פוסיטלמיק וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
FUSIDIC ACID AS HEMIHYDRATE 1 %
זמין מ:
VETMARKET MARKETING LTD
טופס פרצבטיות:
EYE DROPS
מסלול נתינה (של תרופות):
OCULAR
תוצרת:
DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S ,DENMARK
סממני תרפויטית:
For the topical treatment of conjunctivitis in the dogs and cats associated with staphylococcus aureus and in particular the biotype staphylococcus intermedius. For the topical treatment of conjunctivitis in the dogs and cats associated with secondary staphylococcal infections.
מספר אישור:
82409217400
תאריך אישור:
2013-05-01

ןולע תיוותםעבלושמןכרצל

ירוקמהרצומהלשהספוקהלעקבדוי

יסופ קימלט ירנירטו

תוילירטסםייניעתופיט ימוקמלופיטל לותחהובלכהיניעתוקלדבההשומ

בכרה : FucidicAcid (as Hemihidrate)1% .

תויוותה : בימוקמלופיטל םייניעתוקלדלשםירקמבלותחהובלכהיניע ) Conjunctivitis ( עתומרגנה " סוקוקוליפטסיקדייחי

סורואא , סוידימרטניאסוקוקוליפטס , דבםייארחאהםימרוגהםהש " לותחהובלכהיניעתוקלדלכ .

סנומודואספיקדייחלהרושקהםייניעתוקלדבשמתשהלןיא .

ה שומישתוארו : ימעפואםויבםעפלותחהואבלכהלשןיעלכלרישכתהלשתחאהפיטףטפטל םי . יתלבהןיעלהליחתףטפטל

תקלדומ . ןיעהלשןותחתהףעפעהלשהלקהכישמרחאלרצווישללחהךותלהשעיףוטפטה . רחאלהבטהןיאוהדימב 5 שיםימי

רזוחןוחבאעצבל . כתוחפללופיטהךישמהלשי : 24 ןיעהתארבהרחאלתועש .

תורהזא : עתרפופשההצקתאםהזלמענמיהלשי " צאםעעגמי לותחהואבלכהןיעםעואדיהתועב .

תינושארההתחיתפתעמרתויושדוחףלחשרחאלתרפופשבשמתשהלןיא .

סנומודואספבםוהיזשירשאכשמתשהלןיא .

םיביכרמלרתיתושיגרלעעודיםאבשמתשהלןיא .

רצומלתושיגרתחתפתמםאבלופיטהקספה . רישכתבלופיטהרחאלםיידיהתאבטיהףוטשלשי . תרפופשהתואבשמתשהלןיא

םינושםילותחואםינושםיבלכבלופיטל .

שומישלכרחאלבטיהרוגסלשי .

םידלילשםדיגשיהמרומש .

תוחקורהתדוקפמםינומיס :[ דבלבינוציחשומישל

תוחקורהתדוקפמםינומיס :[ אפורםשרמבייח

תוחקורהתדוקפמםינומיס :[ הדנרפס

דבלבירנירטושומישל

הלוכת : X םרג ] X = 3 וא 5 םרג [

ןוסחא : רירקםוקמברומש , לתחתמ : 25°C .

הפורתםושיררפסמ : 082.40.92174.00

רובערצוימ : VetXX , עקרמנד " י ואילתודבעמ , דנלריא

וםושירהלעב ןאובי : טקרמטוו קוויש עב " מ , ח . פ . 513481895 , ת . ד . 4582 , הווקתחתפ 49277

לןכדועמחסונ ראת ךי 4/7/2007

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה