ספטול

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

10-03-2020

מרכיב פעיל:
ALCOHOL 70 %; CHLORHEXIDINE GLUCONATE
זמין מ:
TEVA MEDICAL LTD
קוד ATC:
D08AC52
טופס פרצבטיות:
תמיסה - חיצוני
הרכב:
ALCOHOL 70 % 70 %W/V; CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.5 %W/V
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
CHLORHEXIDINE, COMBINATIONS
איזור תרפויטי:
CHLORHEXIDINE, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
Antiseptic hand rub .
מספר אישור:
029 79 25425 00
תאריך אישור:
2012-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

10-03-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

10-03-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

Septol AH 08/01/2020 APPROVED

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

הפורת

תקוושמ אלל

םשרמ אפור

לוטפס

םיידי יוטיחל הסימת

ל"מ

בכרה

טאנוקולג ןידיסקהרולכ

0.5% w/v

Gluconate Chlorhexidine 0.5% w/v

לונתא

70% w/v

Ethanol 70% w/v

האר םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל

ףיעס

."ףסונ עדימ"

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.

תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ

ךילע

שמתשהל

רישכת

לע

יפ

תוארוהה

ףיעסב

ןונימה

ןולעב

הז

ץעוויה

חקורב

םא

ךנה

קוקז

עדימל

ףסונ

1

.

המל ?הפורתה תדעוימ

הסימת הניה לוטפס .םיידיה רוע יוטיחל

תיטיופרת הצובק

:

.םיטפסיטנאו םיאטחמ םירמוח

2

.

ינפל

הפורתב שומישה

רישכתב שמתשהל ןיא

:

דחוימב .הפורתה הליכמ רשא םיביכרמהמ דחא לכל וא םיליעפה םירמוחל (יגרלא) שיגר התא םא םילפוטמב הירוטסיה םע

בוגת לש תו

יגרלא

ל תורושקה תוירשפא ןידיסקהולכ

שמתשהל ןיא ,םייניעה םע עגמב ימורק ,חומה

חומה

ןזואב הנוכיתה

ףותה רוע רשאכ תינוציחה ןזואב וא ררוחמ

.קירזהל ןיא

.(םיינזוא ,ףא המגודל) ףוגה יחתפב שמתשהל ןיא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

לוטפס ליכמ .ןידיסקהרולכ ןידיסקהרולכ

עודי םרוגכ

תויללכ תויגרלא תובוגת ללוכ ,רתי תושיגר םלהו

.יטקליפנא רתי תושיגר לש תוחיכשה ןידיסקהרולכל

.העודי הניא םילפוטמב לוטפסב שמתשהל ןיא הירוטסיה םע תירשפא לש הליכמה תבוכרתל תיגרלא הבוגת ןידיסקהולכ

רישכתהו הדימב

היזופניאב תועטב ןתינ

לרטנל ידכ יחרכה היהי םד יוריעו ןכתי תא

מה הזילו

שומישה ןידיסקהרולכ תוסימתב

רובע רועה יוטיח

תוינשלופ תורודצורפ ינפל ןה , סיסב לע ימימ ןהו לוהוכלא תו רשקנ , ינפל ודלונש תוקונית לצא רתוי הובג הארנ ןוכיסה .םידוליי לצא תוימיכ תויווכ םע מזה

ינפל ודלונש ולא דחוימב ,

עובש

םייחל םינושארה םייעובשה ךותבו ןוירה לש

רצומה תא ברקל ןיא

.שא וא םוח תורוקמל

.רישכתה לש טלחומ שובייל דע שאל ףשחהל וא הירגיס קילדהל ןיא

ןיב תובוגת

-

תויתפורת

אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ חקורל וא

.

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

בל םיש

דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל

ףוטשל שי עגמ לש הרקמב .תויריר תומקרו םייניע םע עגממ ענמיהל שי ךרוצה תדימב אפורל תונפלו םימ הברה םע

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

:שומישה ןפוא

האלמ הריגסל דע הבאשמה תא גירבהלו קובקבה קקפ תא ריסהל שי ,הבאשמ תפרוצמ שומישה תוחונל

תקצל שי

) ל"מ ךכחלו רועה חטשמ לכ לע הסימתה רזפל, תויקנ םיידי לע רישכתהמ (הבאשמב תחא הציחל םיידיה תא .הסימתה לש תטלחומ תופדנתהל דע

Septol AH 08/01/2020 APPROVED

תועטב תלטנ םא לוטפס תעלב

.תושעל המ אפורב ץעוויה הסימתהמ תעלב תועטב םא

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש

,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה

4

.

יאוול תועפות

שומישה ,הפורת לכב ומכ לוטפסב

תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה

בקל תונפלו הפורתב שומישה תא דימ קיספהל שי

:תואבה תועפותה תועיפומ םא יאופר לופיט ת

לה ללוכ רתי תושיגרל םורגל דואמ תורידנ םיתיעל לוכי ןידיסקהרולכ

יטקליפנא ,םייתפשה וא ןורגה לש תוחפנתה) .(תויחופלש ,רועב יוריג ,תדפרס ,החירפ ,המזקא ,תוימומדא ,דרג ,רועה תקלד המגודל) תויגרלא תובוגתו (ךומנ םד ץחל

.תוקוניתבו םידולייב תוימיכ תויווכ ונכתי

םא

העיפוה

תעפות

יאוול

,

םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

הניוצ אלש

ןולעב

,

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

.

יאוול תועפות לע חוויד

" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד אצמנש תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב

www.health.gov.il

וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה רושיקל הסינכ ידי לע

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

תא ןסחאל ךיא

?הפורתה

!הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת םתייאר חווטו תוקונית וא/ו םידלי לש .הלערה ענמת ךכ ידי לעו

םורגת לא

האקהל

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. Date

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ( ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח ותוא לש

,קילד רמוח !תוריהז ינפמ רומש

!שא

שי ןסחאל

ל תחתמ

-

ºC

25

.

ךשמב שמתשהל ןתינ הנושארה החיתפה רחאל

3

ךא ,םישדוח

אל .רישכתה לש הגופתה ךיראתמ רחואי

6

.

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה םיליעפה םיביכרמה לע ףסונ

:

Glycerin, Citron D 3009 IF, D-Gluconolactone, FD & C Blue No.1, Water for injections.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

:

הסימת

הלולצ עבצב .םיענ חיר תלעב תלכת

ליכמ קובקב לכ

.הסימת ל"מ

ותבותכו םושירה לעבו ןרציה םש

עבט לקידמ

מ"עב 'חר ,

םיגרואה

דודשא

לע רשואו קדבנ הז ןולע

ךיראתב תואירבה דרשמ ידי ראוני

2020

סמ רפ

הפורתה םושיר

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

029.79.25425

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה