פטנול

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

31-01-2019

מרכיב פעיל:
OLOPATADINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
S01GX09
טופס פרצבטיות:
טיפות עיניים
הרכב:
OLOPATADINE HYDROCHLORIDE 0.111 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ALCON PHARMACEUTICALS LTD, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
OLOPATADINE
איזור תרפויטי:
OLOPATADINE
סממני תרפויטית:
For the temporary prevention of itching of the eye due to allergic conjunctivitis.
מספר אישור:
127 08 30575 00
תאריך אישור:
2012-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

31-01-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

31-01-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

19-03-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 – ו”משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

0.111%

לונטפ םייניע תופיט 0.111% דירולכורדיה ןידטפולוא :ליעפ רמוח

Olopatadine hydrochloride 0.111%

ףיעסב םיעיפומ םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח .”ףסונ עדימ“ – 6 :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .”הפורתב שומישה ינפל“ 2 ףיעס האר שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ ?הפורתה תדעוימ המל .1 ןיעב יוריג לש תינמז העינמל דעוימ רישכתה הניה ותוליעפ .תימחלה לש תיגרלא תקלד בקע הבוגתל םימרוגה םיקיקלח רורחש תעינמב ןה תריצי ךילהתב םתוליעפ תעינמב ןהו תיגרלא .תקלדה .יגרלא-יטנא ,ןימטסיה-יטנא :תיטיופרת הצובק :הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא X ןידטפולוא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא - םיביכרמהמ דחא לכל וא )Olopatadine( ףיעס האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה

.הקינמ תא - הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא םא אפורל רפס ,לונטפב לופיטה ינפל ! .לונטפב שומישה ינפל עגמ תושדע ריסהל שי :םירגבתמו םידלי ! 3 ליגל תחתמ םידליל דעוימ וניא לונטפ תחתמ םידליב הפורתב שמתשהל ןיא .םינש תוחיטב חיכומה עדימ רסוח ללגב םינש 3 ליגל .וז הייסולכואב תוליעיו :תויתפורת-ןיב תובוגת/תויצקארטניא ! וא ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא תופורת ללוכ תורחא תופורת תחקל יושע אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל :חקול התא םא דחוימב .חקורל וא םייניע תופיט לש רחא גוסב שמתשמ התא םא ןיב תוקד 5 תוחפל ןתמה ,םייניע תחשמ וא/ו .ףוסב םייניע תחשמב שמתשהל שי .הפורת לכ :תוירופו הקנה ,ןויריה ! .ןויריהב שומישל תצלמומ הניא הפורתה תאש תבשוח ,הקינמ וא ןויריהב ךנה םא שי ,ןויריה תננכתמ וא ןויריהב תויהל היושע .הפורתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל םא .הקנהה תפוקתב הפורתב שמתשהל ןיא תליחת ינפל אפורה םע יצעייתה הקינמ תא .לונטפב לופיטה בטיה ףוטשל ךילע ,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא דע ןיעל רתוי ףטפטת לא .םימימח םימ םע ןיעה תא .האבה הנמה תליטנ דעומ תעגהל ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא הפורתה תזירא לוטיל שי ,דעוימה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא ןונימה רטשמל בושל ןכמ רחאלו תרכזנשכ דימ הנמ הנמה תליטנ ןמזל בורק ךנה םא ,תאז םע .ןיקתה רטשמל בושלו החכשנש הנמה לע גלדל שי ,האבה תונמ יתש לוטיל ןיא .האבה הליטנה םע ןיקתה ןונימה .החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ דחי םג .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא .אפור הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה :יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע לונטפב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות :לונטפ םע שומישב ופצנ תואבה יאוולה תועפות תועפות - )common( תוחיכש יאוול תועפות :100 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומש :םייניעב תועפות הליגר אל השוחת ,ןיעב שבוי ,ןיעב יוריג ,ןיעב באכ .ןיעב תוחונ-יא ,ןיעב :תויללכ תועפות .הפב ער םעט ,ףאב שבוי ,תושישת ,שאר יבאכ )uncommon( - תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומש תועפות :םייניעב תועפות הערפה ,הליגר אל הייאר ,הייארב הדירי ,הייארב שוטשט ינפב העיגפ ילב וא םע ןיעה חטש ינפ לע תקלד ,תינרקב ,ןיעהמ תושרפה ,תימחלב םוהיז וא תקלד ,ןיעה חטש דוריג תשוחת ,תועמד לש רבגומ רוציי ,רואל תושיגר ,דרג ,ףעפעב הליגר אל השוחת ,ןיעב תוימומדא ,ןיעב .ףעפעה ינפ לע םורק תורצוויה וא תוחיפנ ,תוימומדא :תויללכ תועפות ,תלזנ ,תרוחרחס ,תתחפומ וא תילמרונ אל השוחת .רועב תקלד ,רועב שבוי תועפות( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)העבקנ םרט ןתוחיכשש :םייניעב תועפות .ןושיאה לדוגב יוניש ,תינרקב תוחיפנ ,ןיעב תוחיפנ :תויללכ תועפות ,םינפב תוחיפנ ,היגרלא ינימסתב הרמחה ,המישנ רצוק ,םיסוניסב םוהיז ,תואקה ,תוליחב ,תיללכ השלוח ,םונמנ .רועב דרגו תוימומדא

Patanol Eye Drops, SH PAT APL-NOT JAN19 CL V2 - P3

SH PAT APL-NOT JAN19 CL V2

:תונוכמב שומישו הגיהנ ! ירחא רצק ןמזל הייארב שוטשט שוחל לולע ךנה שמתשהל וא גוהנל ןיא .ןיעב לונטפ ףוטפט .הייארב שוטשטה תומלעהל דע תונוכמב לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ ! :הפורתה דירולכ םוינוקלזנב ליכמ לונטפ דירולכ םוינוקלזנב לש ג”מ 0.5 ליכמ הז רישכת אוהש ,ל”מ 5 לכב )benzalkonium chloride( .ל”מ/ג”מ 0.1 לש זוכירל ךרע הווש ,דירולכ םוינוקלזנב ,לונטפב רמשמה רמוחה תונשלו תוכר עגמ תושדע ידי לע גפסיהל לולע ינפל עגמה תושדע תא ריסהל שי .ןעבצ תא 15 רובעכ ןריזחהל ןתינו ,הז רישכתב שומישה .ןיעל הפורתה תפלזהמ תוקד יוריגל םג םורגל לולע דירולכ םוינוקלזנב וא םייניעב שבוימ לבוס התא םא דחוימב ,ןיעב תמדקב הלולצה הבכשה( תינרקב תוערפהמ ,םייניעב הליגר אל השוחת ךל שי םא .)ןיעה ,תופיטב שומישה רחאל ןיעב באכ וא ץוצקע .ךלש אפורל הנפ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה רקוב – םויב םיימעפ ,םייניעב וא ןיעב תחא הפיט .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .ברעו םא קר םייניעה יתשב הפורתב שמתשהל שי .ךכ תושעל ךתוא החנה אפורה םייניעב שומישל תדעוימ וז הפורת :בל םיש .דבלב :שומישה ןפוא קובקבה הצקל תתל ןיא ,םוהיזמ ענמיהל ידכב

שי .)המצע ןיעה ללוכ( והשלכ חטשמב תעגל .בטיה רוגס קובקבה לע רומשל דעונ רבדה ;אלמ וניא תופיטה קובקבו ןכתי

.ףוטפטה בצק לע רתוי הבוט הטילש רשפאל תא ץחר ,תישאר :תופיטב שמתשהל דציכ - עבצאה תרזעב .רוחאל שארה תא הטה .ךידי ,ןותחתה ףעפעה תא הטמ יפלכ ךושמ ,הרומה .)1 רויא( ”סיכ“ ןיעמ תריציל רוזאב ,ףעפעב וא ןיעב תפטפטה םע עגית לא

לולע רבדה .םירחא םיחטשמב וא ביבסמש .קובקבב ורתונש תופיטה לש םוהיזל םורגל רצונש ”סיכ”ה ךות לא הפורתה תא ףטפטל שי

.)2 רויא( שרדנש ךכ ןנכות אוה .קובקבה תא טחסת לא - .קובקבה תיתחתב ןידע ץחל קר ראשה .ץמצמל ןיא .תונידעב ךייניע םוצע - .תוקד 2 דע 1 ךשמל תומוצע םייניעב ךידי תא בטיה ףוטש ,הפורתב שומישה רחאל - .הפורת לש תויראשמ ןתוקנל ידכב שמתשהל ןיא ,םוהיז תצפהמ ענמיהל ידכב - .דחא םדאמ רתויל הפורת לש קובקב ותואב .בוש ףטפטל שי ,ןיעל הפיטה הסנכנ אל םא - ,םייניעה יתשב תופיטב שמתשהל ךילע םא - .היינשה ןיעב םידעצה לכ לע רוזח הרומח העיגפ םע םילפוטמ ,דואמ םירידנ םירקמב תוריכע וחתיפ )ןיעה תמדקב הלולצה הבכשה( תינרקב .לופיטה ךלהמב ןדיס תורבטצהמ האצותכ תינרקה לע יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ יאוול תועפות לע חוויד תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד“ רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ”יתפורת חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( ,יאוול תועפות לע :רושיקל הסינכ י”ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/

getsequence.aspx?formType=AdversEffect

Medic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל דציכ .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ - וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב

האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא -

סחייתמ הגופתה ךיראת .תיוות/ןוטרקה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל .4-25°C לש הרוטרפמטב ןסחאל שי

הרוטרפמטב רומשל ןתינ ,הנושארה החיתפה רחאל - ךילשהל שי ,ןכמ רחאל .תועובש 4 ךשמב תצלמומה עונמל ידכ ,שדח קובקבב שמתשהלו קובקבה תא יבג לע קובקבה תחיתפ םוי תא ןייצל שי .םימוהיז .קובקבה תזירא הפשאה וא בויבה תכרעמ תועצמאב תופורת קלסל ןיא - תופורת קוליס ןפוא יבגל חקורה םע ץעייתה .תיתיבה לע הרימשב ועייסי ולא תולועפ .שומישב ןניא רבכש .הביבסה :ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה ביכרמה לע ףסונ

Sodium chloride, Dibasic sodium phosphate

)Anhydrous(, Benzalkonium chloride,

Hydrochloric acid and/or Sodium hydroxide,

Purified water.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ קובקב הליכמה הזיראב תקפוסמש הסימת הניה לונטפ רסחו לולצ לזונ ל”מ 5 ליכמה גרבומ קקפ םע קיטסלפ .ריהב בוהצ דע עבצ םחש ’חר ,מ”עב לארשי סיטרבונ :ותבותכו םושירה לעב .הווקת-חתפ ,36 :ותבותכו ןרציה םש

ALCON LABORATORIES, INC.USA

FORT WORTH, TEXAS 76134, 6201 SOUTH

FREEWAY, USA

For Alcon Pharmaceuticals Ltd., Fribourg,

Switzerland. P.O.B 61,

1701 FRIBOURG SWITZERLAND

יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ’סמ 127 08 30575 :תואירבה דרשמב קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י”ע עבקנ הז ןולע טמרופ ןכדועו 2017 ץרמ ךיראתב תואירבה דרשמ י”ע רשואו .2019 ראוני ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 - )تارضحتسم( ةلديصلا .طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي %0.111 لوناتاﭘ نينيعلل تارطق % 0.111ديارولكورديه نيداتاپولوأ :ةلاعفلا ةداملا

Olopatadine hydrochloride 0.111%

رهظت ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ داوملا .»ةيفاضإ تامولعم« - 6 ةرقفلا يف 2 ةرقفلا رظنأ :ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم .»ءاودلا لامعتسإ لبق« .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت مهرضي دق وهف نيرخلآل هيطعت لا .كلجأ نم ءاودلا اذه فص

.كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 يف نيعلا جيهتل تقؤملا عنملل صصخم رضحتسملا ءاوس وه هريثأت .يسسحتلا نيعلا ةمحتلم باهتلإ باقعأ يسسحتلا لعفلا در ببست يتلا تائيزجلا ررحت عنم يف .باهتللإا لكشت ةريسمب اهلمع عنم يف

اضيأو تاداضم ،نيماتسيهلا تاداضم نم :ةيجلاعلا ةليصفلا .سسحتلا :ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا X نيداتاپولوأ ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك - تابكرملا نم دحاو لكل وأ )

Olopatadine(

.)6 ةرقفلا رظنأ( ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا .ةعضرم تنك اذإ

ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت اذإ بيبطلل كحإ ،لوناتاﭘ ـب جلاعلا لبق ! .لوناتاپ لامعتسإ لبق ةقصلالا تاسدعلا ةلازإ بجي :نوقهارملاو لافطلأا ! .نينس 3 رمع نود ام لافطلأل صصخم ريغ لوناتاﭘ نينس 3 رمع نود ام لافطأ ىدل ءاودلا لامعتسإ زوجي لا ةعاجنلاو ةملاسلا تبثت يتلا تامولعملا ةلق ببسب .ةئفلا هذه ىدل :ةيودلأا نيب تلاعافتلا/ةيئاودلا تلاخادتلا ! يونت وأ ،

ً

ارخؤم تلمعتسا اذإ وأ ،لمعتست تنك اذإ ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ لامعتسإ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط :لمعتست تنك اذإ

ً

ةصاخ .كلذ مهرم وأ/و نينيعلا تارطق نم رخآ عون لمعتست تنك اذإ بجي .ءاود لك نيب لقلأا ىلع قئاقد 5 رظتنإ ،نينيعلل .ةياهنلا يف نينيعلا مهرم لامعتسإ :ةبوصخلاو عاضرلإا ،لمحلا ! .لمحلا ةرتف يف ءاودلا لامعتسإب ىصوي لا نم هنأب نيدقتعت ،ةعضرم وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ بجيف ،لمحلل نيططخت وأ لماح ينوكت نأ كنأش .ءاودلا لامعتسإ لبق يلديصلا وأ بيبطلا ةراشتسإ ةعضرم تنك اذإ .عاضرلإا ةرتف للاخ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا .لوناتاپ ـب جلاعلا ءدب لبق بيبطلا يريشتسإ :تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا ! طيقنت دعب ةريصق ةرتفل ةيؤرلا شوشتب رعشت دق تنأ تانكاملا لامعتسإ وأ ةقايسلا زوجي لا .نيعلا يف لوناتاپ .ةيؤرلا شوشت لاوز ىتح :ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم ! ديارولك موينوكلازنب ىلع لوناتاﭘ يوتحي ديارولك موينوكلازنب غلم 0.5 ىلع رضحتسملا اذه يوتحي زيكرت لداعي يذلا ،للم 5 لكب )

benzalkonium chloride

.للم / غلم 0.1 هردق لبق نم صتم

ت دق ،ديارولك موينوكلازنب ،لوناتاپ يف ةظفاحلا ةداملا تاسدعلا ةلازإ بجي.اهنول نم ريغت نأو ةوخرلا ةقصلالا تاسدعلا دعب اهتداعإ ناكملإابو ،رضحتسملا اذه لامعتسإ لبق ةقصلالا .نيعلا يف ءاودلا طيقنت ذنم ةقيقد 15 رورم تنك اذإ ةصاخ ،نيعلا جيهتل

اضيأ يدؤي دق ديارولك موينوكلازنب ةقبطلا( ةينرقلا يف تابارطضإ نم وأ نينيعلا يف فافج نم يناعت كيدل يداع ريغ روعش دوجو لاح يف .)نيعلا ةمدقم يف ةفافشلا ،تارطقلا لامعتسإ دعب نيعلا يف ملأ وأ زخو ،نينيعلا يف .كبيبط عجارف ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 كيلع .بيبطلا تاميلعت بسحب

امئاد رضحتسملا لامعتسإ بجي قلعتي امب

اقثاو نكت مل اذإ يلديصلا نم وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملاب .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا يف وأ نيعلا يف ةدحاو ةرطق :وه ةداع يدايتعلإا يئاودلا رادقملا رادقملا زواجت زوجي لا.ءاسمو

احابص ـ مويلا يف نيترم ،نينيعلا .هب ىصوملا يئاودلا بيبطلا كاصوأ اذإ طقف نينيعلا اتلكب ءاودلا لامعتسإ بجوتي .كلذ لعفب .طقف نينيعلا يف لامعتسلإل صصخم ءاودلا اذه :هبتنإ :لامعتسلإا ةقيرط امب( ح

طسم يأ سملاي ةنينقلا فرط عدت لا ،ثولت ثودح بنجتل

.قلاغلإا ةمكحم ةنينقلا ظفح بجي .)اهتاذ نيعلا كلذ يف صص

خ رملأا اذه ؛ةئيلم تارطقلا ةنينق نوكت لاأ زئاجلا نم - .لضفأ لكشب طيقنتلا ةريتو ىلع ةرطيسلاب حامسلل .فلخلل كسأر ليم .كيدي لسغإ ،

لاوأ :تارطقلا لامعتسإ ةيفيك - ،لفسلأا هاجتإب يلفسلا نفجلا بحسا ،ةبابسلا ةطساوب .)1 ةروصلا( ”بيج“ هبشي ام ليكشتل وأ ةطيحملا ةقطنملا ،نفجلا وأ نيعلا سملات ةراطقلا عدت لا - ةيقبتملا تارطقلا ثولتل يدؤي دق يذلا رملأا .ىرخلأا تاحطسملا .ةنينقلا يف .)2 ةروصلا( لكشتملا ”بيج“ ـلا لخادل ءاودلا طيقنت بجي

طغض رملأا بلطتي ثيحب تطط

خ دق يهف ،ةنينقلا رصعت لا - .ةنينقلا ةدعاق ىلع طقف فيطل نينيعلا ىلع يقبأ .ضمولا زوجي لا .فطلب كينيع ضمغأ

.ةقيقد 2 ىتح 1 ةدمل نيتقلغم امهفيظنتل كلذو

اديج كيدي لسغإ ،ءاودلا لامعتسإ دعب - .ءاودلا راثآ نم صخش نم رثكأ ىدل ءاودلا ةنينق سفن لامعتسإ زوجي لا - .ثولتلا يشفت بنجتل كلذو ،دحاو .ةيناث طيقنتلا بجيف ،نيعلل ةرطقلا لخدت مل اذإ

ةفاك دواعف ،نينيعلا اتلكب تارطقلا لامعتسإ كيلع بجوت اذإ

.ةيناثلا نيعلا يف تاوطخلا

اديج نيعلا لسغإف ،ربكأ

ً

ايئاود

ً

ارادقم أطخلاب تلمعتسإ اذإ دعوم غولب ىتح نيعلا يف طيقنتلا دواعت لا .رتافلا ءاملاب .مداقلا يئاودلا رادقملا لامعتسإ نم أطخلاب لفط علب اذإ وأ

اطرفم

ايئاود

ارادقم تلمعتسإ اذإ ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل وأ بيبطلا ىلإ

لااح هجوت ،ءاودلا .ءاودلا ةبلع كعم رضحأو بجيف ،هل ططخ

ملا تقولا يف ءاودلا اذه لامعتسإ تيسن اذإ ماظنل كلذ دعب ةدوعلاو كركذت لاح يئاود رادقم لامعتسإ لامعتسإ دعوم برتقا اذإ ،كلذ عم .حيحصلا يئاودلا رادقملا

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה