סינכרופרט 6000 יב"ל וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-12-2020

מרכיב פעיל:
SERUM GONADOTROPHIN 6000 IU/VIAL
זמין מ:
ROMAT LTD
טופס פרצבטיות:
POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
I.M
תוצרת:
CEVA SANTE ANIMALE S.A., FRANCE
סממני תרפויטית:
Initiation and synchronization of oestrus and ovulation in ewes, ewe lambs, and goats after removal of the synco-part vaginal sponge.
מספר אישור:
80319197200
תאריך אישור:
2013-04-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

02-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

ראוניב רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמ י"עעבקנהז ןולעטמרופ 1022

ןכרצלןולע

ורכניס - 'ג.ס.מ.פטרפ 0666 ירנירטו ל"בי

הקרזהלהסימת תנכהלהקבא תירירשךות ( IM )

ןיפורטודנוג םורס

דבלב ירנירטושומישל

ירנירטואפור םשרמבייח

:ותרוצוליעפה רמוחה

Powder forSolution forInjectionIM Pregnant MareSerum Gonadotrophin,

,ןיפורטודנוג םורס (תירירשךותהקרזהלהסימת תנכהלהקבא IM )

קזוח : 6000IU/vial

:תיטיופרת הצובק םיניפורטודנוג

:תיאופרתוליעפ םישבכבץויבהוםוחייהתוסיוודודיע םיזיעבותוילטב, תיגופסהתרסהרחאל

ניגו א תיל ורכניס - טרפ ( הליכמה ןוטסגולפ טטצא ) .

:דגנ תויוותה .ןוירהןמזבשמתשהלןיא

ןונימו שומישתוארוה :

תאסימהלשי התלוכת ןוקובקב םע 00 ל"מ קירזהלשי.הקרזהלםימ 0 ל"מ הסימת הנמ(

הליכמה 000 )ל"בי רירשהךותל .

הסימתב שמתשהלשי תנכהרחאלדיימ .ה

:יאוולתועפות בוגת ה .תיגרלא רקמב קושלשה יטקליפאנא טמוטפמיסןפואבלפטלשי,)רידנ( י

.)ןילנרדא ואםידיאורטס ןתמ ,אמגודל(

:הנתמהןמז .ןיא

: הזירא 2 ןוקובקב + הקבאליכמה ןוקובקב חפנבקיר 00 ל"מ .

ןוסחא : ,רוריקבןסחאלשי ןיב 2ºC-8ºC . .רואינפמןגהלשי

מתשהלשי )הנכהתוארוההאר( הקבאהתסמהרחאלדימ רישכתב ש .

לשםדי גשיהמ קחרה ןסחאלשי .םידלי

הפורתה םושיררפסמ : 080 31 91972

ןרצי :

CEVASANTE ANIMALE, FRANCE

םושירה לעב ,מ"עבטמור : םיליפעמה 401/63 , הילצרה 30534 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה