פגלקס נוטראל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-06-2018

מרכיב פעיל:
POLYETHYLENE GLYCOL 3350
זמין מ:
NEOPHARM CONSUMER PRODUCTS LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A06AD15
טופס פרצבטיות:
אבקה להכנת תרחיף
הרכב:
POLYETHYLENE GLYCOL 3350 99.973 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
איזור תרפויטי:
MACROGOL
סממני תרפויטית:
Treatment of constipation.
מספר אישור:
144 49 33236 00
תאריך אישור:
2015-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

19-04-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

19-04-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה

לארטונ סקלגפ

הקשמ תנכהל הסיסמ הקבא

םעט רמוח תפסות אלל

:ליעפה רמוחה בכרה

Polyethylene Glycol 3350 - 99.973% w/w

לוקילג ןליתאילופ

3350

99.973% w/w

ה תזירא תיסוכ תללוכ רצומ ודמ הנמ תדידמל .הקבאה לש תקי

םירמוח

:םיליעפ יתלב

ףיעס האר

:ןולעב "ףסונ עדימ"

סקלגפ

זופת

הקבא

הסיסמ

תנכהל

הקשמ

םעטב

זופת

בכרה

רמוחה

ליעפה

:

Polyethylene Glycol 3350 - 99.365% w/w

לוקילג ןליתאילופ

3350

99.365% w/w

תזירא

רצומה

תללוכ

תיסוכ

תדידמל

הנמ

תקיודמ

לש

הקבאה

םירמוח

:םיליעפ יתלב

ףיעס האר

:ןולעב "ףסונ עדימ"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא

ליגל תחתמ תוקוניתל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת

.םישדוח

הרוצב הב שמתשהל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ

.אפורל תונפל שי עובש ךות ךבצמב רופיש לח אל םא

.אפורהמ תרחא הארוה תלביק םא אלא ,םייעובש דע לש לופיטל ללכ ךרדב תדעוימ הפורתה

סקלגפ .םייתרכוסל המיאתמ ןכלו רכוס הליכמ הניא

1

המל . הפורתה תדעוימ

?

.תוריצעב לופיטל תדעוימ הפורתה

סקלגפ םירצויה האוצה חפנ ילידגמלו האוצה יככרמל ךיישה לשלשמ רמוח אוה )לוקילג ןליתאילופ( .לוכיעה תכרעמב יטומסוא ץחל סקלגפ םרוג ,האוצב םימה תלוכת תאלעה ידי לע האוצה תא ךכרמ לע לקמ ךכו תילמרונ םייעמ תוליעפל .תוריצע

:תיטיופרת הצובק

יטומסוא לשלשמ

2

הפורתב שומיש ינפל .

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

תורהזא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

:

ב לופיטה ינפל סקלגפ :םא אפורל רפס ,

תא הקינמ וא ןוירהב

התא לבוס

ימואתפ יונישב תנחבה םא וא ,תואקהו תוליחבמ ,זיגר יעממ ,תוילכ תלחממ ייעמה תוליעפ תורידתב .םייעובשמ רתוי תכשמתמ רשא ךלש ם

האר( םייחה חרואו הליכאה ילגרה יוניש ידכ ךות קר השעיי איהש הפורת לכ תרזעב תוריצעב לופיטה םג ףיעס

תרתוכה תחת "?הפורתב שמתשת דציכ" ןולעב

.)"?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ

םא התא ומכ .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר הב שמתשהל ןיא ,ןכ תורטמל

.המודכו "ףוגה יוקינ" ןוגכ תורחא

םישנא ןוגכ( םיטילורטקלאה ןזאמב תוערפהל הייטנ ילעב םילוחל בל םישל שי ,לושלש לש הרקמב תוערפהמ םילבוסה םילוח וא םירגובמ םירישכתב םישמתשמה םילוח( תוילכה וא דבכה דוקפתב .םיטילורטקלא רחא בקעמ לוקשל שיו ,))םינתשמ

,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

לשמ תופורת .)בלל( ןיסקוגיד ,תורחא תולש

:ןוזמו הפורתב שומיש

.הקיר וא האלמ הביק לע לוטיל ןתינ

ןפואל

ףיעס האר שומיש

הפורתב שמתשת דציכ" :ןולעב

."

:הקנהו ןוירה

ב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי הקינמ וא ןוירהב ךנה םא סקלגפ

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

םע קודבל ךילע .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה

:שומישה ןפואו ןונימ

ןונימ

ב לבוקמ ב ללכ ךרד אפורהמ תרחא הארוה רדעה

אוה

ליג

ימוי ןונימ

... ב סימהל

תוימוי תונמ רפסמ

דע םישדוח

הנש

הקבא םרג

עבר( הקשמ ל"מ )סוכ

םויב םעפ

םינש

הקבא םרג

לכ

םיסמומ הקבא םרג

עבר( הקשמ ל"מ )סוכ

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא לוקילג ןליתאילופ

3350

םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ףיעסב םיליעפ אל םיביכרמ טוריפ האר( הפורתה הליכמ רשא

.)"ףסונ עדימ" : ןולעב

תמיסחמ לבוס התא דוקפת רסוח וא )ןהורק תלחמ ןוגכ( תורומח תויתקלד םייעמ תולחמ ,יעמ .םייעמה לש ינורכ

לבוס ךניה וא תלבס םא

יבאכמ וא לוכיעה תכרעמ תובקנתהמ .הרורב אל הביסמ ןטב

םינש

8-16

הקבא םרג

לכ

םיסמומ הקבא םרג

יצח( הקשמ ל"מ )סוכ

תא קלחל ןתינ יתשל ימויה ןונימה :תונמ

ברעו רקוב

ליגמ

םירגובמו םינש

הקבא םרג

( האלמ הקשמ סוכ

םויב םעפ

לש תקייודמ הדידמל תיסוכ תפרוצמ רצומה תזיראל הדידמה תיסוכ ידיצב תונמוסמ תותנש .הנמה .השורדה הנמה תלבקל הדידמה תיסוכב אלמל שיש הקבאה תומכ לע תורומו

:שומישה ןפוא

השביה תירוקמה התרוצב וז הפורתב שמתשהל ןיא הקשמ לכב תימויה הנמה תא סימהל שי . הלומרופ ,בלח ,הת ,הפק ,םירק תואקשמ ,ץימ ,םימ :ןוגכ ,ףדעומ .'וכו תוקוניתל

.םילזונ לש תפסונ סוכ תותשל ץלמומ הנמה תייתש רחאל

סקלגפ .הרוטרפמט לכבו הקשמ לכב תוריהמבו ןיטולחל ססומתמ

זופת סקלגפ תפסוה .םעט ירמוח ליכמ

ידכ .ירוקמה םעטה תא תונשל הלולע רחא םעטב הקשמל .םימל הקבאה תא ףיסוהל ץלמומ ירוקמה םעטה לע רומשל

תותשל שי

.רקובב הנמה תא לוטיל יוצר .הנכהה רחאל דימ האולמב הנמה תא

.הקיר וא האלמ הביק לע לוטיל ןתינ

.ןונימה תא דירוהל ןתינ ,שומישה ךלהמב תוככרתמ תואיציהש רחאל

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ליגל תחתמ תוקוניתל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת

.םישדוח

ךבצמב רופיש לח אל םא

.אפורל תונפל שי עובש ךות

.אפורהמ תרחא הארוה תלביק םא אלא ,םייעובש דע לש לופיטל ללכ ךרדב תדעוימ הפורתה

סקלגפ .םייתרכוסל המיאתמ ןכלו רכוס הליכמ הניא

םיש

:בל

לופיטה תליחתמ

סקלגפ םייעמ תלועפ , שאר

היופצ הנ

ירחא ,םירקמה בורב

דע

,לופיטה ךשמהב .תועש .הרידס היהת םייעמה תוליעפ

:ךילע רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו

לכות דציכ

?לופיטה תחלצהל עייסל

םא התא םייחה חרואו הליכאה ילגרה תא תונשל ץלמומ ,תוריצעמ לבוס

ןוזמב הנוזתה תא רישעהל םייושע ולא םייוניש .תינפוג תוליעפ עצבלו תקפסמ תומכב היתש לע דיפקהל ,םיביס ריתע םורתל .האוצה ךוכירב רוזעתש םויה ךשמב םילזונ תייתש לע דיפקהל שי .הניקת םייעמ תוליעפל

פורת לוטיל ןיא !ךשוחב תו

הנמהו תיוותה תא קודבל שי םעפ לכב

הפורת לטונ ךניהש

בכרה .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

:יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ סקלגפ

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

קספה :ףירח לושלש

הנפו לופיטה תא

.אפורל

:ןגלשאו ןרתנ לש תוכומנ תומר ונייהד( םיטילורטקלאה ןזאמב תוערפהל םימרוגה םילושלש לש םירקמ וחווד וא/ו )הימלקופיה ,הימרתנופיה

.םירגובמ םילוחב דחוימב תושבייתהל

לופיט תקספה וא ןונימה תתחפה םע םיפלוח ללכ ךרדב רשא ,םילושלשל םורגל םילולע םיזרפומ םינונימ .תעבטה יפב באכל םורגל לולע לושלש .תינמז

:םירימחמ ןטבה יבאכ וא תוחיפנה ,תוליחבה םא וא ילטקר םומידב תנחבה םא

הנפו לופיטה תא קספה

רל .אפו

,)םדב םיטילורטקלאב יוניש( ףוגב םיחלמה ןזאמב יונישל םישיגרה םילוחב תוריהז הנשמ טוקנל שי .)ןתש תאיציל תומרוגה( תונתשמ תופורת םילטונה םישנא וא םייתיילכ םילוח ,דבכ ילוח :ןוגכ

)החירפב תאטבתמה( תיגרלא הבוגת

קספה :)רידנ(

הנפו לופיטה תא

.אפורל

,הזחב באכ קספה :)רידנ( המישנב םיישק ,העילבב ישוק

הנפו לופיטה תא

.דימ אפורל

:תופסונ יאוול תועפות

,הליחב :ןוגכ ,יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב פות בור .םיזג וא/ו ,)םירגובמ םישנא לצא רתוי ץופנ( לושלש ,תויוצווכתה ,תוחיפנ תשוחת יאוולה תוע ךרדבו ,תולק דע דואמ תולק ןניה

קיספהל שי ,תוכשמנ ןהו הדימב .םימי רפסמ רחאל ומלעיי ללכ .הפורתב שומישה

םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות

:

!דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע

תועפותמ תחא םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה .אפורה םע ץעייתהל

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוט

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffec

tMedic@moh.gov.il

:תבותכב םילפוטמה תוחיטב תדיחיל ל"אוד תועצמאבו

drugsafety@neopharmgroup.com

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

!הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת חווטו םתייאר לעו תוקונית וא/ו םידלי לש ידי .הלערה ענמת ךכ

הארוה אלל האקהל םורגת לא .אפורהמ תשרופמ

ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ( הגופתה

exp.date

יבג לע עיפומה ) הספוקהו תיוותה

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

החיתפ רחאל רישכתה תגופת ךיראת לע עבטומה הגופתה ךיראתל ההז ,הנושאר

.הזיראה יבג

:הנסחא

,שביו רירק םוקמב הכומנה הרוטרפמטב

.תירוקמה הזיראב בטיה רוגס

יפל םג

.דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

6

ףסונ עדימ .

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

:)םיליעפ יתלב םיביכרמ( לארטונ סקלגפ

Sucralose 0.027% w/w

:)םיליעפ יתלב םיביכרמ( זופת סקלגפ

Sucralose 0.025% w/w, Ascorbic Acid, Orange Flavor, Sunset yellow color

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

לש חפנב קובקב הליכמ הזיראה

וכותבו ל"מ

לש ,הסיסמ הקבא םרג סקלגפ

.הנמה לש תקיודמ הדידמל תיסוכ תפרוצמ רצומה תזיראל

ה םש ןרצי

ותבותכו

:

ןב בגשמ הישעת קראפ ,מ"עב שירולפ ןועמש

2017400

:ותבותכו םושירה לעב

מ"עב הכירצ ירצומ םרפואינ חולישה ,

ד.ת ,

7063

חתפ ,

הוקת

4917001

הפורתה םושיר 'סמ

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

:לארטונ סקלגפ

144-49-33236-00

:זופת סקלגפ

144-50-33237-00

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

11/2014

ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה