ספסמו-ליט 20 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

19-11-2017

מרכיב פעיל:
TROSPIUM CHLORIDE
זמין מ:
MEGAPHARM LTD
קוד ATC:
G04BD09
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות
הרכב:
TROSPIUM CHLORIDE 20 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MADAUS GMBH, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
TROSPIUM
איזור תרפויטי:
TROSPIUM
סממני תרפויטית:
Symptomatic treatment of urge incontinence and /or increased urinary frequency and urgency as may occur in patients with overactive bladder (e.g. idiopathic or neurologic detrusor overactivity) .
מספר אישור:
145 82 33117 00
תאריך אישור:
2017-03-06

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

19-11-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 20 טיל-ומספס תופוצמ תוילבט :הליכמ הילבט לכ :ליעפ רמוח Trospium chloride 20 mg ג"מ 20 דירולכ םויפסורט ."ףסונ עדימ" ףיעס האר האלמה םיביכרה תמישרל שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה .12 ליגל תחתמ םידליב לופיטל תדעוימ הניא הפורתה ?הפורתה תדעוימ המל לופיטל תנתינה הפורת הניה ג"מ 20 טיל-ומספס תינוצר יתלב ןתש תחירבב םירושקה םימוטפמיסב קזח ףחדו ןתש ןתמב ההובג תופיכת וא/ו )הבטרה( רתי תוליעפמ םילבוסה םילפוטמ לצא ןתש ןתמל תיחופלשה רירשב רתי תוליעפ( תיחופלשה לש .)עודי אל רוקממ וא יבצע רוקממ תיטיופרת הצובק ינירקסומ יטנא - יגרנילוכיטנא הפורתב שומישה ינפל :הפורתב שמתשהל ןיא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר ךניה םא - הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרהמ דחא ,החירפכ יוטיב לבקל הלולע הפורתל תושיגר) םיביכרה תודוא עדימל( )המישנ רצוק וא דרג ('ףסונ עדימ' ףיעס האר אנא הפורתה לש :מ לבוס ךניה םא -

תורידתב תשחרתמ הנתשהה( ןתש תריצא )ליגרהמ רתוי הכומנ

תיווז תרצ המוקואלג

ליגרהמ ריהמ בל בצק

)סיברג הינתסאימ( הרומח םירירש תשלוח

-הגמ ןוגכ ,לוכיעה תכרעמב תורומח תויעב )יעמה לש הליער תובחרתה( יסקוט ןולוק

Toxic megacolon

תחתמ םידליב לופיטל תדעוימ הניא הפורתה - .12 ליגל הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא אפורל רפס ,ג"מ 20 טיל-ומספסב לופיטה ינפל :מ לבוס ךניה םא

.םייעמב וא הביקב המיסח

.ןתשה יכרדב המיסח

.)יבצע קזנ( היטפוריונ

ךרדב הוולמה יטשו סקולפר םע יתפערס עקב וא הביכש לש םיבצמב הפירחמה תברצב ללכ .תופפוכתה

.סירתה תטולב לש רתי תוליעפ

.בל תקיפס יא וא תילילכ בל תלחמ ןוגכ בלב תויעב

.דבכ תויעב

.תוילכב תויעב שי ,הלעמ תורכזומה תויעבהמ לבוס ךניה םא ,םאתהב ךל וצעיי רשא חקורב וא אפורב ץעוויהל .ג"מ 20 טיל-ומספסב לופיטה תליחת ינפל תופורת ,הנורחאל תחקל וא ,חקול התא םא ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :חקול התא םא דחוימב

.םיילקיצירט ןואכד ידגונ

תא תורגמה תופורת( תויטמימוטפמיס תופורת תולולע רשא )תיתטפמיסה םיבצעה תכרעמ .בלה בצק תא שיחהל

,תיגרנילוכיטנא תוליעפ םע תורחא תופורת ןידטנמא ,אמגודל ,ןוסניקרפב לופיטל ןוגכ

.(Amantadine)

,לוכיעה תכרעמ תוליעפ תא תוצירממה תופורת .(Metoclopramide( דימרפולקוטמ ןוגכ

תושמשמה ,Guar gum תוליכמה תופורת .תרכוסב לופיטל םיתיעל

םינמושה תמר תדרוהל תושמשמה תופורת וא )Cholestyramine( ןימאריטסלוכ ןוגכ ,םדב .(Cholestipol) לופיטסלוכ ,לטונ התא רשא תופורתה גוס יבגל חוטב ךניא םא .חקורה וא אפורה םע ץעייתה םידלי .12 ליגל תחתמ םידליב לופיטל תדעוימ הניא הפורתה לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש ,ענמיהל שי ג"מ 20 טיל-ומספסב לופיטה ןמזב .לוהוכלא תייתשמ ,רשפאה לככ הקנהו ןוירה שי ,הקינמ וא ןוירה תננכתמ ,ןוירהב ךניה םא .שומישה ינפל חקורה וא אפורה םע ץעייתהל תונוכמ תלעפהו הגיהנ ,היארה שוטשטל םורגל לולע הפורתב שומישה תלעפהב וא בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ רחאל ,לופיטה תליחתב דחוימב תרכינ וז העפשה דחי הפורתה לש הליטנבו ,ןונימב יוניש וא הילע .לוהוכלא םע הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ זורכוסו )בלח רכוס( זוטקל הליכמ וז הפורת םירכוסל תוליבס יא ךל שיש ךל רמאנ םא .)רכוס( תלחתה ינפל אפורה תא עדייל שי ,םימייוסמ .הפורתב לופיטה שמתשהל ןיא .הטיח ןלימע הליכמ וז הפורת הטיחל תושיגרמ לבוס ךניהו הדימב הפורתב .)קאילצ הניא רשא( ?הפורתב שמתשת דציכ ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניאו הדימב חקורה וא אפורה םע קודבל :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה :12 ליג לעמ םידליו םירגובמל .םויב םיימעפ ג"מ 20 טיל-ומספס לש תחא הילבט אפורה יכ ןכתיי תוילכב תויעבמ םילבוסה םילפוטמ לצא וא םויב תחא הילבטל ותוא דירויו ןונימה תא םיאתי .(אל םויו ןכ םוי( ןיגוריסל םויב םעפ תחא הילבט ,םימ סוכ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי .הקיר הביק לע ,החוראה ינפל ךשמהב ךרוצה .לופיטה ךשמ תא עבקי אפורה .םישדוח 3-6 לכ אפורה ידי לע קדבי לופיטה לופיטה תא קיספהל טילחמ ךניהו הדימב העבקנש הפוקתה םות ינפל ג"מ 20 טיל-ומספסב .רוזחל םילולע םינימסתה ,אפורה ידי לע ךשמל ג"מ 20 טיל-ומספס לוטיל ךישמהל ץלמומ ץלמומ .אפורה ידי לע המשרנש לופיטה תפוקת לכ קיספהל ןיינועמ ךניהו הדימב אפורה םע ץעייתהל .לופיטה תא תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ןוימ רדח וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ עלב דלי .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ,שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא הנמ לוטית לא .ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .החכשנש וז לע תוצפל תנמ לע הלופכ ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקור וא אפורב ץעוויה הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב .םהל קוקז ךניה יאוול תועפות ג"מ 20 טיל-ומספסב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןכתיי ,יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו תוינייפואה ההובג תורידתב תולחה יאוולה תועפות לוכיע יישק ,הפב שבוי תוללוכ הזה הפורתה גוסל .תוריצעו ןהו הדימב ,תורומח ןה תואבה יאוולה תועפות יאוול תועפות( תידיימ הבוגת השורד תועיפומ טיל-ומספסב לופיטה תא קיספהל ךילע .)תורידנ םינימסתה םא ידיימ ןפואב אפורל תונפלו ג"מ 20 :םיעיפומ םיאבה

רשא המישנה הנקבו ןושלב ,םינפב תוחיפנ .המישנ יישקל םורגל הלולע

,המישנ רצוקב הוולמה תימואתפ תיגרלא הבוגת .םדה ץחלב הדיריו םיפוצפצ ,החירפ

תויחופלשב הוולמה ,הרומח רתי תושיגר תבוגת תויריר תומקר וא/ו רועה תופלקתה ,תורומח ןכתיי .)ןימה ירביאו ףא ,הפ ,םייניע ,םייתפש( ,תורומרמצ ,םוח :םיאבה םינימסתה תא םג שוחתו .הבוט אל תיללכ השוחתו םירירש יבאכ תועיפומש תועפות( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :(10 ךותמ דחא שמתשממ רתויב

הפב שבוי 1-10 ב תועיפומש תועפות( תוחיכש יאוול תועפות :(100 ךותמ םישמתשמ

תוריצע

הליחב

ןטב יבאכ

לוכיע יישק תועיפומש תועפות( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :(1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10

)הידרקיכט( ריהמ קפוד

שאר יבאכ

תונחיפנ

לושליש

הזחב םיבאכ 1-10 ב תועיפומש תועפות( תורידנ יאוול תועפות :(10,000 ךותמ םישמתשמ

תורוחרחס

תיחופלשה ןוקירב תויעב

ןתש תריצא

בורקמ םימצע תייארב היעב

החירפ

םיקרפמו םירירש יבאכ :תופסונ יאוול תועפות

)הימתיראיכט( רידס יתלבו ריהמ קפוד

המישנ יישק

דרג

תלרח

השלוח לש תיללכ השוחת

דבכ ימיזנא לש םיכרעב תינוניב דע הלק הילע )זאנימאסנארט םורס( םימייוסמ

ופצנ תונבצעו לובלב ,תויזה לש םידדובמ םירקמ הארנכ ,םילפוטמ לש תרגובמ היסולכואב בורל םע תורחא תופורתו תויגולוריונ תולחמ תובקעב .תינמז וב וחקלנש המוד הלועפ ןונגנמ תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול :יאוול תועפות לע חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול (www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

https://forms.gov.il/

:רושיקל הסינכ י"ע וא

globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .תינוציחה הזיראה יבג לע עיפומה (exp. date) ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .שדוח

.30°C לע הלועה הרוטרפמטב ןסחאל ןיא ףסונ עדימ

דירולכ םויפסורט ליעפה רמוחה לע ףסונ :םג הליכמ הפורתה (Trospium chloride)

Wheat starch; Mycrocrystalline cellulose;

Lactose monohydrate; Povidone )K-value

29-32(; Croscaramellose sodium; Stearic

acid; Silica, Collodial anhydrous; Talc.

:הילבטה יופיצ

Sucrose; Caramellose sodium; Talc; Silica,

Colloidal anhydrous; Calcium carbonate

(E 170); Macrogol 8000; Titanium dioxide

(E 171); Iron oxide hydrate yellow (E 172);

Beeswax, white; Carnauba wax.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,תופוצמ תוילבט הליכמ ג"מ 20 טיל-ומספס תוזורא תוילבטה .בוהצ-םוח עבצב ,תולוגע וא 50 ,30 תוליכמה תואספוקב ,םירטסילבב .תוילבט 100 .תוקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתי

ד.ת ,מ"עב םראפאגמ :ותבותכו םושירה לעב .4510501 ןורשה דוה 519

רובע הינמרג ,ןלק ,סואדאמ :ותבותכו ןרציה םש .הינמרג ,גרובמה דאב ,המראפ הדמ

תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע .2017 ץרמב

יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ .145-82-33117-00 :תואירבה דרשמב

חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

SPAS PIL 032017 P.2

(تار

َ

ضحتسم) ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن ١٩٨٦ - طقف بيبط ةفصو قفو ءاودلا ق

وس

غلم ٢٠ تيل – ومساپس ةفلغم صارقأ :ىلع يوتحي صرق لك :ةلا

ّ

عف ةدام Trospium chloride 20 mg غلم ٢٠ ديرولك مويپسورت

."ة

يفاضإ تامولعم" دنبلا رظنأ ةلماكلا تا

بكرملا ةمئاقل لامعتساب ءدبلا لبق كلذو اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا أرقا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلا وأ بيبطلا ىلإ ه

جوتف ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا

يلديصلا ىلإ دق ه

نلأ ؛نيرخلآا لامعتسلا ه

طعت لا .كل فصو ءاودلا اذه .مهتلاحو ة

يبطلا كتلاح نيب هباشت كل ادب ول ىتح ،مهب

رضي .١٢ ليج نود لافطلأا جلاعل ا

دعم سيل ءاودلا اذه ؟ءاودلا اذه

ّ

دعأ

َ

مل ضارعلأا جلاعل ىطع

ي ءاود وه غلم ٢٠ تيل – ومساپس

لاع رتاوت وأ/و (ليلبتلا) يدارإلالا لوبلا برستب ةقلعتملا نوناعي نيذلا ىضرملا ىدل ل

وبتلل يوقلا حاحللإاو ل

وبتلاب نم ةناثملا ةلضع لمع طرف) ةناثملا لمع ءادأ يف طرف نم .(فورعم ريغ ردصم وأ

يبصع ردصم

ة

ّ

يجلاعلا ةعومجملا نيراكس

ملا داض

م – نيلوكلا داضم ءاودلا لامعتسا لبق :ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

تا

بكرملا دحلأ وأ ةلا

عفلا ة

داملل ة

يساسح كيدل تدج

و اذإ - رهظت دق ءاودلل ة

يساسحلا) ءاودلا اهيوتحي يتلا ىرخلأا لوح تامولعمل) (سفنت قيض وأ ة

كح ،

يدلج حفطك

يفاضإ تامولعم“ رظنأ

ءاجر ءاودلا تا

بكرم :نم يناعت تنك اذإ -

(داتعملا نم لقأ ةريتوب ل

وبتلا ثدحي) لوبلا سابتحا

ايوازلا قيض قرزلا

داتعملا نم عرسأ بلق ضبن

(myasthenia gravis) داح تلاضع فعض

مخضت لثم ،مضهلا زاهج يف

داح لكاشم Toxic (يعملا يف ماس ع

سوت(

يم

ُّ

سلا نولوقلا

megacolon

.١٢ ليج نود لافطلأا جلاعل ا

دعم سيل ءاودلا اذه - ءاودلا لامعتساب ةقلعتم ةصاخ تاريذحت تنك اذإ بيبطلا ربخأ ،غلم ٢٠ تيل – ومساپسب جلاعلا لبق :نم يناعت

يوعم وأ

يدعم دادسنإ

يلوبلا كلاسملا يف دادسنإ

يبصع ررض(

يبصع للاتعا

يتلا ةقرحب ةداع بوحصملا يئيرم رزج عم

يباجح قتف .ءانحنلإا وأ ءاقلتسلاا تلااح يف ا

ءوس دادزت

يقردلا ةدغلا لمع ءادأ طرف

يف روصق وأ

يجاتلا بلقلا ضرم لثم بلقلا يف لكاشم .بلقلا

.دبكلا يف لكاشم

.ىلكلا يف لكاشم ةراشتسا بجي ،هلاعأ ةروكذملا لكاشملا نم يناعت تنك اذإ ،كلذل ا

قفو ةروشملا كل نومدقيس نيذلا

يلديصلا وأ بيبطلا .غلم ٢٠ تيل – ومساپسب جلاعلا ءدب لبق كلذ يف امب ،ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

ر

ّ

خؤم تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ بيبطلا ربخأف ة

ّ

يئاذغلا تلا

ّ

مكملاو ةي

ّ

بط ةفصو نودب ةيودلأا .كلذب

ّ

يلديصلا وأ :لوانتت تنك اذإ ،

صاخ لكشبو

.تاقلحلا ةيثلاث بائتكلاا تاداضم

باصعلأا زاهج ز

فحت يتلا ةيودلأا) ة

يدولا ةيكاحملا ةيودلأا .بلقلا تابرض لدعم ع

رسي نأ نكمم يذلا )

يدولا

جلاع لثم ،نيلوكلل

داضم ة

يلاعف عم ىرخأ ةيودأ .(Amantadine) نيدتنامأ ،لثم ،نوسنيكرابلا

ديمارپولكوتيم لثم ،مضهلا زاهج ة

يلاعف زفحت يتلا ةيودأ

.(Metoclopramide)

نايحأ لمعتس

ت يتلا ،Guar gum ىلع يوتحت يتلا ةيودأ

يركسلا جلاعل

لثم ،مدلا يف نوهدلا ىوتسم ضفخل لمعتس

ت يتلا ةيودأ لوپيتسيلوك وأ (Cholestyramine) نيماريتسيلوك

.(Cholestipol)

رشتسا ،اهلوانتت يتلا ةيودلأا عونل ةبسنلاب ا

دكاتم نكت مل اذإ

يلديصلا وأ بيبطلا لافطلأا .١٢ ليج نود لافطلأا جلاعل ا

دعم سيل ءاودلا لوحكلا كلاهتساو ءاودلا لامعتسا ردق ،عانتملاا بجي غلم ٢٠ تيل – ومساپسب جلاعلا ءانثأ .لوحكلا برش نم ،ناكملإا عاضرلإاو لمحلا ةراشتسا بجي ،ةعضرم وأ لمحلل نيططخت ،

لاماح تنك اذإ .لامعتسلاا لبق يلديصلا وأ بيبطلا تانيكاملا ليغشتو ةقايسلا كلذلو ،ةيؤرلا شوشت ىلإ يدؤي نأ نكمم ءاودلا لامعتسا ةريطخ تانيكام ليغشت وأ ةرايسلا ةقايس ءانثأ رذحلا بجي

حضاو ريثأتلا اذه نوكي .ةظقي ىلإ جاتحت ةيلاعف لك يفو لوانت دنعو ،ةعرجلا رييغت وأ عافترا دعب ،جلاعلا ةيادب يف .لوحك عم ا

يوس ءاودلا ءاودلا تاب

ّ

كرم نم مسق نع ة

ّ

مهم تامولعم ركسو (بيلحلا ركس) زوتكلالا ىلع ءاودلا اذه يوتحي ةردق مدع نم يناعت كنأ كغلابإ

مت اذإ .(ركس) بصقلا ءدب لبق بيبطلا غلابإ بجي ،ةنيعم تايركس عاونلأ ل

محت .ءاودلاب جلاعلا اذإ ءاودلا لامعتسا عنم

ي .حمقلا اشن ىلع ءاودلا اذه يوتحي .(كايليسلا تسيل يتلا) حمقلل ة

يساسح نم يناعت تنك ؟ءاودلا لمعتست فيك بجي .ا

مئاد ،بيبطلا تاميلعت ب

سح ءاودلا لامعتسا بجي

كأتم نكت مل اذإ

يلديصلا وأ بيبطلا عم صحفلا كيلع :يه ةداع ة

عبتملا ةعرجلا

:

١٢ ليج قوف لافطلأاو ينغلابلل .مويلا يف نيترم غلم ٢٠ تيل – ومساپس نم دحاو صرق نم ،ىلكلا يف لكاشم نم نوناعي نيذلا ىضرملا ىدل ىلإ اهصلقي نأو ةعرجلا ةمئلامب بيبطلا موقي نأ لمتحملا بوانتلاب مويلا يف ةرم دحاو صرق وأ مويلا يف دحاو صرق .(لا مويو معن موي) ،ماعطلا ةبجو لبق ،ءام سأك عم

لاماك صرقلا علب بجي .ةغراف ةدعم ىلع ةجاحلا بيبطلا صحفيس .جلاعلا ةدم بيبطلا

دح

يس .رهشأ ٦ – ٣ لك جلاعلا رارمتساب غلم ٢٠ تيل – ومساپسب جلاعلا فاقيإ تررق لاح يف ةدوع نكمملا نم ،بيبطلا اهد

دح يذلا ةرتفلا ةياهن لبق .ضارعلأا ةرتف ةليط غلم ٢٠ تيل – ومساپس لوانتب رارمتسلاا ىصوي لاح يف بيبطلا ةراشتسا ىصوي .بيبطلا اهددح يتلا جلاعلا .جلاعلا فاقيإب ا

ينعم تنك نم ة

ّ

يمك علاتباب لفط ماق اذإ وأ ىلعأ ةعرج تلوانت اذإ ةفرغ ىلإ وأ بيبطلا ىلإ ا

روف هجوت ،أطخلا قيرط نع ءاودلا .كعم ءاودلا ةبلع رضحأو ئراوطلا ةعرجلا لوانتب مق ،ددحملا تقولا يف ءاودلا لوانت تيسن اذإ لجأ نم ةفعاضم ةعرج لوانتت لا.داتعملا اهتقو يف ةيلاتلا .اهتيسن يتلا ةعرجلا نع ضيوعتلا ءاودلا لامعتسا ىلإ ةبسنلاب ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ

يلديصلا وأ بيبطلا ر

شتساف ءاودلا ىلع قصلملا نم ق

قحت !ملاظلا يف ءاودلا لوانت عنم

عض .ءاود اهيف لوانتت ة

رم

لك يف ة

يئاودلا ةعرجلا نمو .اهيلإ ةجاحب تنك اذإ ةي

بطلا تارا

ظنلا

ة

ّ

يبناجلا ضارعلأا غلم ٢٠ تيل – ومساپس لامعتسا ب

بسي دق ،ةيودلأا عيمجك ةءارق دنع مدصت لا .نيمدختسملا نم مسق ىدل ة

يبناج ا

ضارعأ .اهنم

يأ نم يناعت

لاأ لمتحملا نم .ة

يبناجلا ضارعلأا ةمئاق عونلا اذهل ةزيممو

لاع رتاوتب ثدحت يتلا ة

يبناجلا ضارعلأا .كاسمإو مضهلا يف تابوعص ،مفلا يف فافج لمشت ءاودلا نم در مزل

ت اهنإف ترهظ اذإو ،ةريطخ ة

يلاتلا ةيبناجلا ضارعلأا جلاعلا فاقيإ كيلع بجي .(ةردان ة

يبناج ضارعأ(

يروف لعف لاح يف ا

روف بيبطلا ىلإ هجوتلاو غلم ٢٠ تيل – ومساپسب :ةيلاتلا ضارعلأا روهظ

يدؤت نأ نكمم يتلا ة

يئاوهلا ةبصقلاو ناسللا ،هجولا م

روت

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה