סרוקואל 100 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
QUETIAPINE AS FUMARATE
זמין מ:
ASTRA ZENECA (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
N05AH04
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
QUETIAPINE AS FUMARATE 100 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ASTRA ZENECA UK LIMITED
קבוצה תרפויטית:
QUETIAPINE
איזור תרפויטי:
QUETIAPINE
סממני תרפויטית:
Indicated for the treatment of schizophrenia. Treatment of manic episodes associated with bipolar disorder. Treatment of major depressive episodes in bipolar disorders.
leaflet_short:
א. הטיפול בתרופה יינתן : 1. למבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה;2. למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת; 3. בהפרעה ביפולרית כקו טיפולי שני. ב. התחלת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, לפי העניין. ג. לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי תרופות או יותר ממשפחת התרופות האנטיפסיכוטיות האטיפיות.
מספר אישור:
109 40 29314 00
תאריך אישור:
2013-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

לאוקור

ג"מ

לאוקורס

ג"מ

לאוקורס

ג"מ

לאוקורס

ג"מ

תוילבט

תוילבט

תוילבט

תוילבט

בכרה

:הליכמ הילבט לכ

Quetiapine 25 mg

Quetiapine 100 mg

Quetiapine 200 mg

Quetiapine 300 mg

(as fumarate)

(as fumarate)

(as fumarate)

(as fumarate)

םיליעפ יתלב םיביכרמ

ףיעס האר אנא

ףסונ עדימ

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ןולעה תא רומש

.תינשב ותוא ךרטצת ילוא

א .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי ם

םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת המוד םתלחמ יכ ךל הארנ

הנפ אנא ,ןאכ תרכזומ הניאש יאוול תעפותב שח ךנה םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .דימ ךלש אפורל

הפורתה

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא

.היצנמדמ םילבוסה םישישקל תדעוימ הניא הפורתה

יהמ לאוקורס

תדעוימ המלו

ארקנה תופורת תצובקל תכייש לאוקורס

תופורת יטוכיספ יטנא תו

לופיטל תדעוימ

רפסמל תולחמ

ב לופיטל םירבדב שוחל וא עומשל לוכי ךנה הב הלחמ :הינרפוזיכס

םירבדב ןימאהל ,םימייק םניאש שוחת וא ,םייתימא םניאש

.ןואכיד וא חתמ ,המשא ,לובליב ,הדרח ,הליגר אל תונדשח

תוירלופיב תוערפהל םירושקה הינמ יבצמב לופיטל ,רעסנ ,זילע ,שגרנ דואמ שוחת וב בצמ : בהלנ

כב הדירי וא ,הדימה לע רתי ליעפ

טופישה רש

תונפקות

ב לופיטל תויראלופיב תוערפהל םירושקה ןואכיד יבצמ וא ןמזה לכ בוצע שוחל לוכי ךנה וב בצמ : ,ןואכידב ךנהש אצמתש שוחל וא ןובאתה ןדבוא ,היגרנא רסוח ,המשא תושגר סוח

.ןושיל תלוכי

קורסב ךלופיט ךישמהל לוכי אפורה

.רתוי בוט שיגרמ התא םא םג לא

הפורתב שומיש ינפל

שמתשהל ןיא

םא רישכתב

םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

בוגתמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

וא וז הפורתל תיגרל היביכרממ דחאל

ףיעס האר אנא)

ףסונ עדימל

לאוקורס לוטיל ןיא תואבה תופורתה תא לטונ ךנה םא

ןוגכ ,תוזאטורפ יבכעמ ריואניפלנ

ינוסיחה לשכה תנומסתב לופיטל

םוהיז

סדייא

,(םייתירטפ םימוהיזל) לוזנקוטק ומכ םילוזאה תחפשממ תופורת

תופורת תויטויביטנא

ב לופיט ) םוהיז ירא

יצימורטירלק וא ןיצימור

ןודוזפנ

(ןואכידל)

רהזא קורסב שומישל תועגונה תודחוימ תו לאו

:םא אפורה תא עדיל שי ,הפורתה תליטנ ינפל

רתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפו

וא התא ינבמ והשימ

:ןוגכ ,בלב תויעבמ רבעב לבס וא לבוס ךתחפשמ ,בלה בצקב תויעב ריהמ בל בצק

דואמ

לש אצממ וא

תופורת לטונ ךנה םא וא ,ג.ק.א תקידבב ךראומ .בלה בצק לע תועיפשמה

ךל שי ךומנ םד ץחל

ויעב ךל שי ב ת דבכ

םעפ יא ךל היה סוכרפ

םי

הכומנ םינבל םד יאת תריפסמ רבעב תלבס

(תופורת תליטנמ האצותכ םרגנ אל וא םרגנש)

רקיעב ןיחומ ץבשמ רבעב תלבס שישק ךנה םא

אפורהו ןכתי ,הזכ הרקמב .תרכוסב תולחל ןוכיס תצובקב ךנה םא וא תרכוסמ לבוס ךנה םא ךמדב רכוסה תומר תא קודבי קורסב לפוטמ התאש ןמזב

.לא

םע שישק ךנה םא לאוקורס לוטיל ןיא

ןויטיש

נמד

תא ריבגהל הלולע לאוקורסש ןוויכ ,הי םע םישישק לצא תוומל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע םימייוסמ םירקמב וא ,ץבשל ןוכיסה נמד

.הי

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא לאוקורס

.םינש

םא ב וא ךל תמירגב תוברועמ ויה לאוקורס ןוגכ תופורתש ןוויכ ,םד ישירק היה ךתחפשמ ן .םד תשירק

םילפוטמ רפסמ חווד ו (בלה רירש תושלחה) בלה רירש תלחמ לע לע אל. בלה רירש תקלד .ולא תויעבל רשק שי לאוקורסב לופיטל םא עודי

ךל היה וא ךל שי

הלילה תניש תעב תורצק המישנ תוקספה לש בצמ

המישנ םוד ארקנ)

(היאנפא

ךל היה וא ךל שי

ןתשה תיחופלש תא ירמגל ןקורל תלוכי רסוח לש בצמ

(ןתש תריצא)

לע םיתיעל םימרגנה םיבצמ ולא .יניע ךותה ץחלב הילע וא יעמ תמיסח ,תלדגומ הטטסורפ

) תופורת ידי

(תויגרנלוכיטנא תוארקנ

הרטמב דקפתמ בצע את וב ןפואה לע תועיפשמה

.והשלכ יאופר בצמב לפטל

:ב שח ךנה םא ידימ ןפואב אפורה תא עדי

שיק ,םוח לש בוליש

םירירש ןו

ףירח תארקנה העפות וז) הרכהב הדירי וא העזה ,

“neuroleptic malignant syndrome”

.ףוחד יאופר לופיטל שרדיתו ןכתי

םינפב רקיעב ,תוינוצר יתלב תועונת ןושלבו

ךנה םא ,תרוחרחס לש ןוכיס תולעהל לוכיש רבד ,תוינונשי שח העיצפ תירקמ

(הליפנ)

לצא .םישישק םישנא

ףקתה ןויפכ

תכשמתמו הכורא הפקיז

תבאוכו

ורג באכ ,תעפש לש םינמיס ,םוח

וא לכ לש האצות תויהל לוכי רבדהש ןוויכ ,תרחא תקלד ש רבד ,תונבל םד תוירודכ תריפסב דואמ הכומנ המר

ספה שורדיו ןכת לאוקורסב לופיט תק לופיט ןתמ וא/ו

אלש תוריצע וא ,ךשמתמ ןטב באכ םע תוריצע הביגה

ליבוהל לוכי רבדה ,יתפורת לופיט

רומח בצמל .יעמה תמיסח לש רתוי

ואכיד לש הרמחהו תוינדבוא תובשחמ

אל רתויב םיהובגה ןוכיסה ימרוגכ םיעודי תופסונ תורומח תוירטאיכיספ תוערפהו ןואכיד .תונדבו דע ןמז חקולש ןוויכ ,לאוקורס םע לופיטה תליחתב שחרתהל הלוכי תוינדבוא תובשחמב הילע הפורתהש

ובשכ ,לועפל הליחתמ

םי

.ךכמ רתוי םיתיעל תורקל הלוכי תוינדבוא תובשחמב הילע .ימואתפ ןפואב קספומ לאוקורסב לופיטה םא רחא ובקעי םהיתוחפשמ ינבו םילפוטמה יכ ץלמומ

תובשחמ לש העפוה וא/ו ,הדרחה וא ןואכידה תרבגה :ןוגכ תוגהנתהבו חורה בצמב םייוני ןונימה רשאכ וא לופיטה תליחתב דחוימב ,הנישב תוערפה וא תונפקות ,החונמ רסוח ,תוינדבוא .אפורל תידימ תונפל שי ,הלא ןוגכ םייוניש ולחו הדימב .הנתשמ

הרתי הדפקה דיפקהל שי

וטמב וז הצלמה לע יאליגב םיריעצ םילפ

18-24

ליג דע םיריעצ םירגובמו םירגבתמבו םידליב

תובשחמב הילע התפצנ ,ןואכיד דגנ תופורת וחקל רשא .לופיטה תליחתב רקיעב ,תוניועו םיינדבוא םישעמבו וז הפורת ךל םושרל לוכי ךלש אפורה תאז תורמל ורתה תא ךל םשר אפורה םא .ךתבוטל הזש בשוח אוה רשאכ ותיא חחושל ןינועמ התאו תאזה הפ

הנפ ורמחוה ןהש וא וטרופש יאוולה תועפותמ קלח ועיפוה םא ךלש אפורל חוודל ךילע .אפורל הרזח

ויה ולא םילוחמ םיברל .בלבלה תקלד חווד םילוח רפסמב

תקלד םע םירושקכ םיעודיה םימרוג

ש גוס) םידירצילגירטה תומרב הילע ןוגכ םימרוג ,בלבלה ש ל לש הכירצו הרמ ןבא ,(םדב ןמו

.לוהוכלא

רידס ןפואב לקשמה רחא בוקעל שי ,לאוקורס ולטנש םילפוטמ לצא התפצנ לקשמב הילע

תורחא תופורת חקול התא םא

תו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

,הנוזת יפס .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס

חוימב :חקול התא םא ד

רעמ לע תועיפשמה תופורת ל תופורת ןוגכ תיזכרמה םיבצעב תכ הדרח

ל תופורת ואכיד

(ןודוזאפאנ)

היספליפא

ינפ :ןוגכ)

ןיפזאמאבראק וא ןיאו

,(הניש ידודנל) םיטרוטיברב

ןיזדירוית םויתיל וא

,(יטוכיספ יטנא)

םד ץחל תדרוהל תופורת

תועיפשמה תופורת

לע ,בלה

תופורת ,לשמל ןוזיא רסוח לע עיפשהל תולוכיש תופורת ןוגכ ,(םויזנגמו ןגלשא לש תוכומנ תומר) םיטילורטקלאב תונתשמ

תוקיטויביטנא וא תומייוסמ

) ןיציפמפיר הקיטויביטנא

,(תפחשב לופיטל

תוריצעל םורגל תולולעש תופורת

תופורת

תויגרנילוכיטנא

קורס

יח האצותל םורגל הלוכי לא וא ןודתמ :ןוגכ לטונ ךניאש תופורתל ןתש תקידבב תיבו םיילקיצירט גוסמ ןואכדל םירישכת

תוקידב תועצמאב ולא תואצות תוניקת אדוול שי .תופסונ תויפיצפס

קורס לוטיל ןיא

..םא הפורתב שמתשהל ןיא" האר) :תואבה תופורתה תא חקול התא םא לא

"

ןוגכ ,תוזאטורפ יבכעמ ריואניפלנ

ינוסיחה לשכה תנומסתב לופיטל

שכרנה

סדייא

,(םייתירטפ םימוהיזל) לוזנקוטק ומכ םילוזאה תחפשממ תופורת לופיטל תויטויביטנא תופורת ) םוהיזב ירא

ןיצימורטירלק וא ןיצימור

ןודוזפנ

(ןואכידל)

תואקשמו ןוזמ םע לאוקורס תליטנ

תוניי תותשל ןיא

תפוקתב םיפירח תואקשמ וא הפורתה םע לופיטה

לאוקורס םע לופיטה ןמזב תוילוכשא ץימ תותשל ןיא

לולע תוילוכשא ץימ

ןפוא לע עיפשהל .לאוקורסה תוליעפ

ןוזמ אלל וא םע לאוקורס לוטיל ןתינ

הקנהו ןוירה

וקורס תליטנ ינפל

,ןוירהב ךנה םא אפורה תא עדיל שי ל ןוירה תננכתמ וא .ןוירהל סנכהל הסנמ ל ןיא .ךלש אפורה םע ךכ לע תרביד םא אלא ,ןוירה ךלהמב לאוקורס לוטי

שמתשהל ןיא ךנה םא

קינמ

ב שחרתהל םילוכי םיאבה םינימסתה

םי

לשב לאוקורס ולטנש תוהמא לש

םינורחאה םישדוחה הש .הליכא יישקו המישנב תויעב ,טקש יא ,תוינונשי ,םירירש תשלוח וא/ו םירירש ןוישק ,דער :ןוירהל

םא א יא חתפמ ךקונית

.אפורל תונפל שי םינמיסהמ ול

שו הגיהנ

תונוכמב שומ

ז בייחמ ןכ לעו תונריעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה תונוכמ תלעפה ,בכרב הגיהנב תוריה

.תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ

םילוח תיב

גהב

.לאוקורס לטונ ךנהש יאופרה תווצה תא עדי אנא ,םילוח תיבל ךע

לאוקורס יביכרממ קלח יבגל בושח עדימ

זוטקל ליכמ לאוקורס

טקלל תוליבס יא ךל שי םא .רכוס לש גוס וניה זוטקל לכעל לוכי ךניא וא זו יוסמ םירכוס ,םימ

.לאוקורס תליטנ ינפל ךלש אפורה תא עדי אנא

לאוקורס

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

19.00

טרדיהונומ זוטקל ג"מ

לאוקורס

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

20.70

טרדיהונומ זוטקל ג"מ

לאוקורס

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

41.40

דיהונומ זוטקל ג"מ טר

לאוקורס

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

62.10

טרדיהונומ זוטקל ג"מ

?הפורתב שמתשת דציכ

לוטיל שי וקורס

ודמ ןפואב אפורה םע קודבל שי ,חוטב ךניא םא .אפורה תוארוה יפל דימתו ,קי .לפטמה

ןונימ

.דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ

ש תימויה הנמה תא םיאתהל לוכי אפורה ןיב הפורתה ל

ל ג"מ

.םיכרצבו ישיאה לופיטב יולת ג"מ

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

ןיא ןפוא םושב ךא .דחיב תונמ יתש לוטיל

םידליל תדעוימ הניא וז הפורת ליגל תחתמ םירגבתמו

שומישה ןפוא

שי טה עולבל תוילב ןתומלשב םימ םע

.לכואל רשק אלל

הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא

.לאוקורס םע לופיטה ןמזב תוילוכשא ץימ תותשל ןי

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

ועטב תלטנ םא

דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ לש ןוימ רדחל וא אפורל יב .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח ת

בל תוקיפדו ,תרוחרחס וא השלוח ,תופייע שיגרתו ןכתי .תוקזח

הפורתה תא תחקל תחכש םא

יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ;תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .דחיב תונמ

תופסונ תולאש ךל שי םא

גל .ךלש חקורה וא אפורה תא לאש אנא ,וז הפורתב שומישה יב

יאוול תועפות

תוירשפא

קורסב שומישה ,הפורת לכב ומכ

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

םא תואבה תועפותהמ תחא תשחרתמ ישה קיספהל שי , מ ןפואב אפורל תונפלו הפורתב שומ :ידי

תועפות

יאוול

מ תוחפ לע תועיפשמ) תוחיכש אל

ךותמ םילוח

) םיסוכרפ תותיווע

תובוגת

תויגרלא

תולוכיש

קוש וא המישנב םיישק לולכל

תוחיפנ רועה לע םימרומ םישוג

רועב

תוחיפנו

ביבסמ

פל ,ןורגלו םייניעל ,ה ןושלהו םינפה לש רקיעב ,תוטלשנ יתלב תועונת

tardive dyskinesia

מ תוחפ לע תועיפשמ) תורידנ יאוול תועפות

ךותמ םילוח

1000

וא םדה ץחלב הלודג הילע ,ןופליע וא הפירח תופייע ,םירירש תושקונ ,העזה ,םוח לש בוליש ) הרכהב הדיריו בלה תוקיפדב

neuroleptic malignant syndrome

וח לש בוליש ןורג באכ ,תעפש ייומד םינימסת ,ם םע דחי רחא םוהיז לכ וא הפב םיביכ , .סיזוטיצולונרגא ארקנה בצמ ,םינבל םד יאת לש הכומנ דואמ הריפס

יעמ תמיסח

תקלד

דבכ

(םייניעה ןבול וא דיה ףכ/רועה תבהצה) תבהצ אלל וא םע

הכורא הפקז ,תבאוכו

םילולעה ,(לגרה לש תוימומדאו באכ ,תוחיפנב אטבתמ) םיילגרב דחוימב ,םידירוב םד ישירק םרז םע עיגהל תואירל םדה

.המישנ יישקו הזח יבאכ םורגלו

מ תוחפ לע תועיפשמ) דואמ תורידנ יאוול תועפות

ךותמ םילוח

10000

מישנ יישקב אטבתהל הלולעה הפירח תיגרלא הבוגת .תוטטומתהו תרוחרחס ,ה

ןורגהו םייתפשה ,םייניעה ביבס ללכ ךרדב ,רועה לש הריהמ תוחפנתה

(המדאויגנא)

החירפ דוריגו וא תויחופלש ,תוימומדא תויהל םילוכי הינמיס .תוריהמב תחתפתמה ,רומח .ףאבו הפב תויחופלש לש תורשפאו רועה ףוליק

יאוול תועפות תורחא

יאוול תועפות כש דואמ םדאמ רתוי לע תויעפשמה) תוחי

ךותמ

:(םישנא

,(הליפנל םורגל הלולעה) תרוחרחס

,שאר באכ

,הפב שבוי

לש המ ןמז רחאל רובעל יושע ,הליפנל םורגל לולע) תוינונשי תליטנ הפורתה

הפורתה תליטנ תקספה לש םימוטפמיס

אר באכ ,הליחב ,הניש יישק ,תואקה ,לושלש ,ש וחו תרוחרחס לש ןמז קרפ ךרואלו יתגרדה ןפואב לופיטה תא קיספהל ץלמומ .החונמ רס

תועובש

לקשמב הילע

םירירש ןוישק וא החונמ רסוח תשוחת ,דער ,העונת תלחתהב ישוק) םירירש תועונתב תויעב (באכ אלל

(לורטסלוכו םידירצילגירט) םימייוסמ םינמוש לש תומרב םייוניש

חיכש יאוול תועפות םדאמ תוחפ לע תועיפשמה) תו

ךותמ

:(םישנא

,תומיעפ לע גוליד וא תוריהמ ,תוקזח בל תוקיפד לש השגרה ,תופלעתה וא ריהמ בל בצק

,ףאב שדוג

,תוריצע וא לוכיע יישק

השלוח

,םיילגרה וא תועורזה תוחפנתה

,םדב תוהובג רכוס תומר

חסל םורגל לולע) הדימעל רבעמב ךומנ םד ץחל ,(הליפנו ןופלע ,תרוחר

,היאר שוטשט

,םיטויסו םירזומ תומולח

,בער תשוחת

,תונבצע

,רוביד תויעב

ןואכדה תרמחהו תוינדבוא תובשחמ

,המישנ רצוק

,(םישישקב דוחיב) תואקה

םוח

,השלוח תשגרה

(תוליפנל םורגל לולע) תופלעתה

םדב סירתה תטולב ןומרוה תומרב םייוניש

הדירי תומרב לש םימיוסמ םיגוס

םד יאת לש

םדב םידדמנה דבכה ימיזנא תמרב הילע

ליבוהל הלולע םירידנ םירקמב ןיטקלורפ ןומרוהב הילע .םדב ןיטקלורפ ןומרוהה תמרב הילע

יופצ יתלב ןפואב בלח ןתמו םישנבו םירבגב חופנ הזח

םישנ לצא ישדוח רוזחמ תקספה

רידס אל ישדוח רוזחמ וא

תועפו יאוול םדאמ תוחפ לע תועיפשמה) תוחיכש אל

לכ ךותמ

:(םישנא

םיסוכרפ

,םיילגרה לש תינוצר אל תויתעונת

,העילב יישק

ינימ דוקפתב םיישק

תרכוס תוחתפתה

תמייק תרכוס תרמחה

עפב יוניש

תכראה) בלה לש תילמשחה תול

עטקמ

לוכיש רבד ,ליגרהמ יטיא בל בצק הל שחרת ץחלל רושק תויהל לוכיו ,לופיטה תליחתב .תויופלעתהלו ךומנ םד

ןתש ןתמב םיישק

מ תוחפ לע תועיפשמ) תורידנ יאוול תועפות

ךותמ םילוח

1000

היופצ יתלב בלח תריציו םיידשה תוחפנתה

םישנבו םירבגב

,ישדוחה רוזחמב תוערפה

וליעפ עוציב וא הליכא ,רוביד ,הכילה ,הניש ידכ ךות תורחא תוי

ףוגה תרוטרפמטב הדירי

.בגבו ןטבב רומח באכל תמרוגה בלבלב תקלד

לש בוליש שי וב בצמ

תמרב הדירי ,ינטבה ןמושב הילע :םיאבה םינימסתהמ רתוי וא ) "בוטה לורטסלוכה"

(HDL-C

היילעו הובג םד ץחל ,םדב םידירצילגירט תומרב היילע , .םדב רכוסב

מ תוחפ לע תועיפשמ) דואמ תורידנ יאוול תועפו

ךותמ םילוח

10000

,רועה לע םימודא םימתכ וא תויחופלש ,הרומח החירפ

,ןתשה חפנ לע םיטלושה םינומרוה תשרפהב תוערפה

.םירירש יבאכו רירש יביס קוריפ

ב יאוול תועפות :העודי אל תוחיכש

רפ חי וליגר אל תומודא תודוקנ םע רועב ה

(erythema multiforme)

.רועה ףוליקו רועה לע תויחופלשו םוח ןוגכ םינימסת םע תימואתפ הפירח תיגרלא הבוגת

ןוירהב לאוקורס ולטנש תוהמא לש םידוליב שחרתהל םילולע הלימג ינימסת

לולעה ,בלה בצקב תויעב םורגל הלולע לאוקורס תכייתשמ ןהילא תופורתה תצובק תו

תויהל רומח תו

נכסמ תו

.םייח

:הדבעמ תוקידבב וארנ תואבה יאוולה תועפות

וסמ םינמוש תומכב םייוניש יללכ לורטסלוכו םידירצילגירט) םימי

ה תומרב הילע םדב רכוס

לופיטה תקספה תעב ילמרונ ןפואב ומלעי ולא םייוניש .םינבלה םדה יאת תומכב הדירי .לאוקורסב

םימודאה םדה יאת תומכב הדירי

את ףוגב ןצמח םיליבומ ולא םי

.רתי תושיגר תבוגת שישכ םיתיעל םיארנה םינבל םד יאת ,םיליפוניזואה תומרב הילע

םימומיד תקספהב םיעייסמה םדה תויסט תומכב הדירי ,הינפוטיצובמורט

תומרב הדירי

םדב ןרתנ

הילע ןיניטארק םיזנאה תומרב םדב זניקופסופ

(רירשב רמוח)

ומכב םייוניש םדב סירתה תטולב ינומרוה ת

דבכב םימיזנא תומרב הילע

םיתעל םורגל הלולע ןיטקלורפ ןומרוהה תמרב הילע .םדב ןיטקלורפ ןומרוהה תמרב הילע םירבגבו םישנב בלח רוציו םיידשה תלדגהל תורידנ לו .םישנ לצא ישדוחה רוזחמב תוערפה

םירגבתמו םידליב יאוול תועפות

יאוול תועפות ןתוא םירגובמב ונכתיש תולוכי .םירגבתמו םידלי לצא שחרתהל תועפות יאוולה .םירגובמב וארנ אלש וא םירגבתמו םידליב רתוי ההובג תוחיכשב וארנ תואבה

יאוול תועפות עיפשמה) תוחיכש דואמ םדאמ רתוי לע תו

ךותמ

:(םישנא

קמב ןיטקלורפ ןומרוהב הילע .םדב ןיטקלורפ ןומרוהה תמרב הילע הלולע םירידנ םיר ל ליבוהל

תונבו םינב

יופצ יתלב ןפואב בלח ןתמו חופנ הזח

םישנ לצא ישדוח רוזחמ תקספה

רידס אל ישדוח רוזחמ וא

ןובאתב הילע

תואקה

ןוישק וא החונמ רסוח תשוחת ,דער ,העונת תלחתהב ישוק) םירירש תועונתב תויעב .(באכ אלל םירירש

םדה ץחלב הילע

ל תועפות םדאמ תוחפ לע תועיפשמה) תוחיכש יאוו

ךותמ

:(םישנא

(הליפנל םורגל לוכי) תופלעתה ,השלוח

ףאב שדוג

זגור

נה םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא

הניאש יאוול תעפותב שח הנפ אנא ,ןאכ תרכזומ מ ךלש אפורל .די

הפורתה תא ןסחאל ךיא

רירק םוקמב רישכתה תא ןסחאל שי תחתמ

.הזיראה יבג לע עבטומה הגופתה ךיראתל רבעמ שמתשהל ןיא

םג

יפל

יאנת

הזיראה

הנסחאה

םיצלמומה

תופורת

תורמשנ

הפוקתל

דבלב תלבגומ

אנ

םישל

בל

ךיראתל

הגופתה

לש

רישכתה

לכב

הרקמ

לש

קפס

ץעוויהל ךילע

חקורב

קפיסש

ךל

תא

הפורתה

התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

.הזירא

הגופתה ךיראת תמ .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחי

הלערה ענמ

לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי

תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא אפורמ

לולע איה רחא הלוחל ,ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .קיזהל ה וז הפורת תתל ןיא .ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא הש םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב בכרה .הפורת לטונ ךנ .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ

ףסונ עדימ

רישכתה בכרה

ליעפה ביכרמל ףסונב ןיפאיטאוק

(ליעל האר םג הליכמ הפורתה םיביכרמ םירחא עפ יתלב םילי

Povidone, calcium hydrogen phosphate dihydrate, microcrystalline cellulose, sodium

starch glycollate Type A, lactose monohydrate, magnesium stearate,

methylhydroxypropyl cellulose, macrogol 400, titanium dioxide, ferric oxide, yellow

(E172) (present only in the 25 mg and 100 mg tablets), ferric oxide, red (E172)

(present only in the 25 mg tablets).

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

תוילבט לאוקורס

,תולוגע ג"מ ,םידדצה ינשמ תורומק עבצ תולעב קסרפא

ןדיצ לע עבטומו דחאה

ינשה ןדיצו

‘Seroquel’

תוילבט לאוקורס

עבצ תולעב ,םידדצה ינשמ תורומק ,תולוגע ג"מ בוהצ

ןדיצ לע עבטומו דחאה

‘Seroquel 100’

.ינשה ןדיצב תוקלחו

לאוקורס תוילבט

עבצ תולעב ,םידדצה ינשמ תורומק ,תולוגע ג"מ ןבל

ןדיצ לע עבטומו דחאה

‘Seroquel 200’

.ינשה ןדיצב תוקלחו

לאוקורס תוילבט

ג"מ הלוספק תרוצב עבצ תולעב ,םידדצה ינשמ תורומק , ןבל

לע עבטומו דחאה ןדיצ

‘300’

ינשה ןדיצו

‘Seroquel’

ןרצי

,מ"עב הילגנא הקינזהרטסא

.הילגנא ,דליפסלקמ

:ןאוביו םושירה לעב

מ"עב (לארשי) הקינזהרטסא

4070

הננער

4366241

ראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :ךי לירפא

2015

םושיר רפסמ

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה

לאוקורס

:ג"מ

109 39 29313 00

לאוקורס

:ג"מ

109 40 29314 00

לאוקורס

:ג"מ

109 41 29315 00

לאוקורס

:ג"מ

135 33 31257 00

ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל לע .רכז

ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא

.םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה