פוסרנול 1000 מג אבקה למתן דרך הפה

ישראל - עברית - Ministry of Health

עלון מידע עלון מידע (PIL)
10-03-2020
מרכיב פעיל:
LANTHANUM AS CARBONATE HYDRATE
זמין מ:
TAKEDA ISRAEL LTD
קוד ATC:
V03AE03
טופס פרצבטיות:
אבקה
הרכב:
LANTHANUM AS CARBONATE HYDRATE 1000 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED , IRELAND
איזור תרפויטי:
LANTHANUM CARBONATE
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: א. היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה פריטוניאלית, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. ב. היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה, שלבים 3 או 4, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. 2. הטיפול בתכשיר בשילוב עם Sevelamer יינתן רק לחולים שכשלו באחד מהתכשירים הבאים – Sevelamer או Lanthanum carbonate.
מספר אישור:
153 36 34022 00
תאריך אישור:
2019-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע
אנגלית 10-03-2020
מאפייני מוצר מאפייני מוצר
אנגלית 25-02-2020
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה
אנגלית 01-11-2018
עלון מידע עלון מידע
ערבית 10-03-2020

קרא את המסמך השלם

טמרופ

ןולע

הז

עבקנ

דרשמ ידי לע

תואירבה

ונכותו

קדבנ

רשואו

ידי לע

דרשמ

תואירבה

ךיראתב

1.2015

ןכדוע ןולעה .

םאתהב

תוארוהל

דרשמ

תואירבה

ךיראתב

9.2018

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

הפורת דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ

יעב ארק ה תא ןו לע

שמתשת םרטב ופוס דע

הפורתב

לונרסופ

750

;ג"מ

1000

ג"מ הפה ךרד ןתמל הקבא

לכ קיקש

ליכמ

750

;ג"מ

1000

ג"מ

םונטנל ליעפה רמוחה לש

Lanthanum-

כ)

lanthanum

carbonate hydrate

המאתהב (

ףיעסב האר םיליעפ יתלב םירמוח

הז ןולעב (ףסונ עדימ)

ק

ר

א

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא

םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ

וז הפורת עוימ הניא

ליגל תחתמ

ליגל תחתמ םידליב לונרסופ לש תוליעיהו תוחיטבה

אל .הקדבנ

םע הפורתה תא לוטיל בושח

החורא

הירחא דימ וא

עדיי

ןגטנר ימוליצ רובעל ךילע םא ךאפור תא

ןוויכ

.תואצותה לע עיפשהל יושע לונרסופב שומישה

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

תדעוימ הפורתה

רז רשוקכ

דעוימה (טפסופ) תמר תדרוהל

לש תוהובג

(טפסופ) ןחרז

םדב

הימטפסופרפיה

ילוחב

תינורכ תוילכ תקיפס יא

ומהב םילפוטמה הזילאיד

תילאינוטירפ הזילאיד וא

תירוטלובמא

םילוחל םג תדעוימ הפורתה תינורכ תוילכ תלחמב ב םילפוטמ םניאש הזילאיד

תומר םע טפסופ לש תוהובג םורסב

דג

1.78

(רטיל/לומילימ

הטאיד תועצמאב תוטלשנ אל רשא

תלד ןחרז

דבלב

תיאופר תוליעפ יעמב רשקנ לונרסופ : (טפסופ) ןחרזל

רוקמש

וניא וז ךרדב רושקה טפסופ .ןוזמב תמר תדרוהב עייסמ לונרסופ ךכבו ףוגה ידי לע גפסיהל לוכי (טפסופ) ןחרזה

.םדב

תיטיופרת הצובק

:

יטל תופו

ןחרז ףדוע

(טפסופ)

2

הפורתב שומיש ינפל .

שמתשהל ןיא :םא הפורתב

ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא

lanthanum carbonate hydrate

דחא לכל וא

םיביכרמהמ הליכמ רשא םיפסונה

.הפורתה

םא תומר

ןחרז

טפסופ

דב תוכומנ ךמ

הימטפסופופיה

עגונה תודחוימ תורהזא שומישל תו

תב הפור

:םא אפורל רפס ,לונרסופב לופיטה ינפל

ךנה

רבעב תלבס וא לבוס

יעמב וא הביקב ןטרס

) סגה יעמה לש תיביכ תקלד ללוכ יעמה לש תיתקלד הלחמ

ulcerative colitis

וא ןהורק תלחמ

קפצה תקלד) םייעמה/ןטבה לש תקלד וא םוהיז ,ןטבב חותינ

peritonitis

ביכ

ביק

ייעמ וא

סוקלוא

םייעמ תמיסח

תיטיא תויתעונת וא

םייעמה לש

הביקב םיכוביסו תוריצע :אמגודל) תרכס תובקעב

דבכה לש הדורי תוליעפ תוילכה וא

הפורתב שומישה ינפל עצבל שיש תוקידב

קודבל טילחהל יושע אפורה תוילכה לש הדורי תוליעפמ לבוס התא םא םדב ךלש ןדיסה תמר תא םעפמ

עפל

םא .

שי

.ןדיס תפסות ךל ןתניתו ןכתי ,ןדיס ידמ טעמ ךל

תא עדיי אפורה

וליצ רובעל ךילע םא

ןגטנר ןוויכ ,

.תואצותה לע עיפשהל יושע לונרסופב שומישה

תויתפורת ןיב תובוגת

התא םא לטונ

,

תלטנ

הנורחאל

יושע התא וא לוטיל

,

םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת

ת יפסותו הנוז רפס ,

לע

.חקורל וא אפורל ךכ

לונרסופ

.לוכיעה תכרעממ תומיוסמ תופורת תגיפס לע עיפשהל יושע םא ךנה

תופורתהמ תחא לטונ ירחא וא ינפל םייתעש תוחפל ןתוא לוטיל ךילע תואבה תליטנ

:לונרסופ

ןיוקורולכ

ןורג

ואר (םזיטמ

(הירלמ) תחדק וא

לוזנוקוטק

ייתירטפ םימוהיזל

ויביטנא

ןילקיצרטט ןוגכ ה

וא

ןילקיציסקוד

(ןיצסקולפורפיצ ללוכ) ןיצסקולפה תחפשממ העילבל הקיטויביטנא

םייתעש ןיתמהל שי וא ינפל

לונרסופ תליטנ ירחא תועש

ןיסקוריטובל

לש תוליעפ תת סירתה תטולב

םייתעש וא ינפל םייתעש תחקל שי .לונרסופ ירחא יושע אפורה

תוצ וקעל

ה תומר רח

תטולב הרגמ ןומרוה סירתה

thyroid-stimulating hormone

ךמדב .הקודה הרוצב

ןוזמו הפורתב שומיש

שי לוטיל

לונרסופ

םע דימ וא

לכואה רחא

ףיעס האר

.לונרסופב שומיש תויחנהל

הקנהו ןוירה

ב שמתשהל ןיא

הפור

ויריהה ךלהמב

ןוירהב ךנה םא

הקינמ וא

נכתמ וא ןוירהב ךנהש תבשו

ןוירהל סנכיהל ת ךיילע

וא אפורב ץעוויהל חקורב

הפורתה תחיקל ינפל

בלחב קוניתל תרבוע הפורתה םאה עודי אלו תויה

םא .לונרסופב שומיש ןמזב קינהל ןיא ,

.ןהשלכ תופורת תליטנ ינפל חקורב וא אפורב יצעוויה ,הקינמ ךנה םא

שומישו הגיהנ

תונוכמב

הלולע וז הפ םיתיעל תרוחרחס תשוחתל םורגל

וא רורחס תשוחת

(וגיטרו)

הווח התא םא . הלא תושוחת הל ךילע ,

.תונוכמ תלעפהב וא הגיהנב רהז

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת אדוול .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע

שי לוטיל

לונרסופ

כואה םע

.לכואה רחאל דימ ו

ינפל הפורתה תא םילטונ םא רתוי לודג וניה תואקהו תוליחב ןוגכ יאוול תועפות תעפוהל יוכיסה .לכואה

ןיא .העילבלו (המוד ךר ןוזמ וא םיחופת קסר) ךר ןוזמ םע בוברעל תדעוימ העילבל לונרסופ תקבא .םילזונ תפסוהב ךרוצ

יקשה תא חותפל ןיא

דע ןמזל

מישה

לכ תלוכת תא בברע קיקשה

םע

תופכ

אלמ תו

ךר ןוזמב

בל םיש.(המוד ךר ןוזמ וא םיחופת קסר ןוגכ)

הנמה

הלוכ

הבברוע

. ןוזמב

אדוול שי תחיקל

תלוכת קיקשה

ןוזמב תבברועמ

האולמב תידימ

ךותב)

.(תוקד

רומשל ןיא לונרסופ תקבא

בברועמה ב ת ןוזמ

ואמ ןמזב שומישל רתוי רח

ב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונ .דבל

אפורה ךיילעש םיקיקשה רפסמ יבגל ךתוא החני לוטיל

החורא לכ םע

ןיב קלוחת ךלש תימויה הנמה) (תוחוראה

יולת חקיתש םיקיקשה רפסמ

תומכב ןחרזה

טפסופ תומרבו לכוא התאש ןוזמב ( ןחרזה

טפסופ .ךמדב (

ומישה תלחתה ינפל ונרסופב ש

הסיעלל תוילבט לונרסופב שמתשהל ךל הרוה אפורהו ןכתי הקב .ךל םיאתמה ןונימה תא אוצמל תנמ לע רתוי לודג םיקזוח רפסמב תומייקה

לש קיקש ללכ ךרדב אוה העילבל הקבא לונרסופ רובע לבוקמה ןונימה

וא

1000

,ג"מ

םימעפ .תוחוראה םע םויב

ידי לע דבוע לונרסופ

לש רושיק

רז לכב לונרסופ תחקל בושח דואמ ,ןכל .יעמב לכואהמ (טפסופ) ןח קקדזתו ןכתייו תויה ,אפורה םע רשק רוצ ,ךלש יתנוזתה רטשמה תא הנשמ התאו הדימב .החורא לונרסופ לש תפסונ הנמ תחקל

.הז הרקמב תושעל ךילע המ ךל הרוי ךלש אפורה

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

תוקידב

בקעמו

יחת ינ אפורה הפורתב שומישה תל

ןחרז תומר תקידבל ךתוא הנפי (טפסופ) .םדב תפוקתב ) לופיטה לכ

תועובש

תמר תא קודבי אפורה ןחרזה

טפסופ דב ( ךמ

דע ןונימה תא תולעהל יושעו ה תמר רשא ) ןחרז טפסופ

ךלש םדב .היוצרה המרב היהת

תועטב תלטנ םא רתוי הובג ןונימ

נ םא תלט ועטב

רתוי הובג ןונימ

ל ךאפורל תונפל ךילע לו ןוכיסה תכרעה .ץועיי תלבק

לש םימוטפמיס .שאר יבאכו תוליחבב אטבתהל םייושע רתי ןונימ

םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו

לוטיל תחכש םא רסופ לונ

שח בו

לוטיל

.החורא לכ םע לונרסופ לוטיל תחכש םא לונרסופ

ןמזב ,שורדה

הלופכ הנמ לוטיל ןיא

החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ

ץעוויהו האבה החוראה םע ,ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק . אפורב

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

.אפורה י"ע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

ח םא םג מב רופיש ל בצ

קיספהל ןיא ,ךתואירב .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

בכרה .הפורת לטונ ךניהש .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

יאוול תועפות .

ומכ

הפורת לכב

ל לולע לונרסופב שומיש להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורג .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

תונפל ךיילע ,תועיפומ תואבה יאוולה תועפות םא .תורומח תויהל תולולע יאוולה תועפותמ קלח :תיאופר הרזע תלבקל תידימ

ה ריקב ערק נמיסה) יעמ םי

וא תואקה ,הליחב ,םוח ,תורומרמצ ,םירומח ןטב יבאכ :םיללוכ ב עיפוהל הלולע) הרידנ יאוול תעפות וז .(ןטבה לש תושיגר לש תוחיכש לפוטמל דע

ךותמ

1000

,ןטב יבאכ ;תורומח תוחיפנ :םיללוכ םינמיסה) םייעמ תמיסח תוחפנתה

תוריצע ;תותיווע וא יאוול תעפות .(הרומח

ש הניא וז יכ לפוטמל דע לש תוחיכשב עיפוהל הלולע) הח

ךותמ

,הרומח תוריצעמ לבוס התאש וא ןכל םדוק תמייק התיה אל רשא תוריצע ךלצא העיפוה םא הניה תוריצע .יעמה תמיסחל םדקומ ןמיס הניה תוריצעהו ןכתיו תויה אפורל תונפל ךיילע חיכשב עיפוהל הלולע) החיכש יאוול תעפות לש תו

תמ ךו

.(םילפוטמ

:תוללוכ ,תורומח תוחפ ,תופסונ יאוול תועפות

דואמ תוחיכש יאוול תועפות

עיפוהל תולולע רתויב לפוטממ דחא

ךותמ

.החירפ ,דוריג ,שאר באכ ,ןטב באכ ,לושלש ,תואקה ,תוליחב

תוחיכש יאוול תועפות

עיפוהל תולולע

דע

םילפוטמ ךותמ

פנ ,תברצ חי תונ

םיזג)

יעמב

םג םדב ןדיס לש תוכומנ תומר

(הימצלקופיה)

;החיכש יאוול תעפות הניה

םימוטפמיסה םיידיב גודגד תשוחת לולכל םילולע םיילגרבו וא ,ןטבב תויוצווכתהו םירירש תויוצווכתה , .םיילגרהו םינפה ירירשב תותיווע

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

פוהל תולולע עי

1-10

םילפוט ךותמ

1000

תופייע

תוחונ רסוח תשוחת

השלוח ,הזחב באכ

םיידיב תוחיפנ םיילגרבו

ףוגב םיבאכ

תרוחרחס

רורחס תשוחת

וגיטרו )

םיקוהיש

הביקב תקלד

סיטירטנאורטסג) יעמבו

לוכיע יישק

תנומסת זיגרה יעמה

הפב שבוי

םייניש תויעב

פב וא טשוב תקלד

כר האוצ

ב הילע תומר דבכ ימיזנא

םימיוסמ

ןומרוה תומרב סירתה תטולב תרתוי

אראפה

דיאורית

ןדיס ,םוינימולא תומרב הילע , םדב זוקולגו

ןחרז תומרב הדירי וא הילע

(טפסופ)

םדב

ןואמיצ

לקשמב הדירי

םיקרפמ יבאכ

יבאכ םירירש

תושלחה ) תומצעה תוקקדהו םצע לודלד

אטסוא יזורופו

ןובאת רדע וא רבגומ ןובאת

תקלד

ןורג

רעיש תרישנ

רתי תעזה

םעטה שוחב תוערפה

.םינבלה םדה יאת תריפסב הילע

עיפוה םא

ה

,יאוול תעפות

א

ם

תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא אלש יאוול הניוצ ,ןולעב .אפורה םע ץעייתהל ךילע

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

ול או

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

tps://sideeffects.health.gov

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת

םדי םתייאר חווטו לעו תוקונית וא/ו םידלי לש

הלערה ענמת ךכ ידי

תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

אפור

יראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

) הגופתה

Exp. Date

ע עיפומה ( יראה יבג ל ךיראת .הז .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא

30°C

ןיא

וא בויבל תופורת ךילשהל

תיתיבה הפשאל תופורתמ רטפיהל דציכ חקורב ץעוויה . ךניא רשא .הביבסה לע הנגהב םיעייסמ הלא םידעצ .דוע ןהב שמתשמ

6

ףסונ עדימ .

ה רמוחה לע ףסונ ליעפ

פורתה :םג הליכמ ה

Dextrates (hydrated), colloidal anhydrous silica, magnesium stearate

רסופ זוקולג ליכמ לונ

לע ךל רמאנ םא ידי עדוה ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךנה יכ אפורה .הפורתה תחיקל ינפל אפורל

לונרסופ קיקש לכ

ו ג"

1000

ליכמ ג"מ

641.7

855.6

ג"מ

המאתה

לש

Dextrates

.זוקולג םיליכמה

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

הקבא לונרסופ הניה הפה ךרד ןתמל הקבא

עבצב בל

בל דע

רובש

off-white

הזורא

קיקשב

הספוק

ליכמ

םיקיקש

ןוטרק תוזירא תונטק לש

םיקיקש

א לכ

םושירה לעב

תבותכו

דקט

לארשי

עב

"

חר

לעפא

חתפ

הוקת

4951125

ציה םש

ותבותכו

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited,

Blocks 2 & 3 Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland

הפורתה םושיר סמ

קנפב תופורתה ס רבה דרשמב יתכלממה

:תוא

ג"מ

153-35-34025-00

1000

ג"מ

153-36-34022-00

שפה םשל רקה תלקהלו תוט

ז ןולע ,הא תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ ה מ הפורתה , ינבל תדעוי .םינימה ינש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה