פליקסוטייד משאף 125 מקג ללא CFC

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

11-06-2020

מרכיב פעיל:
FLUTICASONE PROPIONATE
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
R03BA05
טופס פרצבטיות:
תרחיף לשאיפה
הרכב:
FLUTICASONE PROPIONATE 125 MCG/DOSE
מסלול נתינה (של תרופות):
שאיפה
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GLAXO WELLCOME SA, SPAIN
קבוצה תרפויטית:
FLUTICASONE
איזור תרפויטי:
FLUTICASONE
סממני תרפויטית:
Prophylactic management of all grades of asthma.
מספר אישור:
129 81 30973 11
תאריך אישור:
2014-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

11-06-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-05-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

ו"משתה (םירישכת)

1986

יפ לע תקוושמ הפורתה

דבלב אפור םשרמ

ףאשמ דייטוסקילפ

50

אלל ג"קמ

CFC

,

הפיאשל ףיחרת

ףאשמ דייטוסקילפ

125

אלל ג"קמ

CFC

,

הפיאשל ףיחרת

ףאשמ דייטוסקילפ

250

אלל ג"קמ

CFC

הפיאשל ףיחרת ,

הנמ לכ הליכמ

50

.טאנויפורפ ןוזאקיטולפ םרגורקימ

הליכמ הנמ לכ

125

.טאנויפורפ ןוזאקיטולפ םרגורקימ

הליכמ הנמ לכ

250

.טאנויפורפ ןוזאקיטולפ םרגורקימ

ה תמישר

ףיעסב תטרופמ םיפסונה םיביכר

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה

םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

דייטוסקילפ ףאשמ סא לש יתעינמ לופיטל תשמשמ

המ תלחמב םינימסתה תתחפהלו

) תינורכ תיתמיסח תואיר

COPD

ףאשמ דייטוסקילפ לש קזוחה קר

ב לופיטל םיאתמ ג"קמ

COPD

תיטיופרת הצובק

םידיאורטסוקיטרוק

תוארקנה תופורת תצובקל תכיישה טאנויפורפ ןוזאקיטולפ הליכמ ףאשמ דייטוסקילפ טניס םינומרוה לש הצובק) םידיאורטסוקיטרוק

.(םידיאורטס םינוכמ תובורק םיתעל ,םייט

תדגונ תוליעפ הל שי .תואירב יוריגו תוחיפנ תתחפה ידי לע תלעופ ףאשמ דייטוסקילפ .תקלד

2

.

הפורתב שומיש ינפל

הפורתב שמתשהל ןיא

םא

:

התא

) שיגר יגרלא

ליעפה רמוח

המ דחא לכל וא

םיביכר הליכמ רשא םיפסונה םיטרופמה הפורתה ףיעסב

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

:םא ךלש חקורל וא אפורל רפס ,ףאשמ דייטוסקילפב לופיטה ינפל

תלביק רבעב

) תפחשל לופיט

הפב תרטפמ רבעב תלבס

דייטוסקילפב שמתשמ התא ףאשמ םא םג .םידיאורטס תוילבט חקול התאש ןמזב םידיאורטס תוילבט תחקל תמייס קוידב

דייטוסקילפ) תרכוס ךל שי ףאשמ (ךלש םדב רכוסה תמר תא תולעהל הלולע

יתמ הלאמ דחא םא חוטב ךניא םא

ינפל ךלש חקורה וא אפורה םע רבד ,ךילא סח דייטוסקילפב שומישה

ףאשמ

הפורתה יכ אצומ התא םא סא יפקתהב לופיטל

בטיה תדבוע הניא ךלש םיימואתפ המ

.ךלש אפורה לא הנפ ,ליגרהמ רתוי התוא תחקל ךירצ התאש וא ,םדוק ומכ

ץועיי תלבקל תשגל ךילע ןכל םייח ןכסמ תויהל לוכי הז ,הרימחמ עתפל ךלש המישנה םא

.תופיחדב יאופר

ה וא המישנה םא

םיפוצפצ

,ףאשמ דייטוסקילפב שומישה רחאל דימ םירימחמ ךלש

קספה ב שמתשהל

ה

.דימ ךלש אפורל רפסו

הווח התא םא ךלש אפורה םע רשק רוצ שוטשט

רשא תורחא הייאר תוערפה וא הייארב .המוקואלג וא טקרטק בקע םרגיהל תולולע

םירגבתמו םידלי

לש ןונימב ףאשמ דייטוסקילפ

ג"קמ

ליגל תחתמ םידליל םיצלמומ םניא ג"קמ

.םינש

תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקרטניא

םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו

םא ךלש חקורל וא אפורל רפס דחוימב :םיאבהמ דחא לכ חקול התא

תופורת וא (ריבאנוטיר ןוגכ) 'זאטורפ יבכעמ' תוארקנה תוילאריו יטנא תופורת לש העפשהה תא ריבגהל תולולע רשא טאטסיסיבוק ליעפה רמוחה תא תוליכמה הצרי ךלש אפורה יכ ןכתיי .טאנויפורפ ןוזאקיטולפ רחא הדיפקב בוקעל

םא ,ךבצמ

.ולא תופורת לטונ התא

יזב לופיטל תושמשמה תופורת .(לוזאנוקוטק ןוגכ) םייתיירטפ םימוה

םא חוטב ךניא םא ךילא סחייתמ הלעמ םימושרהמ דחא חקורה םע וא אפורה םע רבד , דייטוסקילפב שומישה ינפל ךלש

ףאשמ

הקנהו ןוירה

יש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב תא םא

ויהל שי ,תורהל תננכתמ וא ןוירהב תאש ןכת

ץע יטנ ינפל ךלש חקורב וא אפורב

.וז הפורת תל

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב

עיגמ ףאשמ דייטוסקילפ

השולשב

םינונימ

הזיא טילחי ךלש אפורה .םינוש ןונימ

התא תא ןיטקת וא לידגת לא .ךירצ

ןונימ

י תלבק אלל ךלש

.יאופר ץוע

וז הפורתב שומיש

תונתינ ףאשמב שומישה ןפוא לע תוארוה

.שומיש תוארוהב ןולעה ףוסב

.ףואשל םיליחתמ םהש רחאל דימ הפורת לש הנמ ררחשל םישקתמ םישנאהמ קלח יל ולכוי ךלש חקורה וא אפורה .וז היעב לע רבגתהל רזוע (רסייפס) םאתמה

ךל ץע לע

.ךכ

עיפשהל ליחתת וז הפורתש דע םישדוח רפסמ דעו םימי רפסמ ושרדיש ןכתיי .םוי ידמ תועיבקב הב שמתשתש דואמ בושחו

םא וליפא ,לופיטה תא קיספהל ןיא .קיספהל ךל רמוא ךלש אפורה םא אלא ,רתוי בוט שיגרמ התא

לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה ללכ ךרדב

:אוה

סאל

ת

:המ

ליגמ םידלי

דע

םינש

דע

.םויב םיימעפ ,ג"קמ

ליג לעמ םידלי

ליג דע

:םינש

דע

.םויב םיימעפ ,ג"קמ

ליג לעמ םידליו םירגובמ

:םינש

דע

1,000

ימעפ ,ג"קמ .םויב םי

) תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ

COPD

:(

םירגובמ

:איה תלבוקמה הנמה

ג"קמ

.םויב םיימעפ

ףאשמ דייטוסקילפ

לש ןונימב

ב לופיטל םיאתמ דבלב ג"קמ

COPD

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ףאשמ דייטוסקילפ

לש ןונימב

125

ו

-

250

ג"קמ

ליגל תחתמ םידליל םיצלמומ םניא

16

.םינש

ץלמומ לש םהבוגש

ףאשמ דייטוסקילפ ללוכ ,םידיאורטסב םילפוטמה םידלי

קדבי .םהלש אפורה ידי לע תועיבקב

ףאשמ דייטוסקילפ ךל תתל יושע ךלש אפורה ןונימב

םא רתוי הובג תא לידגהל ךרוצ שי

.ךלש ןונימה

שמתשמ התא םא לש םיהובג םינונימב

םידיאורטס ,ךשוממ ןמז ךשמל הפיאשב

י

םידיאורטס תפסות ךרטצת םיתעלש ןכתי

,

וא םיכרד תנואת ןוגכ ץחל יבצמב לשמל .חותינ ינפל יכ ןכתיי ךלש אפורה

י

תופסונ תוידיאורטס תופורת ךל תתל טילח .הז ןמז ךלהמב

םילפוטמל םיהובג םינונימ םילטונש ףאשמ דייטוסקילפ ללוכ ,םידיאורטס לש

,

ךשמל פורתה תא תחקל קיספהל רוסא ,ךשוממ ןמז

ה

םע רבדל ילבמ תוימואתפב םהלש הלולעו בוט אל שיגרהל ךל םורגל הלוכי לופיטה לש תימואתפ הקספה .םהלש אפורה ןדבוא ,תופייע ,שאר באכ ,הליחב ,םונמנ תשוחת ,האקה ןוגכ םינימסתל םורגל .תותיוועו םדב הכומנ רכוס תמר ,ןובאית

םא לטנ

ת

רתוי הובג ןונימ תועטב

,ךירצ תייהש הממ רתויב תשמתשה םא .ירשפאה םדקהב ךלש אפורה םע רבד

םא תלטנ

לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב

וז הפורת לוטיל תחכש םא

וז הפורת לוטיל תחכש םא

ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,דעוימה ןמזב

.אפורב ץעוויהו ליגרה

לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפורה ידי

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג לופיטה תא קיספהל ןיא

אפורה םא אלא ,הפורתב

.ךכ לע ךל הרוה ךלש

ןיא לוטיל

םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לטונ ךנהש

בכרה .הפורת םא םייפקשמ ךנה

.םהל קוקז

עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל

4

.

יאוול תועפות

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ףאשמ דייטוסקילפב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ

תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .ןהמ

תא קספה ,תואבה תורומחה יאוולה תועפותמ תחאב ןיחבמ התא םא שומישה .דימ ךלש אפורה לא הנפו וז הפורתב

.ףוחד יאופר לופיטל קקדזתו ןכתי

דעב עיפוהל תויושע) תויגרלא תובוגת

ךותמ

(םישנא

םיללוכ םינמיסה .תלרח וא תדפרס ומכ רועב תורובח וא דרג ,תוימומדא ,רועב תוחירפ

עיפוהל תויושע) תורומח תויגרלא תובוגת דעב

ךותמ

10,000

(םישנא

םינמיסה םורגל םילולעה ,ךלש ןורגה וא ןושלה ,הפה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחיפנ םיללוכ רגמ החירפ ,המישנב וא העילבב ישוקל השלוח תשוחת ,תד

.תוטטומתהו תרוחרחס

ה וא המישנה םיפוצפצ

.ךלש ףאשמב שומישה רחאל דימ םירימחמ ךלש

ילוחב (תואירה לש םוהיז) תואיר תקלד

COPD

(החיכש יאוול תעפות)

ךלש אפורל רפס

לופיטה ךלהמב םיאבה םינימסתהמ דחא ךלצא םיעיפומ םא ילפב ףאשמ דייטסוק

:תואירב םוהיזל םינמיס תויהל םילולע ולא

תורומרמצ וא םוח

החילה עבצב יוניש ,החיל לש רבגומ רוצי

לועיש

המישנ יישק לש תורבגתה וא רבגומ

:תוללוכ תופסונ יאוול תועפות

דואמ תוחיכש

פוהל תויושע) מ רתויב עי

ךותמ

(םישנא

ןורגבו הפב תרטפ

תוחיכש

עיפוהל תויושע) דעב

ךותמ

(םישנא

תודירצ

תורובח

תועצמאב םוצמצל תונתינ ךלש ןורגבו הפב יאוול תועפות תואבה תולועפה עוציב דימ הנמה תפיאש רחאל

אפורל רפס .םתקיריו םימ רוגרג וא הפה תפיטש ,םייניש חוצחצ םא ךלש ןורגב וא הפב תויעב ךלצא תועיפומ

.ךכ ךל רמאנ םא אלא לופיט קיספת לא ךא ,

תורידנ

עיפוהל תויושע) דעב

ךותמ

1,000

(םישנא

ב (סיזאידידנק) תרטפ

טשו

רתויב תורידנ

עיפוהל תויושע) דעב

ךותמ

10,000

ישנא

תועפותל .תונזגר וא רתי תונשגר ,תונבצע ,החונמ רסוח ,הגאד תשוחת וא הניש תויעב רתוי הלודג תוריבס הלא עיפוהל

.םידליב

.תולעל הלולע ךמדב (זוקולג) רכוסה תמר

וג ידי לע םידיאורטס רוצי ןפוא ךפ

לולע לופיטה ןמזב תונתשהל דייטוסקילפב ףאשמ שמתשמ התא םא רתוי הלודג הרקי הזש תוריבסה .(הילכה תרתוי תטולב יוכיד) םיהובג םינונימב לשמל) הכורא ןמז תפוקתל

.(םידליב םויל םרגורקימ הז רבד םורגל לולע

.םיריעצבו םידליב הלידגב הטאה

גנישוק תנומסת

וגב םידיאורטס ידמ רתוי ךל שי רשאכ תשחרתמ

הלוכי איהו תויעבלו םצעה תופיפצב הדיריל םורגל

המוקואלגו טקרטק ןוגכ) םייניע

איהש ךות ץחל

.(הובג יניע

הנמב שמתשמ התאש אדוויש ךכ ידי לע שחרתהלמ תאז עונמל רוזעי ךלש אפורה דיאורטס לש רתויב הכומנה םי

ךלש םינימסתב טולשתש

שחרתהל םג תולולע ךא ,העודי אל תוחיכש

.תונפקות וא ןואכיד םידלי ברקב ושחרתי ולא תועפותש רתוי ריבס

.ףאהמ םימומיד

שוטשט

הל לולע רשא) הייאר

.(המוקואלג וא טקרטק תובקעב םרג

:םא ירשפאה םדקהב ךלש אפורה םע רבד

ירחא

לש םימי לופיט

דייטוסקילפב ,ףאשמ ה רצוק ה וא ךלש המישנ םיפוצפצ

אל

.םירימחמ וא ,םירפתשמ

םע בוטב םישח םכניאו הפיאשב םידיאורטס לש הובג ןונימ םיכרוצ ךלש דליה וא התא

םילוכי הלא .םונמנ תשוחת וא שאר באכ ,לושלש ,הליחב ,ןטב באכ ןוגכ םינימסת םוהיז ןוגכ םוהיז ךלהמב שחרתהל ילאריו

טהש בושח .ןטבב תוחונ יא וא לופי ךלש

ידיאורטס

סאה תא רימחהל לוכי הזש ןוויכמ ימואתפ ןפואב קספי אל

ךלש המ

.ףוגה ינומרוה םע תויעבל םורגל םג לוכיו

לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא יתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ

י

.אפורה םע ץע

פות לע חוודל ןתינ לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תוע

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות

www.health.gov.il

הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה (

:רושיקל

https://sideeffects.health.gov.il/

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

םדי גשיהל םתייאר חווטו

האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

יעובש סיסב לע ךלש ףאשמה תא הקנ

אוה םא ןכו םתסנ תחת ראותמכ ,

יוקינ .'ךלש ףאשמה

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. date

.הזיראה יבג לע עיפומה ייתמ הגופתה ךיראת .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סח

לעמ ןסחאל ןיא

.רישי שמש רואמו רופכמ ןגה .תירוקמה הזיראב ןסחא

ותוא םמחו קיטסלפה תפטעממ תכתמה לכמ תא אצוה ,דואמ ררקתמ ףאשמה םא םמחל תנמ לע רחא רבד םושב שמתשהל ןיא .שומישה ינפל תוקד המכ ךשמל ךידיב

.ותוא

ניה תכתמה לכמ לכמ ו

ףושחל ןיא .ץחלב זורא ותוא תורוטרפמטל

מ תוהובג

.קיר הארנ אוה רשאכ וליפא ותוא ףורשל וא רובשל ,בקנל ןיא .

6

.

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

134a

:םשב םג עודיה)

GR106642X

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

קיטסלפ תפטעמ ,הדידמ םותסשב רוגסה םוינימולא לכמ ללוכ ףאשמ דייטוסקילפ .היפ הסכמו

לש לכמ לכ

ליכמ טאנויפורפ ןוזאקיטולפ םרגורקימ

.תונמ

לש לכמ לכ

וא

ליכמ טאנויפורפ ןוזאקיטולפ םרגורקימ

וא

.תונמ

כ אלו ןכת תוזיראה ילדג ל םיקוושמ

לזב 'חר ,מ"עב (לארשי) ןיילקתימסוסקלג :םושירה לעב

.הוקת חתפ ,

םאקלוו וסקלג :ןרציה םש

S.A.

דרפס ,סוגרוב ,

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

ףאשמ דייטוסקילפ

:ג"קמ

131-50-31008

ףאשמ דייטוסקילפ

:ג"קמ

129-81-30973

ףאשמ דייטוסקילפ

:ג"קמ

129-80-30974

הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

.םינימה ינש ינבל תדעוימ

שומיש תוארוה

אפורה ךלש .ךלש ףאשמב שמתשהל דציכ ךל תוארהל םיכירצ חקורה וא קודבל םהילע .ףאשמב ןוכנ שמתשמ התא םא םעפ ידמ

שומיש וא ףאשמ דייטוסקילפב ןוכנ אל שומיש

םשרנש יפכ אל

ךל סאל רוזעת אל הפורתהש ךכל םורגל לולע ,

איהש יפכ ךלש המ .הכירצ

םע קיטסלפ תפטעמ ךותב ץחל לכמב תנסחואמ הפורתה .היפ

ךלש ףאשמה תקידב

1

םעפב ףאשמב שומיש תעב וב תשמתשה אל םא וא הנושארה אוהש קודב ,רתוי וא עובש ךשמל ידי לע היפה הסכמ תא רסה .דבוע לדוגאה םע םידדצב הנידע הציחל

ותכישמו ךלש הרומה עבצאהו .הצוחה

2

ותוא רענ ,דבוע אוהש אדוול ידכ ךממ קחרה היפה תא ןווכ ,בטיה ץחלו לכמה לע ידכ

יתש ררחשל

.ריוואל תוציחל

ךלש ףאשמב שומיש

.ךלש ףאשמב שומישה ינפל דימ רשפאה לככ טאל םושנל ליחתהל בושח

1

.ךלש ףאשמב שומישה תעב ףוקז בש וא דומע

2

אדוול ידכ היפל ץוחמו ךותב קודב .(הנושארה הנומתב גצומכ) היפה הסכמ תא רסה הישפוחו היקנ איהש

.םירז םימצעמ

3

ףאשמה תא רענ

וא

םימעפ םימצעה לכש חיטבהל ידכ תלוכתשו ורסוה םיררחושמה

.הווש הרוצב תבברועמ ףאשמה

4

תיכנא ףאשמה תא קזחה תחתמ ,סיסבב ךלש לדוגאהשכ

.ךתלוכי תדימכ הצוחה ףושנ .היפל

.ןיידע המינפ ףאשת לא

5

ןיב ךלש הפב היפה תא םקמ

ךיתפש תא רוגס .ךלש םיינישה .ךושנת לא .הביבס

6

רחאל דימ .ךיפ ךרד ףואשל לחתה יפלכ ץחל המינפ ףואשל תלחתהש לכמה לש ןוילעה קלחה לע הטמ תאז השע .הפורת תנמ ררחשל ידכ המינפ ףאוש ןיידע התאש ןמזב

.קומעו ביצי ןפואב

7

תא אצוה ,ךתמישנ תא קזחה תאו ךיפמ ףאשמה ךלש עבצאה .ףאשמה לש ןוילעה וקלחמ

המכל ךתמישנ תא קיזחהל ךשמה

.ךתלוכי תדימכ וא תוינש

8

הנמ חקול התאש ינפל הקד יצחכ ןתמה ,תונמ יתש תחקל ךל רמא ךלש אפורה םא םיבלש לע הרזח ידי לע תפסונ

דע

9

.הצוחה םתוא קריתו םימב ךיפ תא ףוטש ,ןכמ רחאל

10

רחאל תא רזחה .קבא תסינכ עונמל ידכ ,ומוקמל היפה הסכמ תא דימ רזחה שומישה .קילקה עמשיהל דע הקזח הציחל ידי לע ומוקמל הסכמה

האור התא םא .תונושארה םימעפב הארמה ינפל ןמאתה

לש ןוילעה וקלחמ אצוי 'ססר .בוש ליחתהל ךירצ התא ,ךלש הפה ידצמ וא ךלש ףאשמה

םישקתמ םימיוסמ םישנא

.המינפ ףואשל םיליחתמ םהש רחאל דימ הפורת תנמ ררחשל תאז היעב לע רבגתהל רזוע (רסייפס) םאתמה רישכמש תולגל יושע התא

םע רבד יש בשוח התא םא ךלש אפורה

.הלאמ דחאל קקדזתש ןכת

יו ,הרזעל קקדזהל םייושע םיריעצ םידלי

ףאשמה תא ליעפהל וכרטצי םהירוהש ןכת ליחתמ דליהש רחאל דימ ףאשמה תא לעפהו הצוחה ףושנל דליה תא דדוע .םרובע .דחי הקינכטה לע ונמאתה .המינפ ףואשל

ליגל תחתמ דליל ףאשמ דייטוסקילפ תתל ךילע םא

דחוימ רישכמ ,

שומישל ןנכות ךכ לע לקהל יושע םיריעצ םידליב

אפורה םע רבד

יש בשוח התא םא ךלש

ןכת .הלאמ דחאל קקדזתו

םע םירחא םישנאו םידלי רובע רתוי הלק היהת םיידי יתשב ףאשמה תזיחאש ןכת חנה .תושלח םיידי תא תיתחתה לע םילדוגאה ינש תאו ףאשמה הצק לע תועבצאה יתש וא אפורה .ךכ לע לקהל יושע דחוימ רישכמ ,רזוע אל הז םא .היפל תחתמ ךלש חקורה

יל ולכוי

.ךל ץע

ךלש ףאשמה יוקינ

הל ךלש ףאשמהמ עונמל ידכב תס .עובשב םעפ תוחפל ותוא תוקנל בושח ,ם

:ךלש ףאשמה תא תוקנל תנמ לע

.היפה הסכמ תא רסה

.קיטסלפה תפטעממ לכמה תא איצות לא

.ושיט וא השבי תילטמ םע היפה ץוחו םינפ תא בגנ

מל היפה הסכמ תא רזחה .ומוק

.םימל תכתמה לכמ תא סינכהל ןיא

ךרענ יאמב

2020

לש תורבחה תצובק לש תונייכזב וא תולעבב םניה רחסמ ינמיס

2020

לש תורבחה תצובק

.הלש ןייכזה וא

Fli Inh PT v5.3B

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה