פוליסקין ספריי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
POVIDONE-IODINE
זמין מ:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קוד ATC:
D08AG03
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
POVIDONE-IODINE 10 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
IODINE
איזור תרפויטי:
IODINE
סממני תרפויטית:
Antiseptic for wounds and small burns.
מספר אישור:
138 61 31803 00
תאריך אישור:
2011-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

:ףסונ עדימ .6

:םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Purified water, Disodium hydrogen phosphate

12H20

Glycerin, Citric acid.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .ל"מ 20 :הלוכת .ההכ םוח עבצב סיסרת תסימת ,מ"עב שירולפ ןועמש-ןב

:םושירה לעבו ןרציה .2017400 בגשמ .נ.ד ,בגשמ היישעת קראפ רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

.11/2015

:ךיראתב דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 138613180300 :תואירבה .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

.חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת רמוחה :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

.

םידגבה תא םיתכהל לולע רישכתב אצמנה ןידוי ןודיבופ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא .עוגפ רוע לש םיבחרנ םירוזיא לע שומישמ ענמיהל שי

עצפה םאו םיקומע םיעצפב לופיט ינפל אפורב ץעוויהל שי .רימחמ וא לופיטל ביגמ אל עידוהל ךילע,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע תכשוממ הפוקתל וא תובורק םיתיעל רישכתב שמתשהל ןיא .אפורב ץעוויהל ילבמ

דחא לכל וא דוי ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא םא

תמישרל .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר - םיליעפ יתלבה םירמוחה :הפורתב שמתשהל ןיא

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה (םירישכת) אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה יירפס ןיקסילופ סיסרת תסימת

םזוכירו םיליעפה םירמוחה :בכרה

Povidone Iodine 10%)

ןידוי ןודיבופ :םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ."ףסונ עדימ"

6 ףיעס האר לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

.הפורתב שמתשת םרטב לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה ץעוויה .הנוכנ הרוצב רישכתב שמתשהל ךילע .חקורה .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חקורב

?הפורתה תדעוימ המל

.1

.תויחטש תויווכו םיעצפ - רועה ימוהיז יוטיחל .םייטפסיטנא םירישכת

תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2

לבוס התא םא אפורל רפס ,יירפס ןיקסילופב לופיטה ינפל (דיאורית) סירתה תטולב דוקפתב יוקיל :מ רבעב תלבס וא

(exp. date

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה

ל תחתמ ,רירק םוקמב ןסחא

.שדוח ותוא לש ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

5

םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת

!הלערה ענמ

ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .עצפה יופיר דע ,םויב .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ הפורתה .עולבל ןיא הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .ךתיא בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל :יאוול תועפות .4 לולע הסימת יירפס ןיקסילופב שומישה ,הפורת לכב ומכ ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר :אפורל תונפלו שומישה תא קיספהל שי

(רידנ) םיכשמתמ תוחיפנ וא יוריג לש הרקמב

.ףאב תינמז הבירצ וא יוריג :תופסונ יאוול תועפות ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל אפורל חוודל םירוהה לע :תוקוניתו םידליב יאוול תועפות תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה .וטרופש תודחוימ יאוול תועפות ליעל האר .דליל דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

יאוול תועפות לע חוויד יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטה תועצמאב תואירבה

www.health.gov.il

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

.תוביטרו ריווא תרידח ענמו בטיה רוגס

.תירוקמה הזיראב ןסחא

תחיתפ רחאל םישדוח 36 דע הפורתב שמתשהל ןתינ

.הגופתה ךיראתמ רחואי אל ךא ,הנושארל קובקבה ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה :שומישה ןפוא םימעפ 4-5 עוגפ רוע לע הסימת יירפס ןיקסילופ ססרל שי

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה