ערבה 20 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

08-07-2018

מרכיב פעיל:
LEFLUNOMIDE
זמין מ:
SANOFI - AVENTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
L04AA13
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
LEFLUNOMIDE 20 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
LEFLUNOMIDE
איזור תרפויטי:
LEFLUNOMIDE
סממני תרפויטית:
Arava is indicated in adults for the treatment of active rheumatoid arthritis (RA) : 1. to reduce signs and symptoms 2. to inhibit structural damage as evidenced by X-ray erosions and joint space narrowing 3. to imptove physical function. Arava is indicated for the treatment of adult patients with active psoriatic arthritis.
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה: א. חולה בוגר הסובל מארתריטיס ראומטואידית, לאחר כשלון טיפולי או חוסר סבילות לטיפול במתוטרקסאט.ב. חולה בוגר הסובל מדלקת מפרקים פסוריאטית, לאחר כשלון טיפולי או חוסר סבילות לטיפול במתוטרקסאט
מספר אישור:
121 79 30133 00
תאריך אישור:
2011-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

08-07-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

08-07-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב בקעמו תוקידב הנפי אפורה הפורתב שומישה ךלהמבו תליחת ינפל .דבכ ידוקפתו םד תוקידבל ךתוא תפחש תוחכונל הכרעה עצבל שי ,לופיטה תליחת ינפל .הליעפ יתלב וא הליעפ תויהל םיכירצ תפחשמ רבעב ולבסש םילפוטמ תפחשה תרזחל תורשפאה בקע ינדפק בקעמב .ליעפ בצמל ץחל תוקידבל םג ךתוא הנפי אפורה לופיטה תפוקתב .םדה ץחל תא תולעהל הלולע הפורתהו תויה םד ימופ ןתמל תורחא תופורת וא ןירפרוו לטונ ךנה םא ,הברעב לופיטל ליבקמב )םדה לולידל תושמשמש( .ךלש

-ה לע ינדפק בקעמ ךורעל שי אפורל הנפ ,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח הנמ לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .בורק האבה הנמל ןמזה םא אלא ,תרכזנשכ דימ הנמ לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ לוטיל ןיא .החכשנש הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע הברעב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת :םא הברע תחקל קספהו דימ אפורל הנפ יישק וא תרוחרחס שיגרמ ,השלוח הווח התא - לש םינמיס תויהל םילולע הלאש ןוויכ ,המישנ ,הרומח תיגרלא הבוגת ןכש ,הפב םיביכ וא רועב החירפ חתפמ התא - םימעפל ,תורומח תובוגת לע עיבצהל םייושע הלא :לשמל( םייח תונכסמ

Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis,

erythema multiforme, DRESS).

.2 ףיעס האר

:הווח התא םא דימ אפורל הנפ ןכש ,רועל תחתמ םד יפטש וא ,תופייע ,רוויח רוע - תומרגנש םדב תוערפה לע עיבצהל םייושע הלא ,םד יאת לש םינוש םיגוסב ןוזיא רסוחמ וא םייניעה תבהצה( תבהצ וא ןטב באכ ,תופייע - םירומח םיבצמ לע עיבצהל םייושע הלא ןכש ,)רועה ,תינלטק תויהל הלולעש ,דבכ תקיפס-יא ןוגכ ,לועיש וא ןורג באכ ,םוח ןוגכ םוהיז לש םינימסת - םוהיזל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע וז הפורת ןכש ,םייח ןכסל לולעש רומח עיבצהל םייושע הלא ןכש ,המישנ תויעב וא לועיש - האירה לש תיתמקר-ןיב הלחמ( תואירב תויעב לע ,)יתאיר םד ץחל רתי וא םיידיה תופכב באכ וא השלוח ,ליגר יתלב ץוצקע - תויעב לע עיבצהל םייושע הלא ןכש ,םיילגרה וא .)תיפקיה היתפוריונ( םיבצעה תכרעמב דע לע עיפשהל תויושע( תוחיכש יאוול תועפות )םדא ינב 10 ךותמ 1 םינבלה םדה יאת רפסמב הלק הדירי

,)הינפוקיול( ,תולק תויגרלא תובוגת - אל ללכ ךרדב( לקשמב הדירי ,ןובאית רסוח - ,)תיתועמשמ

asthenia

( תופייע - ,תרוחרחס ,שאר באכ - ץוצקע ומכ רועב ליגרהמ תונוש תושוחת -

paraesthesia

,םד ץחלב הלק היילע - ,)סיטילוק( סג יעמ תקלד - ,לושלש - תוארוהל םאתהב ןכדוע הז ןולע ןכות 2017 רבמבונ ךיראתב תואירבה דרשמ םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ,ג"מ 10 הברע ,ג"מ 20 הברע תופוצמ תוילבט :ליעפ רמוח :הליכמ ג"מ 10 הברע לש הפוצמ הילבט לכ

Leflunomide

10 mg

דימונולפל :הליכמ ג"מ 20 הברע לש הפוצמ הילבט לכ

Leflunomide

20 mg

דימונולפל .6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתב .בוש וב אורקל ךרטצתו ןכתיי ,הז ןולע לע רומש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה תחתמ םירגבתמלו םידליל תדעוימ הניא הפורתה .18 ליגל ?הפורתה תדעוימ המל .1 תופורת תוארקנה תופורת תצובקל תכייש הברע ליעפה ביכרמה תא הליכמ איה .תויטמואר-יטנא .דימונולפל םיקרפמ תקלד םע םירגובמב לופיטל תשמשמ הברע רופישלו הלחמה תומדקתה תטאהל הליעפ תינורגש תיתחפס םיקרפמ תקלדב לופיטל וא ינפוגה דוקפתה .הליעפ )תיטאירוספ( תכרעמ לש םייביטקלס םיאכדמ :תיטיופרת הצובק .ןוסיחה תקלד םיללוכ תינורגש םיקרפמ תקלד לש םינימסת םירחא םינימסת .באכו עונל ישוק ,תוחיפנ ,םיקרפמ ,םוח ,ןובאית ןדבוא םיללוכ ולוכ ףוגה לע םיעיפשמה .)םימודא םד יאתב רסוח( הימנאו היגרנאב הדירי םיללוכ הליעפ תיטאירוספ םיקרפמ תקלד לש םינימסת םימתכו באכ ,העונתב ישוק ,תוחיפנ ,םיקרפמ תקלד .)רוע יעגנ( רועה לע םיישקשקו םימודא הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דימונולפלל תיגרלא הבוגת ךל התייה םעפ יא הוולמ תובורק םיתיעל ,השק רוע תבוגת דחוימב( וא ,םימודא רוע ימתכ ,םיקרפמ יבאכ ,םוחב

Stevens

Johnson

תנומסת לשמל ,תויחופלש וז הפורת לש םירחאה םיביכרמהמ דחאל וא דימונולפירטל יגרלא התא םא וא ,)6 ףיעס האר( ,)הצופנ תשרטב לופיטל שמשמ( ,דבכב ןהשלכ תויעב ךל שי דע תינוניב הגרדב תוילכב תויעב ךל שי ,הרומח םדב םינובלח לש דואמ הכומנ תומכ ךל שי

,)hypoproteinaemia)

תכרעמה לע העיפשמה יהשלכ היעבמ לבוס התא ,)סדייא לשמל( ךלש תינוסיחה לש הכומנ הריפס וא ,םצעה חמב היעב ךל שי תחפומ רפסמ וא םדב םינבל וא םימודא םיאת ,םד תויסט לש ,רומח םוהיזמ לבוס התא ,ןויריהב תויהל היושע תאש תבשוח ,ןויריהב ךנה .הקינמ וא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא תליטנ ינפל תוחאה וא חקורה ,אפורה םע חחוש :הברע תואירה לש תיתקלד הלחממ םעפ יא תלבס םא ∙ האירה לש תיתמקר-ןיב הלחמ תארקנש

.)

Interstitial lung disease

(

עגמב תייה םא וא תפחשב םעפ יא תילח םא

.תפחשב רבעב הלח וא הלוחש םדא םע בורק םא תוארל ידכ תוקידב עצבל יושע ךלש אפורה .)"בקעמו תוקידב" ףיעס האר( תפחש ךל שי .םלועל דלי איבהל ןינועמו רכז התא םא ∙ תרבוע הברעש תורשפא לולשל ןתינ אלו תויה

ךלהמב םינימא העינמ יעצמאב שמתשהל שי ,ערזל .הברע םע לופיט אפורל תונפל ךירצ םלועל דלי איבהל ןנכתמה רבג ∙ לוטילו הברע תחקל קיספהל ול ץעייל יושע הזו תוריהמב הברעה תא תונפל ידכ תומיוסמ תופורת תקידב עצבל ךרטצי ,ןכמ רחאל .ופוגמ קפסמ ןפואבו תקפסמ הרוצב התנופ הברעהש אדוול ידכ םד ינפל םישדוח 3 דוע תוחפל ןיתמהל זאו ופוגמ .םלועל דלי איבהל הסניש תמר( תמיוסמ םד תקידב עצבל דמוע התא םא ∙ תומר לע יוגש ןפואב דיעהל הלולע האצותה .)ןדיס .ןדיס לש תוכומנ ,םדב תומיוסמ תויעבל םורגל םיתיעל הלוכי הברע איה .םיילגרה וא תועורזה יבצעב וא תואירב ,דבכב תורומח תויגרלא תובוגת רפסמל םורגל םג הלולע

drug reaction with eosinophilia and - DRESS

ללוכ( םוהיזל ןוכיסה תא לידגהל וא ,)

systemic

symptoms

.יאוול תועפות 4 ףיעס האר ףסונ עדימל .ףירח םינימסתב הליחתב תנייפואמה הבוגת איה

DRESS

תטשופמ החירפ ךשמהב ,םינפב החירפו תעפש ייומד ,םדב דבכ ימיזנא תומרב היילע ,הובג םוח םע רתוי תוטולבו םיליפוניזואא גוסמ םינבל םד יאתב היילע .תוחופנ הפמיל ,םיעובק ןמז יחוורמב םד תוקידב עצבי ךלש אפורה יאת לע חקפל ידכ ,הברעב לופיטה ךלהמבו ינפל ץחל תא םג קודבי ךלש אפורה .ךלש דבכהו םדה םורגל הלוכי הברעו תויה רידס ןפואב ךלש םדה .םד ץחלב היילעל .רבסומ יתלב ינורכ לושלש ךל שי םא ךלש אפורל הנפ .תופסונ תוקידב עצבי אפורהו ןכתיי םירגבתמו םידלי םירגבתמבו םידליב שומישל תצלמומ הניא הברע .18 ליגל תחתמ הברעו תורחא תופורת תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול תינורגש םיקרפמ תקלדב לופיטל תורחא תופורת - ןיווקורולכ ,אמגודל( הירלמ דגנ תופורת ןוגכ תירירש ךות הקרזהב בהז ,)ןיווקורולכיסקורדיהו תופורתו ןירפואיתאזא ,ןימאליצינפ-

,ימופ ןתמב וא ,לשמל( ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמש תורחא .םיצלמומ םניא ולא םיבולישש ןוויכ )טאסקרטוטמ תושמשמש ימופ ןתמל תורחא תופורתו ןירפרוו

תא דירוהל ידכ בקעמ שרדנ ןרובע ,םדה לולידל .ןהלש יאוול תועפותל ןוכיסה .)הצופנ תשרטל( דימונולפירט - ןוזאטילגיסור וא דינילגטאנ ,ןוזאטילגויפ ,דינילגאפר - .)תרכוסל( ןאקטופוט וא ,לסקטילקפ ,ןיציבורוסקוד ,ןיציבורונואד - .)ןטרסל( הילכ תלחמב וא ןתש תחירבל ,ןואכידל( ןיטסקולוד - .)םייתרכוסב .)ףירח לושלשב לופיטל( ןורטסולא - .)המתסאל( ןיליפואית - .)םירירש תייפרהל( ןידינאזיט - לוידרטסאליניתא תוליכמה( ןויריה תעינמל תולולג - .)לרטסגרונובלו ןיצסקולפורפיצ ,)

ןיליצינפ( ןיליצינפליזנב ,רולקאפצ - .)םימוהיזל( .)תקלד וא באכל( ןפורפוטק ,ןיצאתמודניא - .)ןתשמ רמוח( בל תלחמל דימזורופ -

םוהיזל( ןידובודיז

ARAV-TAB-10/20-19.0

ןיטטסברפ ,ןיטטסברוטא ,ןיטטסבמיס ,ןיטטסבוסור - .)הובג לורטסלוכל( תקלדל וא תיתקלד יעמ תלחמל( ןיזאלאסאפלוס - .)תינורגש םיקרפמ ,ליעפ םחפ וא )לורטסלוכ תתחפהל( ןימאריטסלוכ - הברעה תומכ תא דירוהל תולולע הלא תופורת ןכש .ףוגב תגפסנש אל תקלד תדגונ הפורת לטונ רבכ התא םא ןתינ ,םידיאורטסוקיטרוק וא/ו )

NSAID

( תילדיאורטס .הברעב לופיטה תליחת ירחא ןתליטנב ךישמהל םינוסיח םינוסיח .אפורה םע ץעייתה ,ןסחתהל ךילע םא הברעב לופיטה ןמזב ןתניהל םילוכי אל םימיוסמ .הברעב לופיטה תקספה רחאל םיוסמ ןמזו ןוזמו הפורתב שומיש .לכוא אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש םע לופיטה תפוקתב לוהוכלא תותשל ץלמומ אל הפורתב לופיטה ןמזב לוהוכלא תייתש .הפורתה .דבכב העיגפל ןוכיסה תא תולעהל הלולע הקנהו ןויריה וא ןויריהב ךנה רשאכ הפורתב ישמתשת לא תסנכנ וא ןויריהב תא םא .ןויריהב תאש תבשוח קונית תדילל ןוכיסה ,הפורתב לופיטה ןמזב ןויריהל תפוקתב םישנל .הלוע םירומח םידלומ םימומ םע יעצמאב שומיש אלל הברע לוטיל רוסא תוירופה .םינמיהמ העינמ ןויריהל סנכיהל תנווכתמ ךנה םא אפורה םע יצעייתה לכש אדוול ךיילעש ןוויכ ,הברעב לופיטה תקספה ירחא סנכיהל הסנמ תאש ינפל ךפוגמ ואצי הפורתה ידירש ןתינ .םייתנש דע ךשמיהל הלוכי וז הפוקת .ןויריהל תופורת תליטנ ידי-לע תועובש רפסמל הז ןמז רצקל .ךפוגמ הברע יוניפ תא תוזרזמש תומיוסמ הברעש אדוול ידכ םד תקידב עצבל שי הרקמ לכב תוחפל ןיתמהל זאו תקפסמ הרוצב ךפוגמ התנופ .ןויריהל הסינכה ינפל דחא שדוח דוע .ךלש אפורל ינפ ,הדבעמה תוקידב לע ףסונ עדימל הברעב לופיטה ןמזב ןויריהל תסנכנש תדשוח תא םא ,הברעב לופיטה תקספה ירחאש םייתנשה ךלהמב וא םא .ןויריה תקידב ךרוצל דימ אפורל תונפל ךיילע עיצי אפורהו ןכתיי ,ןויריהב תאש תרשאמ הקידבה הברעה תא תונפל ידכ תומיוסמ תופורתב לופיט תא ןיטקהל ידכ ךפוגמ תקפסמ הרוצבו תוריהמב .קוניתל ןוכיסה תרבוע הפורתהש ןוויכ הקנה ןמזב הברע לוטיל ןיא .םא בלחל תונוכמב שומישו הגיהנ ןמזב תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא םורגל הלולע וז הפורתש ןוויכ ,הפורתב שומישה ךתלוכיב עוגפל לולעש רבד ,תרוחרחס שיגרהל ךל .ביגהלו זכרתהל הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ םירכוסל תוליבס יא ךל שי םא .זוטקל תוליכמ תוילבטה .לופיטה תליחת ינפל אפורל הנפ ,םימיוסמ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה תחא הנמ אוה ללכ ךרדב לבוקמה יתלחתהה ןונימה ,ןכמ רחאלו םימי 3 ךשמל םויב םעפ ג"מ 100 לש :לש ןונימל םיקוקז םילפוטמה בור םעפ ,ג"מ 20 וא 10 :תינורגש םיקרפמ תקלדל ∙ .הלחמה תרמוחב תולתב ,םויב .םויב םעפ ,ג"מ 20 :תיתחפס םיקרפמ תקלדל ∙ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הברה םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי .םימ .הילבטה לש הסיעל/הייצח/השיתכ יבגל עדימ ןיא ןכתיי .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי שיגרהל ליחתתש דע רתוי וא תועובש 4 ורבעיש .ךבצמב רופיש 4-6 ירחא ףסונ רופישב ושוחי םילפוטמהמ קלח .לופיט ישדוח .ךשוממ ןמז ךרוא הברעב לופיטה ,ללכ ךרדב ,תואקה ,תוליחב - ,הפב םיביכ וא תקלד - ,ןטב באכ - ,דבכ ידוקפת תקידב תואצותמ קלחב היילע - ,תרבגומ רעיש תרישנ

,דרג ,החירפ ,שבי רוע ,המזקא - תקלד ידי-לע םרגנש םידיגב באכ( םידיג תקלד

םיידיה תופכב ללכ ךרדב ,םידיגה תא ףיקמה םורקב ,)םיילגרה וא

creatine

( םדב םימיוסמ םימיזנאב היילע -

phosphokinase

peripheral

( םיילגרה וא םיידיה יבצעב היעב -

neuropathy

לע עיפשהל תויושע( תוחיכש אל יאוול תועפות )םדא ינב 100 ךותמ 1 דע הדיריו )הימנא( םימודא םד יאת רפסמב הדירי

,)הינפוטיצובמורט( םד תויסט רפסמב ,םדב ןגלשאה תמרב הדירי

,הדרח - ,םעטב תוערפה -

nettle rash

- תדפרס( הירקיטרוא - ,דיגב ערק - לורטסלוכ( םדב ןמוש תומרב היילע - ,)םידירצילגירטו .םדב טאפסופ תומרב הדירי

דע לע עיפשהל תויושע( תורידנ יאוול תועפות )םדא ינב 1,000 ךותמ 1 ;)היליפוניזואא( םיליפוניזואאה םדה יאת רפסמב היילע - ;)הינפוקיול( םינבלה םדה יאת רפסמב הלק הדירי ,)הינפוטיצנפ( םדה יאת ללכ רפסמב הדירי ,םד ץחלב הרומח היילע -

interstitial lung

( תואירה לש תיתקלד הלחמ -

disease

רשא דבכ ידוקפת תוקידב תואצותב היילע - סיטיטפה ןוגכ םירומח םיבצמל חתפתהל הלולע ,תבהצו רשא )

sepsis

( םד חלא םיארקנה םירומח םימוהיז

,םיינלטק תויהל םילולע .)זנגורדיהד טטקל( םדב םימיוסמ םימיזנאב היילע - עיפשהל תויושע( דואמ תורידנ יאוול תועפות )םדא ינב 10,000 ךותמ 1 דע לע ,)סיזוטיצולונרגא( םינבל םד יאתב תרכינ הדירי

,היצנטופב תורומחו תורומח תויגרלא תובוגת - ללוכ ,סיטילוקסו( םינטקה םדה ילכ לש תקלד -

cutaneous necrotizing vasculitis

,)סיטיטארקנפ( בלבלב תקלד - קמנ וא דבכ תקיפס-יא ןוגכ דבכב הרומח העיגפ - ,ינלטק תויהל לולעש םייח תונכסמ םימעפל ,תורומח תובוגת -

Stevens-Johnson

syndrome

toxic epidermal

necrolysis, erythema multiforme

הדירי ,תוילכ תקיפס-יא ןוגכ תורחא יאוול תועפות העיגפ ,יתאיר םד ץחל רתי ,םדב תירוא הצמוח תמרב לופיטה תקספה םע הכיפה הניהש( רבגה תוירופב ירוזאב םדוא/החירפב תנייפואמ( תירוע תבאז ,)הפורתב ,)תרמחומ וא השדח( סיזאירוספ ,)רואל םיפשחנש רועה

DRESS

תארקנה הפורתל הרומח תיגרלא הבוגת וא שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ,2 ףיעס האר( .העודי אל תורידתב שחרתהל תולולע ,)הפורתב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ ךנה ובש הרקמ לכב ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא וא ,הז ןולעב ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא .דימ אפורה םע :יאוול תועפות לע חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול הנפמה

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל :רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequen

ce.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 !הלערה ענמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ .הלערה ענמת !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא :הנסחא קובקבה תא רומשל שי ,

25ºC

-ל תחתמ ןסחאל שי .בטיה רוגס רישכתב שמתשהל ןתינ קובקבה תחיתפ רחאל .םישדוח 3 ךשמל הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. Date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .שדוח תלוספל וא םיכפשל הפורתה תא ךילשהל ןיא ∙ רטפהל שי דציכ חקורה םע ץעייתה .תיתיבה .הביבסה לע הרימשל עייסי הז .הפורתהמ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Tablet core: Lactose monohydrate, maize starch,

crospovidone, polyvidone K25, colloidal anhydrous

silica, magnesium stearate.

Film coating: Methylhydroxypropylcellulose 5mPs,

titanium dioxide )E171), talc, macrogol 8000.

Arava 20 mg also contains: yellow ferric oxide )E172).

זוטקל ג"מ 78 הליכמ ג"מ 10 לש הילבט לכ .טרדיהונומ זוטקל ג"מ 72 הליכמ ג"מ 20 לש הילבט לכ .טרדיהונומ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ לע .תולוגעו תונבל ןה תופוצמ תוילבט ג"מ 10 הברע קובקבב תוזורא תוילבטה .

:עבטומ דחאה ןדיצ .תוילבט 100 לש וא תוילבט 30 לש תרוצבו תובהבהצ ןה תופוצמ תוילבט ג"מ 20 הברע תוזורא תוילבטה .

:עבטומ דחאה ןדיצ לע .שלושמ .תוילבט 100 לש וא תוילבט 30 לש קובקבב .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אל .תפרצ ,תוישעת פורטניוו יפונאס :ןרצי ,מ"עב לארשי סיטנווא-יפונאס :םושירה לעב ,4250499 הינתנ ,8090 .ד.ת ,10 ןואג ינב 'חר .לארשי ראוניב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2016

םא .רישכתה לע עדימה לכ תא ללוכ אל הז ןולע ,המ רבדב חוטב ךניא םא וא יהשלכ הלאש ךל שי .אפורל הנפ אנא יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב

121-78-30132

:ג"מ 10 הברע

121-79-30133

:ג"מ 20 הברע ובורב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה