פנאפט טבליות 6 מג'

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

06-01-2019

מרכיב פעיל:
ILOPERIDONE
זמין מ:
MEGAPHARM LTD
קוד ATC:
N05AX14
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ILOPERIDONE 6 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PATHEON INC, CANADA
קבוצה תרפויטית:
ILOPERIDONE
איזור תרפויטי:
ILOPERIDONE
סממני תרפויטית:
FANAPT is an atypical antipsychotic agent indicated for the treatment of schizophrenia in adults.
leaflet_short:
א. הטיפול בתרופה האמורה יינתן לאחד מאלה: 1. למבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה;2. למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת;ב. התחלת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר או בנוירולוגיה, לפי העניין; ג. לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי תרופות או יותר ממשפחת התרופות האנטיפסיכוטיות האטיפיות.
מספר אישור:
148 35 33488 00
תאריך אישור:
2017-06-30

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

06-01-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

06-01-2019

Page 1 of 8

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

םיחקורה

)

םירישכת

(

משתה

"

ו

-

1986

הפורתה

תקוושמ

לע

יפ

םשרמ

אפור

דבלב

טפאנפ

תוילבט

1

,ג"מ

2

,ג"מ

4

,ג"מ

6

,ג"מ

8

,ג"מ

10

,ג"מ

12

ג"מ

בכרה

:

רמוח

ליעפ

:

Iloperidone 1mg, 2mg, 4mg, 6mg, 8mg, 10mg, 12 mg

ןודירפוליא

"

"

"

"

"

"

"

לכ

הילבט

"

הליכמ

53.82

"

זוטקל

לכ

הילבט

"

הליכמ

85.07

"

זוטקל

לכ

הילבט

"

הליכמ

83.07

"

זוטקל

לכ

הילבט

"

הליכמ

110.10

"

זוטקל

לכ

הילבט

"

הליכמ

166.14

"

זוטקל

לכ

הילבט

"

הליכמ

183.50

"

זוטקל

לכ

הילבט

"

הליכמ

220.20

"

זוטקל

תמישרל

םיביכרה

האלמה

האר

ףיעס

"

עדימ

סונ

."ף

ארק

ןויעב

תא

ןולעה

דע

ופוס

םרטב

שמתשת

הפורתב

.

ןולע

הז

ליכמ

עדימ

יתיצמת

לע

פורתה

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

הנפ

לא

אפורה

וא

לא

חקורה

הפורת

וז

המשרנ

לופיטל

ךתלחמב

לא

ריבעת

התוא

ירחאל

אי

הלולע

קיזהל

םהל

וליפא

םא

הארנ

ךל

יכ

םתלחמ

המוד

טפאנפ

ךייש

תצובקל

תופורתה

יטנאה

תויטוכיספ

לופיטל

תעסשב

הינרפוזיכס

םירגובמב

הינרפוזיכס

הניה

הערפה

הוולמה

םינימסתב

לש

העימש

היאר

תושוחתו

אל

תויתימא

הנומא

תיעטומ

תונדשח

תרבגומ

תורגתסה

רוביד

רורב

תוגהנתהו

תושגרו

םייחטש

םילוח

הינרפוזיכסב

םילוכי

םג

שוחל

ןואכדב

הדרח

תושגר

םשא

חתמו

לופיטה

טפאנפ

עייסמ

תתחפהב

תרמוח

תורידתו

םימוטפמיסה

הפורת

וז

אל

תדעוימ

םידליל

םירגבתמו

תחתמ

ליגל

םינש

1

.

המל

תדעוימ

הפורתה

?

לופיטל

תעסשב

הינרפוזיכס

ובמב םירג

2

.

ינפל

שומישה

הפורתב

ל רבגומ ןוכיס :הרהזא ןויטישה תלחממ םילבוסה םישישק לצא תוומ

םילוח

הזוכיספמ םילבוסה םישישק

הרושקה

(היצנמד) ןויטישה תלחמל

םילפוטמו

תופורתב

יטנא

תויטוכיספ

םיאצמנ

ןוכיסב

רבגומ

תוומל

וז הפורת

הניא

תרשואמ

לופיטל

םילוחב

םע

הזוכיספ

הרושקה

היצנמדל

Page 2 of 8

תורהזא

תודחוימ

תועגונה

ל

שומיש

הפורתב

םילוח

םירגובמ

םילבוסה

ןויטישמ

טפאנפ

אל

רשואמ

םילוחב

םירגובמ

םילבוסה

ןויטישמ

םילוח

ולא

םילפוטמה

תופורתב

תומוד

םייושע

תויהל

הנכסב

תרבגומ

ץבשל

תוומו

האר

תחת

עס ףי

"

תועפות

יאוול

("

הדימב

ךניהו

לבוס

תלחממ

ןוסניקרפ

וא

ןויטיש

הדימב

ךניהו

לבוס

תלחממ

ןויפכה

היספליפא

הדימב

ךניהו

לבוס

תויעבמ

דבכב

הדימב

ךניהו

לבוס

תויעבמ

תורושקה

בלל

הדימב

ךניהו

לבוס

תויעבמ

תוילכב

הדימב

ךניהו

יתרכוס

וא

לעב

הייטנ

תרכוסל

הדימב

ךניהו

לבוס

וא

תלבס

רבעב

הריפסמ

הכומנ

לש

יאת

םד

םינבל

הדימב

ךניהו

לבוס

תועונתמ

יתלב

תוליגר

לש

ןושלה

וא

םינפה

(Tardive dyskinesia)

הדימב

ךניהו

לבוס

תוערפהמ

העילבב

תוערפה

הביקב

וא

םייעמב

תותיחפמה

תא

תלוכיה

עולבל

וא

תועירפמ

תלועפל

םייעמה

הליגרה

הדימב

תנחבואו

בעב

לבוסכ

םורדניסמ

Neuroleptic Malignant Syndrome

םוחב ןייפואמה

הובג

םירירשו

.םישקונ

הדימב

יאו

םעפ

ויה

ךל

תובשחמ

עוגפל

ךמצעב

וא

דבאתהל

הדימב

ךניהו

השקתמ

תסוול

תא

תרוטרפמט

ףוגה

דחוימב

ןמזב

הפישח

םוחל

הובג

הדימב

שיו

ךל

הזח

לדגומ

וא

ףלוד

הדימב

רוזחמהו

ישדוח

ךלש

קספוה

הדימב

ךניהו

לבוס

הפקזמ

תבאוכ

תכשוממו

הדימב

רמאנו

ךל

יכ

התא

לבוס

םזילובטממ

ךומנ

לש

.CYP2D6

הדימב

התאו

וא

והשימ

ינבמ

ךתחפשמ

לבוס

וא

לבס

רבעב

תורצוויהמ

ישירק

םד

תופורת

ןוגכ

טפאנפ

תולולע

םורגל

ישירקל

םד

הדימב

ךניהו

לבוס

םייונישמ

םיילובטמ

גכ ןו

תומר

תוהובג

לש

רכוס

םדב

הימקילגרפיה

םייוניש

תומרב

לורטסלוכה

וא

םידירצילגירטה

םדב

הימדיפילסיד

הדימב

תילעהו

לקשמב

הנורחאל

םא

התא

חקול

וא

תחקל

הנורחאל

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

ןוזמ

,

רפס

לע

ךכ

אפורל

וא

קורל

דחוימב

שי

עדייל

תא

אפורה

וא

חקורה

םא

התא

חקול

םינימטסיהיטנא

תופורת

לופיטל

הירלמב

ןוגכ

ןיווקולפמ

(mefloquine)

תופורת

לופיטל

םימוהיזב

ןוגכ

לוזנוקוטק

(ketoconazole)

לוזנוקרטיא

(Itraconazole)

וא

יצימורתירא

.(erythromycin)

תופורת

יטנא

תויטוכיספ

תורחא

ןוגכ

לוזרפיפירא

,(aripiprazole)

לודניטרס

sertindole

ןודיסרפיז

.(ziprasidone)

ןיא

שמתשהל

רישכתב

םא

:

התא

שיגר

יגרלא

רמוחל

ליעפה

ןודירפוליא

וא

לכל

דחא

םיביכרמהמ

םיפסונה

רשא

הליכמ

הפורתה

אנא

האר

ףיעס

"

עדימ

ףסונ ,יגרלא םלה לש םירקמ לע חווד .(" תת תויוחיפנ

תוירוע

ףיעס האר אנא) תורחא תויגרלא תובוגתו

.("יאוול תועפות"

טפאנפ

אל

רשואמ

לופיטל

םירגובמב

םילבוסה

ןויטישמ

םילפוטמו

תופורתב

יטנא

תויטוכיספ

(dementia related psychosis)

םילוח

ולא

םייושע

תויהל

הנכסב

תרבגומ

תוומל

Page 3 of 8

תופורת

רשא

ודעונ

רידסהל

תא

בצק

בלה

יטנא

תוימתירא

ןוגכ

ןידיניווק

(quinidine),

דימאריפוסיד

(disopyramide),

ןורדוימא

(amiodarone)

וא

לולאטוס

.(sotalol)

תופורת

יטנא

תוינואכד

ללוכ

ןימסקוולפ

יטסקורפ

ןיטסקואולפו

תופורת

לופיטל

תלחמב

ןוסניקרפה

תופורת

לופיטל

םורדניסב

ארקנה

restless leg

ןוגכ

הפודובל

תופורת

תדרוהל

ץחל

םד

תליטנ

הפורתה

ןוזמו

ךלהמב

לופיטה

טפאנפ

לא

התשת

ץימ

תוילוכשא

ןוויכמ

הזש

לוכי

עיפשהל

לע

תומכ

הפורתה

םדב

ןתינ

עולבל

תא

הילבטה

םע

וא

ילב

ןוזמ

תעילב

הילבטה

םע

ןוזמ

הלוכי

עייסל

תתחפהב

תועפות

יאוולה

שומיש

הפורתב

תכירצו

לוהוכלא

ךלהמב

לופיטה

טפאנפ

אל

ץלמומ

ךורצל

לוהוכלא

ןוירה

הקנהו

םא

ךניה

ןוירהב

וא

תננכתמ

ןוירה

שי

ץעוויהל

אפורב

םאה

ןתינ

לוטיל

טפאנפ

הפורתה

הרוסא

שומישל

ךלהמב

הקנה

נ

הגיה

תלעפהו

תונוכמ

ןיא

גוהנל

וא

ליעפהל

תונוכמ

תונכוסמ

ןמזב

לופיטה

טפאנפ

דע

רשא

עדת

ךיא

הפורתה

העיפשמ

ךילע

ןוויכ

הפורתש

וז

הלולע

עיפשהל

לע

תונריעה

ףאו

םורגל

תרוחרחסל

עדימ

בושח

לע

קלח

םיביכרמהמ

לש

הפורתה

םא

רמאנ

ךל

יכ

התא

לבוס

יאמ

תוליבס

םיגוסל

םמייוסמ

םירכוס

ץעייתה

םע

אפורה

ינפל

תליטנ

טפאנפ

ןוויכ

תוילבטש

ולא

תוליכמ

זוטקל

3

.

דציכ

שמתשת

הפורתב

?

דימת

שי

שמתשהל

יפל

תוארוה

אפורה

ךילע

קודבל

םע

אפורה

וא

חקורה

הדימב

ךניאו

חוטב

ןונימה

ןפואו

לופיטה

ועבקי

לע

ידי

אפורה

לפטמה

דבלב

ןונימה

לבוקמה

ךרדב

ללכ

וה

הנמ

תיתלחתה

לש

"

םיימעפ

םויב

אפורה

לידגי

הגרדהב

תא

ןונימה

ךלהמב

םימיה

םינושארה

לופיטל

לע

תנמ

תיחפהל

תא

תועפות

יאוולה

המכ

רשפאש

ןכתיי

יכ

ךרוצל

ךכ

שמתשת

תליבחב

היצרטיט

רחאל

הנמה

תיתלחתהה

ןונימה

לבוקמה

אוה

6-12

"

םיימעפ

םויב

12-24

.(םויל ג"מ

ןונימה

ילמיסקמה

אוה

"

םיימעפ

םויב

.(םויל ג"מ

שי

עולבל

תא

הילבטה

התומלשב

םע

םימ

וא

הקשמ

רחא

טרפ

ץימל

תוילוכשא

וא

לוהוכלא

שי

עולבל

תא

הילבטה

ךרעב

התואב

העש

לכ

םוי

רוסא

תוצחל

תא

תוילבטה

תוערפה

ידוקפתב

הילכה

םא

התא

לבוס

תוערפהמ

ידוקפתב

הילכה

ןכתי

אפורהו

תיחפי

תא

ןונימה

לש

הפורתה

Page 4 of 8

דציכ

שמתשהל

תליבחב

היצרטיטה

?

תליבח

היצרטיטה

הדעונ

תאלעהל

ןונימה

תליחתב

לופיטה

ןפואב

יתגרדה

הליבח

וז

הליכמ

תא

תוילבטה

ךרטצתש

ךשמב

תעברא

םימיה

םינושארה

לופיטל

םוי

1 –

הילבט

תחא

לש

"

רקובב

הילבטו

תחא

לש

"

ברעב

םוי

2 –

הילבט

תחא

לש

"

רקובב

הילבטו

תחא

לש

"

ברעב

םוי

3 –

הילבט

תחא

לש

"

רקובב

הילבטו

תחא

לש

"

ברעב

םוי

4 –

הילבט

תחא

לש

"

רקובב

הילבטו

תחא

לש

"

ברעב

רחאל

תלטנש

תא

תליבח

היצרטיטה

אפורה

החני

ךתוא

יבגל

הנמה

השורדה

ךשמהל

לופיטה

םא

תלטנ

תועטב

ןונימ

הובג

רתוי

התא

לולע

תווחל

תוינונשי

תופייע

תועונת

ףוג

אל

תוליגר

וא

תויעב

הדימעב

הכילהו

ץחל

םד

ךומנ

תורוחרחס

וא

תוקיפד

בל

םא

תלטנ

תנמ

רתי

וא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

הנפ

דימ

אפורל

וא

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוחה

אבהו

תא

תזירא

הפורתה

ךתיא

םא

תחכש

לוטיל

תא

הפורתה

ןמזב

שורדה

ןיא

לוטיל

הנמ

הלופכ

חק

תא

הנמה

האבה

ןמזב

ליגרה

ץעוויהו

אפורב

שי

דימתהל

לופיטב

יפכ

ץלמוהש

ךל

"

אפורה

םא

תחכש

לוטיל

תא

הפורתה

ךשמל

רתוי

םימי

שי

חחושל

לע

ךכ

םע

אפורה

לפטמה

םג

םא

לח

רופיש

בצמב

ךתואירב

ןיא

יספהל

תא

לופיטה

הפורתב

וא

תונשל

תא

ןונימה

אלל

תוצעייתה

םע

אפורה

וא

חקורה

לא

קיספת

תא

תליטנ

הפורתה

אלא

םא

אפורה

רמא

ךל

קיספהל

םא

קיספת

תא

תליטנ

הפורתה

הלחמה

הלולע

רוזחל

ןיא

רובעל

לע

הנמה

.תצלמומה

ןיא

לוטיל

תופורת

ךשוחב

קודב

תיוותה

הנמהו

לכב

םעפ

ךנהש

ונ לט

הפורת

בכרה

םייפקשמ

םא

ךנה

קוקז

םהל

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

עגונב

שומישל

הפורתב

ץעוויה

אפורב

וא

חקור

4

.

תועפות

יאוול

ומכ

לכ

הפורת

שומישה

טפאנפ

לולע

םורגל

תועפותל

יאוול

קלחב

םישמתשמהמ

לא

להבית

ארקמל

תמישר

תועפות

יאוולה

ןכתי

אלו

לובסת

ףאמ

תחא

המ

שי

תונפל

דימ

אפורל

םא

תועיפומ

תועפות

יאוולה

תואבה

:

הבוגת

תיגרלא

השק

תוחפנתה

לש

הפה

םייתפשה

וא

ןושלה

רצוק

המישנ

דוריג

החירפ

םוח

וא

הדירי

ץחלב

םדה

םירגובמ

םילבוסה

ןויטישמ

םילטונו

תופורת

יטנא

תויטוכיספ

תורחא

ןוגכ

טפאנפ

םילולע

לובסל

תועפותמ

יאוול

תווהמה

ןמיס

ץבשל

ןוגכ

השלוח

תימואתפ

רסוח

השוחת

םינפב

םיידי

וא

םיילגר

רוביד

אל

רורב

וא

היאר

תשטשוטמ

םא

תחא

תועפותמ

יאוול

ולא

תועיפומ

וליפא

ןמזל

רצק

שי

תשגל

אפורל

דימ

Page 5 of 8

תוחיכש יאוול תועפות

– (frequent)

ךותמ דחא שמתשמ תוחפל לצא תועיפומש תועפות

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

(infrequent)

ב תועיפומש תועפות

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

תורידנ יאוול תועפות

(rare)

ךותמ דחא שמתשממ תוחפ לצא תועיפומש תועפות

1,000

:הפמילהו םדה תכרעמב תוערפה

תוחיכש יאוול תועפות תת :

תת ,הדימעב םד ץחל

,םד ץחל

ש ןניאש יאוול תועפות :תוחיכ ןיבולגומיהב הדירי .לזרב רסוחמ תעבונה הימנא ,הימנא ,

תורידנ יאוול תועפות ] הינפוקיול : םינבל םד יאת רפסמב הדירי

םיטיצוקיול

םדב רפסמב היילע ,[ טירקוטמיהב הדירי ,םדב םיליפורטיונה םיאתה

:בלב תוערפה

תוחיכש יאוול תועפות .בל תוקיפד ,ריהמ בל בצק :

וול תועפות תורידנ יא ,בלה בצקב תוערפה : ירודזורפ הכלוה םסח

הגרד ירדח

יא

תקיפס

בל (הפירחו תיתשדג ללוכ)

:םיינזואב תוערפה

ניאש יאוול תועפות

ן

תוחיכש .םיינזואב םיפוצפצ ,(וגיטרו) תיבוביס תרוחרחס :

תוערפה

:תוינירקודנא

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות תת :

.סירתה תטולב תוליעפ

פה :םייניעב תוער

תוחיכש יאוול תועפות

תשטשוטמ הייאר .(תיגרלא ללוכ) ןיעה תימחל תקלד ,

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות ,םייפעפעב תקצב ,םיסירה ישרושו םייפעפעה לש תקלד ,השבי ןיע : .(תימחלה ללוכ) תוימומדא ,ןיעה תשדעב תוריכע ,טקרטק ,ןיעב תוחיפנ

תוערפה

תכרעמב

:לוכיעה

תועפות

תוחיכש יאוול יא ,לושלש ,הפב שבוי ,הליחב :

.ןטבב תוחונ

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות יא ,תרבגומ קור תשרפה ,הביקב תקלד :

הטילש

תלטהב

,האוצ .הפב םיביכ

תורידנ יאוול תועפות ,הפב תותפא : ןוירסירת ביכ עקב ,

םיביכ ,הביקב רתי תויצמוח ,יתפערס ,םייתפשב מ האצותכ טשווה תקלד יתביק רזחה

יטשו תקלד ,

תיריר

.(סיטיטמוטס) הפה

תוערפה

תויללכ

:ןתמה רוזאב תוערפהו

תוחיכש יאוול תועפות

םיקרפ באכ .דלשה ירירשב תושקונ ,תושישת ,

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות תיללכ) תקצב :

בקע ,תיתמוג

תולחמ

ישוק ,(בל

הכילהב

אמצ

יאוול תועפות

תורידנ וח) הימרתרפיה : .(רתי ם

העודי אל תוחיכשב יאוול תועפות יגרלא םלה תללוכ) תושיגר :

תויוחיפנ

תת

תוירוע

תורציה ןורגב

;תילאירקיטרוא החירפ ;ןושלבו הפב ,םייתפשב ,םינפב תוחיפנ ;ןורגבו הפב תוחיפנ .(דרגו החירפ

Page 6 of 8

:דבכב תוערפה

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

ןודמיע

הרמ

תוילובטמ תוערפה :תויתנוזתו

תוחיכש יאוול תועפות הדירי :

.לקשמב היילע וא לקשמב

תועפות

יאוול

ןניאש

תוחיכש

ןובאית

תושבייתה ,רבגומ

(םדב ךומנ ןגלשא) הימלקופיה

תריצא

.םילזונ

:רוביח תומקרבו דלשה ירירשב תוערפה

תועפות

יאוול

:תוחיכש .םירירש תותיווע ,םירירש יבאכ

דנ יאוול תועפות תורי

ראווצ לותיפ

תוערפה

תכרעמב

םיבצעה

תועפות

יאוול

תוחיכש

ץוחה תכרעמב תוערפה ,תוינונשי ,תרוחרחס

רקיעב הרושק) תילדימריפ .(הבוגת רסוחו תוליעפ רסוח לש בצמ) תמדר ,דער ,(תויסקלפר רירש תועונת תוסיוול

תועפות

יאוול

ןניאש

תוחיכש

וכיספ תויביטקארפיה ,לומינ

טומ יא ,תירו

א) החכש ,טקש אלמ ןדבו ןורכיזב ןסחואמה עדימ ףולשל תלוכיה לש וא ןורכיזה לש יקלח וא

אל תועונת

תוריהמ תוינוצר םייניעה לש

תורידנ יאוול תועפות תנומסת :

לגרה

.תצפוקה

תוערפה

תוירטאיכיספ

תועפות

יאוול

תוחיכש

רסוח

החונמ

תונפקות

.תוילשא

תועפות

יאוול

ןניאש

תוחיכש

תוניוע

הדירי

תינימה הקושתב

(אווש תובשחמ) היונרפ רסוח , עיגהל תלוכי ינימ קופיסל

בצמ

לבלובמ

הינאמ

תוגהנתה) הינוטטק

תירוטומ

הניהש

תנייפואמ

הדיריב

תיתועמשמ

תויתבוגתב

(הביבסל

יבצמ

חור

ףקתה

הדרח

הערפה

תיתייפכ

תינדרוט

הימילוב

ב הערפה) הזוברנ (הליכא

םוירילד

תיגולוכיספ רתי תייתש ,ףחדב הטילש תוערפה ,

ןואכיד

.ינילק

תוערפה

תוילכב

יכרדבו

ןתשה

תוחיכש יאוול תועפות יא :

הטילש

ןתמב

ןתש

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

באכ

הנתשהב

הנתשהב תופיכת

הבטרה

תצצח

הילכ

תורידנ יאוול תועפות

תריצא

ןתש

יא

תקיפס

לכ תוי

הפירח

תכרעמב תוערפה

הייברה

םיידשבו

תוחיכש יאוול תועפות .הפקזב הערפה ,ערז טולפל תלוכי רסוח :

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות באכ :

םיכשאב ,תסווה רוזחמ לש הקספה וא רדעיה , םיבאכ

.םיידשב

Page 7 of 8

תורידנ יאוול תועפות יא :

תסווה רוזחמב תורידס

היטסמוקניג תסו רתי ,

םימומיד םירבגומ (תסווב ןיב םומיד ,

,ירוזחמ םומיד

רחאל

.תינומרע תקלד ,תולבה

הזחה תיב רצימבו הזחה תיבב ,המישנה תכרעמב תוערפה

תוחיכש יאוול תועפות המישנה יכרדב םוהיז ,ןורגהו ףאה לש תקלד ,המישנ רצוק ,ףאב שדוג : .תונוילעה

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות ףאהמ םומיד :

המתסא

ב תלזנ ףא

םיסוניסב שדוג

שבוי

.ףאב

תורידנ יאוול תועפות ןורגב שבוי : ,הנישב המישנ םוד תנומסת , רצוק

המישנ

.ץמאמב

:רועב תוערפה

תוחיכש יאוול תועפות .החירפ :

,יאוול תעפות העיפוה םא םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הניוצ

ןולעב

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Advers

EffectMedic@moh.gov.il

5

.

ךיא

ןסחאל

תא

הפורתה

?

ענמ

הלערה

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

חווטו םתייאר

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

לא

םורגת

האקהל

אלל

הארוה

תשרופמ

אפורהמ

ןיא

שמתשהל

הפורתב

ירחא

ךיראת

הגופתה

(exp. Date)

עיפומה

לע

יבג

הזיראה

תינוציחה

ךיראת

הגופתה

סחייתמ

םויל

ןורחאה

לש

ותוא

שדוח

רחאל

החיתפ

הנושאר

ןתינ

שמתשהל

דע

םוי

ןסחא

הרוטרפמטב

הכומנה

25°C

שי

ןסחאל

הזיראב

תירוקמה

לע

תנ

ןגהל

ינפמ

רוא

תוחלו

דפקה

רוגסל

בטיה

תא

הזיראה

6

.

עדימ

ףסונ

ףסונ

לע

רמוחה

ליעפה

Iloperidone ,

הפורתה

הליכמ

םג

Lactose Monohydrate, Crospovidone, Microcrystalline Cellulose, Hypromellose,

Magnesium Stearate, Colloidal Silicone Dioxide.

דציכ

תיארנ

רתה הפו

המו

ןכות

הזיראה

תוילבט

תונבל

תולוגע

תוחוטש

תווצק

םיעפושמ

םע

וגול

לע

דצ

דחא

לש

הילבטה

ןונימו

הילבטה

ןמ

דצה

ינשה

Page 8 of 8

םיקובקבב

קובקב

קיטסלפ

ןבל

םע

קקפ

השקמש

לע

םידלי

חותפל

ותוא

לכב

קובקב

שי

רמוח

גפוס

תוחל

לכ

קובקב

ליכמ

תוילבט

לכ אלו ןכתי

ילדג

תוזיראה

.םיקוושמ

תליבח

היצרטיט

ינש

םירטסילב

םידרפנ

תזיראב

ןוטרק

רשאכ

לכ

רטסילב

ליכמ

עברא

תוילבט

1mg, 2mg, 4mg, 6mg

לעב

םושירה

ותבותכו

םראפאגמ

עב

"

ד"

דוה

ןורשה

4510501

םש

ןרציה

ותבותכו

ןואטפ

הגוסיסימ

הדנק

רובע

הדנו

סלקיטוצמראפ

וטגנישוו

הרא

"

ןולע

הז

קדבנ

רשואו

לע

ידי

דרשמ

תואירבה

ינויב

2014

דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו ב תואירבה רבמצד

2018

רפסמ

םושיר

הפורתה

סקנפב

תופורתה

יתכלממה

דרשמב

תואירבה

Fanapt 1 mg: 148-32-33482

Fanapt 2 mg: 148-33-33486

Fanapt 4 mg: 148-34-33487

Fanapt 6 mg: 148-35-33488

Fanapt 8 mg: 148-36-33489

Fanapt 10 mg: 152-13-34129

Fanapt 12 mg: 152-14-34130

םשל

תוטשפה

תלקהלו

האירקה

ןולע

הז

חסונ

ןושלב

רכז

לע

ףא

תאז

הפורתה

תדעוימ

ינבל

ינש

םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה