עזרקאין קרם % 5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
LIDOCAINE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
D04AB01
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
LIDOCAINE 5 %
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
LIDOCAINE
איזור תרפויטי:
LIDOCAINE
סממני תרפויטית:
Topical anesthetic.
מספר אישור:
016 30 27791 00
תאריך אישור:
2011-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

۱۹۸٦ - )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجوبم كلهتسملل ةيبط ةرشن ءاودلل كلامعتسا لبق اهتياهن تىح ناعمإب ةرشنلا أرقإ يمرك ينئاكرزع :بيكترلا

Lidocaine 5%

لاعفلا بكرلما ةلا

عف يرغلا داولما

Emulsifying wax, cetyl alcohol, glycerin, methyl hydroxybenzoate, propyl

hydroxybenzoate, water, lactic acid.

.تاديملأا ةليصف نم يعضوم ردمخ :ةيجلاعلا ةليصفلا :ةيبطلا ةيلاعفلا دللجا في ملالآل يعضوم فيفختلو يعضولما ريدختلل صصمخ ءاودلا تاجلاع لبق اضيأو يرساوبلاو شودلخا ,تاققشتلا لثم ,ةيطالمخا ةيشغلأاو .دلجلل ةيعضوم ؟رضحتسلما لامعتسا زويج لا تىم دحلأ ةيساسح كيدل ةفورعم تناك اذإ رضحتسلما لامعتسا زويج لا .تاديملأا ةليصف نم ىرخأ ةيعضوم ةردمخ ةدالم وأ ,هتابكرم ىلع وأ قورح ,ةحوتفم حورج ,ةحرقتم حورج ىلع لامعتسلاا زويج لا ىلع ,ةبراقتم تاقوأ في رضحتسلما لامعتسا نإ .ةعساو دلج تاحاسم تاجلاعلا لبق كلذ في ابم ,ةليوط ةينمز ةترفل وأ ةعساو دلج تاحاسم طرف لىإ ةجيتن ةميخو ةيبناج ضارعأ روهظ ببسي دق ةيليمجتلا .ةيبنالجا ضارعلأا ةرقف في يلي ام في ةلصفم ضارعلأا .صاصتملاا .يننيعلا في لامعتسلال صصمخ يرغ ءاودلا اذه لبق بيبطلا ةراشتسا نود رضحتسلما لامعتسا زويج لا تنك اذإ .ةعضرم وأ

لاماح تنك اذإ :ةيلاتلا تلاالحا في جلاعلا ءدب وأ/و بلقلا ,ىلكلا ,دبكلا :ةفيظوب للخ نم يضالما في تيناع وأ نياعت

نسم

اضيرم تنك اذإ وأ ,ةيومدلا ةيعولأا :تاريذتح نود ةلصاوتم ةترفل وأ ةبراقتم تاقوأ في ءاودلا اذه لامعتسا زويج لا .بيبطلا ةراشتسا كلذ نع بيبطلا ملاعإ كيلع ,ام ءاودل وأ ام ماعطل

اساسح تنك اذإ .ءاودلا لوانت لبق :ةيودلأا ينب تلاعافتلا ةيبط ةفصو نود عابت تيلا ةيودلأا كلذ في ابم ,ةيفاضإ ةيودأ لوانتت تنك اذإ بيبطلا غلابإ كيلع ,رخآ ءاودب جلاع وتلل تيهنأ اذإ وأ ,ةيذغتلا تافاضإو ينب تلاعافتلا نع ةجمانلا ةعاجنلا مدع وأ راطخلأا يدافتل كلذو لجاعلما ضارمأ جلاعل ةيودأ :ةيلاتلا تاعوملمجا نم ةيودلأل ةبسنلاب ةصاخ ,ةيودلأا .ىرخأ ةيعضوم تاردمخ ,نيديتميس ,مدلا طغض طرف /بلقلا :ةيبنالجا ضارعلأا ضارعأ هلامعتسا ءانثأ رهظت دقف ,ءاودلل ةبوغرلما ةيلاعفلا لىإ ةفاضإ بيج ,ةقياضلما ببس

ت اهنأ وأ ةيبنالجا ضارعلأا

ضقنت لم اذإ .ةيبناج .بيبطلا ةراشتسا

صاخ ا

مامتها يضتقت تيلا ةيبنالجا ضارعلأا لبق ا

دوجوم نكي لم يذلا( يعضوم باهتلا وأ يدلج حفط ,جيهت روهظ دنع

روف بيبطلا لىإ هجوتو جلاعلا نع فقوت – )ا

ردان( )رضحتسلما لامعتسا ةئيطب بلق تابرض ,بحاش دلج ,قرعتلا طرف :صاصتملاا طرف تاملاع ,كابترا ,عمسلا وأ ةيؤرلا في تايرغت ,سفنتلا في تابوعص ,ةمظتنم يرغ وأ طرف ,تافاتجرا ,)راردخإ( لنم وأ ةدوبرلا ,ةنوخسلاب روعش ,راود ,تاجنشت

روف بيبطلل هجوتو جلاعلا نع فق

وت – ساعن ,ظقيتلا ,مقافت أرط اذإ وأ مايأ ۷ للاخ نستح أرطي لم اذإ :يرساوبلل لامعتسلاا دنع .بيبطلل هجوتلا بيج يريغت أرط اذإ وأ ,ةرشنلا هذهب ركذت لم ةيبناج ضارعأ اهب رعشت ةلاح يأ في

روف بيبطلا ةراشتسا كيلع ماعلا كروعش ىلع لافطلأا ىدل ةيودلأا ينب تلاعافتلاو ةيبنالجا ضارعلأا :عضرلاو رخآ ءاود يأ نعو بيناج ضرع يأ نع لجاعلما بيبطلا غلابإ نيدلاولا ىلع .هلاعأ ةلصفلما ةيودلأا ينب تلاعافتلاو ةيبنالجا ضارعلأا رظنأ .لفطلا هلوانتي نم ىرخأ تاميلعت دوجو مدع ةلاح في ةيدايتعلاا ةعرلجا :بيبطلا .ينتنس رمع نود ام لافطلأل ماع لكشب صصمخ يرغ ءاودلا اذه نم رثكأ ينهدت زويج لا :ةنس ۱۲ رمع تىحو ينتنس رمع قوف لافطلأا ىدل 1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק םרק

ןיאקרזע :בכרה

Lidocaine 5%

ליעפה ביכרמה םיליעפ יתלב םיביכרמ

Emulsifying wax, cetyl alcohol, glycerin, methyl hydroxybenzoate, propyl

hydroxybenzoate, water, lactic acid.

.םידימאה תצובקמ ימוקמ שחלאמ :תיטיופרת הצובק

:תיאופר תוליעפ ,םיכתחב ןוגכ ,תירירבו רועב םיבאכ לש תימוקמ הלקהלו ימוקמ שוחלאל תדעוימ הפורתה .רועב םיימוקמ םילופיט ינפל ןכו םירוחטו םיפושפש ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ רחא ימוקמ שוחלא רמוחל וא ,ויביכרממ דחאל תושיגר העודי םא רישכתב שמתשהל ןיא .םידימאה תצובקמ .םיבחרנ רוע יחטש לע וא

תויווכ ,םיחותפ םיעצפ ,םייתלגומ םיעצפ לע שמתשהל ןיא ללוכ ,ךשוממ ןמז ךשמל וא םיבחרנ רוע יחטש לע ,תובורק םיתיעל רישכתב שומיש .רתי תגיפס בקע תורומח יאוול תועפות תעפוהל םורגל לולע ,םייטמסוק םילופיט ינפל .יאוול תועפות ףיעסב ןלהל תוטרופמ תועפותה .םייניעב שומישל תדעוימ הניא וז הפורת םירקמב לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ רישכתב שמתשהל ןיא ,דבכה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא .הקינמ וא ןוירהב ךניה םא :םיאבה .ירטאירג הלוח ךניה םא וא ,םדה ילכ וא/ו בלה ,תוילכה :תורהזא .אפורב ץעוויהל ילבמ תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא .הפורתה :תויתפורת ןיב תובוגת םא וא ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תורכמנה תופורת ללוכ ,תופסונ תופורת לטונ ךניה םא -יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע ,תרחא הפורתב לופיט התע הז תמייס תופורת :תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב ,תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי .םירחא םיימוקמ םישחלאמ ,ןידיטמיס ,םד ץחל רתי / בל תולחמב לופיטל :יאוול תועפות םא .יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב .אפורה םע ץעייתהל שי ,תודירטמ ןהש וא תופלוח ןניא יאוולה תועפות :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות - )רידנ( )רישכתב שומישה ינפל םימייק ויה אלש( םיימוקמ תקלד וא החירפ ,יוריג עיפוהב !דימ אפורל הנפו לופיטה קספה ,המישנ יישק ,תורידס אל וא תויטיא בל תומיעפ ,רוויח רוע ,רתי תעזה :רתי תגיפס ינמיס ,תודיער ,לומינ וא רוק ,םוח תשוחת ,תורוחרחס ,תותיווע ,לובלב ,העימשב וא היארב םייוניש !דימ אפורל הנפו לופיטה קספה - םונמנ ,רתי תונרע .אפורל תונפל שי ,הרמחה הלח םא וא םימי 7 ךות רופיש לח אל םא :םירוחטל שומישב ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב !דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה :תוקוניתו םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות .דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לעו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע .וטרופש תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות ליעל האר :אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ .םייתנש ליגל תחתמ תוקוניתל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת לקשמ ג"ק לכ לע םרק םרג 0.1-מ רתוי חורמל ןיא :12 ליג דעו םייתנש ליגמ םידליב םויב םימעפ 3 דע ,)ףוג לקשמ לש ג"ק 10 לכ לע םרק מ"ס 3 ךרעב לש החירמ( ףוג .)תועש 8 לכ( 6 -ב םעפ )םרק מ"ס 15-כ( םרק םרג 5 -מ רתוי חורמל ןיא :12 ליג לעמ םידליו םירגובמב .םויל תחא תרפופשמ רתויב שמתשהל ןיא .תועש .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .אפור םע ץעייתהל שי ,תובחרנ וא תורומח ,תודימתמ רוע תויעבל :בל םיש .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !העילבל אל .םימב בטיה ןתוא ףוטשל שי ,םייניעה םע עגמ לש הרקמב .םייניעה םע עגממ ענמיהל שי :שומישה ןפוא תא םמחל וא שובחל ןיא .ךרוצה יפל ,עוגנה רוזאה לע הקד הבכשב תימוקמ חורמל שי .םוקמה !הלערה ענמ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תזירא אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ ת/עלב דלי וא התא תועטב םא .ךתיא הפורתה !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא שמתשמ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורתב שמתשהל וא לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורתב

-ל תחתמ ןסחאל שי :הנסחא םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל .הפורתה תא .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

163027791

:הפורתה םושיר 'סמ 91003 םילשורי ,405 .ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ

.2011 רבמבונב ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה