סלבותרים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-04-2017

מרכיב פעיל:
SALBUTAMOL AS SULFATE
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
R03AC02
טופס פרצבטיות:
משאף
הרכב:
SALBUTAMOL AS SULFATE 100 MCG/DOSE
מסלול נתינה (של תרופות):
שאיפה
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
LABORATORIO ALDO - UNION, S.L., SPAIN
קבוצה תרפויטית:
SALBUTAMOL
איזור תרפויטי:
SALBUTAMOL
סממני תרפויטית:
Relief of bronchospasm in bronchial asthma of all types, chronic bronchitis and emphysema.
מספר אישור:
149 19 33272 00
תאריך אישור:
2017-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-04-2017

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה םירתובלס CFC אלל ףאשמ :ליעפ רמוח הליכמ הפיאש לכ Salbutamol )as sulfate( 100mcg ,ג"קמ 100 )טפלוסכ( לומאטובלאס ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר - רישכתב םיליעפ יתלב םירמוחל הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ .חקורה לא וא אפורה קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל

1

.

?הפורתה תדעוימ המל תצובקל תכייש איה .לומאטובלאס תארקנה הפורת הליכמ םירתובלס .הלועפ יריהמ תונופמיס יביחרמ תארקנה תופורת םתעינמו המתסא ינימסת לש הלקהל תשמשמ ףאשמ םירתובלס וא תינפוג תוליעפ :ןוגכ( ףקתה ררועל תולולעה תועודיה תוביסנב .)ןגרלאל הפישח .2-אתיב רוטפצרונרדאל יביטקלס טסינוגא :תיטיופרת הצובק תוחפ קיזמ הז ביכרמ .HFA 134a ארקנה ביכר ליכמ ףאשמ םירתובלס םעט תויהל יושע םימדוק םיפאשמל .םימדוק םיפאשמ רשאמ הביבסל .הפורתה תוליעפ תא הנשי אל רבדה .ףאשמ םירתובלסל רשאמ הנוש

2

.

הפורתב שומיש ינפל :הפורתב שמתשהל ןיא

םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא .)6 ףיעס האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה

וא תמדקומ הדיל יופצ יתלב ןפואב תשחרתמ םהב םירקמב .הלפהל הנכס תמייקשכ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא ףאשמ םירתובלס תליטנ ינפל ךלש חקורה וא אפורה םע חחוש

.הזח תקועת וא ריהמ וא רידס אל בל בצק ומכ בל תויעב לש הירוטסיה ךל שי

.סירתה תטולב לש רתי דוקפת ךל שי

תויוחקלתה וא םיפוכת םינימסת ךל שי אמגודל( הליעפ ךלש המתסאה ףיסוהל לוכי אפורה ךלש המתסאב טולשל ידכ .)תלבגומ תינפוג תלוכי וא .הפיאשב םידיאורטס אמגודל הפורת לש ןונימ תולעהל וא הפורת

.הובג םד ץחל ךל שי

.המתסאב לופיטל םידיאורטס וא )ןיליפואת :ומכ( םיניטנסק תורזגנ לטונ ךנה

.בל תלחמ וא הובג םד ץחלב לופיטל םישמשמ םיתיעלש ,םינתשמ לטונ ךנה ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

ימסוח תצובקמ דחוימב( ריהמ וא רידס אל בל בצקל תופורת .)לולונרפורפ ןוגכ אטב

.ךלש המתסאל תורחא תופורת

ידגונ םיילקיצירט גוסמ םירישכת ןוגכ( ןואכידב לופיטל תופורת .)םירחאו MAO ימסוח ,ןואכיד

לולע ,)םינתשמ :ןוגכ( םדב ןגלשאה זוכיר תא תודירומה תפורת .הימלקופיהל םורגל ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמ ילב וא םע ,הממיה תועש לכב ףאשמ םירתובלסב שמתשהל לוכי ךנה הקנהו ןוירה תננכתמ תא םא וא ןוירהב תאו ןכתיש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב ךניה םא .וז הפורת תליטנ ינפל ךלש חקורה וא אפורה םע יצעייתה ,תורהל תונוכמב שומישו הגיהנ שמתשהל ,גוהנל ךלש תלוכיה לע עיפשת םירתובלסש ריבס אל .תונוכמב וא הדובע ילכב

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה :אוה לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה הלעמו 12 ליגמ םירגבתמו םירגובמ .תופיאש יתש וא תחא :המתסא תלקהל תינפוג תוליעפ ינפל תוקד 10-15 תופיאש יתש :המתסא תעינמל .םינגרלאל הפישח וא .םויב םימעפ עברא דע ,תופיאש יתש :ליגר לופיטל .תועש 24 לש ןמז קרפב תופיאש 8 הניה תילמיסקמה הנמה םינש 12 ליגל תחתמ םידלי יתש דע ןונימה תא תולעהל ןתינ .תחא הפיאש :המתסא תלקהל .שרדנ םא תופיאש וא תינפוג תוליעפ ינפל תוקד 10-15 תחא הפיאש :המתסא תעינמל .שרדנ םא ,תופיאש יתש .ןגרלאל הפישח .םויב םימעפ עברא דע ,תופיאש יתש :ליגר לופיטל .תועש 24 לש ןמז קרפב תופיאש 8 הניה תילמיסקמה הנמה

.ליעומ ,םינפ תכסמ ילב וא םע ,)רסייפס( םאתמש אצמתו ןכתי ליגל תחתמ דליל וא קוניתל ףאשמ םירתובלס תתל ךירצ התא םא .םהמ דחאל קקדזתש בשוח התא םא ךלש אפורל הנפ - םינש 5 .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .הטמ שומיש תוארוה ירחא בוקע םדקהב אפורל תונפל ךיילע רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא :תורקל תולולע תואבה תועפותה ,ירשפאה

.ליגרהמ רתוי רהמ םעפי ךלש בלה

.ביצי אל שיגרת ,דער

.)תויביטקארפיה( רתי תוליעפ .תועש המכ ךותב ללכ ךרדב תופלוח הלא תועפות הפורתה לוטיל תחכש םא

.ךכב תרכזנש עגרב התוא חק ,הנמ תחכש םא

.החכשנש הנמה לע גלד האבה הנמל ןמזה עיגה םא ,תאז םע

.החכשנש הנמה תא םילשהל ידכ הלופכ הנמ חקית לא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא .ךלש אפורה םע רבדל ילבמ ףאשמ םירתובלס תחקל קיספת לא לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות הפורת תליטנ רחאל דימ םירימחמ םיפוצפצה וא ךתמישנ םא .ירשפאה םדקהב ךלש אפורל חוודו דימ הב שמתשהל קספה ,וז תועפותל םורגל לולע ףאשמ םירתובלסב שומישה ,הפורת לכב ומכ תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה :וז הפורתב שומישמ האצותכ שחרתהל תולולע תואבה יאוולה תועפות .)םישמתשמ 10,000 לכמ 1 דעב עיפוהל תולוכי ,דואמ רידנ( תויגרלא תובוגת הנפו ףאשמ םירתובלסב שמתשהל קספה ,תיגרלא הבוגת ךל שי םא ,םינפה לש תוחפנתה :םיללוכ תיגרלא הבוגת לש םינמיס .דימ אפורל וא העילבב םיישקל םורגל הלולעש ןורגה וא ןושלה ,הפה ,םייתפשה .תוטטומתהו תרוחרחס ,ןופליע תשוחת ,תדרגמ החירפ ,המישנב :םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפל שי

.)בל תוקיפד( ליגרהמ רתוי קזח וא רתוי רהמ םעופ ךבלש שיגרמ התא תשמתשהש רחאל הקיספמ בורלו ,הקיזמ אל ללכ ךרדב וז העפות .המ ןמז ךשמל הפורתב

םעופ ךבלש וא תורידס ןניא ךלש בלה תוקיפדש שיגרתו ןכתי .תפסונ המיעפ

.)חיכש( םישנא 10 לכמ 1 דע-ב עיפוהל לוכי הז ךלש אפורה םע רבד ,הלאה יאוולה תועפותמ תחא ךל שי םא םא אלא וז הפורתב שמתשהל קיספת לא .ירשפאה םדקהב .ךכ תושעל ךל רמאנ תופסונ יאוול תועפות רשא תואבה יאוולה תועפותמ תחא ךל שי םא ךלש אפורל חווד :וז הפורת םע םג תורקל תולוכי :)םישמתשמ 10 ךותמ 1 ב עיפוהל תולוכי( תוחיכש יאוול תועפות

.תוביצי רסוח תשגרה

.שאר באכ :)םישמתשמ 100 ךותמ 1 ב עיפוהל תולוכי( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

.ןורגבו הפב יוריג

.םירירש תוצווכתה :)םישמתשמ 1,000 ךותמ 1 ב עיפוהל תולוכי( תורידנ יאוול תועפות

.םדב ןגלשא לש הכומנ המר

.םייפגל תרבגומ םד תמירז :)םישמתשמ 10,000 ךותמ 1 ב עיפוהל תולוכי( דואמ תורידנ יאוול תועפות

החונמ רסוח ומכ ,תוגהנתהב םייונישו הנישה יסופדב םיוניש .רתי תושגרתהו :העודי אל ןתוחיכשש יאוול תועפות

וא אפורל חווד .הזח תקועת ומכ בל תויעב ללגב ,הזחב באכ ,דער

.)ךכ תושעל ךל רמאנ םא אלא וז הפורתב שמתשהל קיספת לא( חקורל וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ץעייתהל ךיילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ .אפורה םע ךרובע בוט קיפסמ תלעופ הניא וז הפורתש בשוח התא םא ךלש אפורל חווד ,ליגרכ ךילע תלעופ הניא וז הפורתש ךל הארנ םא ךרטצת ילואו הרימחמ ךלש המישנה תייעב יכ ןכתי .ירשפאה םדקהב אלא ףאשמ םירתובלס לש תופסונ תונמ חקית לא .תרחא הפורת .תאז תושעל ךל רמא אפורה ןכ םא תוקוניתבו םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע !דליל תנתינה תפסונ הפורת לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

safety@trima.co.il :ל"אודל יאוול תועפות לע חוודל םג ןתינ

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

לע עיפומה

)exp. date(

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .תיוות/הזיראה יבג

.איפקהל ןיא .30°C-ל תחתמ רירק םוקמב ןסחאל שי

.שמש רואל הרישי הפישחמ ףאשמה לע ןגהל שי

ומוקמל ףאשמה הסכמ תא ריזחהל שי ,ףאשמב שומישה רחאל .)םזגומ חוכב שמתשהל ןיא( הקזוחב

תפטעמ ךותמ תכתמה לכמ תא אצוה ,דואמ רק השענ ףאשמה םא ןיא .שומישה ינפל תוקד רפסמ ךשמל ךדיב ותוא םמחו קיטסלפה .תרחא הרוצב לכמה תא םמחל

.קיר אוה םא םג ופרשל וא ורבשל ,ובקנל ןיא .ץחל לכמ וניה לכמה :הרהזא

6

.

ףסונ עדימ

םירמוחה תא םג ליכמ רישכתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ :םיאבה םיליעפ יתלבה

Oleic acid, absolute ethanol, 1,1,1,2 - tetrafluoroethane

)HFA 134a(

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

קיטסלפ תפטעמ ךותב תכתמ יושעה ףאשמ הליכמ הזיראה .הפורת לש תודודמ תונמ 200 ףאשמה תלוכת .הסכמב הרוגסה :םושירה לעב .לארשי ,4023000 תורבעמ .מ"עב )1961( רחסמל הרבח ,המירת :ןרציה םש ,S.L ןוינוא ודלא וירוטרובאל

.דרפס ,הנולצרב ,Esplugues de Llobregat 08950 .2016 רבמצדב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

149.19.33272.00

ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז שומישה ןפוא .הפה ךרד ,תואירה ךות לא וז הפורת ףואשל שי ,תופיאש יתשל םיקקזנשכ .תחא תבב תופיאש יתשמ רתוי תחקל ןיא .הפיאשל הפיאש ןיב הקד יצחכ לש ןמז קרפ ןיתמהל שי ףאשמה תקידב הנידע הציחל י"ע ףאשמה הסכמ תא רסה ,ןושארה שומישה ינפל ,)2 רפסמ רויא( בטיה ףאשמה תא רענ ,)1 רפסמ רויא( וידדצ ינשב .דבוע ףאשמהש אדוול תנמ לע ריוואה ללחל תחא הציחל ררחשו ררחשלו בטיה ותוא רענל שי םימי רפסמ שומישב וניא ףאשמה רשאכ .דבוע ףאשמהש אדוול ידכ ריוואה ללח לא תחא הציחל .ךלש ףאשמב שומישה ינפל דימ רשפאה לככ טאל םושנל ליחתהל בושח ףאשמב שומיש הסכמה ידיצב הנידע הציחל י"ע הייפה לעמ הסכמה תא רסה .1 .)1 רפסמ רויא( ינוציחהו ימינפה קלחה תא קודב .2 .הייקנ ףאשמה תייפש אדוול תנמ לע ידכ ףאשמה תא בטיה רענ .3 םיררחושמ םיקיקלחש חיטבהל בברועת ףאשמה תלוכתו ורסוי .)2 רפסמ רויא( הווש הרוצב רויא( ףוקז ףאשמה תא קזחה .4 ,לדוגאל עבצאה ןיב ,)3 רפסמ תייפל תחתמ אצמנ לדוגאה רשאכ .ףאשמה הפה ךותל הייפה תא סנכה זאו ךתלוכי תדימכ הצוחה ףושנ .5 ןיא .)3 רפסמ רויא( הביבסמ םייתפשה תריגס ךות םיינישה ןיב .ףאשמה תא ךושנל הלועפ .הטמ יפלכ תכתמה לכמ לע ץחל ןמז ותואבו קומע ףאש .6 .)4 רפסמ רויא( לומאטובלאס לש הדודמ תומכ תררחשמ וז המכ דע ךתמישנ תא רוצעל לדתשהו הפהמ ףאשמה תא אצוה .7 .לכותש ,ףוקז ףאשמה לע רומש ,תופסונ תופיאש תחקל ךירצ ךנה םא .8 .3-7 תולועפ לע רוזחל שי .תפסונ הפיאש ינפל הקד יצחכ ןתמהו תשיקנו הקזח הפיחד י"ע ומוקמל ףאשמה הסכמ תא רזחה .9 .םימב הפה תא ףוטשל שי הפיאש לכ רחאל .ומוקמל הסכמה .ףאשמה לע הציחל ינפל תויטיאב םושנל בושח .7 ,6 ,5 םיבלשב רהמל ןיא "לפרע" האור ךנה םא .תונושארה םימעפב הארמ לומ ןמאתהל שי .3 רפסמ הלועפמ בוש ליחתהל שי ,הפה ידיצב וא ףאשמה שארמ בוקע אנא ,ףאשמב שומישל תונוש תויחנה לע ךל הרוה אפורה םא .םיישקב לקתנ ךנה םא אפורה תא עדיי .תוריהזב ולא תויחנה ירחא דדוע .ףאשמה תלעפהב םהירוה תרזעל וקקדזי םינטק םידליש ןכתי ליחתה דליהש רחאל דימ ףאשמה תא לעפהו הצוחה ףושנל דליה תא )רסייפס( םאתמש אצמתו ןכתי .דחי הטישה תא ולגרת .המינפ ףואשל ףאשמ םירתובלס תתל ךירצ התא םא .ליעומ םינפ תכסמ ילב וא םע בשוח התא םא ךלש אפורל הנפ ,םינש 5 ליגל תחתמ דליל וא קוניתל .םהמ דחאל קקדזתש רתוי לקש אוצמל םילוכי םיידיב השלוח םע םישנא וא םירגוב םידלי לע תועבצאה יתש תא םיש .םיידיה יתשב ףאשמה תא קיזחהל וא אפורה .היפל תחתמ םילדוגאה ינש תאו לכמה לש ןוילעה וקלח .ךל ץעייל ולכוי ךלש חקורה ףאשמה יוקינ .עובשב תחא םעפ תוחפל ףאשמה תא תוקנל שי

ףאשמה לש קיטסלפה תפטעמ ךותמ תכתמה לכמ תא רסה .ףאשמה הסכמ תא רסהו

.םימח םימרוז םימ תחת קיטסלפה תפטעמ תא תוידוסיב ףוטש

.ץוחבמו םינפבמ קיטסלפה תפטעמ תא תוידוסיב שבי

.םמוקמל ףאשמה הסכמו תכתמה לכמ תא רזחה .םימב תכתמה לכמ תא ףוטשל ןיא ١٩٨٦ - )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو قفو ءاودلا ق

وس

ميرتوبلاس CFC نودب ةقشنم :ةلاعف ةدام ىلع يوتحت ةقشن لك

Salbutamol )as sulfate( 100mcg

،غكم ١٠٠ )تافلوس ـك( لوماتوبلاس .״ةيفاضإ تامولعم״ ٦ دنبلا رظن

ا - رضحتسملا يف ةلا

عفلا ريغ داوملا ةمئاقل ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق كلذو اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا أرقا

يلديصلا ىلإ وأ بيبطلا ىلإ ه

جوتف ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم هباشت كل ادب ول ىتح ،مهب

رضي دق ه

نلأ ؛نيرخلآل ه

طعت لا .كل فصو ءاودلا اذه

حصلا مهتلاحو كتلاح نيب

١

.

؟ءاو

ّ

دلا اذه

ّ

دعأ

َ

مل ةعومجم ىلإ ءاودلا اذه يمتني .لوماتوبلاس ىعد

ي ءاود ىلع يوتحي ميرتوبلاس

يلاعفلا ةعيرس تابصقلل ةعسوم ىعد

ت ةيودأ فورظلا يف اهروهظ عنمو وبرلا ضارعأ فيفختل لمعتس

ت ميرتوبلاس ةقشنم

.)ة

يساسحلل ب

بسمل ضرعتلا وأ

يندب طاشن :لثم( ةبون ثودح ريثت اهنأب فورعملا

ّ

يجلاعلا ةعومجملا .٢ – اتيب لبقتسملل يئاقتنإ ضهان

بس

ي بكر

ملا اذه .HFA 134a ىعد

ي بكر

م ىلع يوتحت ميرتوبلاس ةقشنم فلتخم معط ةقباسلا تاقشنملل نوكي دق .ةقباسلا تاقشنملا نم ةئيبلا ىلع لقأ ا

ررض .ءاودلا ةيلاعف نم ريغ

ي لا رملأا اذه .ميرتوبلاس ةقشنمل امم

2

.

ءاودلا لامعتسا لبق :ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

يتلا ىرخلأا تاب

كرملا دحلأ وأ ةلا

عفلا ة

داملل ة

يساسح كيدل تدجو اذإ .)٦ دنبلا رظنا( ءاودلا اهيوتحي

دنع وأ ةعقوتم ريغ ةروصب ةركب

م ةدلاو اهيف ثدحت يتلا تلااحلا يف .ضاهجإ ثودحل رطخ دوجو ءاودلا لامعتساب ةق

ّ

لعتم ة

ّ

صاخ تاريذحت :اذإ ةقشنم ميرتوبلاس لوانت لبق

ّ

يلديصلا عم وأ كبيبط عم ثدحت

بلق ةريتو وأ بلقلا تابرض ماظتنا مدع لثم بلقلا لكاشم نم خيرات كيدل .ةيردص ةحبذ وأ ةعيرس

.ةيقردلا ةدغلا طاشن طرف نم يناعت تنك

ةردق وأ مادتحا تابون وأ ةرركتم ضارعأ لثم( طشن كيدل وبرلا ضرم ناك ءاود بيبطلا فيضي دق ،كيدل وبرلا ضرمب مكحتلا لجأ نم ،)ةدودحم ةيدسج .قاشنتسلاا قيرط نع تاديئوريتس لثم ءاود ةعرج عفري دق وأ

.عفترم مد طغض كيدل ناك

.وبرلا ضرم جلاعل تاديئوريتس وأ )نيليفويث :لثم( نيثناز تاقتشم لوانتت تنك

.بلق ضارمأ وأ عفترملا مدلا طغض جلاعل ا

نايحأ لمعتس

ت يتلا ،لوبلل تا

ردم لوانتت تنك نودب ةيودلأا كلذ يف امب ،ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

ر

ّ

خؤم تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ

صاخ لكشبو .كلذب

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا ربخأف ،ة

ّ

يئاذغلا تلا

ّ

مكملاو ةي

ّ

بط ةفصو :لوانتت تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا ملاعإ بجي

ةعومجم نم ةصاخ( ةعيرس بلق ةريتول وأ بلقلا تابرض ماظتنا مدعل ةيودأ .)لولونارپورپ لثم اتيب تارصاح

.كيدل وبرلا ضرمل ىرخأ ةيودأ

،تاقلحلا ةيثلاث بائتكلاا تاداضم تارضحتسم لثم( بائتكلاا جلاعل ةيودأ .)ىرخأ ةيودأو MAO تارصحم

ببست نأ اهنكمي ،)لوبلا تا

ردم :لثم( مدلاب مويساتوبلا زيكرت ضفخت ةيودأ .مدلا مويساتوب صقن ءاذغلاو ءاودلا لامعتسا .ماعط نودب وأ عم ،مويلا تاعاس لك يف ميرتوبلاس ةقشنم مادختسا كناكمإب عاضرلإاو لمحلا يريشتسا ،يلمحت نأ نيططخت اذإ وأ لماح كنأ نينظت ،

ةعضرم وأ

لاماح تنك اذإ .ءاودلا اذه لوانت لبق

يلديصلا وأ كبيبط تانيكاملا لامعتساو ةقايسلا تاودأ مادختسا ،ةقايسلا ىلع كتردق ىلع ميرتوبلاس رثؤي نأ لمتحملا ريغ نم .تانيكام وأ لمع

3

.

؟ءاودلا لمعتست فيك بيبطلا عم صحفلا كيلع بجي .ا

مئاد ،بيبطلا تاميلعت ب

سح ءاودلا لامعتسا بجي

كأتم نكت مل اذإ

يلديصلا وأ :يه ،ةداع ،ةعب

ملا ةعرجلا .طقف ،بيبطلا امهد

دحيس جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا قوف امو ١2 رمع نم نيقهارملاو رابكلا .نيتقشن وأ ةدحاو ةقشن :وبرلا فيفختل .ةيساسحلا تا

ببس

مل ضرعتلا وأ يندب طاشن لبق ةقيقد ١٥–١٠ ناتقشن :وبرلا عنمل .مويلا يف تا

رم عبرأ ىتح ،ناتقشن :يدايتعا جلاعل .ةعاس ٢٤ للاخ تاقشن ٨ يه ىوصقلا ةعرجلا رمعلا نم ةنس ١2 نود لافطلأا .رملأا مزل اذإ نيتقشن ىتح ةعرجلا عفر نكمي .ةدحاو ةقشن :وبرلا فيفختل تا

ببس

مل ضرعتلا وأ يندب طاشن لبق ةقيقد ١٥–١٠ ةدحاو ةقشن :وبرلا عنمل .رملأا مزل اذإ ،ناتقشن .ةيساسحلا .مويلا يف تا

رم عبرأ ىتح ،ناتقشن :يدايتعا جلاعل .ةعاس ٢٤ للاخ تاقشن ٨ يه ىوصقلا ةعرجلا

تنك اذإ .عجان ،هجو عانق نودب وأ عم ،)لصاف( مئلاملا

نأ دجت نأ لمتحملا نم هجوت – تاونس ٥ ليج تحت دلول وأ لفطل ميرتوبلاس ةقشنم ءاطعلإ ةجاحب .اهنم دحاو جاتحتس كنأ نظت تنك اذإ كبيبطل .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت عنم

ُ

ي

.هاندأ ةدوجوملا لامعتسلاا تاميلعت عبتا عرسأب بيبطلا ىلإ هجوتلا كيلع ريثكب ىلعأ ةعرج أطخلا قيرط نع تلوانت اذإ :ثدحت نأ نكمم ضارعلأا هذه ،نكمم تقو

.داتعملا نم عرسأ ضبنيس كبلق

.رقتسم ريغ كنأ رعشتس ،فاجترا

.)ةكرحلا طرف( ةيلاعفلا طرف .تاعاس ةدع للاخ ةداع لوزت تاملاعلا هذه ءاودلا لوانت تيسن اذإ

.كلذ كركذت روف اهلوانتب مق ،ةعرج تيسن اذإ

.ةيسنملا ةعرجلا ىطخت ،ةيلاتلا ةعرجلا دعوم ناح دق ناك اذإ ،كلذ عم

.ةيسنملا ةعرجلا نع ضيوعتلا لجأ نم ةفعاضم ةعرج لوانتت لا .بيبطلا ةيصوت ب

سح جلاعلا يف رارمتسلاا بجي ءاودلا لوانت نع تف

ّ

قوت اذإ .كبيبط عم ثدحتلا نود ميرتوبلاس ةقشنم لوانت نع فقوتت لا ةعرجلا نمو ءاودلا ة

وبع ىلع قصلملا نم ق

قحت !ملاظلا يف ةيودلأا لوانت عنم

.اهيلإ ةجاحب تنك اذإ ةي

بطلا تارا

ظنلا عض .ءاود اهيف لوانتت ة

رم

لك يف ة

يئاودلا

يلديصلا وأ بيبطلا ر

شتساف ءاودلا لامعتسا ىلإ ةبسنلاب ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ

4

.

ة

ّ

يبناجلا ضارعلأا نع فقوت ،ءاودلا اذه لوانت دعب ةرشابم ريفصلا وأ كسفنت ةلاح تمقافت اذإ .نكمم تقو عرسأب كبيبط غلبو لاحلا يف هلامعتسا .نيمدختسملا نم مسق ىدل ة

يبناج ا

ضارعأ ةقشنم ميرتوبلاس لامعتسا ب

بسي دق ،ةيودلأا عيمجك .اهنم

ٍّ

يأ نم يناعت

لاأ لمتحملا نم .ة

يبناجلا ضارعلأا ةمئاق ةءارق دنع مدصت لا :ءاودلا اذه لامعتسا ةجيتن ثدحت نأ نكمم ةيلاتلا ةيبناجلا ضارعلأا .)مدختسم ١٠,٠٠٠ نيب نم ١ ىتح ىدل رهظت نأ نكمم ،ا

دج ردان( ة

ّ

يسسحت لعف دودر بيبطلل هجوتو ميرتوبلاس ةقشنم لامعتسا نع فقوت ،ي

سسحت لعف در كيدل تناك اذإ ةرجنحلا وأ ناسللا ،مفلا ،هافشلا ،هجولا م

روت :لمشت ي

سسحتلا لعفلا در ضارعأ .ا

روف ،ةكحب بوحصم يدلج حفط ،سفنتلا وأ علبلا يف تابوعص ىلإ يدؤ

ت نأ نكمم يتلا .رايهناو راود ،ءامغلإاب روعش :اذإ نكمم تقو عرسأب بيبطلا ىلإ هجوتلا بجي

.)بلق تاضبن( داتعملا نم ربكأ ةوقب وأ ربكأ ةعرسب قفخي كبلق نأ ترعش .ام ةرتفل ءاودلا لامعتسا دعب ا

بلاغ فقوتتو ،ا

ررض ب

بست لا ةداع ةرهاظلا هذه

.ةيفاضإ ةضبن ضبني هنأ وأ مظتنم ريغ كبلق ضبن نأ رعشت نأ لمتحملا نم

.)عئاش( صاخشأ ١٠ نيب نم ١ ىتح ىدل رهظي نأ نكمم اذه فقوتت لا .نكمم تقو عرسأب كبيبط عم ملكت ،ضارعلأا هذه دحأ كيدل رهظ اذإ .كلذ كنم بل

ُ

ط اذإ لاإ ءاودلا اذه لامعتسا نع

ة

ّ

يفاضإ ة

ّ

يبناج ضارعأ :ءاودلا اذه عم ا

ضيأ ثدحت نأ نكمم يتلا ةيلاتلا ضارعلأا هذه دحأ كيدل رهظ اذإ كبيبط غلب :)نيمدختسم ١٠ نيب نم ١ ىدل رهظت نأ نكمم( ةعئاش ة

ّ

يبناج ضارعأ

.نزاوتلا مادعناب روعش

.عادص :)مدختسم ١٠٠ نيب نم ١ ىدل رهظت نأ نكمم( ةعئاش ريغ ة

ّ

يبناج ضارعأ

.ةرجنحلاو مفلا يف جيهت

.ةيلضع تاصلقت :)مدختسم ١,٠٠٠ نيب نم ١ ىدل رهظت نأ نكمم( ةردان ة

ّ

يبناج ضارعأ

.مدلا يف مويساتوبلل ةضفخنم ةبسن

.فارطلأا ىلا مدلل ديازتم قفدت :)مدختسم ١٠,٠٠٠ نيب نم ١ ىدل رهظت نأ نكمم( ا

ً

ّ

دج ةردان ة

ّ

يبناج ضارعأ

.لاعفنلاا ةدايزو لملمتلا لثم ،كولسلا يف تاريغتو مونلا طمن يف ريغت :فورعم ريغ اهعويش ةبسن ة

ّ

يبناج ضارعأ

غلب .ةيردصلا ةحبذلا لثم بلقلا يف لكاشم ببسب ،ردصلا يف ملأ ،فاجترا .)كلذ كنم بل

ط اذإ لاإ ءاودلا اذه لامعتسا نع فقوتت لا( يلديصلا وأ بيبطلا ضارعأ نم تيناع اذإ وأ ة

يبناجلا ضارعلأا دحأ مقافت اذإ ،يبناج ضرع رهظ اذإ .بيبطلا ةراشتسا كيلعف ،ةرشنلا يف ةروكذم ريغ ة

يبناج كل ةبسنلاب ةيفاك ةروصب لمعي لا ءاودلا اذه

ّ

نأ دقتعت تنك اذإ كبيبط غلب ،كل ةبسنلاب ةيدايتعا ةروصب لمعي لا ءاودلا اذه نأ نظت تنك اذإ امبرو مقافتلا يف ةذخأ كيدل سفنتلا ةلكشم نأ لمتحملا نم .نكمم تقو عرسأب اذإ لاإ ةقشنم ميرتوبلاس نم ةيفاضإ تاعرج لوانتت لا .رخآ ءاود ىلإ جاتحت دق .كلذب بيبطلا كربخأ

122880100

0217C

4023000 תורבעמ םיילארשי האופר ירצות מ"עב תורבעמ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה