סטיבקס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CANNABIDIOL DRUG SUBSTANCE ( CBD BDS ); DELTA-9-TETRAHYDROCANNABINOL DRUG SUBSTANCE ( THC BDS )
זמין מ:
NEOPHARM SCIENTIFIC LTD
קוד ATC:
N02BG10
טופס פרצבטיות:
ספריי לחלל הפה
הרכב:
CANNABIDIOL DRUG SUBSTANCE ( CBD BDS ) 25 MG / 1 ML; DELTA-9-TETRAHYDROCANNABINOL DRUG SUBSTANCE ( THC BDS ) 27 MG / 1 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי בחלל הפה
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GW PHARMA LTD., UK
איזור תרפויטי:
NABIXIMOLS
סממני תרפויטית:
Sativex is indicated, as add-on treatment, for symptom relief in patients with moderate to severe spasticity due to multiple sclerosis (MS) who have not responded adequately to other medication and who demonstrate at least 20 % improvement in spasticity related symptoms during a four week trial of therapy.Sativex is indicated as adjunctive treatment for the symptomatic relief of neuropathic pain in multiple sclerosis in adults.
מספר אישור:
147 48 33290 00
תאריך אישור:
2017-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

1986 – ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה סקביטס הפה ללחל סיסרת

:בכרה :םזוכירו םיליעפה םירמוחה :ליכמ ל"מ 1 לכ )Delta-9- tetrahydrocannabinol 27 mg( לוניבאנקורדיהארטט-9-אתלד ג"מ 27 )Cannabidiol 25 mg( לוידיבאנק ג"מ 25 .6 ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל וניא הז ןולע .שדח עדימ עיפוהל לוכיש םושמ ,ךרובע תמשרנ תאז הפורתש םעפ לכבו הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .ךתיב ינב תא הז בושח עדימב ףתש .לבקמ התאש לופיטל עגונב וא יאופרה ךבצמל עגונב ךאפור םע החישל ףילחת הווהמ .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .הלא םיאליגב הפורתה תוליעיו תוחיטב יבגל עדימ רסוח לשב םינש 18 ליגל תחתמ םיריעצו םידליב שומישל ץלמומ וניא סקביטס ?הפורתה תדעוימ המל

.1

םירחא םילופיטל תקפסמ הדימב םיביגמ אלש ,הצופנ תשרט לשב השק דע תינוניב המרב )תויטספס( םירירש תושקונ םע םילוחב םינימסת תלקהל .)תועובש 4 ךרואה( ינושאר ןויסינ לופיט ןמזב תויטספס לש םינימסתב ינילק רופיש םיגיצמו

.םירגובמב הצופנ תשרט ילוחב )בצעב העיגפמ האצותכ םרגנה באכ( יטפוריונ באכ לש םינימסת תלקהל ףסונ לופיטכ

תויטאיפוא תופורתב לופיט תורמל השק דע תינוניב המרב םיבאכמ םילבוסו םדקתמ ןטרסב םילוחה םירגובמ םילוחב םיבאכ ךוכישל ףסונ לופיטכ .יברמ ןונימב תוקזח ידיאוניבנק םיבאכ ךכשמ :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל

.2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

.הקינמ ךניה

.םירחאה הפורתה יביכרממ דחאל וא סיבנק תויצמתל )יגרלא( שיגר התא

סחייתהל ןיא .תורחא תויתועמשמ תוירטאיכיספ תוערפה וא הזוכיספ ,הינרפוזיכס :ןוגכ תוישפנ תויעב לש ךתחפשמב םירקמ לע ךל עודי וא תיווח .הצופנה תשרטהמ האצותכ ןואכידל הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

:םא אפורל רפס סקביטסב לופיטה ינפל

תוחפל םישדוח השולש ךשמבו סקביטסב לופיטה ןמזב ןוירה דגנ ליעי העינמ יעצמאב שמתשהל םירבגו םישנ לע .ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תא .]")םירבגו םישנ( העינמ יעצמאו הקנה ,ןוירה" ףיעס האר[ לופיטה תקספה רחאל

.םינש 18 ליגל תחתמ התא

.תוילכ וא דבכ תלחממ לבוס ךניה

.םירזוח םיפקתה וא היספליפאמ לבוס ךניה

.ךלש קפודה וא בלה בצק םע היעב וא בטיה טלשנ וניאש הובג םד ץחל ,רבעב בל ףקתה ,הזח תקועת :ןוגכ הרומח םד ילכו בל תלחממ לבוס ךניה ץלמומ וניא סקביטסב לופיטה .)היצרטיטה תפוקת( ןונימה תמאתה ךלהמב תוריהז תשרדנ ןכל ,לופיטה תליחת רחאל ופצנ םדה ץחלבו קפודב םייוניש .תורומח םד ילכו בל תולחממ םילבוסה םילוחב

.והשלכ רמוח וא הפורתל תורכמתה לש הירוטסיה ךל שי

.םימח תואקשמו ןוזמ תנכה ןוגכ תוימוימוי תולועפ עוציבב השקתמ ךניה םא דוחייב ,שישק התא

חוקיפ תחת םס וניה סקביטס .רבוע התא ןכרד תונידמ ללוכ הז .הלא תונידמב סקביטסב קיזחהל יקוח םאה קודבל ךילע ,תורחא תונידמל עסונ ךניה םא .תונידמהמ קלחב תיקוח הניא סקביטסב שומישה ןמזב הגיהנו ןכתיי .תונוש תונידמב הנוש ולש יקוחה סוטטסה יכ ןכתיו וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא :חקול התא םא דחוימב .חקורל

ליבוהלו םירירשה תייפרהו העגרהה תועפשה תא לידגהל תולולע ןהש םושמ ,העיגרמ העפשה תולעב תופורתו העגרה תופורת ,הניש תורשמ תופורת .תורחא תונואתו תוליפנל ןוכיסב הילעל

רבגומ ןוכיסל ליבות רשא ,רירשה חוכו קזוחב הדירי םרגיהל הלולעש םושמ תאז ,םפזאיד ןוגכ םיניפזאידוזנב וא ןפולקב ןוגכ םירירש תופרמ תופורת .תוליפנל

.סקביטס לש ןונימה תמאתהב ךרוצ היהיו ןכתיי – ןיצימורתירלק ,ריבנוטיר ,לוזאנוקרטיא םע לופיט תקספה וא לופיט תליחתב

שי יחרכה שומישה םא .)םוקירפיה( טרוו סנו'ג טנס תיחמצה הפורתה ,לטיברבונפ ,ןיאוטינפ ,ןיפזאמאברק ,ןיציפמפיר םע דחי שומישמ ענמיהל שי .סקביטס לש ןונימה תא םיאתהל .לטונ התא ןתוא תופורתה לכ יבגל םתוא עדי ,םילוח תיבל וא רחא אפורל ךלוה התא םא ןוזמו הפורתב שומיש דימתהל ךילע .ךפוגב תגפסנה תומכה לע עיפשהל יושע החוראה םע רישכתב שומיש ,תאז םע דחי .תוחוראל רשק אלל רישכתב שמתשהל ןתינ .שומיש לכב ההז העפשה לבקתתש ךכ תוחוראל רשקהב ןפוא ותואב רישכתב שומישב לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש ןמזב לוהוכלא תייתש .ןונימה תא םינשמ רשאכ וא לופיטה תליחתב דחוימב סקביטסב לופיטה תפוקתב םיילוהוכלא תואקשמ תייתשמ ענמיהל שי םוגפל ךכבו )תוריהמב ביגהל תלוכיב עוגפל וא לקשמה יוויש דוביאל םורגל המגודל( םהלש תועפשהה תא ריבגהל הלולע סקביטסב לופיטה .תורחא תונואתו תוליפנל ןוכיסה תא תולעהלו תונוכמ ליעפהלו גוהנל תלוכיב )םירבגו םישנ( העינמ יעצמאו הקנה ,ןוירה

.וז הפורת תליטנ ינפל חקורב וא אפורב יצעוויה ,ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תאש תבשוח ,ןוירהב תא םא

.ךכ לע ךל הרוה אפורה םא אלא ,ןוירהה ךלהמב סקביטסב שמתשהל ןיא

.לופיטה תקספה רחאל תוחפל םישדוח השולש ךשמבו סקביטסב לופיטה ןמזב ןוירה דגנ םיליעי העינמ יעצמאב שמתשהל םירבגו םישנ לע

.הקינמ תא םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

.םא בלחל תרבוע הפורתה תונוכמב שומישו הגיהנ

.עובק ימוי ןונימ לע בצוימ התאש דעו הנושארל סקביטס לוטיל ליחתמ התא רשאכ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא

םיתיעל ,ןכ ומכ .תונמוימ תושרודה תולטמ עוציבבו ךלש טופישה רשוכב םוגפל לולע רשא רבד ,תוינונשיו תרוחרחסל םורגל לולע וז הפורתב שומישה .יעגר הרכה ןדבואל תמרוג הפורתהש חווד תורידנ

.ךילע העיפשמ איה דציכ עדוי התאש דע הפורתה תליטנ ןמזב גוהנל ןיא

תרוחרחס וא תוינונשי ןוגכ תועפשהל םרוג סקביטס םא תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא ןיידע ,ביצי ךלש ןונימהו הפורתה תליטנל לגרתמ התאש רחאל .ולא תולועפ עצבל ךלש תלוכיה לע עיפשהל תולולע רשא .הפורתב שומישה ןמזב החטבב גוהנל לוכי התא םאה חוטב ךניא םא חקורל וא אפורל הנפ הפורתה יביכרממ קלח תודוא בושח עדימ

)תוזתה 12( םילפוטמה בור רובע ילמיסקמה ימויה ןונימב לוהוכלאה תומכ .הנמ לכב ג"מ 40 דע רמולכ ,)לוהוכלא( לונתא 50% -כ ליכמ סקביטס םילבוסה םילפוטמל קיזהל הלולע הפורתה .ןיי לש )ל”מ 5( תחא תיפכל וא הריב לש )ל”מ 10( תויפכ יתשל ךרע תווש הניה רשא לוהוכלא תומכ תקפסמ .םזילוהוכלאמ

.ןורג באכ ,שבי לועיש ,ץוצקע ,באכ םיללוכ יוריג לש םינימסת .יוריגל םורגל לולע רשא לוקילג ןליפורפ ליכמ סקביטס ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

.רישכתה תפיאשמ ענמיהל תנמ לע ןורגל זיתהל ןיא .יחלה לש ימינפה רוזאל וא ןושלל תחתמ ,דבלב הפה ללחל הזתהל דעוימ סקביטס

!ףאה ךותל זיתהל ןיא .הפב תוחונ יאו ץוצקע עונמל תנמ לע ,הפב סקביטסה תוזתה םוקימ תא הנש

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :ןונימ תמאתה אלה תועפותה רפסמ םע ,רתויב הבוטה הלקהה תא קפסל תנמ לע תוזתה לש הנוש רפסמ ךירצ םדא לכ .םדאב יולת םוי לכב תוזתהה רפסמ .רתויב ךומנה תויוצר

הנמה .ךרובע רתויב םיאתמה תוזתהה רפסמ תגשהל דע הטמ הלבטב םיניוצמה םינמזהו םימיה רחא בוקע ,סקביטסב שמתשהל ליחתמ התא רשאכ .סקביטס תליטנ לש םינושארה תועובשה ךשמב הנמב הריהזו תיתגרדה הילע רחאל תעבקנ ךלש העובקה תימויה

.םייעובש דעו םימי רפסמ ךראי הז ךילהתש ןכתי .ךילע הלקמה תוזתהה תומכ האצמנ רשאכ תוזתהה רפסמב היילעמ לודחל ךילע

.הזתה לכ ןיב תוחפל תוקד 15 לש הקספה לע רומש .םעפ לכב תחא הזתהמ רתוי זיתהל ןיא

רחא 4 העשה ןיב לוטיל שי ברע/םיירהצה רחא תחקלנש הנמה תא ,םיירהצב 12 העשה ןיבל תוררועתהה ןיב ןמז לכב רקובה תנמ תא לוטיל שי .הנישה ןמזל םיירהצה

.ךילע העיפשמ סקביטס דציכ עדתש דע לופיטל םינושארה םימיה ךלהמב ךמצע תא ץמאת לא

רתוי זיתהל ןיא .ךתשגרהל םאתהב ,ןהיניב שרפהה תא םיאתהל ןתינ ,םינימסתב הלקה ךרובע תוגישמש תוימויה תוזתהה רפסמ תא תאצמש רחאל ךישמהל שי ,םויב תוזתהה רפסמו דעומ תא תמאתהש ירחא .תוזתהה ןיב תוחפל תוקד 15 לש חוורמ לע דימת דיפקהל שי .םעפ לכב תחא הזתהמ .הזה םינמזה חולב

.םינימסתה לע הטילש גישהל תנמ לע םויב תוזתה 12 -מ רתויל קוקז ךניה םא אפורב ץעוויה

שח התאש דע הזתה לכ ןיב ןמזה ךשמ תא ךיראהל וא תוזתהה רפסמ תא דירוהל שי )תרוחרחס ללכ ךרדב( תוינדרוט יאוול תועפותמ לבוס ךניה םא .תויוצר אל תועפות לש רתויב ךומנ רפסמו םינימסתה לש רתויב הבוטה הלקהב

.תרחא ךתוא החנה אפורה ןכ םא אלא ,וללה תויחנהה יפל לועפל שי םוי רקובב תוזתה רפסמ תוררועתהה תעש ןיב( 12 העשה ןיבל )םיירהצב ברעב תוזתה רפסמ םיירהצב 4 העשה ןיב( )הנישה ןמזל םויב תוזתה כ”הס 1 םוי

2 םוי

3 םוי

4 םוי

5 םוי

6 םוי

7 םוי

8 םוי

9 םוי

10 םוי

11 םוי

12 םוי

13 םוי

14 םוי

:הצופנ תשרטב תויטספס .דבלב החמומ אפור ידי-לע עצבתי וירחא בקעמהו לופיטה תליחת ,הצופנ תשרט בקע תויטספסב לופיטל .אפורב ץעוויהל שי ,לופיט לש תועובש 4 ירחא תויטספסב םירושקה םינימסתב רופיש הווח ךניא םא :שומישה ןפוא :שדח לכימ לש הנושאר החיתפב

.)סקביטס תנסחא לע בושח עדימל עגונב "?הפורתה תא ןסחאל ךיא" 5 ףיעס האר( ררקמהמ סיסרתה תא אצוה

שמתשהל ןיא .ךיראתה תא קודבל לכותש ךכ ,סיסרתה לע הקבדמה תא קבדה .החיתפה ךיראת תא סיסרתל תפרוצמה הקבדמה יבג לע םושר .תינושארה ותחיתפמ )םימי 42( תועובש 6 ורבע םא סיסרתב

.תונידעב סיסרתה תא רענ

.ןגמה קקפה תא רסה

:"לכימה לוחתא" .ןצחלה לע תמקוממ הרומה עבצאה רשאכ ,המאה ןיבל לדוגאה ןיב סיסרתה תא םקמ

.)1 רויא האר( תקפסמ תומכב הזתה תלבקתמש דע ריינ תטחממ ךות לא תוריהמבו תוביציב שולש וא םיימעפ ץחל ,ךנואמ בצמב סיסרתה רשאכ .יוארכ תלעופ איהש םיאדוומ ןתרזעבו ,הבאשמה תא "תוליעפמ" ולא תוציחל

.ליגר שומישל המיאתמ הפורתה תעכ :)שדח סיסרת לכימ םיחתופ רשאכ קר תאז עצבל שי - ריינ תטחממ לא םדוק זיתהל ךרוצ ןיא( ליגר שומישב

.שומישה ינפל תונידעב סיסרתה תא רענ

.ןגמה קקפה תא רסה

.ןצחלה לע תמקוממ הרומה עבצאה רשאכ המאל לדוגאה ןיב סיסרתה תא םקמ

תוביציב ץחלו ךתמישנ רוצע .יחלה לש ימינפה רוזאל וא ןושלל תחתמ :ךיפ ךותל סיסרתה תא ןווכו תיכנא הרוצב סיסרתה תא קזחה .)2 רויא האר( רוזא ותואב תוחונ יא תשגרה תקספהב רוזעל תנמ לע םעפ לכב הזתהה תנווכמ וילא הפב רוזאה תא תונשל שי .תוריהמבו .סיסרתה לש הנטק תומכ תלביקש שיגרמ התא םא וליפא ,םעפ לכב תחא הזתהמ רתויב שמתשהל ןיא

.ןגמה קקפב הרזח הסכ

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.םימ הברה םע תידימ רוזאה תא ףוטשל שי ,רועל וא םייניעל סיסרתה ןיב עגמ רצונ םא .םייניעהמ סיסרתה תא קיחרהל שי

.סיסרתה תא ףואשל ןיא !דבלב הפה ללחב הזתהל דעוימ סקביטס

.םייח ילעב וא םידלי תביבסב זיתהל ןיא

.םוח רוקמ וא שא תברקב סיסרתב שמתשהל ןיא

סיסרתה תוליעפ לילצ ,ןקורתמ לכימהשכ .תודודמ תוזתה 90 דע ליכמ לכימה ,)לכימה לוחתאל ודעונש תוציחלה( תויתלחתהה תוציחלה 3 רחאל .הפורתה לש שדח לכימ ליחתהל שי הז בלשב .ךיפב הנוש השוחת שיגרתו ןכתיו הנתשמ בקעמו תוקידב .עובק ןפואב הפה תיריר תא קודבל שי ,תכשוממ הפוקת סקביטסב לפוטמ ךניה םא -תויצניצולה( תויזה ,לובלב ,תוינונשי ,תרוחרחס תוללוכה תורומח הלערה תועפות תווחל לולע התא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הוולמה בלה בצקב םייוניש ,)דחפ וא הדרחב הילע( היונרפ וא הדרח ,)תויזולד( םינוכנ םניאש םירבדב הנומאו )םניאש םירבד לש העימש וא היאר .)םימקשכ תרוחרחס תשוחת( ךומנ םד ץחלב .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח-תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .בקעמ ךרוצל אפורה םע שגפיהל שי ,רתי ןונימ תליטנ רחאל

וז הפורת לוטיל תחכש םא .החכשנש הנמ םוקמב הלופכ הנמ לוטיל ןיא .ךכב ךרוצ שיגרמ ךניה רשאכ וא תרכזנשכ תרחא הנמ חק ,הנמ לוטיל תחכש םא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג תימואתפ הקספה .עובק שומיש רחאל סקביטסב שומישה תקספה לע הטלחה ינפל אפורב ץעוויהל שי הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא תקספה םע הגרדהב תרזוח ללכ ךרדב םירירשה תושקונ .תושגרה וא ןובאיתה ,הנישה לע רצק ןמז ךשמל עיפשהל הלולע סקביטסב שומישה לש .הפורתב שומישה

.םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע סקביטסב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ תשח םא .ךשמנ לופיטה םא םג םימי רפסמ ךות תופלוחו תולק יד ללכ ךרדב ןה הלא יאוול תועפות .לופיטה תליחתב רתוי תוחיכש יאוול תועפות ,הפורתב שמתשהל רוזחת רשאכ .השגרהב רופישל דע סקביטסב שומישה תא קספה וא תוזתהה רפסמ תא דרוה ,תואבה יאוולה תועפותב .תויוצר אלה יאוולה תועפות תא ךלצא ורצי אל רשא תוזתהה רפסמב שומישב לחתה דציכ" 3 ףיעס האר( ןונימה תאלעה תוארוה רחא בקעמ ידי לע לופיטה תליחתב תועיפומה יאוולה תועפות ירקמ תא תיתועמשמ דירוהל ןתינ .)"הפורתב שמתשת :העיפומ תואבה יאוולה תועפותמ תחא םא אפורל הנפו הפורתב שומישה תא קספה

רובידב ישוק

הייאר שוטשט

זוכיר וא ןורכיז תוערפה

תואיצמה םע רשק דוביא תשוחת וא )הירופוא( רתי שוגיר תשוחת

לובלב וא ןואכיד תשוחת

)םניאש םירבד לש העימש וא הייאר( תויזה

םינוכנ םניאש תונויערב הנומא

ךדגנ םה םירחא םישנאש השגרה

תוינדבוא תובשחמ

םד ץחלב וא קפודב ,בלה בצקב םייוניש )םילפוטמ 10 ךותמ 1-מ רתוי לע תועיפשמ( :דואמ תוחיכש יאוול תועפות

.תופייע וא תרוחרחס )םילפוטמ 10 ךותמ 1-מ תוחפ לע תועיפשמ( :תוחיכש יאוול תועפות

.ןובאתב היילע ,ןובאתב הדירי :הנוזת תוערפה

.תואיצמה םע רשק דוביא ,הירופוא תשוחת ,תואצמתהב הערפה ,לובלב וא ןואכיד :תוירטאיכיספ תוערפה

,)היגרתל( תמדרת ,םעטה שוחב יוניש ,הייגהב הערפה ,בשק תערפה ,לקשמ יווישב הערפה ,)היזנמא( החכש :תיזכרמה םיבצעה תכרעמב תוערפה .תוינונשי ,ןורכיזב הערפה

.םיביכ וא תוחונ-יא ,באכ ,הבירצ תשוחת ללוכ הפב תויעב ,האקה ,הליחב ,ןושל באכ ,הפב שבוי ,לושלש ,תוריצע :לוכיעה תכרעמב תוערפה

וא ילוח תשוחת ,תורכש תשוחת ,הרזומ השוחת ,)הינתסא( השלוח וא היגרנא רסוח ,הזתהה רוזאב באכ :הזתהה רתאב תועפשהו תויללכ תוערפה .)היקלפוקיול( ןושלב תונבל תודוקנל םג םורגל לולע סקביטס .ילוח

.תוליפנ ,)וגיטרו( תרוחרחס ,היאר שוטשט :רחא )םילפוטמ 100 ךותמ 1-מ תוחפ לע תועיפשמ( :תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

.תוינדבוא תובשחמ ,ךדגנ םה םירחא םישנאש השגרה ,אווש תובשחמ ,תודרח ,תויזה :תיזכרמה םיבצעה תכרעמב תוערפה

.)הידרקיכט( בלה בצק תצאה ,)תויצטיפלפ( תוקזח בל תוקיפד :בלה דוקפתב תוערפה

ןיא – הפה תירירב ףוליקו )םודאו חופנ הפ( תוקלד ,הפה תירירב תוערפה ,הפה תירירב עבצ תייהד ,)הנוילע ןטב( ןטב יבאכ :לוכיעה תכרעמב תוערפה .םייניש תעיבצ ,םירוזא םתואל זיתהל ךישמהל

.הזתהה רוזאב יוריג ,ןורגב באכ וא יוריג ,ןופליע ,םד ץחל רתי ,)סיטיגנירפ( ןורג תקלד :רחא םילפוטמ תמועל סקביטסב םילפוטמה ןטרס ילוחב ןתשה יכרדב םימוהיז םע בולישב ןתש תריצא לש תועראיהב היילע התפצנ םיינילק םירקחמב .ןתשה יכרדב םימוהיז תעינמ ךות תוריהז הנשמב טוקנל שי ןכלו ,סקביטס םילטונ אל רשא

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5

םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייארו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

.)”תדמוע"( תיכנא הרוצב םילכימה תא ןסחאל שי

.2-8

C לש הרוטרפמטב ,ררקמב ןסחאל שי החיתפה ינפל

.םימי 42 דע לכימב שמתשהל ןתינ )הנושאר הזתה( החיתפה רחאל

C -ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי ךא ,תיחרכה הניא רוריקב הנסחא החיתפה רחאל

.שומישה ינפל תונידעב לכימה תא רענל שי

.שומישה רחאל קקפה תא ריזחהל שי .קילד רישכתה

.רישכתה לש טלחומ שובייל דע שאל ףשחיהל וא הירגיס קילדהל ןיא

.רחא דחא ףאל הפורתה תא תתל ןיא .חוטב םוקמב ןסחא .שאו םוח רוקממ הפורתה תא קיחרהלו רוא ינפמ ןגהל שי

ןווקמה ספוטה תועצמאב יאוול תועפות לע וחווד אנא ,תרחא יאוול תעפותמ תלבס םא וא ,ליעל תוטרופמהמ רתוי וא תחא יאוול תעפות תיווח םא

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic%40moh.health.gov.il :אבה רושיקב ADR@MOH.health.gov.il :ל וא DrugSafety@neopharmisrael.com :ל”אודב םרפואינל ןכו

.הביבסה לע רומשל ורזעי ולא םיעצמא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ,םיליעפה םירמוחה לע ףסונ Ethanol anhydrous, Propylene glycol, Peppermint oil )םעט רמוח( :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .קיטסלפ הסכמ תועצמאב ןגומ ןצחלה .הבאשמ ןצחל םע ל"מ 10 לש הזתה סיסרת לכימב םוח-בוהצ עבצב לזונ .הזתה ילכמ 12 וא 10 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 הליכמ סקביטס לש הזירא לכ .םיקוושמ הזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי 49170 הוקת-חתפ 7063 .ד.ת ,מ”עב קיפיטנייס םרפואינ :ותבותכו םושירה לעב .הינטירב ,'גדירבמייק ,דטימיל המראפ GW :ותבותכו ןרציה

147-48-33290-00 :

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 03/2015 -ב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

1

רויא

2

רויא ١٩٨٦ - )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وس

سكڨيتاس مفلا فيوجتل خاخب

:بيكرتلا :اهزيكرتو ةلاعفلا داوملا :ىلع للم ١ لك يوتحي )Delta-9-tetrahydrocannabinol 27 mg( لونيباناكورديهارتيت-٩-اتليد غلم ٢٧ )Cannabidiol 25 mg( لويديباناك غلم ٢٥ .٦ دنبلا رظنأ ءاجرلا ,ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل .ةديدج تامولعم رهظت دق هنلأ ,كل ءاودلا اذه اهيف فصوي ةرم لك يفو ءاودلا لمعتست نأ لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا أرقا ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ةمهملا تامولعملا هذهب كتلئاع دارفأ كراش .هيلع لصحت يذلا جلاعلا وأ ةيبطلا كتلاح صوصخب كبيبط عم ةثداحم نع

لايدب ةرشنلا هذه لكشت لا .يلديصلا وأ بيبطلا ىلإ هجوت ,ةيفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةص

خلم تامولعم .كضرمل هباشم مهضرم نأ كل ادب اذإ ىتح مهل ررضلا ببسي دق وهف .نيرخآ ىلإ هطعت لا .كلجأ نم ءاودلا اذه فصو .ةيرمعلا تائفلا هذه يف ءاودلا ةعاجنو ةملاسلا صوصخب تامولعملا ةلق ببسب ةنس ١٨ ليج نود نيعفايلاو لافطلأل صصخم ريغ سكڨيتاس ؟ءاودلا صصخ

ُ

م ضرغ يلأ .١

نسحت نورهظيو ىرخأ تاجلاع عم فاك لكشب نوبواجتي لا نيذلاو ,

ِّ

ملا ب

ُّ

تلا ببسب ديدش ىتح لدتعم ىوتسمب )جا

ش( تلاضع جنشت عم ىضرم ىدل ضار

علأا فيفختل .)عيباسأ ٤ مودي يذلا( يلوأ يبيرجت جلاع ءانثأ جان

شلا ضارعأب ا

يريرس

.نيغلابلا د

ِّ

ملا ب

ُّ

تلا ىضرم ىدل )بصعلا ةباصلإ ةجيتن مجني ملأ(

علا

ٌّ

لا

علاا مللأا ضارعأ فيفختل يفاضإ جلاعك

.ىوصق ةعرجب ةيوق ةينويفأ ةيودأب جلاعلا نم مغرلا ىلع ديدش ىتح لدتعم ىوتسمب ملاآ نم نوناعيو مدقتم ناطرس ضرم نم نوناعي نيغلاب ىضرم يف ملاآ نيكستل يفاضإ جلاعك يديو

نيباناك ملاآ نك

سم :ةيجلاعلا ةليصفلا

ءاودلا لامعتسا لبق .٢ :اذإ ءاودلا لامعتسا زوجي لا

.ةعضرم تنك

.ىرخلأا ءاودلا تابكرم دحلأ وأ )سيباناك( يدنهلا بنقلا تاصلاخل )يجريلأ(

اساسح تنك

.ددعتملا بلصتلل ةجيتن هنأ ىلع بائتكلاا رابتعا زوجي لا .ىرخأ ةمهم ةيسفن تابارطضا وأ ناهذ ,ماصف :لثم كتلئاع يف ةيسفن لكاشم تلااح دوجوب فرعت وأ تشياع ءاودلا لامعتساب ةقلعتم ةصاخ تاريذحت

:اذإ بيبطلا ربخأ ,سكڨياتسب جلاعلا لبق

جلاعلا فاقيإ دعب لقلأا ىلع رهشأ ةثلاث رادم ىلعو سكڨيتاسب جلاعلا للاخ لمحلا دض ةعاجن لمح عنم لئاسو لامعتسا لاجرلاو ءاسنلا ىلع .لمح يف لوخدلا نيونت وأ لماح تنك .]")لاجرو ءاسن( لمح عنم لئاسوو عاضرإ ,لمح" دنبلا رظنأ[

.ةنس ١٨ ليج نود تنك

.ىلك وأ دبك ضرم نم يناعت تنك

.ةر

ركتم تابون وأ عر

صلا نم يناعت تنك اذإ

تاريغت تدهوش .كيدل ضبنلا وأ بلقلا مظنب ةلكشم وأ ةرطيسلا نع جراخ عفترم مد طغض ,قباسلا يف ةيبلق ةبون ,ةيردص ةحبذ :لثم ميخو ةيومد ةيعوأو بلق ضرم نم يناعت تنك ةيعوأو بلق ضارمأ نم نوناعي ىضرم ىدل سﮑڨﻴﺘاسب جلاعلاب ىصوي لا .)ةرياعملا ةرتف( ةعرجلا ةمئلام للاخ رذحلا يخوت بجوتي كلذل ,جلاعلاب ءدبلا دعب مدلا طغضو ضبنلا يف .ةميخو ةيومد

.تناك

ايأ ةدامل وأ ءاودل نامدإ ةقباس كل ناك

.ةنخاس تابورشمو ماعطلا دادعإ لثم ة

يموي تا

يلاعف زاجنإ يف بعصتست تنك اذإ ,ةصاخ

انسم تنك

نوكت دقو ةبقارملل عضاخ ردخم وه سكڨيتاس .اهنم ربعت تنأ لود لمشي اذه .لودلا هذه يف

اينوناق

ارمأ سكڨيتاس ةزايح ربتعت له صحفت نأ كيلع ,ىرخأ لود ىلإ ا

رفاسم تنك اذإ .لودلا ضعب يف ينوناق ريغ ا

رمأ سكڨيتاس لامعتسا للاخ ةدايقلا نوكت دق .ةفلتخم لود يف ةفلتخم ةينوناقلا هتناكم ىلع

.كلذب يلديصلا وأ بيبطلا ربخأ ,ة

ّ

يذغت تافاضإو بيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ةريخلأا ةنولآا يف تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ :لوانتت تنك اذإ صوصخلا هجو

.ىرخأ ثداوحو طوقسلا رطخ يف عافترإ ىلإ يدؤتو تلاضعلا ءاخرإو ةئدهتلا تاريثأت نم ديزت دق اهنلأ ,ئدهم ريثأت تاذ ةيودأو ةئدهم ةيودأ ,ةمونم ةيودأ

.طوقسلا رطخ ةدايز ىلإ يدؤي ام ,لضعلا ةوق يف ا

ضافخنا ببست دق اهنلأ اذه ,ماپيزايد لثم تانيپيزايدوزنيب وأ نيفولكاب لثم تلاضعلل ةيخرم ةيودأ

.سكڨيتاس ةعرج ةمئلامل ةجاح كانه نوكت دق -نيسيمورثيرلاك ,ريڨانوتير ,لوزانوكارتيإب جلاعلا فقو وأ جلاعلا ةيادب يف

بجي ا

يرورض لامعتسلاا ناك اذإ .)St. John’s Wort( نرعلا ةبشع يتابنلا ءاودلا ,لاتيبرابونيف ,نيئوتينف ,نيپزامابراك ,نيسيپمافير عم ةيوس هلامعتسا بنجت بجي .سكڨيتاس ةعرج ةمئلام .اهلوانتت يتلا ةيودلأا ةفاك صوصخب مهغلبأ ,ىفشتسملا ىلإ وأ رخآ بيبط ىلإ هجوتت تنك اذإ ءاذغلاو ءاودلا لامعتسا ىلع بظاوت نأ كيلع .كمسج يف صتمت يتلا ةيمكلا ىلع رثؤي دق تابجولا عم رضحتسملا لامعتسا ,كلذ عم .تابجولا نع رظنلا ضغب رضحتسملا لامعتسا نكمي .لامعتسا لك يف ريثأتلا سفن ىلع لصحتل تابجولا صوصخب ةقيرطلا سفنب رضحتسملا لامعتسا لوحكلا كلاهتساو ءاودلا لامعتسا

لاثم( اهريثأت نم ديزي دق سكڨيتاسب جلاعلا للاخ لوحكلا لوانت .ةعرجلا ريغت متي امدنع وأ جلاعلا ةيادب يف ةصاخ سكڨيتاسب جلاعلا ةرتف يف لوحكلا برش بنجت بجي .ىرخأ ثداوحو طوقسلا رطخ نم ديزتو تانكام ليغشتو ةدايقلا ةردقب سمت اذهبو )لعفلا در ةعرسب سملا وأ نزاوت نادقف )لاجرو ءاسن( لمحلا عنم لئاسوو عاضرلإا ,لمحلا

.ءاودلا اذه لوانت لبق يلديصلا وأ بيبطلا يريشتسا ,لمحلا نيونت وأ لماح كنأ نينظت ,لماح تنك اذإ

.كلذب بيبطلا كيلع راشأ اذإ لاإ ,لمحلا للاخ سكڨيتاس لامعتسا زوجي لا

.جلاعلا فقو دعب لقلأا ىلع رهشأ ةثلاث ةدملو سكڨيتاسب جلاعلا للاخ لمحلا دض ةعجان لمح عنم لئاسو لامعتسا لاجرلاو ءاسنلا ىلع

.ةعضرم تنك اذإ ءاودلا اذه لامعتسا زوجي لا .ملأا بيلح ىلإ ءاودلا لقتني تلالآا ليغشتو ةقايسلا

.ةيمويلا كتعرج رقتست ىتحو ةرم لولأ سكڨيتاس لوانتب أدبت امدنع تلاآ ليغشت وأ ةدايقلا زوجي لا

.تقؤم يعو نادقف ببسي ءاودلا نأب غيلبتلا مت ةردان نايحأ يف ,كلذك .ةراهم بلطتت ماهمب مايقلا يفو روملأا ىلع مكحلا يف كتردقب سمي دق ام ,ا

ساعنو ا

راود ببسي دق ءاودلا اذه لامعتسا

.كيلع رثؤي فيك فرعت ىتح ءاودلا لوانت للاخ ةدايقلا زوجي لا

ىلع رثؤت دق يتلا راود وأ ساعن لثم تاريثأت ببسي سكڨيتاس ناك اذإ تلاآ لغشت وأ دوقت نأ كل زوجي لا ,ةرقتسم كتعرج نوكتو ءاودلا لوانت ىلع داتعت نأ دعب ىتح .ماهملا هذهب مايقلا ىلع كتردق .ءاودلا لامعتسا للاخ نمآ لكشب ةدايقلا ىلع كتردق صوصخب ا

دكأتم نكت مل اذإ يلديصلا ىلإ وأ بيبطلا ىلإ هجوت ءاودلا تابكرم نم ءزج نع ةمهم تامولعم

يتقعلم وحن )ةشر ١٢( نيجلاعملا مظعمل ةبسنلاب ىوصقلا ةيمويلا ةعرجلا يف لوحكلا ةيمك لداعت .ةعرج لك يف غلم ٤٠ ىتح يأ ,)لوحك( لوناثيإ ٪٥٠ وحن ىلع سكڨيتاس يوتحي .لوحكلا ىلع نامدإ نم نوناعي نيذلا نيجلاعملاب ءاودلا رضي نأ نكمي .ذيبنلا نم )للم ٥( ةدحاو ياش ةقعلم وأ )ةريبلا( ةعجلا نم )للم ١٠( ياش

.قلحلا يف ملأ ,فاج لاعس ,زخن ,ملأ جيهتلا ضارعأ لمشت .جيهت ببسي دق يذلا لوكيلچ نيليپورپ ىلع سكڨيتاس يوتحي ؟ءاودلا لمعتست فيك .٣

دكأتم نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم دكأتلا كيلع .بيبطلا تاميلعتل ا

قفو لامعتسلاا ا

مئاد بجي

.رضحتسملا قاشنتسا بنجتل قلحلا ىلع شرلا زوجي لا .دخلا نم ةيلخادلا ةقطنملا يف وأ ناسللا تحت ,طقف مفلا فيوجت يف شرلل صصخم سكڨيتاس

!فنلأا لخاد شرلا زوجي لا .مفلا يف ةقياضملاو زخنلا بنجتل ,مفلا يف سكڨيتاس شر ناكم ر

يغ

:يه ةداع ةعبتملا ةعرجلا .طقف بيبطلا لبق نم ناددح

ُ

ي جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا :ةعرجلا ةمئلام ةيبناجلا ضارعلأا نم ددع لقأ عم ,مللأا فيفخت نم ىوتسم لضفأ ىلع لصحيل تاشرلا نم فلتخم ددعل ةجاحب صخش لك .صخشلاب موي لك يف تاشرلا ددع قلعتي .اهب بوغرم ريغلا

يجيردت عافترا دعب ةتباثلا ةيمويلا كتعرج ددحت .كل ةمئلام رثكلأا تاشرلا ددع ىلع لوصحلا ىتح هاندأ لودجلا يف ةروكذملا تاقولأاو مايلأا عبتت ,سكڨيتاس لامعتساب أدبت امدنع .سكڨيتاس لوانت نم ىلولأا عيباسلأا رادم ىلع ةعرجلاب رذحو

.نيعوبسأ ىتح مايأ ةدع ةيلمعلا هذه قرغتست دق .كيلع ففخت يتلا تاشرلا ةيمك دجت امدنع تاشرلا ددعب عافترلاا نع فكت نأ كيلع

.ةشرو ةشر لك نيب لقلأا ىلع ةقيقد ١٥ نم لصاف ىلع ظفاح .ةرم لك يف ةدحاو ةشر نم رثكأ شرلا زوجي لا

.مونلا تقوو رهظلا دعب ٤ ةعاسلا نيب ءاسملا/رهظلا دعب ةعرج لوانت بجي ,ا

رهظ ١٢ ةعاسلاو ظاقيتسلاا نيب تقو يأ يف حابصلا ةعرج لوانت بجي

.كيلع سكڨيتاس رثؤي فيك فرعت ىتح جلاعلا نم ىلولأا مايلأا للاخ كسفن دهجت لا

صرحلا بجي .ةرم لك يف ةدحاو ةشر نم رثكأ شرلا زوجي لا .هب رعشت امل ا

قفو ,اهنيب لصاوفلا ةمئلام نكمي ,ضارعلأل فيفخت كحنمي يذلا يمويلا تاشرلا ددع ىلع ترثع نأ دعب .ينمزلا لودجلا اذهل ا

قفو رارمتسلاا بجي ,مويلا يف تاشرلا ددعو دعوم ةمئلام دعب .ةشرو ةشر لك نيب لقلأا ىلع ةقيقد ١٥ لصاف ىلع ا

مود

.ضارعلأا ىلع رطيستل مويلا يف ةشر ١٢ نم رثكلأ ةجاحب تنك اذإ بيبطلا رشتسا

نم لقلأا ددعلاو ضارعلأل فيفخت لضفأب رعشت ىتح ةشرو ةشر لك نيب ةينمزلا ةرتفلا ةلاطإ وأ تاشرلا ددع ضفخ بجي )راود

ةداع( ةجعزم ةيبناج ضارعأ نم يناعت تنك اذإ .اهب بوغرم ريغلا ةيبناجلا ضارعلأا

.كلذ فلاخب كيلع بيبطلا راشأ اذإ لاإ ,تاهيجوتلا هذه بسح فرصتلا بجي موي حابصلا يف تاشرلا ددع ظاقيتسلاا ةعاس نيب(

رهظ ١٢ ةعاسلاو ءاسملا تاشرلا ددع تقوو ا

رهظ ٤ ةعاسلا نيب( )مونلا مويلا يف تاشرلا يلامجإ ١ موي

٢ موي

٣ موي

٤ موي

٥ موي

٦ موي

٧ موي

٨ موي

٩ موي

١٠ موي

١١ موي

١٢ موي

١٠ ١٣ موي

١١ ١٤ موي

١٢

دعتملا بلصتلا يف جان

شلا .طقف يئاصخلأا بيبطلا لبق نم متي هتعباتمو جلاعلا ةيادب ,د

دعتملا بلصتلا ةجيتن جان

شلا جلاعل .بيبطلا ةراشتسا بجي ,جلاعلا نم عيباسأ ٤ دعب جان

شلاب ةقلعتملا ضارعلأا يف نسحت شياعت مل اذإ :لامعتسلاا ةيفيك :ةرم لولأ ةديدج ةوبع حتف دنع

.)سكڨيتاس نيزخت نع ةمهم تامولعم صوصخب "؟ءاودلا نيزخت ةيفيك" ٥ دنبلا رظنأ( ةجلاثلا نم خا

خبلا جرخأ

٦ ةرم لولأ هحتف ىلع

رم اذإ خا

خبلا لامعتسا زوجي لا .خيراتلا صحف نم نكمتت يك ,خا

خبلا ىلع ةقصلالا قصلأ .حتفلا خيرات خا

خبلاب ةقفرملا ةقصلالا ىلع ن

ود

.)ا

موي ٤٢( عيباسأ

فطلب خا

خبلا ضخ

ةيقاولا ةدادسلا عزنا

:"ةبلعلا زيهجت"

.طغضلا رز ىلع ةعوضوم ةبابسلا نوكت امنيب ,ىطسولا نيبو ماهبلإا نيب خا

خبلا عض

هذه لغشت .)١ مسرلا رظنأ( .يفاك رادقمب ةشر رهظت ىتح

يقرو ليدنم لخاد ىلإ ةعرسو تابثب تا

رم ثلاث وأ ن

يترم طغضا ,

يدومع عضو يف خا

خبلا نوكي امنيب .يغبني امك لمعت اهنأب اهتدعاسمب دكأتتو ,ةخضملا "تاطغضلا"

يداعلا لامعتسلال نلآا زهاج ءاودلا :)ةديدج خا

خب ةوبع حتف دنع طقف كلذب مايقلا بجي – قرو ليدنم لخاد ىلإ لاوأ شرلا ا

يرورض سيل(

يداعلا لامعتسلاا يف

.لامعتسلاا لبق فطلب خا

خبلا

ضخ

.ةيقاولا ةدادسلا عزنإ

.طغضلا رز ىلع ةعوضوم ةبابسلا نوكت امنيب ىطسولاو ماهبلإا نيب خا

خبلا عض

يف ةقطنملا رييغت بجي.ةعرسبو تابثب طغضاو كسفن سبحا .دخلل ةيلخادلا ةقطنملا ىلإ وأ ناسللا تحت :كمف لخاد ىلإ خاخبلا هجوو يدو

مع لكشب خا

خبلاب كسمأ .)٢ مسرلا رظنأ( ةقطنملا سفن يف ةقياضملا روعش فيفخت يف ةدعاسملل ةرم لك يف شرلا اهيلإ هجو

ي يتلا مفلا

.خاخبلا نم ةريغص ةيمك ىلع تلصح دق كنأب رعشت تنك ول ىتح ,ةرم لك يف ةدحاو ةشر نم رثكأ لامعتسا زوجي لا

.ةيقاولا ةدادسلاب ةيناث ةيطغتلاب م

.اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت زوجي لا

.ءاملا نم ريثكلاب ا

روف ةقطنملا لسغ بجي ,دلجلا وأ نينيعلا خاخبلا سملا اذإ .نينيعلا نع خاخبلا داعبإ بجي

.خاخبلا قشنتست لا !طقف مفلا فيوجت يف شرلل صصخم سكڨيتاس

.تاناويحلا وأ لافطلأا طيحم يف شرلا زوجي لا

.ةرارح ردصم وأ رانلا نم برقلاب خاخبلا لامعتسا زوجي لا

.كمف يف فلتخم روعشب رعشت دقو خاخبلا لمع توص ريغتي ,ةبلعلا غرفت امدنع .ةرياعم ةشر ٩٠ ةياغل ةبلعلا يوتحت ,)ةبلعلا زيهجت ىلإ فدهت يتلا تاغضلا( تاطغض ٣ لوأ دعب .ةديدج ءاود ةبلعب ءدبلا بجي ةلحرملا هذه يف ةعباتمو تاصوحف .مظتنم لكشب مفلا ةناطب صحف بجي ,ةلوطم ةرتفل سكڨيتاسب جلاعم تنك اذإ رومأب داقتعلااو )ةدوجوم ريغ رومأ عامس وأ ةيؤر -ةسوله( نايذه ,كابترإ ,ساعن ,راود لمشت ةريطخ ممست ضارعأب رعشت دق ةطرفم ةعرج أطخلا قيرط نع تلوانت اذإ .)ضوهنلا دنع راودلاب روعش( ضفخنم مد طغضب قفارتت بلقلا مظن يف تاريغت ,)فوخلا وأ علهلا ةدايز( ايوناراب وأ عله ,)تاؤيهت( اهل دوجو لا .كعم ءاودلا ةبلع رضحأو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ وأ بيبطلا ىلإ ا

روف هجوت ,ءاودلا نم أطخلاب دلو علب اذإ وأ ةدئاز ةعرج تلوانت اذإ .ةعباتملا ضرغل بيبطلاب يقتلت نأ بجي ,ةدئاز ةعرج لوانت دعب

ءاودلا اذه لوانت تيسن اذإ .تيسن يتلا ةعرجلا نم

لادب ةفعاضم ةعرج لوانت زوجي لا .كلذل ةجاحب رعشت امدنع وأ ا

روف ركذتت امدنع ةيلاتلا ةعرجلا ذخ ,ةعرج لوانت تيسن اذإ .بيبطلا ىصوأ امك جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي

.بيبطلا ةراشتسا نود نم ءاودلاب جلاعلا نع فقوتلا زوجي لا ,ةيحصلا كتلاح ىلع نسحت أرط ول ىتح ١ مسر ٢ مسر

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה