סטילה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
S01GA02
טופס פרצבטיות:
טיפות עיניים
הרכב:
TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE 0.5 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
TETRYZOLINE
איזור תרפויטי:
TETRYZOLINE
סממני תרפויטית:
Irritation, burning, reddening, itching of the eye due to allergic or physical causes such as dust, smoke, plants,sun rays.
מספר אישור:
054 57 21875 00
תאריך אישור:
2011-06-30

Stilla up, 12.7.2009, zk

ע עבקנ הז ןולע טמרופ

"

רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י ודי לע

.

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

)

םירישכת

(

משתה

"

ו

-

1986

שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארקל שי

/

הפורתב י

הליטס

םייניע תופיט

בכרה

Tetrahydrozoline HCl 0.05%

in a sterile isotonic solution

םיליעפ יתלב םיביכרמ

Benzalkonium chloride, methylene blue, boric acid, sodium chloride, sodium tetraborate.

תיטיופרת הצובק

םייטמימותאפמיס שדוג יתיחפמ תצובקל ךייש

תיאופר תוליעפ

תדעוימ הפורתה

הבירצב הלקהל

ץוצקע

םייוריגו םינגרלאמ םימרגנה םייניעב תוימומדאו יוריג

ןוגכ

ןשע

קבא

שמשל הפישחו םיחמצ

שכתב שמתשהל ןיא יתמ רי

?

היביכרממ דחאל תושיגר העודי םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

תורחא תורומח םייניע תולחמ םע וא המוקואלג םע םילוחב וז הפורתב שמתשהל ןיא

ליגל תחתמ םידליב וז הפורתב שמתשהל ןיא

םינש

הרוכע התשענ וא העבצ התניש הסימתה םא שמתשהל ןיא

רב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא לופיטה תלחתה ינפל אפו

לבוס ךניה םא וא הקינמ וא ןוירהב ךניה םא

ו בלה דוקפיתב יוקילמ רבעב תלבס וא

םד ילכ וא

םייניע

המוקואלג ןוגכ

סירתה תטולב וא

דיאורית

ץחל רתי םד

תרכוס

תורהזא

אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא

מ רתוי רישכתב שמתשהל ןיא

םיפוצר םימי

םייניעב תוימומדאה תא ריבגהל לולע רתוי ךשוממ ףוצר שומיש

שיגר ךניה םא

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה

הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע

זנב רמשמ רמוח ליכמ רישכתה

דירולכ םוינוקל

לע גפסיהל לולעה

עגמ תושדע ידי תוכר

הז רישכתב שמתשהל ןיא תא רשאכ

ביכרמ ה

עגמ תושדע ה גוס לכמ

רישכתב שומישה ינפל תושדעה ריסהל שי

ריזחהל ןתינ תושדע תוכר

תוחפ אל רובעכ

ןיעל הפורתה תפלזהמ תוקד

ל סחיב תוכחל שי תורחא עגמ תושדע

שדחמ ןתבכרהל דע תוקד

תויתפורת ןיב תובוגת

לטונ ךניה םא

וא תפסונ הפורת ת תרחא הפורתב לופיטה התע הז תרמג םא

עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע יא וא םינוכיס

ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי

דחוימב תויתפורת

יבגל תצובקמ ןואכיד דגנ תופורת זדיסקואנימאונומ

MAOI

ןיזלנפ ןוגכ

ןואכיד דגנ תורחא תופורת וא

יאוול תועפות

הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב

ןוגכ

הליחב

תבחרה םינושיאה

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות

םייניע באכ

שאר באכ וא היארב יוניש

רתי תושיגר לש תועפות

רידנ

אפורל תונפלו לופיטה קיספהל שי

גה וא תוימומדאהו הדימב אפורל תונפלו לופיטה קיספהל שי םירימחמ וא םיפלוח םניא םייניעב יורי

הובג םד ץחל חתפתהל םילולע םיהובג דואמ םינונימב

בלה דוקפתב תוערפה

םדב רכוס רתי

הימקילגרפיה

שי אפורל תונפלו לופיטה קיספהל

שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב

/

הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה

,

וא תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא

,

ךילע דימ אפורה םע ץעייתהל

.

אפורהמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ

ןיע לכב תופיט

םויב םימעפ

יאליגב םידליב שומישב

םינש

אפורב ץעוויהל שי

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ךות ךבצמב רופיש לח אל םא

פיטה קיספהל שי םימי אפורל תונפלו לו

םיש

/

בל י

!

עולבל אל

דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת

Stilla up, 12.7.2009, zk

שומישה ןפוא

ץחר

ךידי בטיה י

הטה

בכש וא רוחאל ךשאר י

קחרה עבצאה תרזעבו הטימה לע י

ןמ ןותחתה ףעפעה תא טעמ י ןיעה

ףטפט רצוויש חוורמה ךותל

םוצעו הפורתה תא י

שמל םייניעה י

תוקד

ףעפעת לא

בשוח ךניה םא

הטלקנ אל הפיטהש ת

שמתשה

הפיט דועב י

הקנ ןיעל ביבסמש הסימתה ראש תא

ןובגמ םע י

דפקה הסימתה םוהיז תעינמל

רוגסו ןיעה וא עבצאה ללוכ והשלכ חטשמ םע עגמב אובי אל קובקבה הצקש י

בטיה קובקבה

שומיש לכ רחאל

ענמ

/

הלערה י

!

הפורת ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז

ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא

הלערה

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

הנפ

םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ י

אבהו

הפורתה תזירא י ךתיא

םורגת לא

האקהל י אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

יל ןיא ךשוחב תופורת לוט

קודב

הנמהו תיוותה י םעפ לכב לטונ ךניהש

הפורת ת

בכרה

ךניה םא םייפקשמ י

קוקז

םהל ה

הנסחה

ךושחו רירק םוקמב וז הפורת רומשל שי

ןיא איפקהל

רוגס

ענמו בטיה י

תוביטרו ריוא תרידח י

הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל שדוחמ רתוי וז הפורתב שמתשהל ןיא

הזיראה יאנת יפל ם

םיצלמומה הנסחה

דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת

לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ רישכתה

קפס לש הרקמ לכב

הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע

הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

סמ

.

הפורתה םושיר

054 57 21875 00

עב תויטבצמרפ תוישעת עבט

"

"

3190

הוקת חתפ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה