סטטור 20

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-07-2018

מרכיב פעיל:
ROSUVASTATIN AS CALCIUM
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C10AA07
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
ROSUVASTATIN AS CALCIUM 20 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ROSUVASTATIN
איזור תרפויטי:
ROSUVASTATIN
סממני תרפויטית:
Primary hypercholesterolaemia (type IIa including heterozygous familial hypercholesterolaemia) or mixed dyslipidaemia (type IIb) as an adjunct to diet when response to diet and other non-pharmacological treatments (e.g. exercise weight reduction ) is inadequate. Homozygous familial hypercholesterolaemia as adjunct to diet and other lipid lowering treatments (e.g. LDL apheresis) or if such treatments are not appropriate.
מספר אישור:
143 14 31933 01
תאריך אישור:
2016-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-07-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

13-12-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

.דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

רוטטס

5

רוטטס

10

רוטטס

20

רוטטס

40

תופוצמ תוילבט

:בכרה

תילבט לכ רוטטס

5

:הליכמ

(ןדיס חלמכ) ןיטטסבוסור

ג"מ

Rosuvastatin (as calcium salt) 5 mg

ילבט לכ

רוטטס

10

:הליכמ

(ןדיס חלמכ) ןיטטסבוסור

ג"מ

Rosuvastatin (as calcium salt) 10 mg

תילבט לכ רוטטס

20

:הליכמ

(ןדיס חלמכ) ןיטטסבוסור

ג"מ

Rosuvastatin (as calcium salt) 20 mg

תילבט לכ רוטטס

40

:הליכמ

(ןדיס חלמכ) ןיטטסבוסור

ג"מ

Rosuvastatin (as calcium salt) 40 mg

ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל

"ףסונ עדימ"

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ןולעה תא רומש

.תינשב ותוא ךרטצת ילוא

,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ

קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

םהל

יכ ךל הארנ םא וליפא םתלחמ

.המוד

ל תדעוימ הניא הפורתה םידלי

לו ליגל תחתמ םירגבתמ

18

םינש

תרכזומ הניאש יאוול תעפותב שח ךנה םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא הנפ אנא ,ןאכ

דימ ךלש אפורל

1

.

המל

תדעוימ

הפורתה

?

רוטטס

הטאידב םייוניש רשאכ םדב םידירצילגירטו לורטסלוכ לש תוהובג תומר תדרוהל הוותומ

.תאז תושעל ולשכנ תולמעתהו ב לופיטה תעב רוטטס

תומכ תתחפהל הטאידב ךישמהל שי

.תינפוגה תוליעפבו ןוזמב לורטסלוכה

לש תוהובג תומר ץבשל וא בל ףקתה לש ןוכיסל םורגל תולולע םדב לורטסלוכ

תיטיופרת הצובק

םיזנא בכעמ

HMG-CoA reductase

רוטטס

יניטטס תארקנה תופורת תצובקל תכייש

לעופ

רפסמ םנשי .לורטסלוכ ארקנ רתויב ץופנה ,םדב םינמושה תמר תדרוהל יגוס

לורטסלוכ"ו "ער לורטסלוכ" ,םדב לורטסלוכ ."בוט

רוטטס

לעופ

עייסמו

ויוניפבו "ערה לורטסלוכ"ה רוציי תא םוסחל ףוגל .ףוגהמ

2

.

ל

הפורתב שומישה ינפ

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ב שומיש ידכ ךות ןוירהל תסנכנ םא .םימיאתמ העינמ יעצמאב תשמתשמ ךניאו תוירופה ליגב ךנה םא וא הקינמ ,ןוירהב ךנה רוטטס

לוטיל יקיספה רוטטס

הל שי .ךלש אפורה תא יעדיו תידימ

.םימיאתמ העינמ יעצמאב שומיש ידי לע ןוירהל הסינכמ ענמ

ךנה

שיגר ליעפה רמוחל

ףיעס האר) הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

.("ףסונ עדימ"

וא דבכ תלחמ ךל שי ךנה .םדב תוזנימאסנרט תומרב תרבסומ יתלב הילעמ לבוס

וס ךנה .תופירח הילכ תויעבמ לב

ךנה

.םירבסומ יתלב וא םידימתמ םירירש יבאכ וא םישוחימ :היתפויממ לבוס

הנפ אנא .(םירבא תלתשה רחאל לשמל ןירופסולקיצב שומיש) ןירופסולקיצ לטונ ךנה

.ךלש אפורל

לש תוילבטב שמתשהל ןיא

40

ג"מ

(רתויב ההובגה ןונימה) םא

:

יוקילמ לבוס ךנה דוקפתב

דבכה

הילכה דוקפתב תויעב ךל שי

(דיאורית) סירתה תטולב תוליעפ תתמ לבוס ךנה

מ לבוס ךנה ,םירירשב םירבסומ יתלב םיבאכ וא םישוחימ

יתחפשמ רבע לעב ךנה םא

לש ישיא וא

,םירירשב תויעב

וא

תלבס

רבעב

לורטסלוכ תדרוהל תורחא תופורת תליטנ תעב םירירשב תויעב

תויומכ ךרוצ ךנה

לוהוכלא לש תולודג

ךנה ) ןירופסולקיצ לטונ

.(םירבא תלתשה רחאל שומיש

(יזלמ וא ינפי ,ימנטאיו ,ינאירוק ,ידוה ,יניפיליפ ,יניס) יתאיסא ךאצומ

וא ליזורביפמג ןוגכ) םיטרביפכ תועודיה לורטסלוכ תדרוהל תופורת לטונ ךנ

(טרביפונפ

ליגל תחתמ ךנה

לאמ דחא םא אפורל הנפ .ךילא עגונ ו

שומישב תועגונה תודחוימ תורהזא ! רוטטסב

ב לופיטה ינפל רוטטס

:םא אפורל רפס

("הפורתב שומיש ינפל") הלעמ םיראותמה םימרוגמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

לוהוכלא לש תולודג תויומכ ךרוצ ךנה

הילכה ,דבכה דוקפתב יוקילמ לבוס ךנה

וא

.סירתה תטולב

םיטרביפכ תועודיה לורטסלוכ תדרוהל תופורת לטונ ךנה

לופיטל תופורת לטונ ךנה וב

ה סורי לשכ ) ישונאה ינוסיחה ןוגכ

ריבנוטיר

םע

ריביניפול

וא ריואנאזאטא

.תידיסופ הצמוח הליכמה הקיטויביטנא לטונ ךנה

המישנה תכרעמב רומח יוקילמ לבוס ך

ךנה

לבוס

תומרמ

תוהובג

וא רכוס לש

BbA1C

.םדב

באכמ לבוס ךנה

רבעב לבס ךתחפשמ ןב וא התא םא וא רירשב רבסומ יתלב

תשלוח וא םירירש יבאכמ ,םירירשב תויעבמ םירירש

תויעב לש הירוטסיה ךל שיש וא

.לורטסלוכ תדרוהל םירישכת תחיקל תעב םירירשב

םא לפטמה אפורה תא עדיל שי תשלוח וא באכ עיפומ םירירש

םא דחוימב ולא וולמ וא הבוט אל תיללכ השגרהב םי

ךות םוח

םא וא ,וז הפורתב לופיט ידכ ב לופיטה תקספה רחאל ךשמנ רוטטס

(יזלמ וא ינפי ,ימנטאיו ,ינאירוק ,ידוה ,יניפיליפ ,יניס) יתאיסא ךאצומ

ליגל תחתמ ךנה םא

ליגל לעמ וא םינש

וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה .יהשלכ הפורתל

םא

תחא

תועפותה

תומושרה

תסחייתמ

ךילא

(חוטב ךניא םא וא)

לא

לוטי

רוטטס

40

.(רתויב הובגה ןונימה) ג"מ

קודב

חקורה וא אפורה םע ךלש

ינפל

תליחת

שומישה

לש רוטטס

ןונימ לכב

םילפוטמ לש ןטק רפסמב

םיניטטס

םד תקידבב ההוזמה רבד ,דבכה לע עיפשהל םילולע

ימיזנא תומרב הילע תקדובה הטושפ

לש םד תוקידב עצבל ךשקבי אפורה ,ןכל .דבכה

ידוקפת

ב לופיטה ךלהמבו ינפל ,דבכ רוטטס

וא תרכוס ךל שי םא ךירחא קודה בקעמ עצבי ךלש אפורה ,וז הפורתב לפוטמ ךנהש ןמזב

.תרכוס חתפל ןוכיסב ךנה

ןכתיי

לש תוהובג תומר ךל שי םא תרכוס חתפל ןוכיסב ךנהש

ץחלו ףדוע לקשמ ךל שי ,ךלש םדב םינמושו םירכוס

.הובג םד

ידוקפת ,םדב םינמוש תומר :תואבה תוקידבה תא ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב

ב לופיטה ךלהמבו ינפל דבכ רוטטס

היגרלאל םורגל לולעה ,זוטקל ליכמ רישכתה .הז ביכרמל םישיגרה םישנא לצא

םא

התא

הלוח

ןפואב

רומח

וא

ךלוה

תיבל

םילוחה

אנ

עדיי

תא

תווצה

יאופרה

התאש

לטונ

רוטטס

!

תורחא תופורת חקול התא םא

םא

תפסונ הפורת לטונ ךנה

וא

,תרחא הפורתב לופיט התע תרמג םא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ הנוזת

ךילע

חוודל לפטמה אפורל ידכ

עונמל

םינוכיס

וא

יא

תוליעי

םיעבונה

תובוגתמ

יב

תויתפורת :תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב ,

ורת ןירפרוו ןוגכ) םד תשירק דגנ תופ

לרגודיפולק וא

חאל שומישב) ןירופסולקיצ (םירביא תלתשה ר

רביפ

טרביפונפ וא ליזורביפמג ןוגכ םיט

ןוגכ לורטסלוכ תדרוהל תרחא הפורת לכ וא

בימיטזא

הצמוח ירתוס

(הקיטויביטנא) ןיצימורתירא

ןוירה תעינמל תולולג

יפילחת ילנומרוה לופיט

ןוגכ תוילאריו יטנא תופורת ריבנוטיר

םע ריבניפול

וא/ו

וא ריואנאזאטא ריברפאמיס

לשכה ףיגנב םוהיז ללוכ ,םימוהיזב לופיטל

וא ישונאה ינוסיחה סיטיטפה

יס

הצמוח

תידיסופ

נא) הקיטויביט

תופורת

יטנא

תויתיירטפ

.(לוזאנוקולפו ןוזאנוקוטק ,לוזאנוקארטיא ןוגכ)

ןיסאינ

תצמוח) קיניטוקינ

ןיציכלוק

הפורת) לופיטל

טואגב

הקנהו ןוירה

לוטיל ןיא רוטטס

םא ךנה .הקינמ וא ןוירהב

ב שומיש ידכ ךות ןוירהל תסנכנ םא רוטטס

לוטיל יקיספה רוטטס

תא יעדיו תידימ אפורה

הל שי .ךלש

לופיטה תפוקתב םימיאתמ העינמ יעצמאב שומיש ידי לע ןוירהל הסינכמ ענמ

.וז הפורתב

!

תונוכמב שומישו הגיהנ

ב שומישה ןמזב תונוכמ לעפתלו בכרב גוהנל םילוכי םילפוטמה תיברמ רוטטס

םוגפת אל הפורתה

שכב

תולועפ עצבל םתור שומישה ידכ ךות תרוחרחס שוחל םילולע םילפוטמהמ קלח םלוא .ולא

רוטטס אפורל תונפל ךילע תרוחרחס שח ךנהו הדימב . .בכרב הגיהנ וא תונוכמ תלעפה םרטב

עדימ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח

-

לע ךל רמאנ םא .רכוס לש גוס וניה רשא זוטקל תוליכמ תוילבטה

אפורה ידי לכעל לוכי ךניאש

.וז הפורת תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,םימיוסמ םירכוס

תילבט לכ רוטטס

5

הליכמ

14.5

.זוטקל לש ג"מ

תילבט לכ רוטטס

10

הליכמ

.זוטקל לש ג"מ

תילבט לכ רוטטס

20

הליכמ

.זוטקל לש ג"מ

תילבט לכ רוטטס

40

הליכמ

.זוטקל לש ג"מ

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

.דבלב אפורה י"ע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

םע לופיטה רוטטס

לש תחא הילבט םע ליחתי

וא ג"מ

תלטנ םא םג ,םויב םעפ ג"מ

.םירחא םיניטטס ןכ ינפל

וניה ימויה ילמיסקמה ןונימה

לופיטה תא םילבקמ רשאו לורטסלוכ לש דואמ תוהובג תומר םע םילוחל ללכ ךרדב ןתינו ג"מ .החמומ לש ץועיי יפ לע

מומה הנמה לע רובעל ןיא .תצל

ליגל תחתמ םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת

.םינש

.לפטמה אפורה י"ע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב

.ךתא

לוטיל תחכש םא

האבה הנמה לוטילו החכשנש הנמה לע גלדל שי ,בוצק ןמזב וז הפורת

.ליגרה םינמזה חולל םאתהב

דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב תנמ לע לע תוצפל

הנמה

החכשנש

.לורטסלוכ תלד הטאיד לע דיפקהל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב

ירתוס םילטונ םא

ה תא לוטיל שי ,םויזנגמ וא םוינימולא יחלמ גוסמ הצמוח רוטטס

הצמוח ירתוס לש הליטנ ינפל םייתעש תוחפל

.םויזנגמ/ םוינימולא יחלמ גוסמ

עיגה ךלש לורטסלוכהש אדוול תנמ לע ,עובק ןפואב לורטסלוכה תומר תא קודבל שי

.תרמשנ וז המרשו היוצרה המרל

תא תוצחל ןיא רוטטס

5

תדימב

תא תוצחל ןתינ ךרוצה רוטטס

10

רוטטס

20

רוטטסו

40

שומישל

ידימ

ןיא

עדימ

יבגל

השיתכ

וא

הסיעל

לש

ילבטה

.םימה םע תוילבטה עולבל שי

.לכוא ילב וא םע םויה תועש לכב הפורתה לוטיל ןתינ

? לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ

י"ע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע .אפורה

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש

םהל קוקז ךנה

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

,הפורת לכב ומכ ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב ב שומישה רוטטס

לולע עיפוהל תו קלחב יאוול תועפות ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק ןמז

תה תובייחמה תועפות

י

,תדחוימ תוסחי ב לופיטה תא קספה רוטטס

:םא דימ אפורל הנפו

רתי תושיגר תבוגת ךל שי

(היגרלא)

:האבה

הפירח תיגרלא הבוגת

המישנב וא העילבב ישוק ,ןורגב וא/ו ןושלב ,םייתפשב ,םינפב תוחיפנ לש םינמיס תללוכ

.(רידנ)

ילב וא םע יתמישנ ישוק .(רידנ) ןורגב וא/ו ןושלב ,םייתפשב ,םינפב תוחיפנ

.(רידנ) תומרומ תויחופלש תעפוה םע רועב ףירח דרג

השלוח ,םיכשוממ םירירש יבאכ וא ,םירבסומ אל םישוחימו םירירש יבאכ ךל שי

םוח םע דחוימב

םע ומכ .תותיווע וא שה ווח םילפוטמ לש םצמוצמ רפסמ ,םירחא םיניטטס המיענ יתלב העפ

תכפוה וז העפות תורידנ םיתיעלו ,םירירשב דיו םירירשב תעגופ ,םייח תנכסמל

םשב הע

rhabdomyolysis

(בלבלב תקלד) רומח ןטב באכ ךל שי

(רידנ)

םדב דבכ ימיזנא תומרב הילע ךל שי

(רידנ)

(דואמ רידנ) (םייניעהו רועה תבהצה) תבהצ ךל שי

האיר תלחמ ךל שי לש הרמחהבו שבי לועישב ,המישנ רצוקב אטבתהל הלוכיה תילאיציטסרטניא

יללכה תואירבה בצמ

(םוחו לקשמ דוביא ,תופייע ןוגכ

(העודי אל תוחיכש)

!דימ אפורל הנפ

יאוול תועפות לש תוחיכש) תובורק םיתיעל תועיפומה

1

ךותמ

100

דע

1

ךותמ

10

:(םילוח

תוריצע

הליחב

שאר יבאכ

ילוח תשגרה

תרוחרחס

ןטב יבאכ

תושישת

השלוח

םירירש באכ

ןתשב ןובלחה תומכב הילע

ךרדב

ללכ

תרזוח

תא לוטיל קיספהל ךרוצ אלל המרונל

רובע קר) רישכתה רוטטס

(ג"מ

,םדב רכוסו םינמוש לש תוהובג תומר לעב ךנה םא רתוי ריבס תרכוס חתפל ןוכיסה :תרכוס

לעב .הובג םד ץחלו לקשמ ףדוע

.לופיטה תפוקת ךשמב יאופר בקעמב תויהל ךילע

לש תוחיכש) תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות

1:100

ל

-

1:1000

:(םילוח

תורחא תוירוע תובוגתו תלרח ,דרג ,רועב החירפ

ןתשב ןובלחה תומכב הילע

תרזוח ךרדב

לוטיל קיספהל ךרוצ אלל המרונל תא

רובע) רישכתה רוטטס

,ג"מ

ו ג"מ

.(ג"מ

תוחפ לש תוחיכש) דאמ תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות

מ

-

1

ל

-

10000

:(םילוח

,הנוילעה ןטבב באכ ,ןובאית ןדבוא ,השלוח וא תופייע םה הינמיסש דבכה תקלד) סיטיטפה

(ההכ ןתש

ןתשב םד תובקע

םיקרפ יבאכ

םיבצעל קזנ ו תועורזב םיילגרב

(לומינ תשוחת וא השוחת רסוח ןוגכ)

ןורכיז ןדבוא

םירבגב הזחה תלדגה

gynaecomastia

:(העודי הניא תוחיכש) תופסונ יאוול תועפות

לובלב

לושלש

ןוסנו'ג ןביטס םורדניס

פלש תעפוה)

,רועב תויח

,הפ

ו םייניע

(ןימה ירביא

תקצב (םילזונ תורבטצה בקע תוחיפנ)

הניש ידודנ ללוכ ,הנישב הערפה ההלב תומולחו

ינימה דוקפתב תויעב

ןואכיד

המישנ רצוק

םוח וא המישנב ישוק וא/ו דימתמ לועיש ללוכ המישנ תויעב

העובק םירירש תשלוח

לועיש

דיגב העיצפ

רסוח

השוחת

ץוצקע

וא

באכ

תועורזב

וא

םיילגרב

היתפורוינ) תיפקיה

תרחא היעב לכמ וא וללה תויעבהמ תחאמ לבוס התאש בשוח ךנה םא חקורל וא אפורל חוודל שי

תליטנ תעב רוטטס

לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא

אלש יאוול תעפות הרכזוה

,ןולעב

ךילע אפורה םע ץעייתהל

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חוויד

תועפות לע

.יאוול

" תרבחל חוודל ןתינ ,ןיפוליחל

31T

מ"עב םראפינוא

."

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

שי

ל תחתמ ןסחאל

25°C

.רואמ ןגומ םוקמבו

ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה האקהל םורגת לא

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

הזיראה יבג לע עיפומה ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .

לש .שדוח ותוא

םישל אנ

!רישכתה לש הגופתה ךיראתל לכב

הרקמ

לש

פס

ךילע

ץעוויהל

חקורב

קפיסש

ךל

תא

הפורתה

ןיא

ןסחאל

תופורת

תונוש

התואב

הזירא

6

.

ףסונ עדימ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

:םג הליכמ הפורתה

Microcrystalline cellulose, Lactose anhydrous, Magnesium oxide, Croscarmellose sodium, Magnesium

stearate, Opadry white, Opadry brown, Opadry yellow.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

רוטטס

שי הזירא לכב .ןוטרק תזירא ךותל תוסנכומ רשא (רטסילב) תוישגמ ךותב זורא

.תוילבט

תומייק תוזירא

תוליכמ

7,10,14,21,28

וא

ןכתיי .תוילבט אלו

.םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ

רוטטס

5

ןניה

תוילבט

תופוצמ

תולוגע

עבצב ,'זב

ינשמ תורומק ןהידצ

רוטטס

10

ןניה

תוילבט

תופוצמ

תולוגע

עבצב ,'זב

ינשמ תורומק ןהידצ היצח וק םע , ןדצמ

.דחאה

ס

טט רו

20

ןניה

תוילבט תופוצמ תולוגע

עבצב ינשמ תורומק ,'זב ןהידצ

היצח וק םע

ןדצמ

.דחאה

רוטטס

40

ןניה

תוילבט תופוצמ

,תוילבוא

עבצב מ תורומק ,'זב

ינ ןהידצ

היצח וק םע

ןדצמ

.דחאה

.ד.ת ,מ"עב םראפינוא :םושירה לעב םש

21429

א"ת

6121301

.תורבעמ ץוביק ,מ"עב המירת :ותבותכו ןרציה םש

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ינוי

2015

ינוי ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו

2018

:תואירבה דרשמ לש יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה לש םושירה רפסמ

רוטטס

143 12 33069 01

רוטטס

143 13 31932 01

רוטטס

143 14 31933 01

רוטטס

143 15 31934 01

.םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה