פנטה 25

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

13-06-2019

מרכיב פעיל:
FENTANYL
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
N02AB03
טופס פרצבטיות:
מדבקות
הרכב:
FENTANYL 25 MCG/HOUR
מסלול נתינה (של תרופות):
בין-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
FENTANYL
איזור תרפויטי:
FENTANYL
סממני תרפויטית:
Management of chronic pain and intractable pain requiring opioid analgesia.Fenta should only be used in patients who are already receiving opioid therapy who have demonstrated opioid tolerance.
מספר אישור:
136 37 31287 00
תאריך אישור:
2012-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

13-06-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

23-05-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

23-05-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

הפורת

קוושמ

דבלב אפור םשרמ יפ לע

הטנפ

12

הטנפ ,

25

הטנפ ,

50

הטנפ ,

75

הטנפ ,

100

תוירוע תוקבדמ

:ליעפה רמוחה

הטנפ לש הקבדמ לכ

הליכמ

2.063

לינטנפ ג"מ

(Fentanyl)

תררחשמו

12.5

העשל ג"קמ

הטנפ לש הקבדמ לכ

הליכמ

4.125

לינטנפ ג"מ

(Fentanyl

תררחשמו

העשל ג"קמ

הטנפ לש הקבדמ לכ

הליכמ

8.25

לינטנפ ג"מ

(Fentanyl

תררחשמו

העשל ג"קמ

הטנפ לש הקבדמ לכ

הליכמ

12.375

לינטנפ ג"מ

(Fentanyl

תררחשמו

העשל ג"קמ

הטנפ לש הקבדמ לכ

הליכמ

16.5

לינטנפ ג"מ

(Fentanyl

תררחשמו

העשל ג"קמ

אר םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל

ףיעס

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

לופיטל המשרנ וז הפורת ךבצמב יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא . םבצמ יאופרה

.המוד

יפואה תחפשממ תופורת

די םי

לאיצנטופ תולעב ןניהו ,ךשוממ שומישב רקיעב ,תורכמתהל םורגל תולולע וומל םורגל ףאו תיטיא המישנב אטבתהל הלוכי רתי ןונימל הבוגת .רתי ןונימלו הערל שומישל

יאוולה תועפות ,לופיטה ךשמ ,ןתמה תורידת ,חקול ךנהש ןונימה ,הפורתה םש תא ריכמ ךנה יכ אדוו

םינוכיסהו .םילאיצנטופה

:רושיקב אוצמל ןתינ תורכמתהו תולתל ןוכיסה תודוא ףסונ עדימ

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

תואכדמה תורחא תופורת ,םיניפזאידוזנבה תחפשממ תופורת םע וז הפורת תליטנ תא תכרעמ

םיבצע

ללוכ( תיזכרמ המישנ יישק ,הקומע תוינונשי תשוחתל םורגל הלולע לוהוכלא וא )םימס )יתמישנ יוכיד(

.תוומו תמדרת

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

ךוכישל תדעוימ הפורתה .םידיאויפואב לופיט םיכירצמה םיקזח םיינורכ םיבאכ

רבכש םילוחל תדעוימ הטנפ םישמתשמ

ידיאויפוא לופיט

:תיטיופרת הצובק

ידיאויפוא םיבאכ ךכשמ

2

.

הפורתב שומישה ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא שמתשהל ןיא

ליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

רישכתה םיביכרמה תמישרל( יתלבה

ףיעס האר ,םיליעפ

שמתשהל ןיא הפורתב שרנ םא אלא המ

םיבאכב לופיטל ךל לע

ידי .אפורה

ןיא ךכשמב רבעב תשמתשה אל םא שמתשהל .ידיאויפוא םיבאכ

.םיכשמתמ/םיינורכ םניאש םיבאכ ךוכישל שמתשהל ןיא

.םיינוניב וא םילק םיבאכ ךוכישל שמתשהל ןיא

.חותינ רחאלש םיבאכ ךוכישל שמתשהל ןיא

לטונ התא םא הטנפב שמתשהל ןיא א ןימאונומ םיזנאה יבכעמ תצובקמ תופורת

)ןואכידב לופיטל( זדיסק

וזכ הפורת תלטנ םא וא ינורחאה םייעובשה ךלהמב

תא םא הפורתב שמתשהל ןיא .הקינמ

.םייתנש ליגל תחתמ םידליב שמתשהל ןיא

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

הערל שומישל לאיצנטופ תולעב ןניהו ,ידיאויפוא ביכרמ ,לינטנפ תוליכמ הטנפ תוקבדמ

תופורת ,לוהוכלאב הערל שומיש וא תולת רבעב חתיפ ךתחפשמב רחא והשימ וא התא םא לפטמה אפורה תא עדייל שי .םימס וא םשרמ

הטנפ תמגודכ םיבאכ יככשמ לולע םי

.תוארוהה יפ לע רישכתב םישמתשמ םא רתויב רידנ רבדה םלוא ,תולתל םורגל

ימל רובעל ןיא ,הטנפב שומישל ןונימה עבקנש רחאל ליעפה רמוחה תא הליכמה תרחא הקבדמל וא הטנפ לש הנוש ןונ לינטנפ

םע תוצעייתה אלל ,רחא יטוקרנ רמוח הליכמה הקבדמל וא

.אפור

שומיש ךשוממ לע ןונימה תא תולעהל ךרטצי ךאפור םיוסמ ןמז קרפ רחאלש ןכתי .תוליבס חותיפל םורגל לולע רישכתב ךוכיש לש התואנ המר לע רומשל תנמ .באכ

הלימג ינמיס תעפוהל םורגל הלולע הטנפב ךשוממ לופיט לש תימואתפ הקספה ףיעס האר .

םא תליטנ תא קיספמ התא 'הפורתה

לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךכיפל

,ךתמזויב הטנפב

הארוה אלל תשרופמ .אפורהמ

רישכתב לופיטה תא קיספהל טילחה ךאפור םא

הז אלמ , תא

ויתוארוה תונקיידב

עפות םא .ךפיהלו םירחא םיבאכ יככשמל הטנפמ רבעמ תעב שחרתהל תולולע תומוד יאוול תו התא יאוול תועפותב שח ,ולא

ה תא עד .לפטמה אפור

תיטיא המישנ ןוגכ( המישנב תויעבלו הליגר יתלב תוינונשיל ךל םורגל לולע ,הטנפ ומכ ,תוידיאויפוא תופורתב שומישה )השלחו ,דואמ תורידנ םיתיעל . תופורתב ושמתשה אלש םילפוטמב דוחייב( םייח ינכסמ תויהל םילולע הלא המישנ יישק ,רתוי השלחו תיטיאל תכפוה לפוטמה תמישנו הדימב .)רבעב תוידיאויפוא תיאופר הרזעל הנפו הקבדמה תא רסה רע ראשנ אוהש אדוול תנמ לע ותוא רענל ףאו הלוחה םע רבדל שי !תופיחדב אפורל ארק וא תידיימ

תלבקל דע .תיאופרה הרזעה

.הפורתה תועפשהל רתוי םישיגר תויהל םילולע דואמ םילוח וא דואמ םיזר םישנא ,םישישק

הרקמ לכב ,ךכיפל ,ףוגב גפסיהלו ליעפה רמוחה לש יוצרהמ תולודג תויומכ ררחתשהל תולולע הובג ףוג םוח לש םירקמב ה תא עדי הובג ףוג םוחמ לבוס התא וב אפור

םיאתהל יושע אפורה .ךרוצה יפל הפורתה ןונימ תא

רורחש תויומכ

ינוציח רוקמל הפישח בקע םג שחרתהל לולע ףוגב ותגיפסו ליעפה רמוחה לש יוצרהמ תולודג

םוח לש רישי

וא תונואסב הייהשמ ענמיהל שי ,ךכיפל יזוק'גב

םח טבמאב תכשוממ הייהש

םוח תורונמ ,ךשוממ ףוזיש

ףוזיש וא

טבמא שמש תוי

תוכימשב שומיש

תוירכו םימח םיקובקב ,תוילמשח וא .תוממוחמ םימ תוטימ

האר( הטנפ תוקבדמ לש ןוכנ קוליסו םלוה שומיש לע דיפקהל שי ףיעס

3

.)

ל שי ,)השדח וא תשמושמ( הקבדמה תכלשה תעב לפק התוא םינפ יפלכ קיבדה דצה רשאכ םיינשל

,

ו

ל

לשה

י

התוא ך דימ .החוטב הרוצב

טוקנל שי .רחא םדאל הטנפ תתל ןיא לכ הפורתה תעגה עונמל תנמ לע תוריהז יעצמא לפוטמה וניאש םדאל

הטנפ תקבדמ םע עגמב אובל רתומ הלוחה רועל קר

קבדמ םהב םיטעומ םירקמ םיעודי

ו

ת

לפוטמהמ ורבע תומוד ועוצי תא קלוחה םדאל ומיע

.

הלולע הקבדמה ,ןכ ומכ .ופוגל תדמצומ הקבדמש רגובמ ידי לע קזחומש דליל קבדיהל

םדי גשיהמ קחרהו חוטב םוקמב תושדחהו תושמושמה תוקבדמה תא רומשל שי םתיארו םידלי לש הפישחש תויה , .םייח ןכסמ קזנל םורגל הלולע תשמושמ וא השדח הקבדמל םידלי לש תירקמ

הקבדנ הקבדמה וב הרקמב

ריסהל שי ,רחא םדאל

ה

ונממ דבלב םימב הקבדמל ףשחנש םוקמה תא ףוטשל ,דימ תיאופר הרזע תלבקל תונפלו דימ

.

.הקבדמה תא עולבל וא/ו סועלל ןיא .הפב הקבדמה תא םישל ןיא

תיבב ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל שי ,הקבדמה תא רחא םדא לכ וא דלי עלב תועטב םא

.םילוח

מה תא ךותחל ןיא .המוגפ תיארנש הקבדמב וא הכותח הקבדמב שמתשהל ןיא .היקלח תא דירפהל וא הקבד

רוע לע הקבדמה תא קיבדהל ןיא

וב שיש

םיעצפ

םינטק תונרקה רבעש רוע לע וא תויווכ ,תוימומדא ,

( םעפ ידמ קודבל שי הייאר תועצמאב וא שושימ וב םוקמה תא ) תקבדומ תדמצומ איהש אדוול ידכ ,הקבדמה יוארכ

הניא לפנ אלשו היופר

הקבדמהש הדימב ,יוארכ תקבדומ הניא התוא דימצהל שי רועל

דירוהל תוסנל ןיא .רטסלפ תועצמאב !רחא םוקמב קיבדהלו הקבדמה תא

הילאמ הלפנ הקבדמהו הדימב שי , ךילשהל התוא

החוטב הרוצב

.ךכב תנחבה רשאכ דימ השדח הקבדמ קיבדהל

תא הקבדמה

השדחה

שי

קיבדהל

םוקמ רחא

לע

רועה

לופיטה ינפל

ב

הטנפ

אפורל רפס

םא התא יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר

םא לבוס התא

:דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ילכ וא/ו בלה

םד

)םדה ץחלב תויעב ללוכ( תכרעמ/הילכה ,דבכה , ,ןתשה תואירה

,המישנה תכרעמ ןוגכ( לוכיעה תכרעמ

,םייעמ תמיסח

תינורכ תוריצע הרמה סיכ ,בלבלה ,)

םא לבוס התא

רבעב תלבס וא

,סיברג הינטסאימ יתלוגלוג ךות ץחל

רבגומ שאר תעיגפ ,

לודיג ,תיחומ ךות העיגפ .תלפרועמ הרכה וא )המוק( תמדרת ,חומב

תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא

,

ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ .חקורל וא אפורל

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

תואבה תופורתה תא

המישרה יכ ןייצל שי( תופורתב םיליעפה םירמוחה תא תנייצמ ןלהלש

אנא וללה תופורתהמ תחאב שמתשמ התא םאה חוטב ךניא םא

ה וא אפורה םע ץעיית :)חקור

תופורת

תועיפשמה

לע

תכרעמ

םיבצעה

תיזכרמה

ןוגכ

תופורת

העגרהל

תמגודכ

תופורת

תחפשממ

םיניפזאידוזנבה

תופורת

הנישל

,תוישפנ תויעבב לופיטל תופורת תופורת לופיטל

היספליפאב

ןוגכ ןיאוטינפ ,לטיברבונפ ,ןיפזמברק

.תיללכ המדרהל תופורת ,םיחותינל םימידרמ םירמוח

תחפשממ תופורת

ןיזדירויט ,ןיזמורפרולכ ןוגכ( םיניזאיתונפ

הינרפוזיכסב לופיטל ןיזנפולפ

תופורת

תומיוסמ

לופיטל

םימוהיזב

םייתיירטפ

ןוגכ

לוזאנוקוטק ,לוזאנוקולפ לוזנוקירוו ,

.)לוזאנוקרטיא

םירישכת ייטויביטנא

ןוגכ םימיוסמ

לורט תוליכמה תופורת

,ןיצימודנ ירלק וא ןיצימורתירא

ןיצימור

תופורת /סדייאב לופיטל תומיוסמ

תוליכמה תופורת ןוגכ( ריווניפלנ פמא ,

פמאסופ,ריוונ

ריוונ

ריוונוטיר וא

ןיא

שמתשהל ריוונוטירב

וא ריווניפלנב

בכעמ(

םיזנאה זאטורפ

/סדייאב לופיטל

הטנפבו

תארוהב אלא ,תינמז וב .דומצ יאופר בקעמ ךותו לפטמה אפורה

תופורת

תייפרהל םירירש

םינימטסיהיטנא

ב לופיטל( תויגרלא

לעב

העיגרמ העפשה

תופורת .)לימפרוו םזאיטליד ןוגכ( םדה ילכו בלה לע תולעופה תומיוסמ

תופורת

תומיוסמ

לופיטל

יאב

תורידס

בצק

ןוגכ( בלה

וראדוימא

.)ן

ואכידב לופיטל תומיוסמ תופורת

ןודוזאפנ ןוגכ( ,םרפולטיצ , ,ןיטסקולוד ,ןיטסקואולפ ,םרפולטיצסא ,ןימסקובולפ ןיסקפלנו ,ןילרטרס ,ןיטסקורפ

ה תחפשממ תופסונ תופורתו

SSRIs

)תואקה תעינמל( טנטיפרפא )תפחשב לופיטל( ןיציפמאפיר ,

םירחא םידיאויפוא םיבאכ יככשמ

ןוגכ( ןיפרונרפוב ןיצוזטנפ וא ןיפובלנ ,

לוהוכלא תואקשמ

.םי

הטנפב שמתשהל ןיא לטונ התא םא א ןימאונומ םיזנאה יבכעמ תצובקמ תופורת

)ןואכידב לופיטל( זדיסק תלטנ םא וא , .םינורחאה םייעובשה ךלהמב וזכ הפורת

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תוניי תותשל ןיא

לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא

הפורת

.וז

:הקנהו ןוירה

שי אפורב ץעוויהל הפורתב שומישה ינפל ןוירהב תא םא

ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא

.הקבדמב תשמתשמ תא םא קינהל ןיא

תוחפל קינהל ןיא

םימי רחאל

.הקבדמה תרסה

.הדיל ךלהמב הטנפב שמתשהל ןיא

תונוכמב שומישו הגיהנ

:

לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה .תונרע תבייחמה תוליעפ

םא אלא ,תונוכמב שמתשת וא גהנת לא התא תוצעייתה רחאל קר הרקמ לכבו ,ךתונרעב עגופ וניא לופיטה יכ שח רשאכ וא לופיטה תליחתב דחוימב ,אפורה םע .לבקמ התאש הנמב יוניש שי

:םידליב שומיש

ל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת םידליו תוקונית הב שמתשהל ןמוימ אפור הרוה םא אלא ,

,

תדעוימ הניאו .םייתנש ליגל תחתמ שומישל

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

.אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע חוטב

לופיטה ןפואו ןונימה

אפורה ידי לע ועבקי דבלב

אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

ה

ןונימ

י

עבקי לע

-

ידי באכה תמצועב בשחתהב דבלב אפורה

,

יללכה ךבצמ ךליג ,

וב םדוקה ידיאויפואה לופיטה ןכו אפורה םע תוצעייתה אלל ןונימה תא תונשל ןיא .תשמתשה

ל תדעוימ הקבדמ לכ

ימי ( לופיט

לכ הקבדמ ףילחהל שי .דבלב )תועש

תרחא אפורה הרוה םא אלא ,תועש

ןכתי רועל הפורתה לש תיטיאה הגיפסה בקע העפשההו

םיתיעל .הנושארה הקבדמה תקבדה םע דימ שגרות אל רחאל קר תשגרומ תילמיסקמה העפשהה

קקדזתו ןכתי ,ךכיפל .הנושארה הקבדמה תקבדהמ תועש

אכ יככשמל םיב .לופיטל ןושארה םויב םיפסונ

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

רזוח באכהו הדימב

.הטנפה ןונימ תא תונשלו םיפסונ םיבאכ יככשמ ךל םושרל לכוי רשא ,ךלש אפורל הנפ

ו ןכתיי אפורה תינמז וב תוקבדמ רפסמב שמתשהל ךל הרוי

לע לקהל תנמ לע םיפסונ םיבאכ יככשמ ךל םושרל לוכי אפורה

.ירקמ באכ ץרפ

.אפורה תוארוה רחא תונקיידב אלמ

ףיעסב האר( הלימג ינמיס תעפוהל םורגל הלולע הטנפב ךשוממ לופיט לש תימואתפ הקספה

םא תא קיספמ התא 'הפורתה תליטנ לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךכיפל ) ,ךתמזוימ הטנפב .אפורהמ הארוה אלל

ךאפור םא

תא קיספהל טילחה אלמ ,הז רישכתב לופיטה רחא

ויתוארוה תונקיידב

.ךפיהלו םירחא םיבאכ יככשמל הטנפמ רבעמ תעב שחרתהל תולולע תומוד יאוול תועפות

:בל םיש

אל העילבל .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !

תא םישל ןיא

הקבדמ .הקבדמה תא עולבל וא/ו סועלל ןיא ,הפב

ןיא

הקבדמה תא ךותחל

היקלח תא דירפהל וא

הקבדמב שמתשהל ןיא

,הכותח איה םא

המוגפ

.המוגפ תיארנ וא

רוע לע הקבדמה תא קיבדהל ןיא

וב שיש

םיעצפ

םינטק תונרקה רבעש רוע לע וא תויווכ ,תוימומדא ,

מ תשרופמ הארוה אלל שומישה תא קיספהל ןיא

.אפור

.תאז תושעל שי הב תיתגרדהה ךרדה לע הרוי אפורה

:שומישה ןפוא

:תואבה תוארוהה יפ לע םוינימולאה תיקשמ התאצוה םע דימ הטנפה תקבדמ תא קיבדהל שי

לע הקבדמה תא קיבדהל שי םוקמ אלל רועב יקנ קלחב רעיש ןוילעה .)בג וא הזח( ןוילעה ףוגה גלפב וא עורזה לש

שי ב רוחבל םוקמ .םייוריג וא םיכתח ,תוקלצ אלל נגוק/תילכשה םתלוכיב םילבגומה םילפוטמב

תיביט

םידליבו

תופידע הנשי בגה לע הקבדהל

ןוילעה

לע

ןיטקהל תנמ

תא

יוכיסה

ודירויש

תא

הקבדמה

וסינכיו

התוא

.הפל

.)רועה תא עוצפל אל תנמ לע חלגת לא( דבלב םיירפסמ תועצמאב רועהמ רעישה יפדוע תא רסה

דבלב םירק םימב )ךכב ךרוצ שי םא( רועה תא ץחר

)!ןובס אלל( בטיה שבי . תונידעבו .רועה תא

שמתשת לא

,ןובסב

,בילחת םינמש

.רועה לע הקבדמה תקבדה ינפל לוהוכלא וא

רחאל דימ הקבדמה תא קיבדת לא .ןיטולחל ררקתיו שבייתי רועהש דע ןתמה .המח היטבמא וא המח תחלקמ

בדמ תדמצה ינפל .תמדוקה הקבדמה תא ריסהל שי ,השדח הק מולאה תיקש תא חותפל שי

ךא םוינ .הקבדמה תקבדה ינפל קרו

( שומיש תוארוה םירויא האר

.הקבדמה תא אצוהו הדיצב םוינימולאה תיקש תא תונידעב ערק

ה ןומיסב הקבדמה תא לפק

קבדה ,ןגמה יוסיכמ תיצחמ רסה .ןגמה יוסיכ תוממורתהל דע , תיצחמה תא רסהו )קיבדה קלחב תעגל ילבמ( רועה לע הקבדמה תא יינשה

.ןגמה יוסיכ לש

ךשמל דיה ףכ תירכ תרזעב רועה לא הקבדמה תא דמצה

הקבדמה לכש אדוו .תוינש עגמב תאצמנ

רועה םע קודה .)הקבדמה ילוש דחוימב(

חאל .)ןובס אלל( דבלב םימב ךידי תא ץחר הקבדהה םויס ר

תעדל ךל עייסי הז רבד( הזיראה לע ךכל דעוימה םוקמב הקבדמה תקבדה ךיראת תא םושר ופלח יתמ

.)לופיטה ימי

ךשמב רועל תקבדומ הקבדמה תא ראשה

( לופיט ימי

ןתינ ולא תועש ךלהמב .)תועש וא תחלקמב( חלקתהל

של ףאו )היטבמא םוקמ תא ןבסל וא ףשפשל ןיא .הקבדמה םע תוח .הקבדהה

רחאל

תוממי הקבדמה תא רסה , לע

ידי .רועהמ הפוליק

דימ התוא ךלשהו םינפ יפלכ קיבדה דצה רשאכ ,םיינשל תשמושמה הקבדמה תא לפק הרוצב החוטב

האבה הקבדמה תא קבדה

ותואב השדח הקבדמ קיבדהל ןיא .רועה ינפ לע רחא םוקמב םוקמ .םימי רפסמ רחאל קר םוקמה ותואב הקבדמ קיבדהלו רוזחל ןתינ .התמדוק הקבדוה וב

שי ,ךרוצ ןהב ןיאש תוקבדמ וראשנ םא .רישכתב לופיטה םות רחאל ורתונש תוקבדמ תיבב רומשל ןיא קיבדה דצה רשאכ( םיינשל הקבדמה תא לפקל ,ןגמה יוסיכ תא ריסהל ,םוינימולאה יוסיכמ ןתוא איצוהל

,)םינפ יפלכ

דימ ךילשהל החוטב הרוצב

הילאמ הלפנ הקבדמהו הדימב התוא קורזל שי ,

.ךכב תנחבה רשאכ דימ השדח הקבדמ קיבדהל

תא

הקבדמה

השדחה

שי

קיבדהל

םוקמ רחא

לע

רועה

רחאל ףילחהל שי השדחה הקבדמה תא .הלפנ הקבדמה יכ אפורה תא עדייל שי

( תוממי

לע וא )תועש

.אפורה ךל הרוהש המ יפ

םא תשמתשה

תועטב

ב

רתוי הובג ןונימ

וא אפורה תצלמהמ תוקבדמ רתויב תשמתשה תועטבש תיליג םא דליל הקבדנ הקבדמה תועטב םא

לפוטמה וניאש םדאל וא

ריסהל שי

דימ הקבדמה תא

תונפל לש ןוימ רדחל דימ תיב

ו ,םילוח

בה

תא זירא

הפורתה

תיטיא וא השלח המישנ( המישנ יישקמ לבוס לפוטמה םא .המישנ יישק אוה רתי תנמ לע דיעמה רתויב בושחה ןמיסה )ידמ

ריסהל שי

ו דימ הקבדמה תא

רק

ותוא רענל ףאו הלוחה םע רבדל שי !תופיחדב אפורל א אוהש אדוול תנמ לע .תיאופרה הרזעה תלבקל דע רע ראשנ

,בר םונמינ ,תופייע :םיללוכ םיפסונ םינמיס תלוכי רסוח ,הלולצ יתלב הבשחמ .לובלב וא תרוחרחס ,ןופליע תשוחת ,ליגרכ רבדל וא/ו תכלל

תחכש םא שמתשהל

ב

הפורת

הטנפה תקבדמ תא ףילחהל תחכש םא וא/ו

:

דימ הקבדמה תא ףלחה תרכזנשכ

הקבדמה תא ףלחה .ךיראתהו ןמזה תא םושרו השדחה רחאל

םימי

.ליגרכ )תועש

א םא

ןכתייש תויה ,אפורל תונפל שי ,הקבדמה תא ףילחהל רומא תייה וב דעומה תא דואמ תרח

ךרטצת .אפורה הרוהש הממ תוקבדמ רתויב שמתשהל ןיא .םיפסונ םיבאכ יככשמ

יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה ידי לע ץלמוהש

קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג תא אלל הפורתב לופיטה םע תוצעייתה

.אפור

םא תא קיספמ התא שומישה

הפורתב

:

לופיטה תא קיספהל ןיא

,ךתמזויב הטנפב

הארוה אלל תשרופמ .אפורהמ

ינמיס תעפוהל םורגל הלולע הטנפב ךשוממ לופיט לש תימואתפ הקספה הלימג

,תואקה ,תוליחב ,דער ,הדרח :ןוגכ ןובאת רסוח ,םילושלש

ץחל ,בלה בצקב יוניש

המישנה וא/ו םד

קוהיפ ,השלוח ,החונמ רסוח ,רומס רעיש םי באכ ,

,ףאהמ רתי תשרפה ,העזה ,ןטב יבאכ ,בג באכ ,םיקרפ יבאכ ,םירירש עמד ,ךכיפל .הניש ידודנ ,םינושיא תבחרה , הל טילחה ךאפור םא רישכתב לופיטה תא קיספ

הז אלמ , תא

ויתוארוה תונקיידב

לוטיל ןיא

ב שמתשהל וא הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת םעפ לכב

התאש

ב שמתשמ םייפקשמ בכרה .הפורת םא התא

.םהל קוקז

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

לכב ומכ

ב שומישה ,הפורת הטנפ

.םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע וא תופלוח ןניא יאוולה תועפות םא תודירטמ ןהש

תורימחמ ןהש וא .אפורה םע ץעייתהל שי ,

לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ

עיפוהב ,תוינונשי ,המישנ םוד ,המישנ רצוק ,)ידמ השלח וא תיטיא המישנ( המישנ יישק ןדבוא וא הרכהב הדירי ה ,הרכה תוצווכת

הבוגת ,םינושיא

הפירח תיגרלא

תוימומדא ,ירוע יוריג ,ןורגב וא םינפב תוחיפנב תאטבתמה ,תוירוע תויחופלש תעפוהו

וא

םיפוצפצ

המישנב

ישוק

המישנב

ץחלו

םד

ךומנ

דואמ

רשא

לוכי

תויהל

וא רומח :םייח ןכסמ הלוחה םע רבדל שי !תופיחדב אפורל ארק וא תידיימ תיאופר הרזעל הנפו הקבדמה תא רסה .תיאופרה הרזעה תלבקל דע רע ראשנ אוהש אדוול תנמ לע ותוא רענל ףאו

דימ אפורל הנפ

:תואבה תועפותה תועיפומ םא

החמש תשוחת ,תויזה ,תוליגר אל תובשחמ

תיאליע

,)הירופוא( באכ

ןתש תלטהב םיישק ,םד תקירי ,הזח

חלו רק רוע ,רובידב וא הכילהב םיישק ,ןופליע תשוחת

יאופר לופיט תלבקל הנפו הקבדמה תא רסה

עיפוהב םיסוכרפ

אפורל הנפו לופיטב ךשמה

תועיפומ םא הקבדהה םוקמב רועב תועפות

תועפות

יאוול

תופסונ

תועפות

יאוול

תוחיכש

דואמ

תועיפומ( רתויב

שמתשממ

דחא

ךותמ

הרשע

:)

יבאכ

,תואקה ,תוליחב ,תוינונשי ,תורוחרחס ,שאר תוריצע

ישוק

םדריהל

וא

ראשיהל

ןשי

תועפות

תוחיכש יאוול תועיפומ(

ב

1-10

םישמתשמ

ךותמ

100

:)

ןדבוא

ןובאת

לובלב

םייוניש

הייאר

העימש

תויזה

,היאר( השוחת

העימש

לש

םירבד

םניאש

םימייק ,הדרח ,) תונבצע

תשגרה

בצע

בר

וא

ןואכיד

דער

תוריקד תשוחת

הובג םד ץחל ,תוריהמ בל תוקיפד ,בלה תוקיפדל תועדומ

םילושלש ,ןטב באכ ,לוכיע יישק ,הפב שבוי

וגיטרו ,רתי תושיגר , הבוגת

תיגרלא

תללוכה

הבוגת

תירוע

)תלרח(

תועונת

נוצר יתלב םירירש םירירש תוצווכתה ללוכ תוי

תיללכ תוחונ יא לש השוחת ,השלוח ,תופייע

רוק תשוחת

תוחפנתה

,םיילגר

ו םיילוסרק

םיידי

תלוכי רסוח ישוק וא ןתש ליטהל

.המישנ רצוק

דרג ,רועב החירפ תוימומדא ,

רועב תרבגומ העזה וא

ב ןיחבהל יושע התא םג ולא תועפות םוקמב

תועפות .הקבדהה ולא רועה לש רומח יוריגל תמרוג הקבדמהש וא ,תומלענ ןניא ולא תועפות םא .הקבדמה תרסה רחאל תומלענו תונותמ בורל .ךכ לע אפורל חווד ,ךלש

( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות תועיפומ

ב

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

:)

,)הירופוא( תיאליע החמש תשוחת ,תואצמתה רסוח ,טקש רסוח ,)רועב דוחייב( השוחתב הדירי ,היאר שוטשט דוביא ,ןורכיז ,םירירש תיווע ןווג ,יטיא בל בצק רוע ךומנ םד ץחל ,לוחכ

המישנב רומח ישוק וא ישוק

)יתמישנ יוכיד(

תמיסח םייעמ

יגרלא שמתשמה וילא והשמ םע עגממ האצותכ רועה לש היגרלא וא רועה לש תקלד

דחא לכ ךלהמב ישוק יבלשמ

ז לע רומשל וא גישהל תלוכי רסוח ,)המזגרוא וא יוריג ,הקושת( םיילמרונה תינימה הבוגתה

הפק

ב תובוגת םוקמ תיגרלא הבוגת ללוכ( רועה לע הקבדהה תקלד ,המזקא ,

םוח וא רוק תשוחת

ףוגה םוחב םייוניש וא

תעפש יומד ילוח

הפורתב שומישה תקספה רחאל םישחרתמה םימיענ אל םינימסת

ןונימה תדרוה וא

,תוליחב :ןוגכ הלימג ינימסת( )דער הדרח ,םילושלש ,תואקה

תורידנ יאוול תועפות תועיפומ(

ב

1-10

ךותמ םישמתשמ

10,000

:)

םינושיא תוצווכתה

םושנל תלוכי רסוח

,תיקלח םייעמ תמיסח .תואירל ידמ טעומ ריווא תסינכ

( דואמ תורידנ יאוול תועפות תועיפומ

ךותמ דחא שמתשממ תוחפב

10,000

:)

םייח ןכסמ וא רומח תויהל לוכי רשא דואמ ךומנ םד ץחלו המישנב ישוק ,םיפוצפצל תמרוגה הפירח תיגרלא הבוגת

בצק .דואמ יטיא המישנ

תועפות

יאוול

ןתוחיכשש

הניא

העודי

)

תועפות

ןתוחיכשש

םרט

העבקנ

:(

תיטקליפאנא הבוגת וא קוש

ובש הרקמ לכב התא

ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ דימ אפורה םע

םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות

ליג דע( םידליב םיינילק םייוסינב וחווד תואבה יאוולה תועפות

( דואמ תוחיכש יאוול תועפות תועיפומ :)הרשע ךותמ דחא שמתשממ רתויב ,תוריצע ,תואקה וא תוליחב ,שאר באכ .דרג ,לושלש

( תוחיכש יאוול תועפות תועיפומ

ב

1-10

ךותמ םישמתשמ

100

:)

,תיגרלא הבוגת ןדבוא םדריהל ישוק ,ןטב באכ ,ןובאית ןשי ראשיהל וא

,השלוח ,תופייע ,יתמישנ יוכיד ,תוינונשי/םונמנ הגאד תשגרה הדרח ,

,השוחת ,היאר( תויזה ,ןואכיד וא ,דער ,)םימייק םניאש םירבד לש העימש ,תרוחרחס תושיגרב וא השוחתב הדירי

,החירפ ,הפב שבוי ,)רועב דוחייב( ןתש תלטהב ישוק ,םירירש תיווע ,רועב תוימומדא ,תרבגומ העזה

)תקצב( תוחפנתה תופכב וא םיילוסרקב ,םיידיב םיילגרה

תובוגת תוירוע

םוקמ הקבדהה

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

(

תועיפומ

ב

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

:)

תוצווכתה ,םיטחמו תוכיס לש השוחת ,לובלב תרוחרחס תשוחת ,םינושיא

)וגיטרו(

ןולחכ

תקלד ,המזקא ,רועה לש

ב תורחא תוירוע תובוגת וא/ו םוקמ הקבדהה

ןוגכ( הלימג ינימסת

.תעפש יומד ילוח ,)דער וא הדרח ,םילושלש ,תואקה ,תוליחב

דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לעו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

!הלערה ענמ

וז הפורת דחוימב

ו

תרחא הפורת לכ

,

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי םתיארו םידלי לש וא/ו לעו תוקונית

הלערה ענמת ךכ ידי םייח ןכסמ קזנל םורגל הלולעש ,

' םיפיעס האר( שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב ו '

םא תשמתשה

תועטב

רתוי הובג ןונימ

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

לע עיפומה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג .שדוח ותוא לש ןורחאה

שי :ןוסחא יאנת ןסחאל תחתמ

.תירוקמה םוינימולאה תיקשב תורומש תוקבדמהש אדוו .

6

ףסונ עדימ

,ליעפה רמוחה לע ףסונ תוקבדמה

ליכמ תו

:ליעפ יתלבה רמוחה תא

Polyacrylate adhesive layer.

דציכ

תיארנ

הפורתה

המו

ןכות

הזיראה

?

לכב

הזירא

שי

תוקבדמ

תוירוע

תופוקש

לכ

הקבדמ

הזורא

תיקשב

םוינימולא

תדרפנ

נפ הט

ןחטשש תויעוביר תוקבדמ :

3.75

.ר"מס

וידב עבטומ הקבדמה בגב לוחכ

“fentanyl 12μg/h”

הטנפ

תוקבדמ : תוינבלמ ןחטשש

ר"מס וידב עבטומ הקבדמה בגב . לוחכ

“fentanyl 25μg/h”

הטנפ

תוקבדמ : תוינבלמ

ןחטשש

ר"מס וידב עבטומ הקבדמה בגב . לוחכ

“fentanyl 50μg/h”

הטנפ

תוקבדמ : תויעוביר ןחטשש

22.5

ר"מס וידב עבטומ הקבדמה בגב . לוחכ

“fentanyl 75μg/h”

הטנפ

תוקבדמ : תוינבלמ ןחטשש

.ר"מס וידב עבטומ הקבדמה בגב לוחכ

“fentanyl 100μg/h”

:םושירה לעב

.ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ

םילשורי ,

91003

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

טנפ

1373931638

הטנפ

1363731287

הטנפ

1363831288

הטנפ

1363931289

הטנפ

1364031290

קדבנ הז ןולע תואירבה דרשמ י"ע רשואו

ראוני

2015

.םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפה םשל

305003

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה