סלקוקס 200 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CELECOXIB
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
M01AH01
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
CELECOXIB 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
CELECOXIB
איזור תרפויטי:
CELECOXIB
סממני תרפויטית:
Symptomatic treatment of inflammation and pain in osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA).
מספר אישור:
120 44 30096 00
תאריך אישור:
2020-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 100 סקוקלס ג"מ 200 סקוקלס תוסומכ :בכרה :הליכמ הסומכ לכ :ג"מ 100 סקוקלס

Celecoxib 100 mg

ביסקוקלס :הליכמ הסומכ לכ :ג"מ 200 סקוקלס

Celecoxib 200 mg

ביסקוקלס .6 ףיעס האר - רישכתב םיליעפ יתלב םירמוח שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לא .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה םבצמ 18 ליג לעמ םירגובמל תדעוימ וז הפורת .םינש ?הפורתה תדעוימ המל .1 םימרגנה באכו תקלד לש םינימסתב לופיט )תינווינ םיקרפמ תקלד( סיטירתראואטסוא בקע .)תינורגש םיקרפמ תקלד( סיטירתרא-דיאוטמוארו תודגונ תופורת לש הצובק תת :תיטיופרת הצובק

COX-2

יבכעמ :)

NSAIDs

( תוידיאורטס אל תקלד

(cyclo-oxygenase 2 inhibitors(

הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא .הקינימ וא ןוירהב ךניה ∙

Celecoxib

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא ∙ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא )"ףסונ עדימ" :6 ףיעס האר( הפורתה הליכמ לופיטל הקיטויביטנא( םידימאנופלוסל וא .)םימוהיזב תרחא תושיגר וא החירפ ,המטסא תחתיפ ∙ תקלד דגונ רישכת וא ןיריפסא תליטנ רחאל םייפיצפס םיבכעמ ללוכ ,רחא ידיאורטס אל

COX-2

םיזנאל םירחא וא דבכה דוקפתב הרומח היעבמ לבוס ךנה ∙ .תוילכה :ןוגכ( לוכיעה תכרעמב ליעפ םומידמ לבוס ךנה ∙ .)ביכ תימכסיא בל תלחממ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ יבבל וא יחומ ץבשמ ,תרחא בל תלחמ לכמ וא .)יחומ ץבש ינימ תוברל( אוהש גוס לכמ םיפקעמ חותינ תרבעש וא רובעל דיתע ךנה ∙ .יבבל - םדה תמירזב תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ .םיילאירפירפ םיקרוע תלחמ ןהורק :ןוגכ( תיתקלד יעמ תלחממ לבוס ךנה ∙ .)סיטילוק וא אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :םא לופיטה תלחתה ינפל יעצמאב תשמתשמ ךניאש וא תורהל תננכתמ ךניה ∙ .העינמ תכרעמ :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ תכרעמ/תוילכה ,דבכה ,)המטסא ןוגכ( המישנה ,הימנא :ןוגכ( םדה תכרעמ וא םדה ילכ ,ןתשה .)'וכו השירק ביכ ןוגכ( לוכיעה תכרעמב יוקילמ רבעב תלבס ∙ .)לוכיעה תכרעמב םומיד וא רתי :ןוגכ בל תלחמל ןוכיס ימרוג ךלצא םימייק ∙ וא/ו לורטסלוכ תמר( הימדיפילרפיה ,םד ץחל .ןושיע ,תרכוס ,)םדב ההובג םינמוש םיילגרב תוחיפנ ןוגכ( תקצבמ לבוס ךנה

.)םיילוסרקבו .ןיריפסא וא םד לולידל תופורת לטונ ךנה ∙ וא לושלש ,הלחמ בקע( תושבייתהמ לבוס ךנה ∙ .)םינתשמ תליטנ ןוויכמ םוהיזמ לבוס התאש בשוח וא הלוח ךנה ∙ תועפות וא םוח לש תועפות ךסמל יושע סקוקלסש .תקלדו םוהיז לע תודיעמה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא .םעפ ידמ לופיטב ןודל הצרי ךלש אפורה ∙ תטלושש רתויב הכומנה הנמב שמתשת יכ בושח ∙ רתוי ךורא ןמזל סקוקלס לוטית אלו ךלש באכב ץבשו בל ףקתהל ןוכיסהש ןוויכמ תאז ,שורדהמ םינונימב דחוימב ,ךשוממ לופיט רחאל תולעל לולע .םיהובג קלח לצא םדה ץחל תא תולעהל לולע סקוקלס ∙ םדה ץחל תא קודבל הצרי ךלש אפורה .םישנאהמ לופיטה ךשמה יכ אדוול תנמ לע ,םעפ ידמ ךלש .ךרובע חוטב תוחתפתהל ןוכיסה תא תולעהל לולע סקוקלס

.םישישק םילפוטמב רקיעב ,לוכיעה תכרעמב םיביכ

תויתפוקת םד תוקידב עצבל שי ךשוממ לופיטב הצמוח( ןיריפסאל ףילחת הווהמ וניא סקוקלס ∙ ענומ וניאו םדה תא ללדמ וניא ,)תיליצילס ליטצא ןכל ,)םינטק םד ישירק תורצוויה( תויסט תתמצה ןיריפסא לש םיכומנ םינונימ תליטנ קיספהל ןיא .אפור םע ץעייתהל ילבמ ןוכיסהש ךכל עדומ תויהל ךילע ,תאז םע דחי

לטונ ךנה םא רתוי לודג הביקב םיביכ חתפל תופורת לוטיל ןיא יכו סקוקלס םע בולישב ןיריפסא רתוי םיהובג םינונימ וא תופסונ תויתקלד-יטנא .סקוקלס לטונ ךנהשכ ןיריפסא לש תוקיטויביטנא וא םידיאורטס לוטיל קיספהל ןיא ∙ וא םוהיז ינמיס םא םג ,אפור םע תוצעייתה אלל .רפתשהל םייושע תקלד -וידראק יאוול תועפותל ןוכיסה תא ןיטקהל תנמ לע ∙ לע ,)םדה ילכל וא/ו בלל תורושק( תוירלוקסאו ךומנה יביטקפאה ןונימה תא ךל עובקל אפורה .רתויב הרצקה ןמזה תפוקתל רתויב ג"ק 50 -מ ךומנ לקשמ ילעב 65 ליג לעמ םילפוטמ ∙ .רתויב ךומנה ץלמומה יתלחתהה ןונימב ולפוטי ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא ∙ .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ,דבכל תורומח יאוול תועפות לש םירקמ וחווד ∙ לופיטה תליחתמ שדוח ךות ושחרתה ןבור רשא דבכל קזנ ,דבכה תקלד :תוללוכה ,ביסקוקלסב וא דבכ תלתשה שרד םיתיעל רשא ידבכ לשכו .תוומל םרג ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת תא חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל :תואבה תופורתה עצבל שי - םדה לולידל תורחא תופורת וא ןירפרוו ∙ .השירק תדגונ תוליעפ רוטינ תודחוימ תורהזא" האר - םיטליצילסו ןיריפסא ∙ ."הפורתב שומישב תועגונה וא

יבכעמ ,םד ץחל תדרוהל תופורת

םינתשמ םירישכת ,

ןיסנטויגנאל םיטסינוגטנא עגופ בולישהש ןוויכמ - )דימסורופו םידיזאית( .ולא תופורת תוליעיב תופורת ,ןואכדב לופיטל תורחא תופורת ,םויתיל ∙ בצקב לופיטל תופורת ,הניש תוערפהב לופיטל תופורת ,)לועישל( ןאפרותמורטסקד ,רידס אל בל ןוויכמ - )תוישפנ תוערפהב לופיטל( תויטפלוריונ .םדב םזוכיר תא הלעמ בולישהש בולישהש ןוויכמ - )תוירטפב לופיטל( לוזנוקולפ ∙ .םדב סקוקלס זוכיר תא הלעמ םיטרוטיברב ,ןיפזמברק ,)הקיטויביטנא( ןיציפמפיר ∙ תא דירומ בולישהש ןוויכמ - )היספליפאב לופיטל( .םדב סקוקלס זוכיר

- NSAIDs

תצובקמ תורחא תקלד תודגונ תופורת ∙ תכרעמב רקיעב יאוול תועפותל רתוי לודג ןוכיס .לוכיעה ,סיטירתרא-דיאוטמוארב לופיטל( טאסקרטותמ ∙ סומילורקטו ןירופסולקיצ ,)הימקולו סיזאירוספ )תולתשה רחאל אמגודל ,ןוסיחה תכרעמ יוכידל( תויסקוט אשונל סחיב הלוחה לש רוטינ עצבל שי .ולא תופורת לש תירשפא ןוזמו הפורתב שומיש .החורא אלל וא םע לוטיל ןתינ הקנהו ןוירה יסנכיתש יוכיס שיש וא ןוירהב ךניה םא שמתשהל ןיא יעצמאב תשמתשמ ךניאו הדימב :אמגודל( ןוירהל .)העינמ תא קיספהל ךילע רישכתב לופיטה ךלהמב תירה םא .יפולח לופיט תלבקל אפורל תונפלו לופיטה .הקנה ןמזב רישכתב שמתשהל ןיא תוירופ ,סקוקלס םללכבו ,

NSAIDs

-ה תחפשממ תופורת ךילע .)ךיפה( ןוירהל הסינכ לע תושקהל תויושע .ןוירהל סנכיהל תננכתמ ךניה םא אפורב ץעוויהל תליטנ רחאל תונוכמב שומישו הגיהנ סקוקלס תליטנ רחאל תופייע וא תרוחרחס שח התאו הדימב תונוכמ תלעפהמ ןכו הגיהנמ ענמיה ,הפורתה .ופלחי ולא תועפותש דע תונכוסמ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .זוטקל הליכמ הפורתה תושיגרמ לבוס ךנה יכ אפור ידי לע ךל רמאנ םא תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל שי ,םימיוסמ םירכוסל .הפורתה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע .דבלב אפור ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .18 ליג לעמ םירגובמל תדעוימ וז הפורת ךומנה יביטקפאה ןונימה תא ךל עובקל אפורה לע תיחפהל תנמ לע רתויב הרצקה ןמזה תפוקתל רתויב .תויבבל יאוול תועפותל ןוכיס :אפורהמ תרחא הארוה רדעיהב לבוקמ ןונימ ג"מ 100 וא םויב םעפ ג"מ 200 :סיטירתראואטסוא ,)ברעב ג"מ 100 -ו רקובב ג"מ 100( םויב םיימעפ .םויל ג"מ 400 -מ רתוי אל הרקמ לכבו ,םויב םיימעפ ג"מ 100-200 :סיטירתרא-דיאוטמואר .םויל ג"מ 400 -מ רתוי אל הרקמ לכבו .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא יבגל עדימ ןיא .םימ סוכ םע הפורתה תא עולבל שי .הסומכה ןכות רוזיפו החיתפ לופיטה תליחתמ םייעובש רחאל אפורל תונפל שי .יתואירבה ךבצמב הבטה שח ךניאו הדימב בקעמו תוקידב תוקידב ןכו םד ץחל תקידב עצבל שי לופיטה ךלהמב .)דבכו הילכ ידוקפתל ראשה ןיב( תויתפוקת םד ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח דימ התחקל שי הנמה תא לוטיל תחכש םא .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג ןכש ,אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תרמחהל םורגל היושע לופיטב תימואתפ הקספה ךל הרוי אפורהו ןכתי .לבוס התא םהמ םינימסתה .לופיט תקספה םרט ןונימ תנטקה לע הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות .4 םורגל לולע סקוקלסב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ אפורל דימ תונפלו לופיטה תא קיספהל שי :לש הרקמב ,המישנ יישק וא רצוק :הפירח היגרלא ינימסת ∙ םיילגרב ,ןורגב ,םייתפשב ,םינפב תוקצב וא תוחיפנ ,רועב יוריג וא תויחופלש וא החירפ ,םיידיב וא/ו .היליפוניזואא ןוגכ תויבבל תויעב לע דיעהל םייושעה םינימסת ∙ בצקב תוערפה ,)הניגנא( הזח תקועת/םיבאכ ,םד ץחל רתי ,ריהמ בל בצק ,בל תוקיפד ,בלה .יבבל םטוא ,בל תקיפס יא :ןוגכ( לוכיעה תכרעמב תוחונ יא ,םיזע ןטב יבאכ ∙ האוצ ,לוכיעה תכרעממ םומיד ,)תברצ ,היספפסיד .םד תאקה ,תימד וא הרוחש :ןוגכ( דבכב העיגפ לע דיעהל םייושעה םינימסת ∙ וא רועה תבהצה ,דרג ,תואקה ,תופייע ,הליחב ינמיה דצב תושיגר ,דבכה ימיזנאב היילע ,םייניעה ,ינמוש לודיג ,דבכב קמנ ,תבהצ ,)ןטבה לש ןוילעה .הרומח דבכ תקלד וא ידבכ קזנ ,ידבכ לשכ .ףוגב םידדצה וא םיקלחהמ דחאב השלוח ∙ .לקשמב הליגר אל היילע ∙ ,רובידב ישוק ,)תוומל םורגל לולעה( יחומ םומיד ∙ .חומה םורק תקלד .תויזה ∙ :תופסונ יאוול תועפות :תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות יכרדב םוהיז ,לוכיעב תוערפה ,ןטב באכ ,לושלש תקלד ,העילבב ישוק ,סיטיסוניס ,תונוילעה המישנה יתיירטפ/יקדייח םוהיז תוחתפתה ,ןורגב וא הפב /תוצווכתה ,תועיצפ ,םייניש תויעב ,לועיש ,םיינזואב הרמחה ,תרוחרחס ,הניש ידודנ ,םירירשב חתמ הלדגה( הטטסורפב תוערפה ,תמייק היגרלא לש באכ ,ישוק ,)תינומרעה תקלד ,הטטסורפה לש הריפש םוהיז ,תוילכב םינבא ,ןתש תלטה ןמזב הבירצ וא היילע( םד תוקידב תואצותב םייוניש ,ןתשה יכרדב .תעפש ייומד םימוטפמיס ,)םדב ןיניטאירקב :תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ,הימנא ,םד תויסטב הדירי ,הדרח ,םינפב תוימומדא המישנה תכרעמב/רועב יקדייח םוהיז תוחתפתה ,תוינונשי ,ספרה ןוגכ תילאריו הלחמ וא לוכיעהו הביקב תקלד ,יטשו-יתביק סקולפיר ,הניש תוערפה ,םיינזואב לוצלצ ,הייאר שוטשט ,םירוחט ,םייעמב וא םיבאכ ,תומצעב םירבש ,תדפרס ,רעיש תרישנ ,תסו יבאכ ,םיידשב באכ ,םידיג תעירק ,םיקרפמב ,תולחשב תוטסיצ ,קיתרנהמ םומיד ,תסווב תוערפה ףטש ,ןיעה תימחלב םומיד ,םישנב תוירופב הדירי העיגפ ,םישוח תודחב הדירי ,םידירו תקקפ ,םד תואצותב םייוניש ,תיליל הנתשה ,תוילכה דוקפתב הדירי ,ןיבולגומה ,ןרתנ ,ןגלשא :ב היילע( םד תוקידב .)טירקוטמה ,ןורטסוטסט :ב :תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות בקנ ,יעמב/ןוירסירתב/הביקב/טשווב םיביכ ,לובלב .רואל תושיגר ,בלבלב תקלד ,טשווב תקלד ,יעמב :העודי אל ןתוחיכשש תופסונ יאוול תועפות תועפות ,םיירוע-תת םד יפטש ,ןיעה תימחלב תקלד קמנ ,ןוסנו'ג-סנביטס תנומסת :ןוגכ תורומח תוירוע םע חופנו ימומדא רוזא ,סימרדיפאה לש יסקוט .תוילכ תקלד ,רומח יתיילכ לשכ ,תובורמ תוסרומ התא םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע ץעייתהל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל הגופתה ךיראת רחאל הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .רטסילבה/הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .שדוח

25°C

-ל תחתמ ,שביו רירק םוקמב ןסחאל שי ∙ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose monohydrate, povidone, carmellose

sodium LS, sodium lauryl sulphate, magnesium

stearate, hard gelatin capsule: white body,

white cap (100 mg(, white body, orange cap

(200 mg(.

זוטקל ג"מ 40 הליכמ ג"מ 100 סקוקלס תסומכ .ןרתנ ג"מ 0.3 -כו טרדיהונומ זוטקל ג"מ 80 הליכמ ג"מ 200 סקוקלס תסומכ .ןרתנ ג"מ 0.5 -כו טרדיהונומ ?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ עבצב היאצח ינשש הסומכ :ג"מ 100 סקוקלס .תוסומכ 20 הליכמ הסיפח לכ .ןבל עבצב דחאה היצחש הסומכ :ג"מ 200 סקוקלס הליכמ הסיפח לכ .םותכ עבצב ינשה היצחו ןבל .תוסומכ 10 ,מ"עב תורבעמ םיילארשי האופר ירצות המירת :ןרצי לארשי ,4023000 תורבעמ :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2015 ראוני יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ :תואירבה דרשמב 134.40.30074.00 :ג"מ 100 סקוקלס 120.44.30096.00 :ג"מ 200 סקוקלס ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז

0315H

103208010

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה