סטרפסילס אורנג' עם 100 מג ויטמין סי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
AMYLMETACRESOL; ASCORBIC ACID; DICHLOROBENZYL ALCOHOL
זמין מ:
RECKITT BENCKISER (NEAR EAST) LTD
קוד ATC:
R02AA03
טופס פרצבטיות:
לכסניה
הרכב:
DICHLOROBENZYL ALCOHOL 1.2 MG; AMYLMETACRESOL 0.6 MG; ASCORBIC ACID 100 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
DICHLOROBENZYL ALCOHOL
איזור תרפויטי:
DICHLOROBENZYL ALCOHOL
סממני תרפויטית:
Antiseptic. To relieve throat pain in children and adults.
מספר אישור:
066 33 25662 00
תאריך אישור:
2015-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

ו"משתה

1986

אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה

סליספרט

ֵ

ס

ןימטיו םע 'גנרוא

C

100

ג"מ

תוינסכל

הציצמל

בכרה

:

ינסכל לכ

:הליכמ

Vitamin C (as sodium ascorbate and ascorbic acid)

100.0 mg

ןימטיו

םוידוסו תיברוקסא הצמוח( )טאברוקסא

ג"מ

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg

לוהוכלא ליזנבורולכיד

ג"מ

Amylmetacresol 0.6 mg

לוסרקתמלימא

ג"מ

םירמוח

:םיליעפ יתלב

ףיעס האר

ףסונ עדימ

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא

םירגובמל תדעוימ הפורתה

םידליל

לעמ

ליג

שמתשהל ךילע .אפורל תונפל שי הז ליגל תחתמ ,

הפורתב םאב אפורה לא תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב ינמיס רחאל םירפתשמ םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה

.םימי

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

סליספרטס ןימטיו םע 'גנרוא

ג"מ

שמשמ

לקהל לע ה

םירגובמ לצא ןורג יבאכ

לעמ םידליו ליג

ליכמ רישכתה ימוהיזב םיברועמה םיקדייח םילטוקה ,תיטפסיטנא הלועפ ילעב םיליעפ םירמוח ינש .ןורג .ותוא עיגרהלו ךכסל ןכו באוכה רוזאב לועפל םיליעפה םירמוחל תרשפאמ תינסכלה תציצמ

תיברוקסא הצמוח הניה

ןימטיול רוקמ

ןימטיוה תומר וב םוהיז ךלהמב ליעוהל לוכי רשא

לככ הארנה .תודרוי

תיטיופרת הצובק

יטפסיטנא

2

.

הפורתב שומיש ינפל

םא הפורתב שמתשהל ןיא

:

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא םיליעפה םירמוחל )יגרלא( שיגר התא הפורתה

םיליעפ יתלבה םיביכרמה לש האלמ המישר האר( ףיעסב

רסוח ךל שי

ןוגכ םימיוסמ םירכוסל תוליבס ,זוטקורפ זוקולג

זוטקאלג

וסו

זור

זוטלאמוזיא

.הז גוסמ יאופר בצממ לבוס ךנה םא עבקי ךלש אפורה

תחתמ התא ליגל

לשב .קנחל ששח

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ב לופיטה ינפל סליספרטס ןימטיו םע 'גנרוא

C

100

ג"מ

,

םא אפורל רפס

:

ןורגב תורחא תויעבמ לבוס התא

ץעוויהל שי םא אפורה םע תידיימ

רחאל םירפתשמ םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס

םימי

םא וא

.תואקהו הליחב וא שאר באכ ,םוחב הוולמ וא ךשוממ ,רומח ןורג באכ שי

תרכוס ילוחב שומישל תוצלמומ ןניאו רכוס תוליכמ תוינסכלה

ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא יפסותו םשרמ אלל תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת

הקנהו ןוירה

.הקינמ וא ןוירהב תא ,ןוירהב תאש תבשוח תא םא הז רישכתב שמתשהל ץלמומ אל

.תופורתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי הקינמ וא ןוירהב ךנה םא

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

רישכתה ליכמ

זוקולגו זורכוס

שי ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס רסוח ךל שי יכ עבק ךלש אפורה םא הז רישכתב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל ףיעס האר(

"

םא הפורתב שמתשהל ןיא

.)"

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

ינסכל איצוהל שי

מ תחא ( רטסילבה תזירא םוינימולאה

ססומתהל הל רשפאלו הפה ךותב המקמל , תויטיאב תא סינכהל שי . רטסילבה

.הזיראה ןוטרקל הרזח

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

לעמ םידליו םירגובמ ליג

6

:

ינסכל

לכ הציצמל תחא

תועש

מ רתויב שמתשהל ןיא

תוינסכל

( הממיב

תועש

תוינסכל

תוליכמ

1000

ג"מ

ןימטיו לש

ילמיסקמה ןונימה אוהש ימויה

.םינש שש ליגל תחתמ תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת

םידלי יכ רוכזל שי םינטק ינסכלהמ קנחיהל םילולע

רחאל םירפתשמ םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפל ךילע

םימי

רובעל ןיא תצלמומה הנמה לע

שומישה ןפוא

:

ינסכלה ץוצמל שי

טאל ססומתתש תנמ לע ,טאל ינסכלה תא רובשל וא סועלל ןיא .הפב

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

שוחל יושע התא טבב תוחונ יא

רישכתב שמתשהל ךישמת לא . .חקורב וא אפורב ץעוויהו וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב .ליגרה

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש .םהל קוקז

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

סליספרטסב שומישה ,הפורת לכב ומכ ןימטיו םע 'גנרוא

ג"מ

יאוול תועפותל םורגל לולע תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות

םא אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי

תושיגר( תיגרלא הבוגת העיפו

)רתי

,דרג ןוגכ החירפ ,יוריג

,יאוול תעפות העיפוה םא יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש .אפורה םע ץעייתהל

יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffe

ctMedic@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

כו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת ל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

ןסחא מ הכומנה הרוטרפמטב

תופורת ךילשהל דציכ חקורה םע ץעייתה .תיתיבה הפשאל וא םיתורישל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל תנמ לע ,ךרוצ ןהב ןיאש

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Liquid sucrose, Liquid glucose, Tartaric acid, Blood Orange PHL 105288, Propylene

glycol, Levomenthol, Sunset yellow, Ponceau 4R.

ינסכל לכ

הליכמ

968.5

ג"מ

ו זוקולג

1437.9

ג"מ

.זורכוס

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ינסכל

הלוגע עבצב םותכ םידדצה ינש לע עבטומ גתומה למס םע ,

ותבותכו םושירה לעב םש

רזיקנב טיקר

רגנה 'חר ,מ"עב )טסיא רינ(

ןורשה דוה ,

45240

:ל"אוד

service.israel@rb.com

:סקפ

9577055

ה םש ןרצי

ותבותכו

נ ,מ"עב לנוישנרטניא רק'תלה רזיקנב טיקר .הילגנא ,םהגניטו

קדבנ הז ןולע

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו

טסוגוא

2015

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

066-33-25662-00

רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה