פינק ביסמוט טבליות לעיסה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

20-08-2017

מרכיב פעיל:
BISMUTH SUBSALICYLATE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A02BX05
טופס פרצבטיות:
טבליות לעיסות
הרכב:
BISMUTH SUBSALICYLATE 262 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
PERRIGO COMPANY, USA
קבוצה תרפויטית:
BISMUTH SUBCITRATE
איזור תרפויטי:
BISMUTH SUBCITRATE
סממני תרפויטית:
For relief of diarrhea, nausea, flatulence, abdominal cramps, upset stomach and indigestion.
מספר אישור:
128 76 30717 00
תאריך אישור:
2013-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

20-08-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה

טומסיב קניפ הסיעל תוילבט ג"מ 262

טומסיב קניפ ףיחרת ל"מ 15/ג"מ 262.5 :הליכמ הילבט לכ ג"מ 262 טליצילסבאס טומסיב

Bismuth Subsalicylate 262 mg

:םיליכמ ףיחרת ל"מ 15 לכ ג"מ 262.5 טליצילסבאס טומסיב

Bismuth Subsalicylate 262.5 mg

האר - רישכתב םיליעפ יתלב םירמוח* .ןולעב 6 ףיעס םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ לעמ םידלילו םירגובמל תדעוימ הפורתה תונפל שי םינש 12 ליגל תחתמ .12 ליג .אפורל .הנוכנ הרוצב הפורתב שמתשהל ךילע עדימל קוקז ךנה םא חקורב ץעוויה .ףסונ הפורתה תליטנ תא קיספהל ךילע הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפלו םירפתשמ םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הוולמ לושלשה םא ןכ ומכ .םיימוי רחאל ,םיינזואב םילוצלצ ולחה םא ,הובג םוחב .העימש דוביא וא ?הפורתה תדעוימ המל .1 לש םירקמב הלקהל תדעוימ הפורתה ,םייתיווע ןטב יבאכ ,םיזג ,הליחב ,לושלש .לוכיעב םיישקו הביק לוקלק :הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל .הפורתה הליכמ םירגבתמבו םידליב שמתשהל ןיא םוחב תוולמה תולחמב 20 ליג דע חור תועובעבאו תעפש תמגודכ .)ייר תנומסתל ששחמ( ןיא .טליצילס הליכמ הפורתה יגרלא ךנה םא הפורתב שמתשהל םא וא ,)ןיריפסא ללוכ( םיטליצילסל םיליכמה םירחא םירישכת לטונ ךנה .טליצילס ,)סוקלוא( הביק ביכמ לבוס התא .הרוחש וא תימד האוצ ,םימומיד שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב ,טומסיב קניפב לופיטה תליחת ינפל :םא אפורל רפס .הקינימ וא ןוירהב ךניה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

/הילכה ,)המתסא ןוגכ( המישנה תכרעמ ביכ ןוגכ( לוכיעה תכרעמ ,ןתשה תכרעמ ,)'וכו השירק ןוגכ( םדה תכרעמ ,)הביק .םוח ךל שי םא ,תושבייתה ,ןודגש .תיריר האוצ ךל שי

הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא ,םיטליצילסו ןיריפסאל דחוימב ,יהשלכ תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע .הפורתה םייוניש םישחרתמ הפורתב שומישב םא ,תואקהבו תוליחבב םיוולמה תוגהנתהב ולא םינימסתש ןוויכ אפורה םע ץעייתה תנומסתל םידקמ ןמיס תויהל םילוכי הרידנ הלחמ ,)

Reye’s

syndrome

( ייר .הרומח ךא לופיטל םירגובמל וא םידליל תתל ןיא .ינגרוא עקר לע תוליחבב ינמיס םא הפורתב שמתשהל ןיא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה .םיימוי רחאל םירפתשמ םניא תובורק םיתעל וז הפורתב שמתשהל ןיא ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקתל וא .אפורב הנורחאל תחקל וא חקול התא םא אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל חקול התא םא חקורה וא אפורה תא תשירק דגנ תופורת ,םיטליצילסו ןיריפסא וא דיצנבורפ ,ןודגש דגנ תופורת ,םד תופורת ,םינילקיצרטט ,ןוזריפניפלוס םיקרפמ תקלדל תופורת ,תרכוסל .)סיטירטרא( תא לוטיל ןתינ :ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמ ילב וא םע הפורתה :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא .הפורתה םע לופיטה תפוקתב וא ןוירהב ךניה םא :הקנהו ןוירה שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי ,הקינימ .הפורתב לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ ןיא .טליצילס הליכמ הפורתה :הפורתה ,םיטליצילסל שיגר ךנה םא הב שמתשהל םירישכת חקול ךנה םא וא ,ןיריפסא ללוכ .טליצילס םיליכמה םירחא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב ךניא :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה הסיעל תוילבט ,טומסיב קניפ 2 :םינש 12 ליג לעמ םידליו םירגובמ .תוילבט לכ הז ןונימ לע רוזחל ןתינ ךרוצה יפל 16( םימעפ 8 דע ,העש דע העש יצח וא סועלל שי .תועש 24 לכב )תוילבט !עולבלו הפב ססומתהל הילבטל רשפאל .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ףיחרת ,טומסיב קניפ :םינש 12 ליג לעמ םידליו םירגובמ יפל .)

2 TBSP

( תופכ 2 = ל"מ 30

יצח לכ הז ןונימ לע רוזחל ןתינ ךרוצה ל"מ 240( םימעפ 8 דע ,העש דע העש .תועש 24 לכב )תופכ 16 וא ץעוויהל שי :םינש 12 ליגל תחתמ םידלי .אפורב

13.10.16

רתוי ךשמל הפורתב שמתשהל ןיא .אפור תייחנהב אלא םיימוימ תותשלו בטיה רענל שי שומישה ינפל לע דיפקהל שי .ץלמומה ןונימל םאתהב ןיא .תפרוצמה תיסוכב הנמה תדידמ .תצלמומה הנמה לע רובעל םא :רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ .ךתיא הפורתה םא :הפורתה תא לוטיל תחכש םא שי ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל !דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ תוברהל שי םילושלש לש הרקמב ידכ ןיאפק אלל תואקשמ תייתשב .םילזונ דוביא לע רבגתהל תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיותה קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת .םהל שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב :יאוול תועפות .4 טומסיב קניפב שומישה ,הפורת לכב ומכ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ ףאמ לובסת אלש ןכתי .יאוולה תועפות .ןהמ תחא דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :םא אפורל ,השלוח :םיאבה םינימסתה םיעיפומ שוטשיט ,המישנב תויעב ,תותיווע וא םיינזואב םילוצלצ ,לובלב ,היאר .הרומח תוריצע ,העימש דוביא תונפלו שומישה תא קיספהל שי :םא ירשפאה םדקהב אפורל ןוגכ רתי ןונימ לש םינמיס םיעיפומ .שאר באכ ,םונמנ םוחב הוולמה לושלש לש הרקמב .הובג עבצב יונישל םורגל הלולע וז הפורת ןיא הלא םייונישב .ןושלה וא האוצה .הגאדל םוקמ ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש .אפורה :יאוול תועפות לע חוויד דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ

תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול

https://forms.gov.il/globaldata/getse

quence/getsequence.spx?formType

=AdversEffectMedic@moh.gov.il

תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב :האבה תבותכה

www.perrigo-pharma.co.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

יבג לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה הגופתה ךיראת .קובקבה וא הזיראה ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ .שדוח

25ºC

-ל תחתמ ןסחא ןתינ ,הנושאר החיתפ רחאל :ףיחרת

םישדוח 3 ךשמב שמתשהל :ףסונ עדימ .6 הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :םג :תוילבט

Calcium carbonate, wintergreen flavor,

magnesium stearate, mannitol PWD

unchil, red #27 D&C Al lake, sodium

saccharin, stearic acid.

0.3 mg

:הילבט לכב ןרתנה תומכ :ףיחרת

Magnesium aluminium silicate,

methylsalicylate, methyl cellulose, D&C

red 22, D&C red 28, sodium saccharin,

salicylic acid, sodium salicylate, sorbic

acid, xanthan gum, purified water.

:ל"מ 30 לכב ןרתנה תומכ :ל"מ 30 לכב רמשמה רמוחה תומכ

Sorbic acid 11.4 mg

ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ?הזיראה 12 הליכמה הזירא :תוילבט טומסיב קניפ .תוחוטש תודורו תוילבט 30 וא 24 וא ליכמה קובקב :ףיחרת טומסיב קניפ .ךימס דורו לזונ לש ל"מ 237 לארשי וגירפ :ותבותכו םושירה לעב קרב-ינב ,29 י"חל 'חר ,מ"עב תויונכוס

.51200

,ןגאלא ,וגירפ תרבח :ותבותכו ןרציה םש .ב"הרא ,ןגישימ תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2015 ראוני ךיראתב סקנפב הפורתה םושיר רפסמ דרשמב יתכלממה תופורתה :תואירבה 12876.30717 :תוילבט טומסיב קניפ 12877.30747 :ףיחרת טומסיב קניפ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ .םינימה ינשל תדעוימ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה