סירקדין

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-11-2020

מרכיב פעיל:
MELATONIN 2 MG
זמין מ:
NEURIM PHARMACEUTICALS LIMITED
קוד ATC:
N05CH01
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
NEURIM PHARMACEUTICALS LIMITED
קבוצה תרפויטית:
MELATONIN
סממני תרפויטית:
Short-term treatment for primary insomnia characterized by poor quality of sleep in patients who are aged 55 or over.
מספר אישור:
139923164811
תאריך אישור:
2009-01-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

27-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

27-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

15.2.2019

889511

דומע

1

ךותמ

4

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

6891

הפורת יפ לע תקוושמ אפור םשרמ

דבלב

תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

ב

רבמצד

4114

,

ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו

11

ראורבפל

4112

ןידקריס

ךשוממ רורחשב תוילבט

בכרה

הליכמ הילבט לכ

ןינוטלמ ג"מ

(Melatonin 2mg)

:םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעסב המישר האר

לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ" ףיעס ןכו ."הפורתה

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה

הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת הארנ םא וליפא םהל קיזהל .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל

ליגל לעמ םירגובמל תדעוימ הפורתה

1

?הפורתה תדעוימ המל

.ףוגה ידי לע םירצוימה םייעבט םינומרוה תצובקל ךייש ,ןידקריסב ליעפה רמוחה ,ןינוטלמ

שמשמ ןידקריס רצק חווטל לופיטל

,הניש ידודנ( תינושאר הינמוסניא ל וא םדריהל ישוק ןושי )הדורי הניש תוכיא וא תופיצרב

ינב םילוחב

.הלעמו

וא ישפנ ,יאופר בצמ ןוגכ ,ההוזמ הביסמ םיעבונ םניא םה רשאכ 'םיינושאר'כ םירדגומ הנישה ידודנ .יתביבס

תיטיופרת הצובק

:

.ףוגה ידי לע שרפומה ןומרוה

הפורתב שומיש ינפל

םא הפורתב שמתשהל ןיא

-

םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה

ףיעסב העיפומ םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישר(

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ןידקריסב לופיטה ינפל

,

:םא אפורל רפס

.)"הקנהו ןוירה" ףיעס יאר( הקינמ וא ןוירהב תא

לבוס התא .הילכ וא דבכ תויעבמ

,ץלמומ וניא ולא םיבצמב ןידקריסב שומישה אלש ןוויכ אב ןידקריס לע םירקחמ וכרענ .הילכ וא דבכ תולחמ םע םישנ

רסוחמ לבוס התא

.םימייוסמ םירכוסל תוליבס

מ( תינומיאוטוא הלחממ לבוס התא ה תכרעמ ידי לע ףקתומ ףוגה הב הלח ..)ולש ןוסיח ןידקריסב שומישה םישנאב ןידקריס לע םירקחמ וכרענ אלש ןוויכ ,ץלמומ וניא ולא םיבצמב .תוינומיאוטוא תולחמ םע

תוינונשיל םורגל לולע ןידקריס

ןוגכ תונרע תבייחמה תוליעפ עצבל ךתלוכיב עוגפל לולע ןכלו .)"תונוכמב שומישו הגיהנ" ףיעס האר( ,הגיהנ

תא ריבגהל םייושע קבטה ןשעב םיביכרש ןוויכ ,ןידקריס לש העפשההמ תיחפהל יושע ןושיע .דבכב ןינוטלמה קוריפ

15.2.2019

889511

דומע

4

ךותמ

4

ליגמ םידליל הפורתה תא תתל ןיא

דע

הניאו הרקחנ אל םהילע התעפשהש ןוויכ ,םינש .העודי

,חקול התא םא

אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,הנוזת יפסותו םשרמ .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

תינדרוט הערפהבו ןואכידב לופיטל( ןימסקובולפ

רוע תויעבב לופיטל( םינלארוספ ,)תיתייפכ )סיזאירוספ ןוגכ ,)הביק ביכב לופיטל( ןידיטמיס , ה תחפשממ תוקיטויביטנא םינולוניווק וא ןוירה תעינמל תולולגב םימייק( םינגורטסא ,)םייקדייח םימוהיזב לופיטל( ןיציפמפירו .)היספליפאב לופיטל( ןיפזמברקו )יפולח ילנומרוה לופיטל תופורתב

תופורת ,ןוגכ םיגרנרדאה םיטסינוגטנאה וא םיטסינוגאה תחפשמל תוכיישה תופורת ילכ ץוויכ ידי לע םדה ץחל תוסיוול תומייוסמ תופורת ,ףאב שדוג תתחפהל תופורת ,םדה ,ןוגכ םיטייפואה םיטסינוגטנאה וא םיטסינוגאה תחפשמל תוכיישה תופורת ;םד ץחל תדרוהל יבכעמ ;םימסל תורכמתהב לופיטל תופורת

םניאש תקלד ידגונ ןוגכ( םינידנלגטסורפ .לוהוכלאו ןפוטפירט ,ןואכיד דגנ תופורת ,)םידיאורטס

תו םיניפזאידוזנב ,ןולפלז ןוגכ ,םיניפזאידוזנבה תצובקמ ןניאש הניש תארשהל תורחא תופור .ןולקיפוזו םדיפלוז

.)ןואכידב לופיטל( ןימרפימיאו )הינרפוזיכסב לופיטל( ןיזאדירויט

הפורתב שומיש

ןוזמו

ןידקריס לוטיל שי

רחא

החורא

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תוליעי תא תיחפמ לוהוכלאהש ןוויכ ,ןידקריס תליטנ ירחא וא ךלהמב ,ינפל לוהוכלא תותשל ןיא .הפורתה

הקנהו ןוירה

.הקינמ וא תורהל הסנמ ,ןוירהב ךנהש תבשוח ,ןוירהב תא םא ןידקריסב ישמתשת לא

.וז הפורתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי

תונוכמב שומישו הגיהנ

דקריס תונכוסמ תונוכמ ליעפת וא גהנת לא ,ךילע הפורתה תעפשה וז םא .תוינונשיל םורגל לולע ןי .אפורב ץעוויה ,תכשמתמ תוינונשימ לבוס ךנה םא .הפורתב שומישה ןמזב

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

שיגרה םילוח לצא תיגרלא הבוגתל םורגל לולעה ,טארדיהונומ זוטקל ליכמ ןידקריס שי .זוטקלל םי רסוח ךל שיש אפורה ידי לע ךל רמאנ םא ,לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל

םירכוסל תוליבס .םימייוסמ

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

( םויל תחא הילבט

,לכואה ירחא ,)ג"מ

ךשמל הז ןונימב דימתהל ןתינ .הנישה תעש ינפל תועש דע לש הפוקת

רחאל הרימחה וא הרפתשה אל ךתשגרה םא אפורב ץעוויהל שי .תועובש

.םוי

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

שומישה ןפוא

ולבל !סועלל ןיא .החוראה ירחא התומלשב הפורתה תא ע

.הילבטה תא שותכל וא תוצחל ןיא

15.2.2019

889511

דומע

3

ךותמ

4

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

תליטנ .ירשפאה םדקהב חקורל וא אפורל תונפל ךילע שטשוטמ שוחל ךל םורגל יושע ץלמומהמ רתוי הובג ןונימ

.

וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא לש ןוימ רדחל .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב

,הפורתה תא לוטיל תחכש םא דימ הילבטה תא חק

וא ,הנישה ינפל ,תרכזנש

ליגרה ןמזב .הלופכ הנמ לוטיל ןיא .ליגרכ ךשמה זאו האבה הנמה לש

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

:הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא עודי אל קספומ לופיטה רשאכ הקיזמ העפשה לע ינימסת לע עודי אל .ידימ םדקומ וא תוימואתפב

.ןידקריסב לופיטה םויס רחאל הלימג

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

בכרה .הפורת לטונ ךניהש .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ

וויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץע

יאוול תועפות

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןידקריסב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

תונפלו שומישה תא קיספהל שי

דימ

:תואבה תורומחה יאוולה תועפות תועיפומ םא אפורל

םיתעל תועיפומ תוקוחר

(

דע לש תוחיכש

8:800

)םילפוטמ

הזחב בא

םיתעל תועיפומ

תורידנ

דע לש תוחיכש(

8:8000

:)םילפוטמ

ןופליע וא הרכה דוביא

בל תקועתמ האצותכ הזחב רומח באכ

בל תוקיפד

ןואכיד

הייארב תוערפה

הייאר שוטשט

)היצטנאירואסיד( בחרמב תואצמתה רסוח

וגיטרו )תרוחרחס(

ןתשב םימודא םד יאת תואצמיה

.םדב םינבלה םדה יאת תומכב הדירי

תולבחל וא םימומידל ןוכיס הלעמה ,םדה תויסט תומכב הדירי

סיזאירוספ

תונפל שי

אלה יאוולה תועפות תועיפומ םא אפורל

-

:תואבה תורומח

םיתעל תועיפומ תוקוחר

דע לש תוחיכש(

8:800

)םילפוטמ

,תונזגר ,םיליגר אל תומולח ,הניש ידודנ ,החונמ רסוח ,תונבצע

,םיטויס

,הנרגימ ,הדרח

,שאר באכ

ץחל ,תופייע ,תרוחרחס ,)תרבגומ תוליעפב הוולמ החונמ רסוח( תירוטומוכיספ רתי תוליעפ ,תושישת םד

הובג באכ ,

,הנוילע ןטב

,שבי הפ ,הפב םיביכ ,לוכיע תוערפה

תוליחב

יוניש( הימניבוריליברפיה וא דרג ,הליל תעזה ,)סיטיטמרד( רועב תקלד ,)םייניעה וא רועה תבהצהל םורגל לולעה םדה בכרהב ,םייפגב באכ ,רועב שבוי ,רועב החירפ םינימסת ,רבעמה ליג לש תשוחת וא זוקולג תשרפה ,השלוח .לקשמב היילע ,דבכ ידוקפת לש תוניקת אל תואצות ,ןתשב ןובלח

מ

( תורידנ םיתעל תועיפו דע לש תוחיכש

8:80

)םילפוטמ

( תרגוח תקבלש ,רטסוז ספרה תיפיגנ הלחמ ןדיס לש הכומנ המר ,םדב םינמוש לש ההובג המר ,) ,ץחל לש םינימסת ,יכב ,תושגרתה ,תונפקות ,חורה בצמב םייוניש ,םדב ןרתנ לש הכומנ המר ,םדב ,תונמלוח ,זוכירב תוערפה ,ןורכיזב העיגפ ,דורי חור בצמ ,ינימה ףחדב הילע ,רקובב תמדקומ הציקי ניש תוכיא ,תוינבצעה םיילגרה תנומסת תרוחרחס ,תועמוד םייניע ,תוכיס תריקד לש השוחת ,הדורי ה ,לוכיעה תכרעמב תויעב ,)טשוול הביקהמ הצמוח לש סקולפר( תברצ ,םוח ילג ,הבישיב וא המיקב תולוק ,האקה ,ןטב באכ ,ןושלב םיביכ ,הפב תויחופלש יגירח ,לוכיעה תכרעממ ם תכרעמב םיזג לוכיעה פהמ ער חיר ,תרבגומ קור תשרפה , ,המזקא ,הביק תקלד ,הביקב תוערפה ,ןטבב תוחונ יא ,ה ,תדרגמ החירפ ,םיידיה רועב תקלד ,רועב החירפ תויעב

,םיינרופיצב תקלד

תוצווכתה ,םיקרפ תקלד ,תבאוכ תויהל היושעש תכשוממ הפקז ,הלילב םירירש תויוצווכתה ,ראווצב באכ ,םירירש

15.2.2019

889511

דומע

4

ךותמ

4

חפנ ןתמ ,אמצ ,באכ ,תופייע ,תינומרעה תטולבב

לודג

ליגרהמ

הילע ,הלילב ןתש ןתמ ,ןתש לש .הדבעמ תוקידב לשו םדב םיטילורטקלא לש תוניקת אל תואצות ,דבכ ימיזנאב

העודי אל תוחיכשב תועיפומ

)ןימזה עדימהמ תוחיכש עובקל ןתינ אל(

בלח לש תילמרונ אל השרפהו רועב תוחיפנ ,ןושלה וא הפה לש תוחיפנ ,רתי תושיגר

תחא םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ .אפורה םע ץעייתהל

יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ בקע

) תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט

www.health.gov.il

ספוטל הנפמה ןווקמה

,יאוול תועפות לע חווידל

: רושיקל הסינכ י"ע וא

sEffe

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Adver

ctMedic@moh.gov.il

5

הפורתה תא ןסחאל ךיא .

?

-

!הלערה ענמ

ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת .הלערה ענמת ךכ

האקהל י/םורגת לא !אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

-

:ןוסחיא יאנת

ןסחאל ןיא הלועה הרוטרפמטב לע

.רואמ ןגהל ידכ תירוקמה הזיראב ןסחא .

תופורת ךילשהל ןיא ןיאש הפורת ךילשהל שי דציכ חקורה תא לאש .תיתיבה הפשאל וא םיתורישל ,ךרוצ הב .הביבסה לע ןגהל תנמ לע

6

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Ammonium methacrylate copolymer type B, calcium hydrogen phosphate dihydrate,

lactose monohydrate, silica (colloidal anhydrous), talc and magnesium

stearate.

הליכמ הילבט לכ

" ףיעס האר( טארדיהונומ זוטקל ג"מ לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .)"הפורתה

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ וד ,הלוגע ,הילבט

ןבל דע ןבל עבצב ,הרועק

ףוא( רובש

תזיראב תושגומ תוילבטה .)טיוו שגמ

לש

תוילבט

רטסילב

הליכמה הספוקב וא

לש שגמ תוזירא

( תוילבט

)תוילבט

.םיקוושמ הזיראה ילדג לכ אלו ןכתי

-

ה

ןרצי

םושירה לעבו

ותבותכו

( תויטבצמרפ םירוענ

8558

,מ"עב )

תשוחנה

לת

ביבא

65780

י"ע קוושמ

ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט

1850

הווקת חתפ

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

139.92.31648

הפורתה ,תאז ףא לע .הבקנ /רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ

:ןולעב םייונישלו תורמחהל תואתכמסא

רשואמ ןכרצל ןולע

84.1.2081

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה