פלאג'יל 250 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-11-2020

מרכיב פעיל:
METRONIDAZOLE 250 MG
זמין מ:
SANOFI - AVENTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
J01XD01
טופס פרצבטיות:
FILM COATED TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
FAMAR LYON, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
METRONIDAZOLE
סממני תרפויטית:
Trichomonias, acute intestinal amebiasis. Infections due to anaerobic bacteria.
מספר אישור:
106972174200
תאריך אישור:
2012-08-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986- ו"משתה)םירישכת(

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

תוילבט ג"מ250לי'גאלפ

:ותומכו ליעפ רמוח

Metronidazole 250 mg הליכמ הילבט לכ

.6ףיעס האר - םיליעפ אל םיביכרמ

שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק

.הפורתב

.בוש וב אורקל ךרטצתו ןכתיי ,הז ןולע לע רומש

.הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

.םירחאלהתואריבעתלא.ךרובעלופיטלהמשרנוזהפורת

םבצמיכךלהארנםאוליפאםהלקיזהלהלולעאיה

.המוד יאופרה

יאוולתעפותהעיפוהםאואהרימחמיאוולתעפותםא

.חקורל וא אפורל הנפ אנא ,הז ןולעב תניוצמ אלש

לאואאפורהלאהנפ,תופסונתולאשךלשיםא

.חקורה

?הפורתה תדעוימ המל.1

םיעבונהםימוהיזבלופיטלתשמשמהפורתה

םיקדייחואםייבוראנאםיקדייח,סנומוכירט,תובמאמ

.לוזאדינורטמל םישיגרה

ךיישהלוזאדינורטמםשבליעפרמוחהליכמהפורתה

.הקיטויביטנא תוארקנה תופורת תצובקל

םימרוגהםיטיזרפהוםיקדייחהתגירהידילעלעופרמוחה

.ךפוגב םוהיזל

לופיטלשינמזובןתמבךרוצשי,םימיוסמםירקמב

ה/ולצאםיעיפומאלםאםג,גוזהת/ןבליתפורת

.אפורב ץעוויה אנא - םינימסת

תצובקמילאיבורקימיטנארישכת:תיטיופרתהצובק

.םילוזדימיאה

:הפורתב שומיש ינפל.2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

)לוזדיניטאמגודל(לוזדימורטינ,לוזאדינורטמלשיגרךנה

)6ףיעס האר( הפורתה יביכרממ דחאל וא

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

:םא אפורל רפס הפורתב לופיטה ינפל

.דבכה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

.)3ףיעס האר( הזילאידב לפוטמ ךנה

.םיבצעה תכרעמל הרושקה הלחממ לבוס ךנה

תופורת,הנורחאלתחקלםאוא,חקולהתאםא

,הנוזתיפסותוםשרמאללתופורתללוכתורחא

תאעדיילשידחוימב.חקורלואאפורלךכלערפס

:חקול התא םא חקורה וא אפורה

.ןיראפרוו ןוגכ םדה לולידל תושמשמה תופורת

.תוישפנ תולחמל ןתינה םויתיל

.היספליפאל ןיאוטינפ וא לטיברבונפ

.ןטרסל ליצרואורואלפ5

.)םדה יאת לש ןטרס( הימקיולל ןאפלוסוב

.לתש תייחד תעינמל ןירופסולקיצ

.םזילוהוכלאל םאריפלוסיד

תכירצ/הייתשוןוזמםעלי'גאלפבשומיש

:לוהוכלא

לופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמואתונייתותשלןיא

תייתש.לופיטהםויסרחאלתועש48ךשמבולי'גאלפב

יאוולתועפותלםורגלהלוכילי'גאלפתליטנןמזבלוהוכלא

בצק,םוחילג,ןטביבאכ,האקה,הליחבןוגכתומיענאל

.שאר באכו רידס אל וא ריהמ בל

:הקנהו ןוירה

ךניהםאלי'גאלפבלופיטהתליחתינפלאפורליעידוה

םאואןוירהבךניהשתבשוחואןוירהתננכתמ,ןוירהב

אלאהקנהבואןוירהבלי'גאלפלוטילןיא.הקינמךניה

.לופיטב יחרכה ךרוצ שי ןכ םא

:תונוכמב שומישו הגיהנ

,רחרחס,ינונשישיגרהללולעךנהלי'גאלפתליטנןמזב

םירבדלשהעימשואהייאר(תויזהמלובסל,לבלובמ

הייארבתוינמזתויעבואתויוצווכתה,)םימייקםניאש

.)הייארב לפכ וא הייארב שוטשט ומכ(

תונוכמליעפהלואגוהנלןיאולאתועפותתועיפומםא

.םירישכמ וא

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

םורגללולעה) wheatstarch (ןטולגליכמתוילבטלי'גאלפ

.ןטולגל היגרלא וא תוליבס יאמ לבוס ךנה םא היגרלאל

?הפורתב שמתשת דציכ.3

קודבלךילע.אפורהתוארוהיפלשמתשהלשידימת

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע

לופיטהךשמוןונימה.לופיטהךשמלכתאםייסלבושח

.ךתלחמב םייולת

.םימ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי

.הילבטה תא סועלל וא קסרל ןיא

רחאלדימואהחוראהךלהמבהילבטהתאלוטילשי

.המויס

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

עלבתועטבםאוארתויהובגןונימתועטבתלטנםא

תיבלשןוימרדחלואאפורלדימהנפהפורתהןמדלי

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח

לוטילשי,שורדהןמזבהפורתהתאלוטילתחכשםא

ןמזהטעמכעיגהרבכםאםלוא.תרכזנשכדימהנמ

הנמהתאחקווזהנמלעגלד,האבההנמלדעוימה

הלופכהנמלוטילןיא.אפורבץעוויהוליגרהןמזבהאבה

דימתהלשי?לופיטהתחלצהלעייסללכותדציכ

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב

לופיטהקיספהלןיא,ךתואירבבצמברופישלחםאםג

.חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל לי'גאלפב

תאהאיצומהזילאיד-הזילאידםירבועשםישנא

לי'גאלפלוטילשי,הזילאידרבועךנהםא.םדהמלי'גאלפה

.הזילאידה לופיט רחאל

ךלהרויאפורהוןכתיי-דבכבתויעבםעםישנא

הכומנתורידתבואליגרהמךומנןונימבשמתשהל

.ליגרהמ

םאתוקידבעצבלהצריאפורהוןכתיי-בקעמותוקידב

.םימי10-מ רתוי הפורתה תא לטונ ךנה

הנמהותיוותהקודב!ךשוחבתופורתלוטילןיא

םאםייפקשמבכרה.הפורתלטונךניהשםעפלכב

.םהל קוקז ךניה

,הפורתבשומישלעגונבתופסונתולאשךלשיםא

.חקורב וא אפורב ץעוויה

יאוול תועפות.4

תועפותלםורגללולעלי'גאלפבשומישה,הפורתלכלומכ

תמישרארקמללהביתלא.םישמתשמהמקלחביאוול

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות

תיבלואאפורלדימהנפוהפורתבלופיטהקספה

:םא םילוח

,םינפב,םיילוסרקב,םיילגרב,םיידיבתוחיפנמלבוסךנה-

העילבבםיישקלםורגלהלוכישןורגבואםייתפשב

.החירפואץוצקעבםגןיחבהללוכיךנה.המישנבוא

תיגרלאהבוגתמלבוסךנהשדיעהלםייושעולאלכ

.לי'גאלפל

תיחומהעיגפאיההרידנדואמךאהרומחהעפות-

ךאםינתשמוזהעפותלםימוטפמיסה.)היטפולפצנא(

הייאר,שארבאכ,יפרועןוישיק,םוחמלובסתוןכתיי

ןכתיי.)תויזה(םימייקםניאשםירבדלשהעימשוא

תויעב,םיילגרהותועורזהתזזהבתויעבםגשיגרתו

.לובלב תשגרה וא רובידב

יאוולהתועפותבןיחבמךנהםאדימאפורלהנפ

:תואבה

דבכבתויעבמעובנלהלוכי.םייניעהורועהתבהצה-

.)תבהצ(

םייכינחבםומיד,תולבח,הפבםיביכ,יופצאלםוהיז-

.םדב תויעבמ עובנל םילוכי .הרומח תופייע וא

לעדיעהליושע(בגלעיגהללוכיהרומחןטבבאכ-

.)בלבלב תקלד

תועפותבןיחבמךנהםאחקורלואאפורלהנפ

:תואבה יאוולה

רתויבתורידנםיתיעלתועיפומהיאוולתועפות

:)םישנא10,000ךותמ1-מ תוחפב תושחרתמ(

תויזהולובלבתשוחתןוגכתוישפנתויעב,תויוצווכתה

תויעב,)םימייקםניאשםירבדלשהעימשואהייאר(

ואהחירפ,הייארלפכואהייארשוטשטומכהייארב

תשגרה,ההכןתשעבצ,שארבאכ,רועבתוימומדא

.םיקרפמב וא םירירשב באכ ,רורחס וא תופייע

ןתוחיכש(ושחרתיוןכתיישתופסוניאוולתועפות

:)העודי הניא

השלוחתשגרהואבאכ,ץוצקע,השוחתרסוחואלומינ

,הנבלןושל,הפבםיענאלםעט,םיילגרבואתועורזב

,םוח,ןובאתדוביא,לושלשואןטבבאכ,האקה,הליחב

,ךשוממלופיטלשםירקמב.םייניעבבאכ,ינואכדחורבצמ

םיפקתהואםייתשוחתםייפקיהםיבצעתלחמלעחווד

םימוטפמיסתצובק.םיפלוח)תויוצווכתה(םיטפליפא

תאםיפטועשםימורקהםוהיזלעדיעהלםילוכידחיבש

,האקה,הליחב,םוח:)סיטיגננמ(הרדשהטוחוחומה

העיגפ.רואלתינוציקתושיגרוףרועןוישק,שארבאכ

החוודדבכתלתשהתשרודהדבכתקיפסיא,תידבכ

םירישכתםעבולישבלוזאדינורטמבולפוטשםילוחב

.םירחא םיטויביטנא

רתויתכשמנוא,הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא

אלשיאוולתעפותמלבוסהתארשאכואםימירפסממ

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה

?הפורתה תא ןסחאל ךיא.5

רומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהענמ

תוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמב

הארוהאללהאקהלםורגתלא.הלערהענמתךכידילעו

.אפורהמ תשרופמ

) exp.date (הגופתהךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא

םוילסחייתמהגופתהךיראת.הזיראהיבגלעעיפומה

.שדוח ותוא לש ןורחאה

25°C לע הלועה הרוטרפמטב ןסחאל ןיא

ףסונ עדימ.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Wheatstarch,Povidone,Hypromellose,Macrogol20000,

Magnesium stearate.

הפוצמהילבט:הזיראהןכותהמוהפורתהתיארנדציכ

.תוילבט20לשתוזיראתומייק.םרק/ןבלעבצבהלוגע

ךלשיםא,רישכתהלעעדימהלכתאללוכאלהזןולע

.אפורלהנפאנאהמרבדבחוטבךניאואיהשלכהלאש

,מ"עבלארשיסיטנווא-יפונאס:ותבותכוםושירהלעב

.42504הינתנ ,8090.ד.ת

.תפרצ ,ןויל ראמאפ:ותבותכו ןרציה םש

:ךיראתבתואירבהדרשמי"ערשואוקדבנהזןולע

.07/12

יתכלממהתופורתהסקנפבהפורתהםושיררפסמ

.1069721742:תואירבה דרשמב

ןושלבחסונהזןולע,האירקהלעהלקהלותוטשפהםשל

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז

FLAG TAB PL SH 161012

Ifyouforgottotakethemedicineattherequiredtime,take

thedoseassoonasyouremember.However,ifitisalmost

timeforthenextdose,skipthisdoseandtakethenextdose

attheusualtimeandconsultwiththedoctor.Donottakea

double dose to compensate for a missed dose.

Howcanyoucontributetothesuccessofthetreatment?

Adheretothetreatmentregimenasrecommendedbythe

doctor.

Evenifthereisanimprovementinyourhealth,donotstop

treatmentwithFlagylwithoutconsultingwiththedoctor

or pharmacist.

Individualsundergoingdialysis–dialysisclearsFlagylfrom

theblood.Ifyouareundergoingdialysis,takeFlagylafter

the dialysis treatment.

Individualswithliverproblems–thedoctormayinstructyou

to use a lower dosage than usual or less often than usual.

Testingandmonitoring–thedoctormaywanttoperform

tests ifyou are taking the medicine for more than 10 days.

Donottakemedicinesinthedark!Checkthelabelandthedose

eachtimeyoutakemedicine.Wearglassesifyouneedthem.

Ifyouhaveadditionalquestionsregardinguseofthe

medicine, consult with the doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS

Aswithanymedicine,useofFlagylmaycausesideeffectsin

someusers.Donotbealarmedwhenreadingthelistofside

effects. You may not suffer from any ofthem.

Stoptreatmentwiththemedicineandreferimmediately

to a doctor or a hospital if:

-Yousufferfromswellingofthehands,feet,ankles,face,lips

orthroat,thatcancausedifficultyswallowingorbreathing.

Youalsonoticeitchingorarash.Allofthesemayindicate

that you are suffering from an allergic reaction to Flagyl.

-Braininjury(encephalopathy)isaseriousbutveryrare

effect.Thesymptomsoftheeffectvary,butyoumaysuffer

fromfever,stiffneck,headache,seeingorhearingthings

thatdon’texist(hallucinations).Youmayalsoexperience

difficultyinmovingthearmsandlegs,speechproblems

or a feeling ofconfusion.

Refertothedoctorimmediatelyifyounoticethefollowing

side effects:

-Yellowingoftheskinandtheeyes.Canarisefromliver

problems (jaundice).

-Unexpectedinfection,mouthulcers,wounds,bleeding

ofthegumsorseverefatigue.Canarisefromblood

problems.

-Severeabdominalpainthatcanradiatetotheback(can

indicate pancreatitis).

Refertothedoctororpharmacistifyounoticethe

following side effects:

Sideeffectsthatappearveryrarely(occurinlessthan1

of10,000 people):

Fits,mentalproblems,suchas,asensationofconfusionand

hallucinations(seeingorhearingthingsthatdon’texist),

problemswithyoureyesight,suchasblurredordouble

vision,rashorskinredness,headache,dark-coloredurine,

feeling tired or dizzy, muscle or joint pain.

Additionalsideeffectsthatmayoccur(ofunknown

frequency):

Tinglingornumbness,itching,painorfeelingweakin

thearmsorlegs,unpleasanttasteinthemouth,white

tongue,nausea,vomiting,abdominalpainordiarrhea,

lossofappetite,fever,depressedmood,eyepain.Incases

ofprolongedtreatment,peripheralsensoryneuropathy

ortransientepilepticepisodes(convulsions)havebeen

reported.Agroupofsymptomswhichtogethercanindicate

aninfectionofthemembranesthatcoverthebrainand

spinalcord(meningitis):fever,nausea,vomiting,headache,

stiffneckandextremesensitivitytolight.Liverinjury,liver

failurerequiringalivertransplanthasbeenreportedin

patientstreatedwithmetronidazoleinconjunctionwith

other antibiotic preparations.

Ifanyofthesideeffectsworsenorpersistformorethana

fewdaysorifyousufferfromasideeffectnotmentioned

in this leaflet, consult with the doctor.

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?

Avoidpoisoning!Thismedicine,andallothermedicines,

shouldbestoredinasafeplaceoutofthereachofchildren

and/orinfants,toavoidpoisoning.Donotinducevomiting

unlessexplicitlyinstructedtodosobyadoctor.Donotusethe

medicineaftertheexpirydate(exp.date)thatappearsonthe

package.Theexpirydatereferstothelastdayofthatmonth.

Do not store in temperatures exceeding 25°C.

6. ADDITIONAL INFORMATION

Inadditiontotheactiveingredient,themedicinealso

contains:Wheatstarch,Povidone,Hypromellose,Macrogol

20000, Magnesium stearate.

Whatthemedicinelookslikeandthecontentsofthepack:

around,white/cream-colored,film-coatedtablet.Available

in packs of20 tablets.

Thisleafletdoesnotcontainalltheinformationaboutyour

medicine.Ifyouhaveanyquestionorarenotsureabout

anything, please ask your doctor.

Licenseholderandaddress:sanofi-aventisIsraelLtd.,

P.O.Box 8090, Netanya 42504.

Manufacturer and address:FAMAR LYON, France.

ThisleafletwascheckedandapprovedbytheMinistryof

Health in: 07/12.

RegistrationnumberofthemedicineintheNationalDrug

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE

PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

Thedispensingofthismedicinerequiresadoctor’sprescription

FLAGYL 250MGTABLETS

Active ingredient and its quantity:

Each tablet contains Metronidazole 250 mg

Inactive ingredients - see Section 6.

Readthepackageinsertcarefullyandinitsentirety

before using the medicine.

Keep this leaflet, you may need to read it again.

Thisleafletcontainsconciseinformationaboutthe

medicine.

Thismedicinewasprescribedforyou.Donotpassitonto

others.Itmayharmthem,eveniftheirconditionseems

similar to yours.

Ifasideeffectworsens,orifasideeffectnotmentionedin

this leaflet appears, please refer to a doctor or pharmacist.

Ifyouhaveadditionalquestions,refertothedoctoror

pharmacist.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?

Themedicineisusedforthetreatmentofinfectionsdue

toamebae,trichomonas,anaerobicbacteria,orbacteria

sensitive to metronidazole.

Themedicinecontainsanactiveingredientcalled

metronidazole,thatbelongstoagroupofmedicinescalled

antibiotics.

Itworksbykillingbacteriaandparasitesthatcauseinfection

in your body.

Incertaincases,yourpartnerwillrequiresimultaneous

medicinaltreatment,evenifhe/shedoesnotexperience

any symptoms – please consult with the doctor.

Therapeuticgroup:Animidazoleantimicrobial

preparation.

2. BEFORE USING THE MEDICINE:

Do not use this medicine if:

youaresensitivetometronidazole,nitromidazole

(e.g.tinidazole)ortoanyofthemedicine’singredients

(see Section 6).

Special warnings regarding use ofthe medicine:

Before treatment with the medicine, inform the doctor if:

You have or have ever had a liver problem.

You are having kidney dialysis (see Section 3).

You have a disease related to the nervous system.

Ifyouaretaking,orhaverecentlytaken,otherdrugs,

includingnon-prescriptionmedicinesandnutritional

supplements,informthedoctororthepharmacist.Itis

especiallyimportanttoinformthedoctororpharmacist

ifyou are taking:

Medicines used to thin the blood, such as warfarin.

Lithium given for psychotic conditions.

Phenobarbital or phenytoin for epilepsy.

5 fluorouracil for cancer.

Busulphan for leukemia (cancer ofthe blood cells).

Cyclosporine to prevent graft rejection.

Disulfiram for alcoholism.

UseofFlagylwithfoodanddrink/alcohol

consumption:

Donotdrinkwineoralcoholicbeverageswhileunder

treatmentwithFlagyl,andduringthe48hoursfollowing

completionoftreatment.Alcoholicconsumptionwhile

takingFlagylcancauseunpleasantsideeffects,suchas,

nausea,vomiting,abdominalpain,hotflashes,rapidor

irregular heart rate and headache.

Pregnancy and breastfeeding:

TellthedoctorbeforestartingtreatmentwithFlagyl,ifyou

arepregnant,plantobecomepregnantorthinkyoumay

bepregnant,orifyouarebreastfeeding.DonottakeFlagyl

during pregnancy or while breastfeeding unless there is an

absolute need for treatment.

Driving and operating machines:

WhiletakingFlagyl,youmayfeelsleepy,dizzy,confused,

sufferfromhallucinations(seeingorhearingthingsthatdo

notexist),spasmsortemporaryvisionproblems(suchas

blurred or double vision).

Iftheseeffectoccur,donotdriveoroperatemachinesor

equipment.

Importantinformationregardingsomeoftheingredients

ofthe medicine:

Flagyltabletscontaingluten(wheatstarch)thatmaycause

anallergicreactionifyousufferfromintoleranceorare

allergic to gluten.

3. HOW TO USE THE MEDICINE?

Alwaysuseaccordingtothedoctor’sinstructions.Checkwith

the doctor or pharmacist ifyou are unsure.

Itisimportantthatyoucompletethefullcourseoftreatment.

The dosage and treatment regimen depend on your ailment.

Swallow thetabletwholewithwater.Do not crush orchew

thetablet.Takethetabletduringamealorimmediately

after completing one.

Do not exceed the recommended dose.

Ifyouaccidentallytookahigherdoseorifachild

accidentallyswallowedthemedicine,referimmediatelyto

adoctororhospitalemergencyroomandbringthepackage

ofthe medicine with you.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה