סרטיקן 0.75 מג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

06-05-2020

מרכיב פעיל:
EVEROLIMUS
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
L04AA18
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
EVEROLIMUS 0.75 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
EVEROLIMUS
איזור תרפויטי:
EVEROLIMUS
סממני תרפויטית:
Kidney and heart transplantationCertican ® is indicated for the prophylaxis of organ rejection in adult patients at low to moderate immunological risk receiving an allogeneic renal or cardiac transplant. In kidney and heart transplantation, Certican should be used in combination with ciclosporin for microemulsion and corticosteroids.Liver transplantationCertican is indicated for the prophylaxis of organ rejection in patients receiving a hepatic transplant. In liver transplantation, Certican should be used in combination with tacrolimus and corticosteroids.
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: א. מושתלי כליה; ב. מושתלי לב; ג. מושתלי ריאה; ד. מושתלי כבד;2. הטיפול בתרופה לגבי פסקת משנה א (1) עד (4) ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה באימונולוגיה קלינית או רופא מומחה העוסק בתחום ההשתלות.
מספר אישור:
132 59 31065 00
תאריך אישור:
2015-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

06-05-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

27-11-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

11-01-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

19-02-2017

،ﻖﻴﻗﺩ ﺐﻠﺤﺘﺴﻣ ﻦﻤﺿ ﻦﻳﺭﻮﭙﺳﻮﻠﻜﻴﺳ ﺍﺪﻋ ،ﺔﻋﺎﻨﻤﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﻟ ﺔﻄﺒﺜﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ .ﺕﺍﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳﻮﻜﻴﺗﺭﻮﻛ ﻭﺃ ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻛﺎﺗ ﻦﻴﺴﻴﻣﻭﺮﺘﻳﺮﻳﺍ ،ﻦﻴﺴﻴﻣﻭﺮﺘﻳﺭﻼﻛ ،ﻦﻴﺗﻮﺑﺎﻔﻳﺭ ،ﻦﻴﺴﻴﭙﻣﺎﻔﻳﺭ ﻞﺜﻣ ﺔﻳﻮﻴﺣ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ .ﻦﻴﺴﻴﻣﻭﺮﺘﻴﻠﻴﺗ ﻭﺃ ،ﺮﻴﭬﺎﻨﻴﻔﻠﻴﻧ ،ﻦﻴﭘﺍﺮﻴﭭﻴﻧ ،ﺰﻧﺮﻴﭬﺎﻔﻳﺇ ،ﺮﻴﭬﺎﻧﻮﺘﻳﺭ ﻞﺜﻣ ﺕﺎﺳﻭﺮﻴﭭﻠﻟ ﺓﺩﺎﻀﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ

ﺙﻮﻠﺗ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ،ﺮﻴﭬﺎﻨﻳﺮﭙﻣﺃ ،ﺮﻴﭬﺎﻨﻳﺪﻨﻳﺇ ،ﻝﻭﺯﺎﻧﻮﻛﻮﺘﻴﻛ ،ﻝﻭﺯﺎﻧﻮﻛﻮﻠﻓ ،ﻝﻭﺯﺎﻧﻮﻜﻳﺭﻮﭬ ﻞﺜﻣ ،ﺔﻳﺮﻄﻔﻟﺍ ﺕﺎﺛﻮﻠﺘﻟﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻳﻭﺩﺃ .ﻝﻭﺯﺎﻧﻮﻛﺍﺮﺘﻳﺇ .ﻦﻴﭙﻳﺯﺎﻣﺎﺑﺭﺎﻛ ﻭﺃ ﻝﺎﺘﻴﺑﺭﺎﺑﻮﻨﻴﻓ ،ﻦﻴﺋﻮﺘﻴﻨﻴﻓ ﻞﺜﻣ ﻉﺮﺼﻟﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﻳﻭﺩﺃ ،ﻞﻴﻣﺎﭘﺍﺮﻴﭬ ﻞﺜﻣ ﺐﻠﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻭﺃ ﻡﺪﻟﺍ ﻂﻐﺿ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ ﺝﻼﻌﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﻳﻭﺩﺃ .ﻡﺯﺎﻴﺘﻠﻳﺩ ﻭﺃ ﻦﻴﭙﻳﺩﺭﺎﻜﻴﻧ .ﺐﻠﻘﻟﺍ ﻢﻈﻧ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﺀﺍﻭﺩ ،ﻥﻭﺭﺍﺪﻴﻧﻭﺭﺩ ،ﻦﻴﺗﺎﺘﺳﺎﭬﺭﻮﺗﺃ ﻞﺜﻣ ﻡﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﺮﺘﺴﻟﻮﻜﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺾﻔﺨﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﻳﻭﺩﺃ .ﺕﺍﺮﺒﻴﻓ ﻭﺃ ﻦﻴﺗﺎﺘﺳﺎﭬﺍﺮﭘ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻝﻼﺧﻭ ﻞﺒﻗ ﺔﺋﺪﻬﺘﻠﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻭﺃ ،ﺓﺩﺎﺤﻟﺍ ﺕﺎﺟﻼﺘﺧﻹﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﻳﻭﺩﺃ .ﻡﻻﻭﺯﺍﺪﻴﻣ ﻞﺜﻣ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺒﻃ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﻭﺃ ﺔﻴﺣﺍﺮﺟ ﻲﻧﻮﻣﺭﻮﻫ ﺏﺍﺮﻄﺿﺇ ،ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﺔﻣﺎﺨﺿ ﺽﺮﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﺀﺍﻭﺩ ،ﺪﻴﺗﻮﺌﻳﺮﺘﻛﻭﺃ .ﺔﻟﻮﻬﻜﻟﺍ ﻦﺳ ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺓﺩﺎﻋ ﺙﺪﺤﻳ ﺭﺩﺎﻧ .ﺔﻤﻴﻠﺳ ﺮﻴﻏ ﺎﻳﻼﺧ ﻮﻤﻧ ﻂﻴﺒﺜﺘﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﺀﺍﻭﺩ ،ﺐﻴﻨﻴﺗﺎﻤﻳﺇ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﺄﺸﻨﻤﻟﺍ ﻲﺗﺎﺒﻧ ﺀﺍﻭﺩ ـ (

St. John’s wort

) ﻡﻮﺗﺍﺭﻮﻓﺮﻴﭘ ﻡﻮﻜﻳﺮﻴﭙﻴﻫ .ﺏﺎﺌﺘﻛﻹﺍ ﺝﻼﻌﻟ .ﻪﻴﻘﻠﺗ ﻞﺒﻗ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺡﺎﻘﻟ ﻲﻘﻠﺗ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺗ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍﻭ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ

!

ﻞﺟﺃ ﻦﻣ .ﻢﺴﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﺹﺎﺼﺘﻣﺇ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﻳ ﻥﺃ ﻪﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻡﺎﻌﻃ ﺩﻮﺟﻭ ﻥﺇ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻚﻴﻠﻋ ﻢﺴﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻦﻣ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺐﺴﻧ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺔﻳﻭﺎﺧ ﺓﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﻭﺃ ﻡﺎﻌﻃ ﻊﻣ

ﺎﻤﺋﺍﺩ ،ﻊﺑﺎﺘﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻥﻮﻔﻳﺮﭽﻠﻟ .ﻥﻮﻔﻳﺮﭽﻟﺍ ﺮﻴﺼﻋ ﻭﺃ ﻥﻮﻔﻳﺮﭽﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ .ﻢﺴﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺑﻮﺼﺨﻟﺍﻭ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍ ،ﻞﻤﺤﻟﺍ

!

ﺍﺬﻫ ﻥﺄﺑ ﻚﺒﻴﺒﻃ ﺪﻘﺘﻋﺇ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻲﻟﻭﺎﻨﺘﺗ ﻼﻓ ،ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺔﻌﺟﺎﻧ ﺔﻠﻴﺳﻭ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻚﻴﻠﻋ ،ﻞﻣﺎﺣ ﻲﻧﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻚﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﻱﺭﻭﺮﺿ ﺮﻣﻷﺍ ﺪﻌﺑ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﻊﻴﺑﺎﺳﺃ 8 ﺓﺪﻤﻟ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻊﻨﻤﻟ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻲﻌﺟﺍﺭ ،ﻞﻣﺎﺣ ﻚﻧﺄﺑ ﻦﻳﺪﻘﺘﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻟﺍ .ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﻺﻟ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ ﻑﺮﻌﻳ ﻻ .ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﻡﻷﺍ ﺐﻴﻠﺣ ﻰﻟﺇ ﻞﻘﺘﻨﻳ .ﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﺑﻮﺼﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﺮﺛﺆﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ (ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ 65 ﺮﻤﻌﺑ

) ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍ ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟﺍ

!

ﻕﻮﻓ ﺎﻣ ﺭﺎﺒﻜﻟﺍ ﻰﺿﺮﻤﻠﻟ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﺀﺎﻄﻋﺇ ﻝﻮــﺣ ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﺓﺮﺒﺧ ﺮﻓﻮﺘﺗ .ﺔﻨﺳ 65 ﺮﻤﻋ (ﺔﻨﺳ 18 ﺮﻤﻋ ﻥﻭﺩ) ﻦﻴﻘﻫﺍﺮﻤﻟﺍﻭ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ

!

ﺔﻴﻠﻛ ﻲﻋﺭﺍﺯ ﺔﻨﺳ 18 ﺮﻤﻋ ﻥﻭﺩ ﻦﻴﻘﻫﺍﺮﻣﻭ ﻝﺎﻔﻃﺃ ﻯﺪﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻰﺻﻮﻳ ﻻ .ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﺀﻻﺆﻫ ﻯﺪﻟ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺓﺮﺒﺧ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻻ ﻪﻧﻷ .ﺪﺒﻛ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﻉﺭﺯ ﻦﻴﻘﻫﺍﺮﻣﻭ ﻝﺎﻔﻃﺃ ﻯﺪﻟ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ

!

ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺺﺤﻔﻟ ﺙﺎﺤﺑﺃ ﻯﺮﺠﺗ ﻢﻟ .ﺓﺮﻄﺨﻟﺍ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻫ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ

!

ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺕﺎﻳﺮﻜﺴﻟ ﻞﻤﺤﺗ ﻡﺪﻋ ﻚﻳﺪﻟ ﺪﺟﻭ ﺍﺫﺇ .ﺯﻮﺘﻜﻟ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﺤﺗ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﺹﺍﺮﻗﺃ ﺮﻈﻧﺃ .ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﻚﻴﻠﻋ ،(ﺯﻮﺘﻜﻟ ،ﺯﻮﺘﻛﻻﺎﭼ ،ﺯﻮﻛﻮﻠﭼ) .«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» 6 ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ

ﺎﻀﻳﺃ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﻴﻔﻴﻛ (3 ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻮﻫ ﺎﻣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺭﺮﻘﻳ .

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺐﺠﻳ ﺐﺠﻳ .ﻪﻟﻭﺎﻨﺗ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﻰﺘﻣﻭ ﻪﻟﻭﺎﻨﺗ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺪﻟﺍ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ

ﺎﻘﺛﺍﻭ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺡﺎﻀﻴﺘﺳﻹﺍ ﻚﻴﻠﻋ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ.ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻥﺍﺩﺪﺤﻳ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃﻭ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ :ﻮﻫ ﺓﺩﺎﻋ ﻱﺩﺎﻴﺘﻋﻹﺍ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻎﻠﻣ 0.75 ﻮﻫ ﻱﺩﺎﻴﺘﻋﻹﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ :ﺐﻠﻗﻭ ﺔﻴﻠﻛ ﻉﺭﺯ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻦﻤﺿ ﻦﻳﺭﻮﭙﺳﻮﻠﻜﻴﺳ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ ،ﺀﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺡﺎﺒﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺬﺧﺆﻳ ،ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ ﻥﺎﻜﻣﻹﺍ ﺭﺪﻗ

ﺎﺒﻳﺮﻗ ﻰﻄﻌﻳ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ .ﻖﻴﻗﺩ ﺐﻠﺤﺘﺴﻣ .ﻉﺭﺰﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺪﻌﺑ ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻎﻠﻣ 1 ﻮﻫ ﻱﺩﺎﻴﺘﻋﻹﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ :ﺪﺒﻛ ﻉﺭﺯ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ .ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻛﺎﺗ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ ،ﺀﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺡﺎﺒﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺬﺧﺆﻳ ،ﻡﻮﻴﻟﺍ .ﻉﺭﺰﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺪﻌﺑ

ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻊﻴﺑﺎﺳﺃ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﻰﻄﻌﻳ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻦﻣ .ﻪﺑ ﻰﺻﻮﻤﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ :ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ .ﻂﻘﻓ ﻢﻔﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻝﻭﺎﻨﺘﻠﻟ ﺺﺼﺨﻣ .ﺹﺍﺮﻗﻷﺍ ﻖﺤﺳ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺀﺎﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺱﺄﻛ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ ﺎﻬﻠﻜﺸﺑ ﺹﺍﺮﻗﻷﺍ ﻊﻠﺑ ﺐﺠﻳ :ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻊﻨﻣ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻋﺎﻨﻤﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﻂﻴﺒﺜﺘﻟ ﺔﺟﺎﺣ ﻙﺎﻨﻫ ﺎﻤﻟﺎﻄﻟ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺮﻤﺘﺴﻳ .ﻉﻭﺭﺰﻤﻟﺍ ﻮﻀﻌﻟﺍ ﺾﻓﺭ 1986 ـ (ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ) ﺔﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﺓﺮﺸﻧ ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﺐﺴﺣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻕ

ﻮﺴﻳ ﺹﺍﺮﻗﺃ ﻎﻠﻣ 0.25 ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ :ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﺤﻳ ﺹﺮﻗ ﻞﻛ ﻎﻠﻣ 0.25 ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻴﭭﻳﺇ

Everolimus 0.25 mg

ﺹﺍﺮﻗﺃ ﻎﻠﻣ 0.5 ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ :ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﺤﻳ ﺹﺮﻗ ﻞﻛ ﻎﻠﻣ 0.5 ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻴﭭﻳﺇ

Everolimus 0.5 mg

ﺹﺍﺮﻗﺃ ﻎﻠﻣ 0.75 ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ :ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﺤﻳ ﺹﺮﻗ ﻞﻛ ﻎﻠﻣ 0.75 ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻴﭭﻳﺇ

Everolimus 0.75 mg

.«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» 6 ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ :ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺩﺍﻮﻤﻟﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻱﻮﺘﺤﺗ .ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﻚﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﺘﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ ﻦﻌﻤﺘﺑ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺃﺮﻗﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺰﺟﻮﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺍﺪﺑ ﻮﻟﻭ ﻰﺘﺣ ﻢﻫﺮﻀﻳ ﺪﻗ ﻮﻬﻓ .ﻦﻳﺮﺧﻶﻟ ﻪﻴﻄﻌﺗ ﻻ .ﻚﺿﺮﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻒﺻﻭ .ﻚﺿﺮﻤﻟ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻢﻬﺿﺮﻣ ﻥﺃ ﻚﻟ .ﺔﻨﺳ 18 ﺮﻤﻋ ﻥﻭﺩ ﻦﻴﻘﻫﺍﺮﻣﻭ ﻝﺎﻔﻃﻷ ﺺﺼﺨﻣ ﺮﻴﻏ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺽﺮﻏ ﻱﻷ (1 ﺪﺒﻛ ﻲﻋﺭﺍﺯ ﻯﺪﻟﻭ ﺐﻠﻗﻭ ﺔﻴﻠﻛ ﻲﻋﺭﺍﺯ ﻯﺪﻟ ﻮﻀﻋ ﺾﻓﺭ ﻊﻨﻤﻟ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﻦﻳﺭﻮﭙﺳﻮﻠﻜﻴﺳ ﺔﻛﺭﺎﺸﻤﺑ ﺐﻠﻗﻭ ﺔﻴﻠﻛ ﻲﻋﺭﺍﺯ ﻯﺪﻟ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺐﺠﻳ .ﺭﺎﺒﻛ ﺔﻛﺭﺎﺸﻤﺑ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺐﺠﻳﻭ ﺕﺍﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳﻮﻜﻴﺗﺭﻮﻛﻭ ﻖﻴﻗﺩ ﺐﻠﺤﺘﺴﻣ ﻦﻤﺿ .ﺪﺒﻛ ﻲﻋﺭﺍﺯ ﻯﺪﻟ ﺕﺍﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳﻮﻜﻴﺗﺭﻮﻛﻭ ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻛﺎﺗ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﺕﺎﻄﺒﺜﻣ ﺓﺎﻤﺴﻤﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﺔﻠﻴﺼﻔﻟ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻲﻤﺘﻨﻳ :ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﻔﻟﺍ

Immunosuppressants

) ﻲﻋﺎﻨﻤﻟﺍ ﻚﻟ ﻒﺻﻭ ﺍﺫﺎﻤﻟ ﻭﺃ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻞﻤﻋ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻱﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﻚﺒﻴﺒﻃ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ (2 :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

X

ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻜﻟ ﻭﺃ ،ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻴﭭﻳﺇ ـﻟ (ﻲﺟﺮﻴﻟﺃ)

ﺎﺳﺎﺴﺣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» 6 ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺎﻬﻳﻮﺘﺤﻳ ﻲﺘﻟﺍ .ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻴﺳ ـﻟ (ﻲﺟﺮﻴﻟﺃ)

ﺎﺳﺎﺴﺣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺮﻳﺬﺤﺗ :ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﺣﺇ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ

!

ﻢﺴﺠﻟﺍ ﺓﺭﺪﻗ ﻦﻣ ﻒﻌﻀﺗ ،ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻞﺜﻣ ،ﻲﻋﺎﻨﻤﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﻂﺒﺜﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ .ﺕﺎﺛﻮﻠﺘﻟﺍ ﺔﺑﺭﺎﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻧﻮﺨﺳ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻉﺭﺯ ﺰﻛﺮﻣ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺈﺑ ﻰﺻﻮﻳ

ﺭﻮﻌﺸﻟﺍ ﻭﺃ ﻝﺎﻌﺳ ﻞﺜﻣ ﺽﺍﺮﻋﺄﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺪﻴﺟ ﺮﻴﻏ ﻡﺎﻋ ﺭﻮﻌﺷ ﻭﺃ .ﻡﺎﻳﺃ ﺓﺪﻌﻟ ﺮﻤﺘﺴﺗ ﻭﺃ ﺓﺮﻴﻄﺧ ﻥﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﻮﺒﺘﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﺔﻗﺮﺤﺑ ﻞﻛﺎﺸﻣ ،ﻙﺎﺒﺗﺭﺈﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ

ﺍﺭﻮﻓ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻉﺭﺯ ﺰﻛﺮﻣ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺮﺸﺘﺳﺇ

ﻦﻜﻤﻳ ﻚﻠﺗ ﻥﻷ ،ﺕﺎﺑﻮﻧ ﻭﺃ ﺔﻳﺅﺮﻟﺍ ﺔﻣﻼﺳ ﻡﺪﻋ ،ﻉﺍﺪﺻ ،ﺓﺮﻛﺍﺬﻟﺍ ﻥﺍﺪﻘﻓ ،ﻖﻄﻨﻟﺍ ﻲﻓ

progressive multiple

ﻰﻤﺴﺗ ﺓﺮﻴﻄﺧ ﺎﻬﻨﻜﻟ ﺓﺭﺩﺎﻧ ﺔﻟﺎﺤﻟ ﺽﺍﺮﻋﺃ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ

.(PML)

leukoencephalopathy

ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺀﺍﺮﺟ ﺡﺮﺟ ﻚﻳﺪﻟ ﻝﺍﺯ ﺎﻣ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ،ﺓﺮﻴﺒﻛ ﺔﻴﺣﺍﺮﺟ ﺔﻴﻠﻤﻋ

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺕﺰﺘﺟﺇ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺙﻭﺪﺣ ﺓﺭﻮﻄﺧ ﻦﻣ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﺪﻳﺰﻳ ﺪﻗ ،ﺪﻌﺑ ﻰﻔﺸﻳ ﻢﻟ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﺔﻴﺣﺍﺮﺟ .ﺡﺮﺠﻟﺍ ﺀﺎﻔﺷ ﻲﻓ ﻡﺍﺭﻭﺃ ﺭﻮﻄﺗ ﺓﺭﻮﻄﺧ ﻦﻣ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻞﺜﻣ ﺔﻋﺎﻨﻤﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﻟ ﺔﻄﺒﺜﻤﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻊﻓﺮﺗ ﻦﻣ ﺪﺤﻟﺍ ﻚﻴﻠﻋ ،ﺍﺬﻟ .ﻱﻭﺎﻔﻤﻴﻠﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺪﻠﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﻴﻧﺎﻃﺮﺳ ﻦﻫﺪﻟﺍﻭ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺲﺑﻼﻣ ﺀﺍﺪﺗﺭﺇ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ

ﺔﻌﺷﻷﻭ ﺲﻤﺸﻟﺍ ﺀﻮﻀﻟ ﻚﺿﺮﻌﺗ .ﻊﻔﺗﺮﻣ ﺔﻳﺎﻗﻭ ﻞﻣﺎﻋ ﺕﺍﺫ ﺲﻤﺸﻟﺍ ﺕﺎﻴﻗﺍﻮﻟ ﺭﺮﻜﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﻳﺪﻟ ﺮﻜﺴﻟﺍﻭ ﻡﻮﺤﺸﻟﺍ ﺔﻴﻤﻛ ،ﻱﻮﻠﻜﻟﺍ ﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺐﻗﺍﺮﻳ .ﻝﻮﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻨﻴﺗﻭﺮﭙﻟﺍ ﺔﻴﻤﻛ ﻚﻟﺬﻛﻭ ،ﻡﺪﻟﺍ ﻪﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻱﺬﻟﺍ ﺽﺮﻣ ﻦﻣ ﻲﺿﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺖﻴﻧﺎﻋ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺪﺒﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺪﺟﻭ ﺔﻣﺀﻼﻣ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺮﻣﻷﺍ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻎﻠﺑ ﺀﺎﺟﺮﻟﺍ ﺪﺒﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﻳ ﻥﺃ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ـﻟ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻠﻟ ﻲﻓ ﺕﺎﺑﻮﻌﺻ ،ﻝﺎﻌﺳ :ﻞﺜﻣ) ﻲﺴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺽﺍﺮﻋﺄﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺖﻨﻛ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﻒﻴﻛﻭ ﻞﻫ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺭﺮﻘﻳ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻎﻠﺑ ﺀﺎﺟﺮﻟﺍ ،(ﺮﻴﻔﺻﻭ ﺲﻔﻨﺘﻟﺍ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻲﻘﻠﺗ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﺘﻳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ ﻭﺃ/ﻭ ،ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻠﺻﺍﻮﻣ .ﺔﻟﺎﺤﻟﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﻞﻴﻠﻘﺗ ﻰﻟﺇ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻑﺎﻄﻨﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﺇ ﻦﻣ ﻞﻠﻘﻳ ﻥﺃ ﻥﺎﻜﻴﺗﺮﻴﺳ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ

ﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ .ﺲﻜﻌﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺓﺩﺎﻋ .ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﺏﺎﺠﻧﺇ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﺗﺭﺪﻗ .ﻢﻬﺑ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﺏﺎﺠﻧﺇ ﻲﻓ ﻦﻴﺒﻏﺍﺮﻟﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ،

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺖﻟﻭﺎﻨﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ،ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ

!

ﺺﺧﻷﺎﺑ .ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﺣﺇ ﺔﻴﺋﺍﺬﻏ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇﻭ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ :ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו“משתה (םירישכת) דבלב אפור םשרמ יפ-לע תקוושמ הפורתה תוילבט ג“מ 0.25 ןקיטרס :הליכמ הילבט לכ ג“מ 0.25 סומילורבא

Everolimus 0.25 mg

תוילבט ג“מ 0.5 ןקיטרס :הליכמ הילבט לכ ג“מ 0.5 סומילורבא

Everolimus 0.5 mg

תוילבט ג“מ 0.75 ןקיטרס :הליכמ הילבט לכ ג“מ 0.75 סומילורבא

Everolimus 0.75 mg

.“ףסונ עדימ” 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז .חקורה לא וא אפורה לא איה .םירחאל התוא ריבעהל ןיא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע .18 ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת ?הפורתה תדעוימ המל

.1

דבכ ילתשומבו בלו הילכ ילתשומב לתש תייחד תעינמל שמשמ ןקיטרס ןירופסולקיצ םע בולישב ןקיטרס לוטיל שי בלו הילכ ילתשומב .םירגובמ ןקיטרס לוטיל שי דבכ ילתשומבו םידיאורטסוקיטרוקו היסלומאורקימב .םידיאורטסוקיטרוקו סומילורקט םע בולישב יאכדמ תארקנה תופורת תצובקל ךייתשמ ןקיטרס :תיטיופרת הצובק

(Immunosuppressants)

ןוסיחה תכרעמ עודמ וא ןקיטרס לש הלועפה ןפוא יבגל ןהשלכ תולאש ךל שי םא .ךלש אפורל הנפ ,ךרובע המשרנ וז הפורת הפורתב שומיש ינפל

.2

:הפורתב שמתשהל ןיא

X

םיביכרמהמ דחא לכל וא ,סומילורבאל (יגרלא) שיגר התא םא .“ףסונ עדימ” 6 ףיעס האר .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה .סומילוריסל (יגרלא) שיגר התא םא :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ןקיטרסב שומישה ינפל

!

תותיחפמ ,ןקיטרס ומכ ,ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמ רשא תופורת

.םימוהיזב םחלהל ףוגה תלוכי תא השגרה וא םוח ךל שי םא תולתשהה זכרמב וא אפורב ץעוויהל ץלמומ הבירצ תשוחת וא לועישכ םימוטפמיסב שח התאש וא הבוט אל תיללכ .םימי רפסמ ךרואל םיכשמנ וא םירומח םניהש ןתש ןתמ ןמזב תשוחת הווח התא םא תולתשהה זכרמב וא אפורב ידיימ ןפואב ץעוויה וא הניקת אל היאר ,שאר באכ ,ןורכז ןדבוא ,רובידב תויעב ,לובלב רומח ךא רידנ בצמ לש םימוטפמיס תויהל םילוכי ולא ןכש ,םיפקתה

(PML) progressive multiple leukoencephalopathy

ארקנה םילחה םרטש עצפ ךל שי ןיידע םא וא ,לודג חותינ הנורחאל תרבע תמלחהב תויעבל ןוכיסה תא לידגהל לולע ןקיטרס ,חותינ תובקעב .עצפה ןוכיסה תא תולעמ ןקיטרסכ ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמה תופורת

.תיטפמילה תכרעמבו רועב דחוימב ,םיינטרס םילודיג תוחתפתהל דוגיב ידי-לע

תנירקו שמש רואל ךתפישח תא ליבגהל ךילע ,ןכל .תופיכתב הובג הנגה םדקמ ילעב הנירק יננסמ תחירמו םיאתמ ,םדב ךלש רכוסהו םינמושה תומכ ,הילכה דוקפת תא רטני אפורה

.ןתשב םינובלחה תומכ תא םג ומכ התייה היושעש הלחממ רבעב תלבס םא וא דבכ תויעב ךל שי

ןונימ תמאתה שרדתו ןכתיי .אפורה תא עדי אנא דבכה לע עיפשהל .אפורה ידי-לע ןקיטרס לש ,לועיש :ןוגכ) המישנה תכרעמב םירושקה םימוטפמיסב שח התא

םאה טילחי אפורה .אפורה תא עדי אנא ,(םיפוצפצו המישנ יישק לוטיל ךילע םאה וא/ו ,ןקיטרסב לופיטה תא ךישמהל ךילע דציכו .בצמב לופיטל תורחא תופורת תלוכיה תא ךכיפלו ,םירבגב ערזה תריצי תא תיחפהל יושע ןקיטרס

םילפוטמ לע .הכיפה ללכ ךרדב הניה העפשהה .םלועל םידלי איבהל לופיטל עגונב אפורה םע ןודל םלועל םידלי איבהל םינינועמה םירבג .םהלש ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

!

.חקורל וא אפורל ךכ לע רפס הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת :חקול התא םא דחוימב ןירופסולקיצל טרפ ,ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמה תופורת

.םידיאורטסוקיטרוק וא סומילורקט ,היסלומאורקימב ןיצימורתירא ,ןיצימורטירלק ,ןיטובאפיר ,ןיציפמאפירכ תוקיטויביטנא .ןיצימורטילט וא ,ריבאניפלנ ,ןיפאריבנ ,זנריואפא ,ריבאנוטירכ תוילאריו יטנא תופורת

םוהיזב לופיטל תושמשמה ,ריבאנרפמא ,ריבאנידניא ,לוזאנוקולפ ,לוזאנוקירוו ןוגכ ,םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל תופורת .לוזאנוקארטיא ,לוזאנוקוטק וא לאטיברבונפ ,ןיאוטינפכ היספליפאב לופיטל תושמשמה תופורת .ןיפזמברק ,לימפרו ןוגכ בל תויעב וא םד ץחל רתיב לופיטל תושמשמה תופורת

.םזאיטליד וא ןיפידראקינ .בלה בצק תוסיול תשמשמה הפורת ,ןוראדנורד

,ןיטטסברוטא ןוגכ םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל תושמשמה תופורת

.םיטרביפ וא ןיטטסברפ העגרהל תושמשמ וא ,םיפירח םיסוכריפב לופיטל תושמשמה תופורת .םלוזאדימ ןוגכ ,םירחא םייאופר םיכילה וא חותינ ךלהמבו ינפל הערפה ,הילגמורקאב לופיטל תשמשמה הפורת ,דיטוארטקוא

.הדימעה ליגב היסולכואב ללכ ךרדב העיפומה הרידנ תילנומרוה .םיניקת אל םיאת תלידג בוכיעל תשמשמה הפורת ,ביניטאמיא

יחמצ רוקממ הפורת -

(St. John’s wort)

םוטארופרפ םוקירפיה .ןואכידב לופיטל תשמשמה .ותלבק םרט אפורל הנפ ,ןוסיח לבקל ךילעו הדימב ןוזמו ןקיטרסב שומיש

!

הרטמב .ףוגב ןקיטרס לש הגיפסה לע עיפשהל היושע ןוזמ תוחכונ ןפואב ןקיטרס לוטיל ךילע ףוגב ןקיטרס לש תועובק תומר לע רומשל דחי ןקיטרס לוטיל ןיא .הקיר הביק לע דימת וא ןוזמ םע דימת ,יבקע תוליעפ לע העפשה תוילוכשאל .תוילוכשא ץימ וא תוילוכשא םע .ףוגב ןקיטרס תוירופו הקנה ,ןוירה

!

הזש בשוח ךלש אפורה ןכ םא אלא ןקיטרס ילטת לא ,ןוירהב ךנה םא תעינמ יעצמאב שמתשהל ךיילע ,ןוירהל סנכהל הלוכי ךנה םא .ץוחנ םיפסונ תועובש 8 ךשמב ןכו ןקיטרס םע לופיטה ךלהמב ליעי ןוירה וא אפורל ינפ ,ןוירהב ךנהש תבשוח תא םא .לופיטה תקספה רחאל .ןקיטרס תליטנ ינפל תוצעייתהל חקורל רבוע ןקיטרס םאה עודי אל .ןקיטרסב לופיטה ךלהמב קינהל ןיא .םאה בלחל .םירבגב תוירופ לע העפשה ןכתית ןקיטרסל (הלעמו 65 ליג) תרגובמ הייסולכוא

!

.םינש 65 ליג לעמ םירגובמ םילוחל ןקיטרס ןתמ םע לבגומ ןויסינ שי (18 ליגל תחתמ) םירגבתמו םידלי

!

תחתמ הילכ ילתשומ םירגבתמו םידליב שומישל תצלמומ הניא וז הפורת .ולא םילפוטמב ןקיטרסב לופיטב ןויסינ קיפסמ ןיאו רחאמ 18 ליגל .דבכ ילתשומ םירגבתמו םידליב ןקיטרסב שמתשהל ןיא תונוכמב שומישו הגיהנ

!

שומישו הגיהנ לע ןקיטרס תעפשה תקידבל םירקחמ ועצוב אל .תונכוסמ תונוכמב הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

!

םירכוסל תוליבס-יא ךל שיו הדימב .זוטקל תוליכמ ןקיטרס תוילבט םרט אפורה םע ץעייתהל ךילע ,(זוטקל ,זוטקלג ,זוקולג) םימיוסמ .“ףסונ עדימ” 6 ףיעס םג האר .ןקיטרס תליטנ ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

הנמה יהמ טילחי אפורה .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת בוקעל שי .הלטנל ךילע יתמו לוטיל ךילעש ןקיטרס לש תקיודמה .חקורה וא אפורה תוארוה רחא .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב ג“מ 0.75 וניה לבוקמה יללכה ןונימה :בלו הילכ תולתשהב ןירופסולקיצ םע דחי ,ברעבו רקובב חקלנה ,םויב םיימעפ ןקיטרס לככ ךומס ןתנית ןקיטרס לש הנושארה הנמה .היסלומאורקימב .הלתשהה רחאל רשפאה םיימעפ ןקיטרס ג“מ 1 וניה לבוקמה יללכה ןונימה :דבכ תולתשהב הנושארה הנמה .סומילורקט םע דחי ,ברעבו רקובב חקלנה ,םויב .הלתשהה רחאל בוריקב תועובש העברא ןתנית ןקיטרס לש .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא :שומישה ןפוא .דבלב הפה ךרד הליטנל דעוימ תא שותכל ןיא .םימ סוכ םע ןתומלשב תוילבטה תא עולבל שי .תוילבטה :לופיטה ךשמ תנמ לע ןוסיחה תכרעמ תא אכדל ךרוצ שי דוע לכ ךשמי לופיטה .לתשומה רביאה תייחד תא עונמל :בקעמו תוקידב םדב ןקיטרסה תמרב תולתכ לטונ ךנהש הנמה תא םיאתי אפורה .לופיטל ךתבוגתבו תומר תא דודמל תנמ לע תורידס םד תוקידב עצבי ךלש אפורה .ךמדב ןירופסולקיצו סומילורבא תומכו םדב רכוסו םינמוש תומר ,יתיילכ דוקפת קודבי םג אפורה .ןתשב םינובלח אפורל תונפל ךילע שרדנהמ רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא .ידיימ ןפואב ,הפורתה ןמ רחא םדא וא דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא דימ הנמ לוטיל שי ,בוצקה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא .ץועיי תלבקל אפורל הנפ .הנמזב האבה הנמה תא לוטילו ,תרכזנשכ .החכשנש הנמה לע תוצפל הרטמב הלופכ הנמ לוטיל ןיא .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה היילעל םורגל לולע רבדה ןקיטרס תליטנ תא קיספמ התא םא ןקיטרס תליטנ תא קיספהל ןיא ,ןכל .לתשומה רביאה תייחדל יוכיסב .אפורהמ היחנה אלל לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא יאוול תועפות

.4

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןקיטרסב שומישה ,הפורת לכב ומכ אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת ןתינ דימת אל ,תורחא תופורת םע בולישב ןקיטרס לטונ התאו רחאמ .ןקיטרסל יאוולה תועפות תא רישי ןפואב ךיישל :ידיימ יאופר לופיט תושרוד תואבה יאוולה תועפות םימוהיז תואיר תקלד תויגרלא תובוגת םע ,תומודא תודוקנכ עיפוהל תולוכיה תוירוע תת תולבחו םוח וא רועה לש הבהצה ,לובלב ,תרבסומ יתלב תופייע אלל וא

thrombotic microangiopathy,)

ןתש תקופתב הדירי ,םייניעה

.

(haemolytic uraemic syndrome

םירקמב אפורל דימ חוודלו ןקיטרס לוטיל קיספהל שי :םיאבה ןוגכ םירמחומ וא םיכשמתמה המישנ/האירב םירושקה םימוטפמיס

.םיפוצפצ וא המישנ יישק ,לועיש ,תורומרמצ ,ןטבב וא הזחב באכ ,הבוט אל תיללכ השגרה ,םוח

.ןתש ןתמב הבירצ תשוחת .ןורגה וא ןושלה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה

.העילבב ישוק .הרורב הביס אלל םומיד וא (תינטנופס) תינומצע הלבח

.החירפ

.חותינה רוזאמ השרפה וא תוחיפנ ,ליגר יתלב םוח ,באכ

:תוללוכ וחוודש תופסונ יאוול תועפות לפוטממ רתוי לע עיפשהל תויושע) דואמ תוחיכש יאוול תועפות :(םילפוטמ 10 לכב 1 המישנה יכרדב םוהיז ;(םייתיירטפו םייקדייח ,םייפיגנ םימוהיז) םימוהיז המישנה יכרדב םוהיז ;(הינומואינפ) תואיר תקלד ןוגכ ,תונותחתה הימנא ;ןתשה יכרדב םוהיז ;תוננטצהו עולה לש תקלד ןוגכ תונוילעה םינמוש לש תוהובג תומר ;(םימודא םד יאת לש הריפסב הדירי) יאת לש תוכומנ תומר ;םדב (םידירצילגירטו לורטסלוכ ,םידיפיל) םדב תויסט לש תומרב הדירי ;םוהיזל ןוכיסה תא תולעמה םינבל םד קשב םילזונ תורבטצה ;םיירוע תת הלבח וא/ו םומידל םורגל הלוכיה םדה תביאש תלוכי תא תיחפהל הלולע םירומח םירקמב רשא ,בלה םירקמב רשא ,הזחה תיב ללחבו תואירב םילזונ תורבטצה ;בלה לש ההובג המר) תרכוס לש העפוה ;המישנ רצוקל םורגל הלולע םירומח תומדרה יישק ;הדרח ;םדב ןגלשא לש תוכומנ תומר ;(םדב רכוס לש דירו תמיסח) םידירו תקקפ ;הובג םד ץחל ;שאר באכ ;(הינמוסניא) ;האקה ;הליחב ;לושלש ;המישנ רצוק ;לועיש ;(םד שירק ידי-לע ישאר אל המלחה ;תומקרב םילזונ תורבטצה ;םוח ;יללכ באכ ;ןטב באכ .םיעצפ לש הניקת םילפוטמ 10 -ל 1 ןיב לע עיפשהל תויושע) תוחיכש יאוול תועפות :(םילפוטמ 100 לכב ;רוע ןטרס ;םיריפשו םיינטרס םילודיג ;םיעצפ םוהיז ;םד תלערה םע םדב םימודא םד יאתו תויסט לש תוכומנ תומר םע יתיילכ קזנ ;הנקא ;ןורגב וא הפב באכ ;םימודא םד יאת סרה ;החירפ אלל וא לתשה ןדבואל םורגל םילוכיש הילכה לש םדה ילכב םד ישירק תורצוויה ;הילכה תלתשה ירחא םינושארה םימיה 30 לש ןמזה קרפב רקיעב ;םדב םימודא םד יאתו תויסט לש הכומנ המר ;םדה תשירקב הערפה םימוטפמיסה) םדה יאת רפסמב הדירי ;ףאהמ םימומיד ;ריהמ קפוד תוליכמה תוטסיצ ;(םיפוכת םימוהיזו תולבח ,השלוח לולכל םייושע ןוגכ תופסונ תויגרלא תובוגתו (הירקיטרוא) תדפרס ;יטפמיל לזונ ;בלבלב תקלד ;החירפ ,(המדאויגנא) ןורגה וא םינפה לש תוחפנתה תוערפה ;ןתשב ןובלח ;םירירש יבאכ ;םיקרפמ יבאכ ;הפב םיביכ תוניקת אל תואצות ;חותינה רוזאב (הינרה) עקב ;תונוא-ןיא ;תויתילכ תסו תקספה ללוכ) ישדוחה תסוה רוזחמב תוערפה ;דבכ תוקידב לש .(דבכ םומיד םע רוזחמ וא 10 -ל 1 ןיב לע עיפשהל תויושע) תוחיכש אל יאוול תועפות :(םילפוטמ 1,000 לכב םילפוטמ תוכומנ תומר ;(המופמיל) תיטפמילה המקרה לש ינטרס לודיג תוטסיצ ;תבהצ ;דבכה לש תקלד ;תואיר תקלד ;ןורטסוטסט לש .הלחשב :תורחא יאוול תועפות תוחיכשה ךא םישנא לש ןטק רפסמב וערא תורחא יאוול תועפות :העודי הניא ןהלש תקיודמה לולכל םילוכי םימוטפמיסה) תואירב ןובלח לש הניקת אל תורבטצה ,תוחיפנ ;םד ילכב תקלד ;(המישנ יישקו תופייע ,ךשמתמ שבי לועיש ףוגה יקלח לש תלבגומ תויתעונת ,באכ ,ץחל תשוחת וא תודבכ תשוחת אל תורבטצהל ירשפא ןמיס הניהו ,ףוגב םוקמ לכב שחרתהל הלולע) ,הפמילה תכרעמב המיסח לשב תוכרה תומקרב םילזונ לש הניקת םע הרומח החירפ ;(המדאפמיל ,תיטפמיל תקצבכ םג עודיה בצמ .רועב תוחיפנ יאוולה תועפותל עגונב תולאש ךל שי וב הרקמ לכב אפורל הנפ .הלעמ תועיפומה תוגירח תואצות ומכ ,ןהל עדומ ךניאש יאוול תועפות הנכתית ,ףסונב ךלש אפורה ןכל .הילכ ידוקפת לש תוקידב ללוכ ,הדבעמ תוקידב לש .ןקיטרסב לופיטה ךלהמב םייוניש רטנל ידכ םד תוקידב ךל ךורעי וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ .אפורה םע לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ףדב אצמנש “יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד” רושיקה ספוטל הנפמה

(www.health.gov.il)

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה :רושיקל הסינכ י“ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה

https://sideeffects.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

.הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא עיפומה

(exp. date)

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע .שדוח .תוחלו רוא ינפמ ןגהל שי .

30°C

לעמ ןסחאל ןיא

.תירוקמה הזיראב ןסחאל שי

ינמיס הילע שי םא וא המוגפ הזיראה םא הפורתב שמתשהל ןיא

.הלבח ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose

anhydrous;

Crospovidone;

Hypromellose;

Lactose monohydrate; Magnesium stearate; Butylated

hydroxytoluene.

.זוטקל ליכמ רישכתה הניה ג“מ 0.25 ןקיטרס לש הילבטב זוטקל לש תרעושמה תומכה .ג“מ 53 הניה ג“מ 0.5 ןקיטרס לש הילבטב זוטקל לש תרעושמה תומכה .ג“מ 79 הניה ג“מ 0.75 ןקיטרס לש הילבטב זוטקל לש תרעושמה תומכה .ג“מ 118 :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .תוילבט תרוצב קוושמ ןקיטרס דע תונבל ןניה ג“מ 0.75 -ו ג“מ 0.5 ,ג“מ 0.25 ןקיטרס תוילבט .םיעפושמ םיילוש םע תוחוטש ,תולוגע ,תובוהצ :תוילבטה יבג לע העבטה

“C”

ינשה דצבו

“NVR”

דחא דצב :ג“מ 0.25 ןקיטרס

“CH”

ינשה דצבו

“NVR”

דחא דצב :ג“מ 0.5 ןקיטרס

“CL”

ינשה דצבו

“NVR”

דחא דצב :ג“מ 0.75 ןקיטרס לדוגב קוושמ ג“מ 0.75 -ו ג“מ 0.5 ,ג“מ 0.25 ןקיטרס רישכתה .תוילבט 60 לש הזירא ,7126 .ד.ת ,מ“עב לארשי סיטרבונ :ותבותכו םושירה לעב .ביבא לת ץיווש ,ןייטש ,י‘ג ייא ןייטש המראפ סיטרבונ :ותבותכו ןרציה םש .ץיווש ,לזב ,י‘ג ייא המראפ סיטרבונ :רובע דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ירפסמ :תואירבה 132 60 31066 :תוילבט ג“מ 0.25 ןקיטרס

132 58 31064

:תוילבט ג“מ 0.5 ןקיטרס 132 59 31065 :תוילבט ג“מ 0.75 ןקיטרס ןכדועו 2017 ראוני :ךיראתב תואירבה דרשמ י“ע רשואו קדבנ הז ןולע .2020 ראוני :ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

Certican - SH CER APL 24Jan2020 - p3

SH CER APL 24Jan2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה