סיפרול 1.5 ER

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

15-06-2020

מרכיב פעיל:
PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
זמין מ:
BOEHRINGER INGELHEIM ISRAEL LTD.
קוד ATC:
N04BC05
טופס פרצבטיות:
טבליות עם שחרור נרחב
הרכב:
PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 1.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
PRAMIPEXOLE
איזור תרפויטי:
PRAMIPEXOLE
סממני תרפויטית:
Treatment of signs and symptoms of idiopathic Parkinson's disease, as monotherapy or in combination with levodopa.
leaflet_short:
התרופה תינתן בהתקיים כל אלה: א. התרופה תינתן לטיפול בפרקינסון באחת הדרכים האלה: 1. כטיפול יחיד 2. כטיפול משולב עם levodopa ב. לא יינתנו התרופות Pergolide Ropinirole או Pramipexole בו בזמן ג. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה.
מספר אישור:
144 97 33090 00
תאריך אישור:
2015-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

15-06-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

11-03-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

Sifrol ER

Updated Patient Information Leaflet

0.375,0.75,1.5 mg

April 2020

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

הפורת

קוושמ

דבלב אפור םשרמ יפ לע

לורפיס

®

ER

0.375

לורפיס

®

ER

0.75

לורפיס

®

ER

1.5

ךשוממ רורחשב תוילבט

לורפיס לש הילבט לכ

0.375

הליכמ

0.375

ג"מ טרדיהונומ דירולכורדיהיד לוסקפימרפ

pramipexole dihydrochloride

monohydrate

לורפיס לש הילבט לכ

0.75

הליכמ

0.75

טרדיהונומ דירולכורדיהיד לוסקפימרפ ג"מ

pramipexole dihydrochloride

monohydrate

לורפיס לש הילבט לכ

הליכ

טרדיהונומ דירולכורדיהיד לוסקפימרפ ג"מ

pramipexole dihydrochloride

monohydrate

תמישרל רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

"

ףסונ עדימ

"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע חקורה לא וא אפורה לא הנפ

המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

לש םימוטפמיסבו םינמיסב לופיטל תדעוימ הפורתה (הפודובל םע בולישב וא דבל) ןוסניקרפה תלחמ

הצובק

תיטיופרת

:

תופורת

תוליעפמה

תא

רוטפצרה

ןימאפודל

תופורת

תויגרנימאפוד

2

.

הפורתב שומיש ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא

םיביכרמה תמישרל) הפורתה אלה

ףיעס האר ,םיליעפ

מ ךנ

.הקינ

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

לורפיס תליטנ ינפל

ER

,

רפס

םא אפורל

(היה וא) שי ךל

וא ה םא

חתפמ ךנ

םינימסת

יאופר םיבצמ וא

טרפב , דחא לכ הלאמ

הילכ תלחמ

תויזה

,העימש ,הייאר

םימייק םניאש םירבד תשוחת וא

תויזהה ב

.תוילאוזיו ןה

ךנ

לבוס

יוקילמ

העונתב

dyskinesia

תועונת

אל

תוטלשנ

אלו

לש תוניקת

(םייפגה

ה ם

הלחממ לבוס ךנ הו ןוסניקרפ לש תמדקתמ

ןכתיי ,הפודובל לטונ ךנ

חתפת לורפיס לש ןונימה תאלעה ןמזב העונתב יוקיל

לע הרימשב ישוק הווח ךנ ףוג

רשי ראווצו םי

וקזו םיפ

ןכתיי ,טרפב .(הינוטסיד) הווחתש שארה לש המידק היטה חתה בגה ,ראווצהו

היטה וא ןו תידיצ

.בגה לש

ש םיבצמו תוינונשי .תימואתפ תומדרה ל

(הינרפוזיכסל םימודה םינימסת) תוזוכיספ

יארב הערפה

עצבל שי .ה

לורפיס םע לופיטה ךלהמב תויתפוקת םייניע תוקידב

.םד ילכ תלחמ וא הרומח בל תלחמ תנמ לע תאזו לופיטה תליחתב דוחייב ,םדה ץחל תא עובק ןפואב רטנל שי עונמל תת

ץחל

םד

הדימעב

םדה ץחל תליפנ רבעמב

הדימעל

ש ךתחפשמ ינבמ דחא וא התא םא אפורה תא ןכדעל שי ימ חתפמ התאש בל ם ,ךל ינייפוא וניאש ןפואב גהנתהל הקושת וא ףחד תוערפה תוארקנ הלאכ תויוגהנתה .קזנ םירחאל וא ךל םורגל תולולעש תויוליעפ עצבל יותיפ וא ףחד ינפב דומעל לוכי ךניאו לולכל תולוכיו ףחדב הטילש

ומכ תויוגהנתה ל תורכמתה רומיה םי הליכא , ,תזרפומ תונזבזב ףחד , ליגר אל

וא ןימ יסחי םויקל .ןימ לע תובשחמ לש תורידתב היילע ןכתיי

אפורה ןונימה תא םיאתהל ךרטצי ךלש

לופיטה תא קיספהל וא

Sifrol ER

Updated Patient Information Leaflet

0.375,0.75,1.5 mg

April 2020

ש ךתחפשמ ינבמ דחא וא התא םא אפורה תא ןכדעל שי ,ןכ ומכ ימ ,שפנ תרעס) הינאמ לש בצמ חתפמ התאש בל ם חור בצמ ינוציק ןפואב םמורמ לש בצמ וא (רתי שוגירו לד

םויר

הדירי) תועדומב

,לובלב

דובי

םע רשק

(תואיצמה

ןכתיי

אפורה ךלש .לופיטה תא קיספהל וא ןונימה תא םיאתהל ךרטצי

אפורל רפס םא

ןונימב הדירי וא לופיטה תקספה רחאל באכ וא העזה ,תופייע ,הדרח ,תושידא ,ןואכיד ןוגכ םינימסת הווח ךנ לורפיס

,תועובש רפסממ רתוי ךרואל םיכשמנ םינימסתה םא . ןכתיי

אפורה .ךלש ןונימה תא םיאתהל ךרטצי

לורפיס תוילבט

לש םיקלח .הילבטה תעילב עגרמ ליעפה רמוחה לש הגרדהב רורחש תורשפאמ ןהש ךכ דחוימב ובצוע .האוצב הילבט יקלחב תנחבה םא ךלש אפורל רפס .תומלש תוילבטכ תוארהל ףאו האוצב עיפוהל םייושע הילבטה

אפורל רפס םא

לע הרימשב ישוק חתפמ ךנ ףוג

רשי ראווצו םיפוקזו םי ןכתיי . אפורהש וא ךלש ןונימה תא םיאתהל ךרטצי .לופיטה תא תונשל

םירגבתמו םידלי

לורפיס

הניא תדעוימ

ב שומישל ליגל תחתמ םירגבתמו םידלי

בקעמו תוקידב

יארה שוטשטל םורגל לולע הפורתב שומיש

תוקידב עצבל שי .ה לורפיס םע לופיטה ךלהמב תויתפוקת םייניע

שי ,ןכ ומכ . ףיעס האר) הפורתב לופיטה תליחתב רקיעב ,םדה ץחל תא רטנל

.("הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"

תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא

םא וא ,חקול התא םא תחקל

וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל .חקורל

:חקול התא םא דחוימ

ביכו הביקב תויצמוח ףדועב לופיטל) ןידיטמיס םי

.(הביק

מא

טנ

(ןוסניקרפ תלחמב לופיטל) ןיד

סקמ

ןיטל רידס וניאש בל בצקב לופיטל)

.(תוירדח בצק תוערפה

/סדייאב לופיטל) ןידוודיז

.(ישונאה ינוסיחה לשכה סוריו ,

.(ןטרס לש םינוש םיגוסב לופיטל) ןיטלפסיצ

ןידיניכ

לש העינמל שמשמ) תויוצווכתה םיילגר תובאוכ

הלילב

םורפיצלפ גוסמ הירלמב לופיטלו

.(רידס אל בל בצקב לופיטל) דימאניאקורפ

לורפיס תחקל ןיא

תופורת םע דחי .תויטוכיספ יטנא

ה םא

הפודובלב לפוטמ ךנ

לש ןונימה תא תיחפהל ץלמומ

לורפיסב לופיטה תליחת ינפל הפודובל

הל שי

ה םא רהז

העגרהל תופורת לטונ ךנ ה םא וא (יביטדס טקפא תולעב)

הלולע הפורתה ולא םירקמב .לוהוכלא התוש ךנ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ךתלוכי לע עיפשהל תונכוסמ

ב שומיש הפורת

ןוזמו

לוטיל ןתינ לורפיס

.ןוזמ אלל וא םע

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

שי הל

.הפורתב לופיטה תפוקתב לוהוכלא תייתשמ רהז

ה

י

ןויר

,

הקנה

תוירופו

ה םא

הב ךנ

ןויר הש תבשוח ,

הב ךנ

ה תננכתמ ,ןויר

ןויר

מ וא

שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי הקינ חחושי אפורה .הפורתב לורפיס לוטיל ךישמהל ךילע םא ךמע

לורפיס לש העפשהה

הפורתב שמתשהל ןיא ןכל העודי הניא רבועה לע

.תרחא הרוה אפורה םא אלא

רשאכ הפורתב ישמתשת לא מ ךניה

לורפיס .הקינ

בלחה רוציי תא תיחפהל הלולע

הפורתה ,ןכ ומכ רובעל הלוכי

םא בלחל

הלולע לורפיסב שומישה םא .קנויה קוניתל עיגהל

.הקנהה תא קיספהל שי ,ענמנ יתלב אוה

תונוכמב שומישו הגיהנ

ל םורגל הלולע הפורתה תויזה ןיא ,הז ןפואב ךילע העיפשה הפורתה םא .(םימייק םניאש םירבד תשוחת וא הייאר ,העימש) .תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל

לורפיס

ה לש םיבצמו תוינונשיל םורגל הלולע

ומדר וי ,תוימואתפ ת

.ןוסניקרפ ילוחב דוחייב ה םא

הווח ךנ

,ולא יאוול תועפות .תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא

.ולא תועפות לע אפורל רפסל ךילע

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

Sifrol ER

Updated Patient Information Leaflet

0.375,0.75,1.5 mg

April 2020

שי שמתשהל םאתהב דימת רישכתב אפורה תוארוהל

ךילע

קודבל

םע

אפורה

וא

חקורה

םא

ךניא

חוטב

ןפואו ןונימל עגונב רישכתב לופיטה

אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה דבלב

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

םויב םעפ הפורתה תא לוטיל שי

ב ךרע העובק העש

לוטיל ןתינ לורפיס

.םימ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי .ןוזמ אלל וא םע

ךשוממ רורחשב תוילבטה תא שותכל וא ,תוצחל ,סועלל רוסא

צח וא השיתכ/הסיעל

,רתי תנמל םורגל הלולע הילבטה תי .ףוגב ידמ רהמ ררחתשהל הלולע הפורתהש ןוויכמ

ה לבוקמה ימויה ןונימה ןושארה עובשב

לורפיס ונ

0.375

לכ הלעי ןונימה .ג"מ

הש יפכ םימי הרו

אפורה ךלש דע לש םינימיסתהש ויהי ך

.(הקוזחת תנמ) םירקובמ

לורפיס לש ימויה ןונימה תאלעה לש םינמז חול

עובש

(ג"מ) ןונימ

תוילבט רפסמ

0.375

לורפיס לש תחא הילבט

0.375

ג "מ

0.75

לורפיס לש תחא הילבט

0.75

ג "מ

וא

לש תוילבט יתש לורפיס

ER 0.375

ג "מ

לורפיס לש תחא הילבט

ג "מ

וא

לש תוילבט עברא לורפיס

ER 0.375

ג "מ

וניה לבוקמה הקוזחתה ןונימ

ןכתיי ,תאז םע דחי .םויב ג"מ

לוכי ןונימה ךרוצה תדימב .רתוי ףא הלעי לטונ ךניהש ןונימה לש יברימה ןונימל דע תולעהל

לש ג"מ לוסקפימרפ

(ליעפה רמוחה)

םויב לש רתוי ךומנ הקוזחת ןונימ םג ןכתיי .

0.375

ג"מ .םויב

:הילכ תלחמ םע םילפוטמ

ןכתיי ,הילכ תלחממ לבוס ךניה םא

לורפיס לש יתלחתהה ןונימה תליטנ לע ץילמי ךלש אפורה

0.375

ג"מ

אלא םוי לכב אל

ןכתיי ,ןכמ רחאל .ןושארה עובשה ךלהמב ןיגוריס

תורידת תא הלעי אפורה

ליטנ

לורפיס לש תחא הילבט

0.375

ג"מ .םוי לכב םא לש תואלעהב ןונימה תא הלעי אפורה ,ןונימ תאלעה תשרדנ

0.375

ג"מ לוסקפימרפ

(ליעפה רמוחה)

םעפ לכב

ה םא

לבוס ךנ ןכתיי ,הילכב תורומח תויעבמ

אפורה ךלהמב םא .לוסקפימרפ הליכמש תרחא הפורתל הפורתה תא הנשי ךלש אפורה םע רשק רוציל שי ,הילכב תויעבב הרמחה הלח לופיטה ירשפאה םדקהב

התא םא

ףילחמ

תוילבט לורפיסמ הפורת

ב

ידיימ רורחש

ךלש אפורה עבקי

לש ןונימה תא

לורפיס

ךשוממ רורחשב תוילבט

לש ןונימל םאתהב תוילבט .ידיימ רורחשב לורפיס

ל שי לוטי

,תרחמלש רקובב ,ןכמ רחאל .הפלחהה ינפלש םויב ליגרכ (ידיימ רורחש) לורפיס לש תוילבט

שי

לוטי

לורפיס

תליטנב ךישמהל ןיא .ךשוממ רורחשב תוילבט

.(ידיימ רורחש) לורפיס תוילבט

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא תא תואקהל םורגל הלולע רתי תנמ תליטנ .ךתיא הפורתה תזירא

יא

טקש

וא

תועפות

יאוול

תורחא

תועיפומה

ףיעסב

ףיעס , .יאוול תועפות

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

,שורדה ןמזב

ורבע אל ןיידע ךא

ןמזמ תועש הליטנה ,ליגרה החכשנש הנמה תא לוטיל ןתינ דימ

.ליגרה הנמזב האבה הנמה תאו תרכזנש םא מ רתוי ורבע

האבה הנמה תא תחקלו החכשנש הנמה לע גלדל שי תועש הנמזב ליגרה

הלופכ הנמ לוטיל ןיא

תנמ לע

.החכשנש הנמ לע תוצפל

Sifrol ER

Updated Patient Information Leaflet

0.375,0.75,1.5 mg

April 2020

יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה ידי לע ץלמוהש

,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

לופיטה קיספהל ןיא

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב םא

אפורה לופיטה תקספהב ךרוצ ש ל ןוכיסה תא תיחפהל תנמ לע הגרדהב ןונימה תא דירוי .םינימסתב הרמחה

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

לורפיס לוטיל קיספהל ןיא

.ךלש אפורה םע תצעייתה םרטב םא תא דירוי ךלש אפורה ,הפורתה תא לוטיל קיספהל ךיילע .דריי םינימסתה תרמחה לש ןוכיסה ךכו הגרדהב ןונימה

םא

ךנ

לבוס

ןוסניקרפ תלחממ

ןיא

תא קיספהל

לופיטה

הפורתב

וז

ןפואב

ימואתפ

הקספה

תימואתפ

ליבוהל הלולע

בצמל

יאופר

ארקנה רומח הריאממה תיטפלוריונה תנומסתה םימוטפמיסה .

לש

:םיללוכ תנומסתה

היזניקא

העונתה רשוכ ןדב םירירשב

תושקונ

לש

םירירשה ,םוח , ץחל

םד

אל

ביצי הידרקיכט ,

ץאומ בל בצק

) הרכהה בצמב הדירי ,לובלב , מגודל

.(תמדרת

לורפיס לש ןונימה תא דירומ וא קיספמ ךניה םא

ןכתיי,

חתפת טסינוגאמ הלימג תנומסת ארקנה יאופר בצמ

ןימאפוד

dopamine agonist withdrawal syndrome- DAWS

ה ,תושישת ,הדרח ,תושידא ,ןואכד םיללוכ םינימסתה .

.באכ וא הע םא

לש אפורל תונפל ךילע ,הלא םינימסתמ לבוס ךנ

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

הש

י

נ

ה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ך

י

.םהל קוקז ךנ

חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

.

4

.

יאוול תועפות

לורפיסב שומישה ,הפורת לכב ומכ

תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .יאוולה

ןכתי

אל ןהמ תחא ףאמ לובסת

תוחיכש יאוול תועפות

אמ

מ רתוי לע עיפשהל תולולע :

:םישמתשמ

םייוקיל

העונתב

תוטלשנ אל תועונת ןוגכ) היזניקסיד

אלו

לש תוניקת

.(םייפגה

.תוינונשי

.תרוחרחס

.הליחב

דע לע עיפשהל תולולע :תוחיכש יאוול תועפות

:םישמתשמ

.הגירח תוגהנתהל ףחד

.(םימייק םניאש םירבד תשוחת וא הייאר ,העימש) תויזה

.לובלב

תופייע

.הניש ידודנ

לגרב רקיעב םילזונ ףדוע

.(תיפקיה תקצב) םי

.שאר באכ

.םד ץחל תת

.םירזומ תומולח

.תוריצע

ארב הערפה

הי

.האקה

תב הדירי תללוכה לקשמב הדירי

.ןובא

דע לע עיפשהל תולולע :תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

:םישמתשמ

היונרפ

(תויזולד) אווש תובשחמ

םויה ךלהמב תרבגומ תוינונשי

וא

תויומדריה

תוימואתפ

זב םייוקיל

.ןורכ

ראשיהל תלוכי רסוחו רתי תויתעונת הזוזת אלל .(היזניקרפיה)

ילע

.לקשמב ה

בוגת תו

יגרלא

ןוגכ

החירפ

.(רתי תושיגר ,דרג

.ןופל

בל תקיפס יא

תולולע רשא בלב תויעב)

םורג

.(לוסרקה לש תוחיפנ וא המישנ רצוקל

השרפהה תנומסת הניקת אלה

ןומרוה לש

.(יטרויד יטנא ןומרוה)

יא

טקש

Sifrol ER

Updated Patient Information Leaflet

0.375,0.75,1.5 mg

April 2020

.המישנ יישק

םיקוהיש

.תואיר תקלד

רסוח

תלוכי

דגנתהל

ףחדל

עצבל

הלועפ

:תוללוכ ולא תולועפ .קזנ םירחאל וא ךל םורגל הלולעה

תורמל תמזגומ הרוצב רמהל קזח ףחד תוכלשה

פשמ וא תוישיא

.תויניצר תוית

ינימ תוגהנתהו ןיינע םירבגומ וא םינוש םי ,ךתביבס תא וא ךתוא יתועמשמ ןפואב םידירטמה ,לשמל

ףחד ינימ .רבגומ

וא תוינק

תואצוה

תומזגומ

יתלבו

.תוטלשנ

תמזגומ הליכא

תליכא

תויומכ

תולודג

לש

ןוזמ

קרפב

ןמז

(רצק

וא

הליכא

תיתייפכ

תליכא

רתוי ןוזמ

ליגרהמ

רתויו

שרדנהמ

קפסל

תא

בערה

לד

םויר

הדירי תועדומב תואיצמה םע רשק ןדבא ,לובלב ,

:תורידנ יאוול תועפות דע לע עיפשהל תולולע

1000

:םישמתשמ

,שפנ תרעס) הינאמ לש בצמ ינוציק ןפואב םמורמ חור בצמ

.(רתי שוגירו

העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות

תועפות

ןתוחיכשש

םרט

העבקנ

לורפיס ןונימב הדירי וא לופיטה תקספה רחאל

באכ וא העזה ,תופייע ,הדרח ,תושידא ,ןואכיד : שחרתהל םילולע פודל םיטסינוגאמ הלימג תנומסת םג ארקנ)

וא ןימ

DAWS

ברקב םיינילק םירקחמב ועיפוה אל ולא יאוול תועפות .העודי אל תקיודמ תוחיכש *

2,762

תירוגטק .לוסקפימרפ םע םילפוטמ תועפות" תוחיכשה תירוגטק רשאמ רתוי ההובג אל הארנכ ולא יאוול תועפות לש תוחיכשה ."תוחיכש ןניאש יאוול

,יאוול תעפות העיפוה םא הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

ה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיק

"יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" ) תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ( :רושיקל הסינכ י"ע

/sideeffects.health.gov.il

https:/

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל םתייאר חווטו

וא/ו םידלי לש םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

הזיראה יבג לע עיפומה

הגופתה ךיראת םויל סחייתמ שדוח ותוא לש ןורחאה

:ןוסחא יאנת

ל שי ןסחא

תירוקמה הזיראב

,תוחל ינפמ ןגהל ידכ

מ הכומנה הרוטרפמטב

תופורתה תא קורזל ךיא חקורה תא לאש .רויכה וא הפשאה ךרד תופורת ךילשהל ןיא

ןהב .רתוי שמתשמ ךניא .הביבסה לע ןגהל ורזעי ולא םיעצמא

6

.

ףסונ עדימ

רמוחה לע ףסונ

ליעפה

םג הליכמ הפורתה

Maize starch, hypromellose 2208, carbomer 941, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

לורפיס

0.375

לורפיס

0.75

תוילבט ןניה צ ינשמ תורומק ,תולוגע

לש דחא דצ לע .טיוופוא ןבל דע ןבל עבצב ןהיד הילבטה עבטומ

" ,םייהלגניא רגנירוב לש וגולה

ינשה הדיצבו " עבטומ

"

"

לורפיס

0.375

"

"

לורפיס

0.75

לורפיס

ניה

ילבט תו

צ ינשמ תורומק ,תילבוא הרוצב

עבצב ןהיד הילבטה לש דחא דצ לע .טיוופוא ןבל דע ןבל " ,םייהלגניא רגנירוב לש וגולה עבטומ

" עבטומ ינשה הדיצבו "

."

.רטסילבב תוזורא תוילבטה

הליכמ הזירא לכ

וא

תוילבט ךשוממ רורחשב ןכתיי .

אל ג לכ

תוזיראה ילד קוושמ םי

םושירה לעב

:

םידוהיה תנידמ ,מ"עב לארשי םייהלגניא רגנירוב

.ד.ת

4124

הילצרה ,

חותיפ

4676672

ןרציה םש

:

המראפ םייהלגניא רגנירוב

GmbH & Co KG

.הינמרג ,

הז ןולע ב ךרענ לירפא

2020

.

סקנפב הפורתה םושיר רפסמ תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה

לורפיס

0.375 ER

144-95-33088-00

לורפיס

0.75 ER

144-96-33089-00

לורפיס

144-97-33090-00

רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה