פלדון 24 מג SR

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
N02AA03
טופס פרצבטיות:
קפסולות בשחרור איטי
הרכב:
HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE 24 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BARD PHARMACEUTICALS LTD, U.K.
קבוצה תרפויטית:
HYDROMORPHONE
איזור תרפויטי:
HYDROMORPHONE
סממני תרפויטית:
For the relief of severe pain in cancer.
מספר אישור:
110 22 28727 00
תאריך אישור:
2013-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק .

ןודלפ SR

רקובמרורחשבתוסומכ

ליעפהרמוחהבכרה : הליכמתוסומכלכ :

Hydromorphone hydrochloride 4, 8, 24 mg

תיאופרתוליעפ :

ןטרסהתלחממםיעבונהםישקםיבאכךוכישלתדעוימהפורתה .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

הקינמואןוירהבךניהרשאכרישכתבישמתשתלא .

םירחאההפורתהיביכרממדחאלואןופרומורדיהלתושיגרהעודיםארישכתבשמתשהלןיא .

שמתשהלןיא יתמישניוכידלשםיבצמבהפורתב , המוקואםירומחםילושלש .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא לבוסךניהםא / דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת : המישנהתכרעמ ) ןוגכ

המטסא ( , ובלה / םדהילכוא , דבכה , הרמהסיכ , הילכה / ןתשהתכרעמ , לוכיעהתכרעמ ) ואןוגכ לושלשואסוקל ( , סירתהתטולב ) דיאורית ( , תטולב

תינומרעה , לבוסךניהםאןכו / תותיוועמרבעבתלבסואת , שארבהעיגפואתיחומךותהערפהואץבש , ןוסידאתלחמ , םזילוהוכלא , דומעתמקע

הרדשה , תופורתבואםימסבתולתוא .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

הפורתבשומישה בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעותונרעבםוגפללולעוז , תוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפהב

תונריעתבייחמה . המודכושיבכהתברקבםיקחשממואםיינפואלעהביכרמםריהזהלשיםידלילרשאב .

הפורתהםעלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמואתונייתותשלןיא

תורהזא :

ךשוממשומיש תולתלםורגללולע !

אפורבץעוויהלילבתימואתפהרוצבוזהפורתלוטילקיספהלןיא !

שיגרךניהםא / הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילעאיהשלכהפורתלואאוהשלכןוזמלה .

דמועךניהםא / חותינרובעלת ) ילטנדללוכ ( אפורלחוודלשיהמדרהבהכורכההלועפלכוא / יינישאפור וזהפורתתליטנלעם .

ךשמבהפורתבשמתשהלץלמומאל 24 חותינרחאלתועש .

תויתפורתןיבתובוגת :

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילעתרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא - םיעבונהתוליעי

תויתפורתןיבתובוגתמ . דחוימב , תיבגל תואבהתוצובקהמתופור : תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעתועיפשמהתופורת ) ןוגכ : העגרהלתופורת ,

הנישל , ןוסניקרפל , היספליפאל , תויגרלאדגנ , םייטוקרנםיבאכיככשמוםיחותינלםימידרמםירמוח ( , ימלובללוכןואכידדגנתופורת

םיילקיצירטוזדיסקואונימאונומ , אתויגרנילוכיטנאתופורת תיגרנילוכיטנאהלועפתולעבו ) ןטבתותיוועדגנםירישכתןוגכ ( תייפרהלתופורתו

םירירש .

אדו / לטונךניהשתופורתהרתיםאאפורהםעי / הזרישכתלתודגונמןניאת .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב : תוריצע , הליחב / תואקה , םונמנ , תרוחרחס , ואתופייע

תרבגומהשלוח .

נהתועפותהםא " ותוכשמתמל / אפורלתונפלשיתודירטמוא .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

המישניישקוארצוק , ואיוריג רועבהחירפ , רתיתעזה , לובלב , קומעםונמנ , בלהבצקבתורידסיאותותיווע ) רידנ :( קספה / הנפולופיטהי / אפורלי

דימ .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה , דימאפורהםעץעייתהלךילעתיללכהךתשגרהביונישלחםאוא .

ןונימ :

אפורהתוארוהיפלןונימ דבלב . תצלמומההנמהלערובעלןיא .

ליגלתחתמתוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת 12 םינש .

לעעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי - לפטמהאפורהידי . בוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא , תרכזנשכדימהנמלוטילשי ,

תונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא דחיב !

שומישהןפוא :

דימעולבלורקוךרןוזמלעהנכותתארזפלוחותפלואםימםעהתומלשבהסומכהתאעולבלןתינ . הרקמלכב ואהרוגסההסומכהתאסועללןיא

םיריגרגהתא .

התעילבלשורדהןמזלרבעמהפבהפורתהתאקיזחהלןיא

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

אםילשהלךילע לעץלמוהשלופיטהת - אפורהידי . אפורםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג , זאםגו

יתגרדהןפואבקר .

הלערהענמ !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא . נמתלטנםא םאוארתית

הפורתהןמדליעלבתועטב , הנפ / תיבלשןוימרדחלדימי - םילוח , ךתיאהפורתהתזיראאבהו .

האקהלםורגתלא אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב / קיזהלהלולעאיהת . ךיבורקלוזהפורתןתיתלא , ךירכמואךינכש .

חבתופורתלוטילןיא ךשו ! הנמהותיוותהקודב םעפלכב לטונךניהש / הפורתת . ביכרה / קוקזךניהםאםייפקשמי / םהלה .

הנסחא : רירקםוקמ . הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , לקפיסשחקורבץעוויהלךילע הפורתהתאך . הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר :

ןודלפ SR 4 מ " ג : 110-19-28724

ןודלפ SR 8 מ " ג : 110-20-28725

ןודלפ SR 24 מ " ג : 110-22-28727

לשןוישרברצוימ Napp הילגנא

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה