פן-רפא וי-ק פורטה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

04-12-2018

מרכיב פעיל:
PHENOXYMETHYLPENICILLIN AS POTASSIUM
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
J01CE02
טופס פרצבטיות:
אבקה להכנת סירופ
הרכב:
PHENOXYMETHYLPENICILLIN AS POTASSIUM 250 MG / 5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SANDOZ GmbH, AUSTRIA
קבוצה תרפויטית:
PHENOXYMETHYLPENICILLIN
איזור תרפויטי:
PHENOXYMETHYLPENICILLIN
סממני תרפויטית:
Treatment of infections caused by susceptible micro-organisms.
מספר אישור:
137 38 31570 00
תאריך אישור:
2012-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

04-12-2018

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ןפ

-

יו אפר

-

ק

500

תוילפק

ןפ

-

יו אפר

-

ק

הטרופ

תנכהל הקבא

60

ל"מ פוריס

:בכרה

ןפ

-

יו אפר

-

ק

500

תוילפק

:ליעפ ביכרמ

לכ הילפק

:הליכמ

Penicillin V (as potassium) 500mg

:םיליעפ יתלב םיביכרמ

Magnesium stearate, macrogol 6000, povidone, talc, hypromellose, titanium

dioxide

ןפ

-

יו אפר

-

הטרופ ק פוריס תנכהל הקבא

:ליעפ ביכרמ

( ןכומ פוריס תיפכ לכ

:הליכמ )ל"מ

Penicillin V (as potassium) 250mg

יכרמ :םיליעפ יתלב םיב

Simethicone, saccharin sodium, sodium benzoate, citric acid anhydrous, aspartame, carmellose

sodium, strawberry flavouring powdered, raspberry flavouring powdered, trisodium citrate anhydrous,

sucrose.

הליכמ תיפכ לכ

,)םוידוס( ןרתנ ג"מ

.רכוס 'ג

תיאופר תוליעפ

הפורת וז .ןיליצינפל םישיגרה םיקדייח י"ע םימרגנה םימוהיזב לופיטל תדעוימ

:תיטיופרת הצובק

ןיליצינפה תצובקמ הקיטויביטנא

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.ןימאליצינפו םינירופסולפצ ,ןיליצינפל תושיגר העודי םא רישכתב שמתשהל ןיא

שמתשהל ןיא .רישכתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא

םירקמב לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :םיאבה יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא וא ;הקינימ וא ,ןוירהב ךניה םא תכרעמ ,ןתשה תכרעמ/הילכה ,דבכה ,)המטסא ןוגכ( המישנה תכרעמ :דוקפיתב תקלד ןוגכ( לוכיעה

ןהינימל תויגרלאמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא ,)סגה יעמה

:תורהזא

ליכמ פוריס

קיתממה תא םטרפסא

הירונטקלינפמ םילבוסל קיזהל לולעה

.אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא

והל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא לע עיד

ינפל אפורל ךכ .הפורתה תליטנ

תויתפורת ןיב תובוגת

ךילע תרחא הפורתב לופיטה התע הז תרמג םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל

ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי

שלש דגנ תופורת :תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב ,תויתפורת ,לו יביטנא ,ןוירה דגנ תולולג ,תורחא תוקיטו

)ןיליצינפ לש תוליעפה ןמז ךיראמ( דיצנבורפ

טסקרטוטמ ,ןירופסולקיצ

:יאוול תועפות

תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב שלה עבצב יוניש וא ןושלבו הפב תקלד ,הליחב ,לושלש ,תברצ :ןוגכ ,יאוול .ןו

.אפורל תונפל שי תוכשמנ ולא תועפות םא

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות

המישנב ישוק ,רועב יוריג וא החירפ

!דימ אפורל הנפו לופיטה קספה

לש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב

יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ !דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב

תוקוניתו םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות

ו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע ןכ תנתינה תפסונ הפורת לכ לע !ה/דליל

:ןונימ

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ

אפורה ידי לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

םא .לפטמה לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש !דחיב תונמ יתש

:ןמקלדכ אוה ץלמומה ןונימה אפורהמ תרחא הארוה רדעהב

תוילפק

תילקוקוטפרטס ןורג תקלדב

:אוה םירגובמל ץלמומה ןונימה תילקוקוטפרטס ןורג תקלדב

ןפ לש תוילפק

יו אפר

כ"הס( רקובב

1000

ו )ג"מ

ןפ לש תוילפק

יו אפר

כ"הס( ברעב

1000

.םימי הרשע ךשמב ,)ג"מ

הילפק :אוה ץלמומה ןונימה םידליל תחא ןפ לש

יו אפר

הילפקו רקובב תחא ןפ לש

יו אפר

.םימי הרשע ךשמב ,ברעב

תימוהיז בל םינפ תוקלד דגנכ ענומ לופיט

חותינ וא םייניש לופיט םירבועה תימוהיז בל םינפ תקלדב תוקלל הובג ןוכיסב םילוחב לע הלוע םלקשמ רשא םידלילו םירגובמל ץלמומה ןונימה ,תונוילע המישנ יכרדב

:אוה ,ג"ק

פק

ןפ לש תוי

יו אפר

כ"הס(

2000

תוברעתהה ינפל העש )ג"מ ו תיאופרה

ןפ לש תוילפק

יו אפר

כ"הס(

1000

,)ג"מ

.ןכמ רחאל תועש

ןפ לש ץלמומה ןונימה ,םימוהיזה רתי רובע

יו אפר

ליג לעמ םידליו םירגובמל

תחא הילפק :אוה ןפ לש

אפר

עברא ,

.םויב םימעפ

פוריס

תילקוקוטפרטס ןורג תקלדב

םידליל ץלמומה ןונימה לעמ

ג"ק :אוה

הס( רקובב פוריס תויפכ כ"

ו )ג"מ

כ"הס( ברעב פוריס תויפכ

ךשמב ,)ג"מ

.םימי

ןונימה םידליו תוקוניתל ל תחתמ

:ג"ק

לכ ,תוקלוחמ תונמב םויל/ג"ק/ג"מ

.תועש

:אוה םירגובמל ץלמומה ןונימה

( רקובב פוריס תויפכ כ"הס

1000

ג"מ

תויפכ ( ברעב פוריס כ"הס

1000

ג"מ

ךשמב

םימי

תימוהיז בל םינפ תוקלד דגנכ ענומ לופיט

חותינ וא םייניש לופיט םירבועה תימוהיז בל םינפ תקלדב תוקלל הובג ןוכיסב םילוחב לע הלוע םלקשמ רשא םידלילו םירגובמל ץלמומה ןונימה ,תונוילע המישנ יכרדב

אוה ,ג"ק

תויפכ פוריס

כ"הס

2000

ג"מ

תהה ינפל העש ו תיאופרה תוברע

תויפכ

פוריס

כ"הס

1000

ג"מ

.ןכמ רחאל תועש

ל תחתמ םלקשמ רשא םידליב ןונימ

,ג"ק

אוה

כ"הס( פוריס תויפכ

1000

)ג"מ ה ינפל העש

ו תיאופרה תוברעת

כ"הס( פוריס תויפכ

)ג"מ

.ןכמ רחאל תועש

שומישה ןפוא

.לכוא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ

ק

תוילפ

םימ טעמ םע לוטיל

תא תוצחל ןתינ

הילפקה

םיינשל .היצחה וק יפ לע

פוריס תנכהל הקבא

שי

קובקבה תא רענל

לע ,םימה תפסוה ינפל

.הסמהב עייסל תנמ

חקורה לע

םימב קובקבה תא אלמל

םיקקוזמ

ןומיסל תחתמ דע קובקבה תא רענלו

ןכמ רחאל

וילע

םימ ףיסוהל םיקקוזמ ןומיסה דע

קובקבה תא רענל

תינשב

רפסמל תוקד

ןיפוליחל ןתינ , קובקבל ףיסוהל

ל"מ םיקקוזמ םימ קובקבה תא רענלו

הדידמה ףכב הנמה תדידמ לע דיפקהל שי )תפרוצמ(

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

.אפורה ידי לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךיילע

פהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיס .אפור

הלערה ענמ

וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת דימ הנפ ,רתי תנמ ת/לטנ דלי וא ה/תא תועטב םא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית .ךתא הפורתה הזירא אבהו ,םילוח תיב לש ןוימ רדחל

םורגת לא

האקהל

;ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת !אפורמ תשרופמ הארוה אלל .קיזהל הלולע איה ת/רחא הלוחב ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל וז הפורת ןתית לא

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא הנמהו תיוותה קודב ! םעפ לכב

.הפורת לטונ ךניהש

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ י/בכרה

הנסחא

ל תחתמ

תולע

.תוחל ינפמ ןגהל שי

( ררקמב רומשל שי ןכומה פוריסה תא

ותנכה םוימ םייעובש דע ) איפקהל ןיא . פוריסה תא

אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל פיסש .הפורתה תא ק

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

הפורתה םושיר 'סמ

ןפ

יו אפר

:תוילפק

1375228678

ןפ

יו אפר

תנכהל הקבא הטרופ ק

ל"מ :פוריס

1373831570

:ןרצי הירטסוא לדנוק ,זודנס

: י"ע קוושמ מ"עב אפר תודבעמ

.ד.ת

םילשורי ,

י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ ודי לע

סרמ

2009

901004-S

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה