סרטרלין 100 מ"ג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-11-2020

מרכיב פעיל:
SERTRALINE AS HYDROCHLORIDE 100 MG
זמין מ:
CTS LTD
קוד ATC:
N06AB06
טופס פרצבטיות:
FILM COATED TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
RANBAXY UK LTD
קבוצה תרפויטית:
SERTRALINE
סממני תרפויטית:
For the treatment of symptoms of depression in patients with or without a history of mania. Following satisfactory response, continuation with sertaline therapy is effective in preventing relapse of the initial episode of depression or recurrence of further depressive episodes.
מספר אישור:
142943167900
תאריך אישור:
2010-03-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

27-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

חקורהתונקתיפלןכרצלןולע םי ) םירישכת ( משתה " ו 1986

עעבקנהזןולעטמרופ " קדבנונכותותואירבהדרשמי רשואו ראורבפ 2011

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / י הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעב .

הזןולעאורקלךילאבורקהרחאםדאואהחפשמןבלתתלץלמומ .

ותרוצורישכתהם : ןילרטרס 50 מ " תוילבטג

ןילרטרס 100 מ " תוילבטג

בכרה : רמוחה ) םי ( ליעפה ) םי ( םזוכירוםתומכו :

ןילרטרסלשהילבטלכ 50 הליכמ : Sertraline(asHydrochloride)50mg

ןילרטרסלשהילבטלכ 100 הליכמ : Sertraline(asHydrochloride)100mg

ןכו :

Microcrystallinecellulose,calciumhydrogenphosphatedehydrate,sodium

starchglycolate,hydroxypropylcellulose–L,magnesiumstearate,hypromellose

(E464),titaniumdioxide(E171),macrogol400,talc.

תיאופרתוליעפ : ןואכידבלופיט

תיטיופרתהצובק : בקמןואכידידגונ תצו SSRI

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

הפורתהיביכרממדחאלתושיגרהעודיםאשמתשהלןיא

זדיסקואנימאונומיבכעמםעתינמזובוזהפורתלוטילןיא ) MAO's ( םויסרחאלםייעובשךשמבוא

םהבלופיטה ) ףיעסבםגהאר " תויתפורתןיבתובוגת (" חםרטבןהבלופיטהתאליחתהלןיאןכו ףל

ןילרטרסבלופיטהקספוהזאמעובשתוחפל

דיזומיפםעתינמזובוזהפורתלוטילןיא ) יטוכיספיטנא (

ןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא וא הקינמ , ומעתנדוךלשאפורהםעתצעייתהןכםאאלא

וזהפורתתחיקלבתלעותהתמועלןוכיסב . וזהצובקלתוכיישהתופורתבשומיש ) דידגונ ןואכי ( לולע

ךקוניתלשיללכהובצמלעעיפשהל .

ליגלתחתמםירגבתמוםידליבשומישלללכךרדבתדעוימהנניאוזהפורת 18 .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

לבוסךניהםא / דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת : דבכה , הילכה / ןתשהתכרעמ , לוכיעהתכרעמ

ןוגכ סוקלוא ( , םדהתכרעמ ) השירקןוגכ , םימומיד ( , תרכוסהתלחמ , היספליפא , הינרפוזיכס , הינמ /

הינמופיה , לפוטמךניהםא ב - ECT ) םיילמשחםימרזבלופיט ( , ןרתנלשהכומנהמרךלשיםא

םדב ) םדץחלרתיבםילפוטמבוםישישקבתמייקךכלהיטנ (

, תוינדבואתובשחמרבעבךלויהםא

םא ןינוטורסםורדניסמרבעבתלבס - םילטונםאבעיפוהללולעהזםורדניסםירידנםירקמב

סתליטנלתינמזובתומיוסמתופורת ןילרטר ) ףיעסבםגהאר " תורהזא ("

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעותונרעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה , הב תונוכמתלעפ

תונרעתבייחמהתוליעפלכבותונכוסמ .

תונייתותשלןיא הפורתהםעלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא

תורהזא :

ממהפוקתוזהפורתבשמתשהלןיא שו אפורבץעוויהלילבתכ .

שיגרךניהםא / השלכהפורתלואוהשלכןוזמלה י , ינפלאפורלךכלעעידוהלךילע תליטנ

הפורתה .

רת ליגלתחתמםירגבתמוםידליבשומישלללכךרדבתדעוימהניאוזהפו 18 .

ליגלתחתמםילפוטמלוזהפורתםושרללוכיךלשאפורהתאזתורמל 18 רבדהשרובסאוהםא

םתבוטל .

תוחתפתהוהלידגלסחיבתוחיטבטביהמחווטתוכוראתועפשהיבגלםינותנןיא , תורגבתה ,

תפתהותיביטינגוקתוגהנתה וזליגתצובקבתיתוגהנתהתוח 4

ןוגכםייתוגהנתהםייונישרחאובקעיםהיתוחפשמינבוםילפוטמהיכץלמומ : ןואכידהתרבגה ,

תוינדבואתובשחמ , המודכותונפקות . אפורלתידיימתונפלשיהלאכםייונישולחוהדימב .

יאליגבםילפוטמבוזהצלמהלעהרתיהדפקהדיפקהלשי 18 - 24 .

ידליב םירגבתמום ליגדע 24 וזהפורתוחקלרשא , ןוגכיאוולתועפותבהילעהתפצנ : ןויסינ

תודבאתה , תוניועותוינדבואתובשחמ ) תונפקותדחוימב , םעזותינדרמתוגהנתה ( . תאזתורמל ,

ךתבוטלהזשבשוחאוהרשאכוזהפורתךלםושרללוכיךלשאפורה . ךלםשראפורהםא ) ריעצ

ליגדע 24 ( תא תאותאזההפורתה / ןיינועמה / ותיאחחושלת – הנפ / אפורלהרזחי . חוודלךילע

ורמחוהןהשואוטרופשיאוולהתועפותמקלחועיפוהםאךלשאפורל .

ןוירהבךניהשואןוירהתננכתמורישכתבתלפוטמךניהםא , תעדלעלופיטהתאיקיספתלא

אפורהםעיצעייתהאלאךמצע .

ןוירהבךניהםא , ב ןורחאהשילשבדחוימ , בתלפוטמו ןילרטרסןוגכםירישכת , ךכלעחוודלךילע

לפטמהאפורל , מלובסיךקוניתשןוכיסםייקשןוויכמ רתי יתאירםדץחל דולילש ) persistent

pulmonaryhypertensionofthenewborn – PPHN .( רהמםושנלדולילםרוגרבדה

ליחכהלו . חתמללכךרדבםינימסתה ךותםילי 24 תועש הדילירחא . םיעיפומהלאםינימסתםא

ךקוניתלצא , דימאפורלתונפלךילא !

תצובקמןואכידתודגונתופורת SNRI ו SSRI ןינוטורסםורדניסלםורגלתולולע ) רידנ ( ללוכה

תונבצעןוגכםינימסת , לובלב , העזה , םירבגומםיסקלפר , םירירשתותיוע , תודיער , בצקבהילע

לה ב , הובגםוח ) האר / תדחוימתוסחייתהתובייחמהיאוולתועפותי .(

לטונךניהםארתיההובגתוחיכשבשחרתהללולעםורדנסה / תופסונתופורתתינמזובת

םיבצעהתכרעמלעתועיפשמה ) האר / תויתפורתןיבתובוגתי ( , הפורתלכלעאפורלחוודלשי

לטונךניהשתפסונ / ת .

תויתפורתןיבתובוגת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , חוודלךילעתרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא

יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורל - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת דחוימב ,

תואבהתוצובקהמתופורתיבגל :

זאדיסקואנימאונומיבכעמ ) גלסןוגכ ' ןילי , דימבולקומ

( לםייעובשךשמבוא םהבלופיטהרחא

האר / רישכתבשמתשהלןיאיתמי ( תויומדתופורתבוא MAOI דילוזנילןוגכ

דיזומיפ ) האר / רישכתבשמתשהלןיאיתמי (

ןירפסא , NSAIDs , םדתשירקדגנתופורת ) ןירפרווומכ ( , ןיריפסא , דגנתופורת ןואכיד , םירישכת

הנרגימלתופורתןוגכםינטפירטםיליכמה ) ןוגכ : ןטפירטמוס ( , לודמרט ) באכבלופיטל (

ןיאוטינפ , םויתיל , ןיסקוגיד , תונתשמתופורת , ןפוטפירט ) תונוזמבהעיפומהתינימאהצמוח , תוסימת

ןוזמיפסותוהנזהליוריע ( .

םוקירפיה ) St.John'sWort ( , ןידיטמיס ) סוקלואבלופיטל ( , םאפזאיד ) הדרחל ( , דימאטובלוט

תרכסל ( ןובאיתתתחפהלתופורת ) ןימארולפנפואןימארטנפןוגכ .(

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב :

הפבשבוי ) תרטפםעעיפומםיתיעל , םייעובשמהלעמלךשמנםאאפורלתונפלשי ( , לושלש ,

תוריצע , הליחב , האקה , היספפסיד , ןטביבאכ , תוערפה ב היאר , העזה , דער , תרוחרחס , םונמנ ,

לקשמבוןובאיתבםייוניש , שאריבאכ , םיקרפיבאכ , םייתשוחתםייוניש , תויתעונתתוערפה ) ןוגכ

םיינישתקירח , רבגומםירירשסונוט , היזניקרפיה ( , ןוטנט ) ןזואבםוזמז ( , בתוערפה ינימדוקפת ,

תסווהרוזחמבתוערפה , רועבתוימומדא , םדבןרתנתמרבהדירי ) שארבאכבתנייפואמ , ישוק

ןורכזבהעיגפוזוכירב ( , ה םוחתשגר , תופייע , השלוח , הדרח , הלילתבטרה , ןתשתריצא . םא

אפורלתונפלשיתודירטמואתוכשמנולאתועפות

לופיטתקספהלשהרקמב תידיימ , לע תולו ל תואבהיאוולהתועפותעיפוה : טקשיא , הדרח ,

תרוחרחס , שאריבאכ , םייתשוחתםייונישוהליחב . תחתיתגרדהןפואבלופיטהתאקיספהלשיןכל

יאופרחוקיפ .

ומכ - ןכ , תופורתלשהזגוסבםילפוטמליכאצמנ ) ידגונ ואכיד ן ( םירבשלרבגומןוכיסםייק / םיקדס

תומצעב .

ייחמהתועפות תדחוימתוסחייתהתוב :

החירפןוגכרתיתושיג , תויחופלשתעפוה , םוח , תקצב

, אפורלהנפ דימ !

ןינוטורסםורדניס , ישפנהבצמבםייונישבאטבתהללוכיה ) ןוגכ : רתיתונבצע , תויזה , תמדרת ( , יא -

תימונוטואתוביצי ) ןוגכ : ריהמבלבצק , ביצייתלבםדץחל , הימרטרפיה ( , ונםייוקיל ורי - םירלוקסומ

ןוגכ : רפיה - היסקלפ , היצנידרואוקרסוח ( ו / לוכיעהתכרעמלשםינימסתוא ) ןוגכ : הליחב , האקה ,

לושלש )( רידנ :( הנפ / אפורלדימי / ה .

המישנרצוק , םינפבתקצב , ןתשתריצא , םירירשתוצווכתה תינוצראל , םיסוכרפ , המוק , בלבצק

ריהמ , הזחבבאכ , םדץחלרתי , תופלעתה ) רידנ ( : הנפ / י דימאפורל !

חורבצמבינוציקיונישואהנישבםייוניש ) רידנ ( ןטבבאכ , ילוחתשוחת , ץוצקעואלומינתשוחת , תוערפה

ןתשתלטהב ,

ישדוחהרוזחמבתוערפה , שמשלתושיגר , הליגריתלבבלחתשרפהואהזחהתלדגה , םירירשתוישק :

הנפ / דימאפורלי !

תונפקות , רסוח - טקש , הדרחיפקתה , תויזה , ןואכידוהינמינימסתוהחכש ) manic-depression :( הנפ / אפורלי

דימ !

תותיווע , תולקרתיבתורובחואםומיד , םינפהתוחפנתהןוגכתיגרלאהבוגת , וםייתפשה / ןושלהוא

והעילביישקבםיוולמה / המישנוא : קספה / הנפולופיטהי / דימאפורלי !

יא - דבכתקיפס , בלבתקלד דבכבואבל , םייניעהורועהתבהצהןוגכתבהצינמיס ) רידנ :( קספה / י

הנפולופיטה / דימאפורלי !

שיגרמךנהובשהרקמלכב / הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה , ךתשגרהביונישלחםאוא

דימאפורהםעץעייתהלךילעתיללכה .

ןונימ :

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ

לערובעלןיא תצלמומההנמה

ללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת ל םידלי תחתמםירגבתמו ליגל 18 .

לפטמהאפורהידילעעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי .

שומישהןפוא :

סועללןיא ! םימטעמםעהפורתהתאעולבל .

םעהפורתהתאלוטילשי החוראאללוא

ךרוצהתדימב ילבטתאתוצחלןתינ ןילרטרסתו 50 מ " ןילרטרסוג 100 מ " הייצחהוקבג ןקסרלוא

דימעולבלו .

********************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

********************************

לעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע - אפורהידי .

אךתואירבבצמברופישלחםאםג אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןי .

תצובקמתופורתלשהביטמהןתעפשהתליחת SSRI סמרחאלקריוטיבידיילאובלהיושע '

לופיטלשתועובש , לפוטמללפוטממהנושוזהפוקת . רופישלחאלתועובשרפסמרחאלוהדימב

ךבצמב , אפורלתונפלךילע .

הלערהענ !

לכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורת / דילעותוקוניתוא

הלערהענמתךכ .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , םילוחהתיבלשןוימרדחלדימהנפ , אבהו

ךתיאהפורתהתזירא .

האקהלםורגתלא אפורמתשרופמהארוהאלל !

לופיטלהמשרנוזהפורת רחאהלוחבךתלחמב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה . וזהפורתןתיתלא

ךייבורקל , ךיירכמואךיינכש .

ךשוחבהפורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודב םעפלכב הפורתהלטונךנהש .

בכרה / קוקזךניהםאםייפקשמי / םהלה .

הנסחא :

לעהלועהניאשהרוטרפמטבןסחאלשי 25ºC

הזיראהיאנתיפלםג / א םיצלמומההנסח , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . בלםישלאנ

רישכתהלשהגופתהךיראתל ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ . הפורתהםושר :

ןילרטרס 50 מ " תוילבטג : 1429331678

ןילרטרס 100 מ " תוילבטג : 1429431679

ןרצי : יסקבנר , הילגנא

םושירהלעב / ןאובי : עבטצכ " מ חר ' שרחה 4 , ןורשהדוה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה