פלובוקסמין טבע 100 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-12-2020

מרכיב פעיל:
FLUVOXAMINE MALEATE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N06AB08
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
FLUVOXAMINE MALEATE 100 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
FLUVOXAMINE
איזור תרפויטי:
FLUVOXAMINE
סממני תרפויטית:
For the treatment of affective disorders characterized by persistent low mood, impaired psychomotor atctivities and psychomatic complaints including symptoms of depression. Treatment of obsessive compulsive disorders (OCD).
מספר אישור:
137 69 31236 11
תאריך אישור:
2012-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

18-08-2016

Fluvoxamine teva up, 13/2/2008, zk

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( שתה מ " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

עבטןימסקובולפ ® 50 מ " ג עבטןימסקובולפ ® 100 מ " ג

תוילבט תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Fluvoxamine maleate 50 mg Fluvoxamine maleate 100 mg

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Mannitol , pregelatinized starch, sodium stearyl fumarate, hydroxypropyl cellulose, colloidal silicon

dioxide, polydextrose, titanium dioxide, hypromellose, PEG (macrogol), methacrylic acid

copolymer dispersion, talc, triacetin, col.ferric oxide yellow.

בק תיטיופרתהצו

יביטקלסןינוטורסתגיפסיבכעמ י ם ) SSRIs ( .

תויוותה

תוירוטומוכיספתוערפהבוםידוריחוריבצמבתונייפואמהתוידוקפתתוערפהבוןואכידבלופיטל .

תיתייפכתונדרוטתנומסתבלופיטל ) OCD .(

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

רממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא היביכ .

םאוזהפורתבשמתשהלןיא לפוטמךניה / ובת ימלובתצובקמתופורתבתינמז זאדיסקואנימאונומ

MAOI ) ןואכידל ( ךותבוא 14 ןהבלופיטהתקספהמםימי .

ןוכיסבומעתנדוךלשאפורהםעתצעייתהןכםאאלאהקינמואןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא

תחיקלבתלעותהתמועל וזהפורת . וזהצובקלתוכיישהתופורתבשומיש ) ןואכידידגונ ( לעעיפשהללולע

ךקוניתלשיללכהובצמ .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא לבוסךניהםא / דוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת

ובלה / םדילכוא , דבכה , הילכה / ןתשהתכרעמ , לוכיעהתכרעמ ) ןוגכ סוקלוא ( , םדהתכרעמ ) וכוהשירקןוגכ '( ,

לבוסךניהםא / היספליפאמת וא תרכס .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעותונריעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה , תוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפה

תונריעתבייחמה . םידלילרשאב , ריהזהלשי המודכושיבכהתברקבםיקחשממואםיינפואלעהביכרמם .

ענמיהלץלמומ מ תייתש תוניי הפורתהםעלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא .

תורהזא

אפורבץעוויהלילבתכשוממהפוקתוזהפורתבשמתשהלןיא .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , נינפלאפורלךכלעעידוהלךילע הפורתהתליט .

ןוגכםייתוגהנתהםייונישרחאובקעיםהיתוחפשמינבוםילפוטמהיכץלמומ : התרבגה ןואכד , תוינדבואתובשחמ ,

המודכותונפקות . אפורלתידימתונפלשיהלאכםייונישולחוהדימב .

יאליגבםיריעצםילפוטמבתאזהצלמהלעהרתיהדפקהדיפקהלשי 18-24 .

ימהניאוזהפורת ליגלתחתמםירגבתמוםידליבשומישלללכךרדבתדעו 18 . םידליב , דעםיריעצםירגובמבוםירגבתמ

ליג

ןואכידתודגונתופורתוחקלרשא תודבאתהתונויסנןוגכיאוולתועפותבהילעהתפצנ , תוניועותוינדבואתובשחמ .

בשוחאוהרשאכוזהפורתךלםושרללוכיךלשאפורהתאזתורמל ךתבוטלהזש . תאזההפורתהתאךלםשראפורהםא

תאו / ןיינועמה / ותיאחחושלת - הנפ / י בוש אפורל . תועפותמקלחועיפוהםאךלשאפורלחוודלךילע ה ואוטרופשיאוול

םא

ןה ורמחוה . תוחתפתהוהלידגלסחיבתוחיטבהטביהמחווטתוכוראתועפשהיבגלםינותנןיא , תורגבתה , תוגהנתה

נגוק וזליגתצובקבתיתוגהנתהתוחתפתהותיביטי .

ןוירהבךניהשואןוירהתננכתמורישכתבתלפוטמךנהםא , םעיצעייתהאלאךמצעתעדלעלופיטהתאיקיספתלא

אפורה .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא , מהאפורלחוודלךילע עונמלידכלפט

םינוכיס

יאוא - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : ןיריפסא , תקלדתודגונתופורת

ידיאורטסןניאש תו ) NSAID s ( , תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעתועיפשמהתופורת , ) ןוגכ : ולק ז פ ןי , ןיפזנלוא , ןיפזמברק

ןיאוטינפוא , ] ספליפאל הי [ , ניפור י לור ] ןוסניקרפל [ , םיניפזאידוזנב ( , םדתשירקדגנתופורת ) ןירפרווןוגכ ( , דגנתופורת

ןואכיד ימאונומימלובןוגכ נ זדיסקוא ) האר / ליעלי ( , לקיצירטתופורת תוי ןואכידדגנ ) ןוגכ ק ןימרפימול , רטימא י ןיליטפ ,

ןימרפימיא ( , ט א ןירק , ןיליפואת ) המטסאל ( , סקמ י ןיטל ) ערפהל בלהבצקבתו ( , ןודתמ ) םיבאכדגנ ( , ןירופסולקיצ ) יוכידל

תכרעמ ה תינוסיח ( , ןידנפרט , לוזימטסא ) היגרלאל ( , דירפאסיצ ) טשווהסקלפירבלופיטל ( , םויתיל , פורפ ר לולונ ) לופיטל

םדץחלרתיב ( , תרכוסדגנתופורת , הנרגימלתופורתןוגכםינטפירטםיליכמהםירישכת , לודמרט ) םיבאכל ( , ןפוטפירט

2

Fluvoxamine teva up, 13/2/2008, zk

תונוזמבהעיפומהתינימאהצמוח , ןוזמיפסותוהנזהליוריעתוסימת .(

יאוולתועפות

ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב :

חיכש - האקהבםיתיעלהוולמההליחב .

סההתפוקתרחאלרצקןמזךותללכךרדבתופלוחולאתועפות רישכתלתולגת .

שארבאכ , ןטבבאכ , לושלש , הפבשבוי , העזה , תוריצע , תוינונשי , הנישידודנ , דער , תושישת , ןובאיתרסוח .

רידנ – היארשוטשט .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

תותיוע ) רידנ :( קספה / י הנפולופיטה / דימאפורלי !

םדץחלבהדירי ) רידנ :( קספה / י הנפולופיטה / ורלי אפ .

בלבצקבהדירי קספה / י הנפולופיטה / דימאפורלי !

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , םעץעייתהלךילע

דימאפורה .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

שומישהןפוא

סועללןיא , תוצחלואשותכל ! םימםעתוילבטהעולבל .

ןתינ הפורתהלוטיל םע / החוראהינפלואירחא .

ןונימהתאלוטילןתינ םויבםעפ , אפורהתטלחהיפלםויבםימעפרפסמלהקולחבואברעביוצר .

התעילבלשורדהןמזלרבעמהפבהפורתהתאקיזחהלןיא .

לע ןיאפקתייתשבםיברמהםילפוטמ תאדירוהל קהתכירצ עבטןימסקובולפםעלופיטהתפוקתבןיאפ ® .

*******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

*******************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

טהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג הפורתבלופי ימואתפןפואב אפורהםעתוצעייתהאלל .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / םילוחתיבלשןוימרדחלדימי , אבהו / ראי ךתיאהפורתהתזי .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / יהםאםייפקשמי ךנ קוקז / ה

םהל .

הנסחה

וזהפורתרומשלשי שביורירקםוקמב .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר

מ " ג : 137 68 31235 11

מ " ג : 137 69 31236 11

ןרצי

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ .

" ד 3190 , חתפ - הוקת .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה