הפורתה

?

הפורת

יטנא

תיתקלד

לופיטל

תקלדב

לש

יעמה

סגה

Ulcerative colitis

וא

הלחמב

לע

םש

ןהורק

Crohn Disease

הצובק

תיטיופרת

הפורת

יטנא

תיתקלד

תחפשממ

םיטליצילסה

2

.

ינפל

שומיש

הפורתב

.

X

ןיא

שמתשהל

הפורתב

א

התא ם

:

וא ןיזלסמל יגרלא

דחאל

יביכרממ

הפורתה קרפ האר)

יגרלא

םיטליצילסל

ירפסא המגודל ,םירחא

לבוס

ב תורומח תויעבמ דבכ וא

ילכ

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

הפורתב לופיטה ךלהמב

ןורג באכ וא םוח ,תירוע החירפ ,תורובח ,רבסומ יתלב םומיד הווח התא םא

תליטנ תא קיספה

הפורתה הנפו .דימ אפורל

הזחב באכ שיגרמ התא םא

תוצאומ בל תוקיפד

תרבגומ תופייעו הפורתב שומישה ןמזב ,

תא קיספה הפורתה תליטנ

דימ אפורל הנפ

םא תותיוועמ ימואתפ ןפואב לובסל ליחתמ ךנה

החירפו דאמ קזח שאר באכ ,םוח ,ןטב באכ ,ןטבב

הפורתה תליטנ תא קיספה

.דימ אפורל הנפ

טה ינפל :התא םא אפורל רפס הפורתב לופי

המטסא דחוימב ,תויארב היעבמ לבוס

.הילכ וא דבכ תלחממ רבעב תלבס וא לבוס

ןוגכ הילכה תוליעפ לע עיפשהל תולולעה תופורת לטונ

ןירפויטוזא

לספלוס הליכמה הפורתל היגרלאמ םעפ יא תלבס

ןיז

לש תיתפוקת הקידבל קקדזת הילכ תויעבמ לבוס ךנה םא אפורה

ןטבה ידיצב םיבאכ לולכל םילוכי םינימסת .תוילכב םינבא חתפתהל םילולע ןיזלסמ םע לופיטה ךלהמב .ןיזלסמ םע לופיטה ךלהמב םילזונ לש תקפסמ תומכ תותשל שי .ןתשב םדו

םילושלש וא/ו תואקה רחאל תורקל הלולע תושבייתהה .הפורתה תליטנ ןמזב תושבייתהמ ענמיהל שי םיכשוממ וח , .םדקהב חקורה וא אפורה םע ץעייתה הרוק הז םא .רתי תעזהו הובג ם

םא

התא

חקול

,

וא

םא

תחקל

הנורחאל

,

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

הנוזת

,

רפס

לע

ךכ

אפורל

וא

חקורל

,

דחוימב

שי

עדייל

תא

אפורה

וא

חקורה

םא

התא

חקול

:

תופורת

דגנ

תשירק

םד

(ןירפרוו המגודל)

ןירפויטאזא

ןינאוגויט וא ןירופוטפקרמ

ןוירה

הקנהו

:

םא

ךנה

ןוירהב ןוירה תננכתמ ,

וא

הקינמ

שי

ץעוויהל

אפורב

וא

חקורב

ינפל

שומישה

הפורתב

.הקנהו ןוירה ןמזב ןיזלסמב שומישב לבגומ ןויסינ ונשי

תויגרלא תועפות חתפל לולע קוניתה ,הקנה רחאל המגודל

.הקנהה תא קיספהל שי לושלש חתפמ קוניתה םא .לושלש

הגיהנ

שומישו

תונוכמב

תונוכמב שומישו הגיהנ לע העפשה התפצנ אל

3

.

דציכ

שמתשת

הפורתב

?

דימת

שי

שמתשהל

יפל

תוארוה

אפורה

ךילע

קודבל

םע

אפורה

וא

חקורה

םא

ךניא

חוטב

ןונימה

ןפואו

לופיטה

ועבקי

לע

ידי

אפורה

דבלב

ןונימה

לבוקמה

ךרדב

ללכ

אוה

-

תקלד

לש

יעמה

סגה

)

Ulcerative colitis

(

לופיט

ףקתהב

ףירח

דע

רג

םויב

ןתינ

תחקל

םעפ

תחא

םויב

וא

תונמב

תוקלוחמ

לופיט

ךשוממ

'רג םעפ

םויב

-

הלחמ

לע

םש

ןהורק

)

Crohn Disease

(

לופיט

ףקתהב

ףירח

לופיטבו

ךשוממ

דע

רג

םויב

תונמב

תוקלוחמ

םייק

עדימ

לבגומ

לע

תוליעיה

לש

הפורתה

םידליב

ליגמ

דע

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

ןפוא

שומישה

:

ןיא

סועלל .היילבטה תא קסרל וא ,

שי

עולבל

תא

םיאצחל תקלוחמ וא המלש היילבטה

ןתינ , היילבטה תא עולבל ךל השק םא ךרעב) םירק םימ לש הנטק תומכב התוא ףיחרהל

.דימ תותשלו בברעל ,(ל"מ

םא

תלטנ

תועטב

הנמ

.רתוי הובג םא

תלטנ

תועטב

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

הנפ

דימ

אפורל

וא

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

אבהו

תזירא

הפורתה

ךתא

םא

תחכש

לוטיל

ה תא הפורת

םא

תחכש

לוטיל

הפורת

וז

ןמזב

שורד

שי

לוטיל

הנמ

דימ

רכזנשכ

הנמל דעש יאנתב

אבה

ךלש דוע שי

תוחפל

תועש

ןיא

לוטיל

לע תוצפל תנמ לע הלופכ הנמ .החכשנש הנמה

שי

דימתהל

לופיטב

יפכ

ץלמוהש

לע

ידי

אפורה

םג

םא

לח

רופיש

בצמב

ךתואירב

ןיא

קיספהל

תא

לופיטה

הפורתב

אלל

תוצעייתה

םע

אפורה

וא

חקורה

ןיא

לוטיל

תופורת

ךשוחב

קודב

תיוותה

הנמהו

לכב

םעפ

ךנהש

לטונ

הפורת

בכרה

םייפקשמ

םא

ךנה

קוקז

םהל

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

עגונב

שומישל

הפורתב

ץעוויה

אפורב

וא

חקורב

תועפות

יאוול

.

ומכ

לכב

הפורת

שומישה

הסטנפב

תוילבט

לולע

םורגל

תועפותל

יאוול

קלחב

םישמתשמהמ

לא

להבית

ארקמל

תמישר

תועפות

יאוולה

ןכתי

אלו

לובסת

ףאמ

תחא

ןהמ

שי

קיספהל

תא

שומישה

רתב

ו

הפ

תונפלו

דימ

אפורל

לש הרקמב

ןורגב וא םייתפשב ,םינפב תוחיפנ ,תירוע החירפ ,דרג םירוחרח וא המישנ יישק .

םינמיס

לש תיגרלא הבוגת

ןורג באכ וא םוח ,תירוע החירפ ,תורובח ,רבסומ יתלב םומיד

םינמיס

תכרעמב העיגפ לש םדה

ןתשה לש עבצ וא תומכב יוניש

םינמיס

תיתיילכ העיגפל

תועפות

יאוול

תופסונ

:

תורידנ יאוול תועפות

תועפות תועיפומש

ךותמ םישמתשמ

10,000

,ןטב באכ ,תואקה

,תוליחב

םיזג ,תרוחרחס ,בלה םורקב וא בלב תקלד ,שאר באכ ,לושלש

ו שמשל רועה לש תרבגומ תושיגר

הרטלוא רוא

לוגס

תועפות

יאוול

תועיפומש

םיתיעל

תורידנ

דחא שמתשממ תוחפב תועיפומש תועפות ,דאמ

ךותמ

10,000

הילע

ימיזנאב

דבכ

תרישנ

רעיש

ךיפה

,םוחו תויגרלא תובוגת ,םיקרפמבו םירירשב באכ , סופול

סיסוטמטירא

(רועב תעגופה תינומיאוטוא הלחמ) תוערפה ,(ךיפה) ערז תריפסב הדירי , ץוצקע ,(םימודא םד יאת תריפסב הדירי המגודל) םדה תכרעמב השוחת רסוחו םיידיב (המישנ ישק ללוכ) היארב תויטורבפו תויגרלא תובוגת ,םיילגרבו וא יתיילכ דוקפתב הדרי , בלבלב תקלד ,יתיילכ לשכ

סיטילוקנפ

) תיתקלד יעמ תלחמ לש גוס)

לכב עגופש ( (סגה יעמ לש תימינפה הבכשה

דימהמ ךירעהל ןתינ אל) העודי אל תוחיכשב יאוול תעפות הוולנ באכו תוילכב םינבא .(ןימזה ע קרפ םג האר) תוילכב

םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הרכזוה

ןולעב

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

יאוול תועפות חוויד

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

חוויד" רושיקה

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

"יתפורת

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

רושיקל הסינכ י"ע וא

https://sideeffects.health.gov.il/

ךיא

ןסחאל

תא

הפורתה

ענמ

הלערה

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

.אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp.date

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ( .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

שי

ןסחאל

תחתמ

.25°C -

עדימ

ףסונ

.

ףסונ

לע

רמוחה

ליעפה

היילבט

הליכמ

םג

Microcrystalline Cellulose, Povidone, Talc, Ethylcellulose, Magnesium Stearate

דציכ

תיארנ

הפורתה

המו

ןכות

הזיראה

:

הסטנפ

תוילבט

רורחשב

יטיא

500

מ

"

: ג" תוילבט

תודקונמ

תולוגע

עבצב

ןבל

רופא

דע

םוח

ריהב

םע

וק

היצח

ותיכו

Pentasa

דצב

דחא

- 500 mg

דצב

ינשה

הסטנפ

תוילבט

רורחשב

יטיא

1

'רג

תוילבט

תודקונמ

תויטפילא

עבצב

ןבל

רופא

דע

םוח

ריהב

םע

בותיכ

לש

Pentasa

ינשב

םידדצה

הסטנפ

תוילבט

רורחשב

יטיא

500

מ

"

ג

םיעיגמ

תוזיראב

תוליכמה

וא

.תוילבט ןכתי

אלו

לכ

ילדג

הזיראה

םיקוושמ

הסטנפ

תוילבט

רורחשב

יטיא

1

רג

םיעיגמ

זיראב לש ה

תוילבט

לעב

םושירה

ותבותכו

:

גנירפ

צמרפ

סלקיטו

עב

"

חר

הטישה

קראפ

היישעתה

הירסיק

3088900

םש

ןרציה

ותבותכו

:

גנירפ

ץיווש

יאמב ךרענ

2020

רפסמ

םושיר

הפורתה

סקנפב

תופורתה

יתכלממה

דרשמב

תואירבה

הסטנפ

תוילבט

רורחשב

יטיא

500

מ

"

ג

064-73-26905

הסטנפ

תוילבט

רורחשב

יטיא

1

: 'רג

147-06-33401

םשל

תוטשפה

תלקהלו

האירקה

ןולע

הז

חסונ

ןושלב

רכז

לע

ףא

תאז

הפורתה

תדעוימ

ינבל

ינש

םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה