סטוקרין 600 מג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
EFAVIRENZ
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
J05AG03
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
EFAVIRENZ 600 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MERCK SHARP & DOHME B.V, HOLLAND
קבוצה תרפויטית:
EFAVIRENZ
איזור תרפויטי:
EFAVIRENZ
סממני תרפויטית:
Stocrin in combination with other antiretroviral agents, is indicated for the treatment of HIV-1-infection .
leaflet_short:
א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בנשאי HIVב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס, במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS.ג. משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל, כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.
מספר אישור:
129 20 30838 01
תאריך אישור:
2013-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

ןירקוטס

600

ג"מ

תוילבט

לכ הילבט

:הליכמ

Efavirenz 600 mg

זנריבאפא

ג"מ

לש המישרל

םירמוח

םיליעפ יתלב האר , ףיעס

המ" ןירקוטס ףיעס םג האר ."?הליכמ

בושח עדימ" לש םיביכרמהמ קלחל עגונב ןירקוטס

."

ןויעב ארק ופוס דע ןולעה תא .הפורתב שמתשת םרטב

לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע ןירקוטס .ךלש חקורה וא אפורה תא לאש ,תופסונ תולאש ךל שי םא .

יכ הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת םתלחמ

.ךלשל המוד

ןירקוטס

תדעוימ הניא

םידליל

ליגל תחתמ

םא מ לבוס ךניה יאוול תועפות ללוכ רבדה .תוחאה וא חקורה ,ךלש אפורה םע רבד ,ןהשלכ יאוול תועפות א רשא ןהשלכ תוירשפא קרפ האר) הז ןולעב תונייוצמ ןני

.("תוירשפא יאוול תועפות" ,

1

.

יהמ ןירקוטס

?תשמשמ איה המלו

1.1

יהמ ןירקוטס

?

:תיטיופרת הצובק ןירקוטס

תופורת לש הצובקל תכייש ,זנריבאפא ליעפה ביכרמה תא הליכמ רשא יטנא

ורטר

תוילאריו

םידיטואלקונ םניאש זאטפירקסנרט סרוור םיזנאה יבכעמ תוארקנה

(NNRTIs)

הפורת יהוז .

יטנא

ורטר

תמחלנ רשא תילאריו

םוהיז ה ףיגנ

.םדב ףיגנה תומכ תתחפה ידי לע

1.2

תשמשמ המל ןירקוטס

?

ןירקוטס

םוהיזמ םילבוסה םילוחב לופיטל תשמשמ

ה ףיגנב

HIV-1

ינב לצא ןוסיחה תכרעמב לשכל םרוגה ףיגנ) (םדא

2

.

תליטנ ינפל

ןירקוטס

2.1

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

םא (יגרלא) שיגר ךניה

וז הפורת לש םירחאה םיביכרמהמ דחא לכל וא זנריבאפאל

תחת םימושרה) ףיעס

.ץועיל ךלש חקורל וא אפורל הנפ .(

םא הרומח דבכ תלחמ ךל שי

םא ןוירהב ךניה ףיעס יאר) הקינמ וא

2.5

("הקנהו ןוירה"

םא

ה

י

רתוי וא תחא תינמז וב לטונ ךנ

:תואבה תופורתהמ

ןידנפרט וא לוזימטסא

(היגרלא ינימסתב לופיטל םישמשמה)

לידירפב

(בל תולחמב לופיטל שמשמה)

דירפאסיצ

(תברצב לופיטל)

טוגראה ידיאולקלא לש תורזגנ

,ןימאטוגרא ,אמגודל) ןיבונוגרא ,ןימאטוגראורדיהיד שמשמה) (ןיבונוגראליתמו םי

(םייצבקמ שאר יבאכו הנרגימב לופיטל

דימ

א

םלוזאירט וא םלוז ה)

(ןושיל ךל עייס

דיזומיפ (םימייוסמ םיישפנ םיבצמב לופיטל שמשמה)

St. john's wort

םוטרופרפ םוקירפיה (הדרחו ןואכידל תשמשמה תיחמצ הפורת) (

לטונ ךניה םא

חא תא

ת

.דימ אפורל רפס ,וללה תופורתה םע ולא תופורת תליטנ ןירקוטס

רוציל הלולע ל תועפותל לאיצנטופ

ל םורגל וא םייח תונכסמ וא/ו תורומח יאו ןירקוטס

.ןיקת ןפואב דובעל קיספהל

יטנוולר ולאמ דחאש בשוח ךניה םא

ךלש אפורה םע תצעייתה רשא דע תוילבטה תא לוטיל ןיא ,ךיבגל ם

2.2

ורהזא ב שומישל עגונב תודחוימ ת ןירקוטס

ךלש אפורה םע רבד ינפל תליטנ

ןירקוטס

ה ףיגנ דגנכ תולעופ רשא תורחא תופורת םע דחי ןירקוטס לוטיל שי

-

HIV

.

ב שומישהו הדימב ןירקוטס

הל ףיגנהמ ענמ אל ךלש יחכונה לופיטהש ןוויכמ לחה ומצע תא ליפכ תינמז וב ליחתהל שי ,

לוטיל

תרחא הפורת .רבעב תלטנ אל רשא

ה תא ריבעהל לוכי ןיידע התא

-

HIV

םירחאל

ב טוקנל בושח ןכלו ,וז הפורת לטונ התא רשאכ יעצמא

תוריהז םוהיזל אפרמ הניא וז הפורת .םד תרבעה וא ינימ עגמ ךרד םירחא םישנא תקבדה עונמל תנמ לע

ה תלחמל תורושקה תורחא תולחמ וא םימוהיז חתפל ךישמהל לוכי התאו

תליטנ ןמזב ךלש אפורה לש החגשהה תחת ראשיהל שי

.ןירקוטס

:ךלש אפורל רפס

,שפנ תלחמ לש רבע ךל שי םא ללוכ

םימסל תורכמתה וא ,ןואכיד תופורת ,

אפורל רפס .לוהוכלאל וא ףיעס האר) תונושמ תובשחמ וא תוינדבוא תובשחמ ךל שי םא ,אכודמ שיגרמ ךניה םא דימ ךלש

"

תוירשפא יאוול תועפות

"

ךל שי םא הירוטסיה

(םיפקתה) םיסוכרפ לש וא םא לפוטמ ךניה הפורתב

מברק ןוגכ םיסוכרפ דגנ

,ןיפז ונ ךניה םא .ןיאוטינפו לאטיבראבונפ חא תא לט

תא קודבל ךרטצי ךלש אפורהו ןכתי ,וללה תופורתהמ מר

םיסוכרפ דגנ הפורתה ךמדב איהש חיטבהל תנמ לע הניא

תליטנ ךלהמב תעפשומ ןירקוטס אפורה . .םיסוכרפ דגנ תרחא הפורת ךל תתל לוכי ךלש

ךל שי םא הירוטסיה

ללוכ ,דבכ תלחמ לש דבכ תקלד

תינורכ הליעפ

.

תינורכ דבכ תקלד םע םילפוטמ

וא

םילפוטמ

יטנא לופיטב

ורטר

ילאריו ,בלושמ תורומח דבכ תויעבל רתוי הובג ןוכיס ילעב םניה אוהש וא דקפתמ ךלש דבכה בוט המכ קודבל תנמ לע םד תוקידב עצבל יושע ךלש אפורה .םייח תונכסמו .הפורת ךל ףילחהל יושע ,הרומח דבכ תלחמ ךל שי םא ןירקוטס לוטיל ןיא

ףיעס האר)

לוטית לא" , ןירקוטס

.("

:ל בל םיש ,ןירקוטס לוטיל תלחתהש עגרב

.םיליגר אל תומולח וא זוכירב ישוק ,םונמנ ,הנישב ישוק ,תרוחרחס לש םינמיס

ולא יאוול תועפות

לולע תו

מלענ בורלו לופיטל ינשה וא ןושארה םויב ליחתהל תו

רחאל

דע

תועובשה םינושארה

.רועב החירפל םהשלכ םינמיס

םא םע הרומח החירפל םהשלכ םינמיס האור ךניה תויחופלש

,םוח וא לוטיל קספה ןירקוטס

.דימ ךלש אפורל רפסו

תלטנ רשאכ החירפ ךל התיה םא

NNRTI

התאו ןכתי ,רחא מ החירפ לבקל רתוי הובג ןוכיסב ןירקוטס

מיס םינ

השלכ

ם

.םוהיז וא תקלדל

םוהיז ילעב םילפוטמהמ קלחב

ב םדקתמ

(AIDS)

ילעבו הירוטסיה

םוהיז לש מ תקלד לש םינימסתו םינמיס ,יטסינוטרופוא םימוהיז

מדוק םי

םייושע

דימ עיפוהל לופיט תלחתה רחאל דגנכ

מרגנ ולא םינימסת יכ םינימאמ םי

לש תינוסיחה הבוגתב רופישל תודוה ףוגל רשפאמה רבד ,ףוגה

םחליה

םא .ןיעל םיארנ םינימסת אלל םיחכונ ויהו ןכתי רשא םימוהיזב התא

ימסתל בל םש םינ

השלכ

,םוהיז לש

.דימ אפורל רפס אנ

תוינומיאוטוא תוערפה ,םיטסינוטרפואה םימוהיזל ףסונב תפקות ןוסיחה תכרעמ רשאכ שחרתמה בצמ) שחרתהל תויושע (האירב ףוג תמקר

םג

ה םוהיזב לופיטל תופורת תליטנב ליחתמ ךניהש רחאל

.ךלש פה

י תוינומיאוטוא תוע

בל םש ךניה םא .לופיטה תלחתה רחאל םיבר םישדוח שחרתהל תולו תופכבו םיידיב הליחתמה השלוח ,םירירש תשלוח ןוגכ םירחא םינימסת וא םוהיז לש םהשלכ םינימסתל גה זכרמל הלעמ יפלכ הענו םיילגרה ,ףו תוקזח בל תוקיפד ,רתי תוליעפ וא דער ,

ךלש אפורה תא עדיי אנ דימ ךרוצל

.ץוחנה לופיטה תלבק

.ףוגה ןמושב םייוניש לולע ףוגב םינמוש דוביא וא תורבטצה ,שדחמ רוזיפ םי

םילפוטמב שחרתהל יטנא לופיט םילבקמה

ורטר

ןמושב םייונישל בל םש התא םא ךלש אפורל רפס .בלושמ ילאריו .ךלש ףוגה

.תומצעב תויעב

יטנא לופיט םילטונה םילפוטמהמ קלח

ורטר

בלושמ ילאריו םייושע

תומצע תלחמ חתפל םצע קמנ תארקנה

,osteonecrosis

םרגנה םצע תמקר לש תוומ) האצותכ

הדירי

.(םצעל םד תקפסא ןמז ךשמ

לופיט

יטנא

ורטר

ילאריו

קב שומיש ,בלושמ

רומח יוכיד ,לוהוכלא תכירצ ,םידיאורטסוקיטר ,ןוסיחה תכרעמ לש תסמ דדמ ףוג

ןוכיסה ימרוגמ קלח תויהל םילולע ,רתיה ןיב ,הובג

םיברה

תוחתפתהל ,םיקרפמב תושקונ םניה םצע קמנ לש םינמיס .וז הלחמ ו םיבואכמ ,ךריב דחוימב) םיבאכ

ו ךרב

(ףתכ מ דחאל בל םש ךניה םא .העונתב ישוקו וללה םינימסתה

.אפורה תא עדיי אנ

2.3

תורחא תופורת תליטנ

םא חקול התא וא תחקל ,הנוזת יפסותו אפור םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל רפס

ךכ לע .חקורל וא לפטמה אפורל

תופורת םע ןירקוטס לוטיל ןיא תומיוסמ

.

ףיעס תחת תומושר ולא

לוטית לא" , ןירקוטס

."

ללוכ תו

המכ ) יחמצ רישכתו תוצופנ תופורת

St. John's wort

לולע רשא תו

ןיב תובוגתל םורגל

.תורומח תויתפורת

ל רפס אפור

וא

חקול התא םא חקור ע וא ,הנורחאל תחקל , יוש

.ןהשלכ תורחא תופורת תחקל

ןירקוטס

היוש

תורחא תופורת םע ביגהל ןוגכ ,םייחמצ םירישכת םע ללוכ , וקני'ג

.הבוליב

תויומכ ,ךכמ האצותכ ןירקוטס

.ךכמ תועפשומ תויהל תולולע םדב תורחא תופורת וא

ןפואב דובעל אל תופורתל םורגל לולע הז רבד ל ךרטצי ךלש אפורהו ןכתי ,םימיוסמ םירקמב .רימחהל יאוול תועפותל וא ,ןיקת םיאתה

תא

קודבל וא ךלש הנמ תא

תומר

ךלש

.םד

אפורל רפסל בושח

ךלש חקורל וא :םיאבהמ דחא תא לטונ ךניה םא

םוהיזל תושמשמה תורחא תופורת

HIV

:

:זאטורפ יבכעמ

,ריבאנורד רבגותמ ריבאנאזאטא ,ריבאנוטיר ,ריבאנוטיר/ריבאניפול ,ריבאנידניא ריבאנוטירב .ריבאניווקס/ריבאנרפמאסופ וא ריבאניווקס ,

לוקשל יושע ךלש אפורה

תיפולח הפורת ךל תתל

וא תא תונשל

.זאטורפה יבכעמ לש הנמה

קוריבאראמ

לוטיל ןיא הילבט

תבלוש

ו ןיבאטיצירטמא ,זנריבאפא הליכמה

,ריבופונ עודיה

םויכ

הלפירטאכ

אלל ךלש אפורהמ הצלמה בש ליעפה ביכרמה ,זנריבאפא הליכמ איהש ןוויכמ , ןירקוטס

םוהיזב לופיטל תושמשמה תופורת דבכ תקלדב גוסמ תילאריו

C

:

רפסוב

,רי

רפאלט

רי רפמיס ,

.רי

ח םימוהיזב לופיטל תושמשמה תופורת

י

ו תפחש ללוכ ,םייקדי

-

mycobacterium

avium

complex

ל רושקה

AIDS

:

ירלק

ןיטובאפיר ,ןיצימור ןיציפמאפיר ,

תא תונשל לוקשל יושע ךלש אפורה .תיפולח הקיטויביטנא ךל תתל וא ךלש הנמה לקוש ךניה םא

50

םע דחי ןיציפמאפיר לוטית לא ,הלעמו ג"ק ןיציפמאפיר תליטנ ינפל ךלש אפורה םע חחוש .זנריבאפא דחי

.זנריבאפא םע

םימוהיזב לופיטל תושמשמה תופורת םייתיירטפ

יטנא)

-

פ

יירט

ת

(םיי

:

נוקירוו

.לוז

ןירקוטס

היוש

נוקירוו לש תומכה תא תיחפהל

לוז ו ךלש םדב

נוקירוו

ע לוז היוש

גהל ליד

תא

תומכ לש ןירקוטס

.ךלש םדב

תב הילבטו רחאמ

600

ה תרוצ הניה ג"מ ןונימ

הנימזה הדיחיה ו זנריבאפא לש תינמז וב הליטנב ןונימה תמאתהל תוצלמהה ,ימוקמה קושב

-

ןניא לוזאנוקירוו .תומישי

.לוזאנוקארטי ןירקוטס

היוש

.ךלש םדב לוזאנוקארטיא לש תומכה תא תיחפהל

.לוזאנוקאסופ ןירקוטס

היוש

.ךלש םדב לוזאנוקאסופה תומכ תא תיחפהל

:הירלמב לופיטל תושמשמה תופורת

:ןירטנאפמול/רטמטרא ןירקוטס

.ךלש םדב ןירטנאפמול/רטמטראה תומכ תא תיחפהל היושע

בוטא

ןוק

לינאוגורפ

ןירקוטס

לולע

לינאוגורפ/ןוקבוטאה תומכ תא תיחפהל

.ךלש םדב

ב לופיטל תושמשמה תופורת םיסוכרפ םיפקתה/

ידגונ)

-

(םיסוכרפ

:

ןיפזאמאבראק .לאטיבראבונפ ,ןיאוטינפ ,

ןירקוטס

לוכי

תיחפהל ריבגהל וא

תומכ תא דגונ

םיסוכרפה

תוריבסל םורגל לולע ןיפזאמאבראק .ךלש םדב ש ךכל רתוי הכומנ ןירקוטס

ךל תתל לוקשל יושע ךלש אפורה .דובעי

דגונ

רחא םיסוכרפ

תושמשמה תופורת תתחפהל

:(םיניטטס םג םיארקנה) םדב םינמוש

ברוטא

,ןיטטס ברפ

,ןיטטס במיס

.ןיטטס

ןירקוטס

תומר תא קודבי ךלש אפורה .ךלש םדב םיניטטסה תומכ תא תיחפהל הלוכי לש הנמה תא תונשל לוקשיו ךלש לורטסלוכה .שרדנ םא ,שמתשמ התא וב ןיטטסה

ןודאתמ תא תונשל ךרטצי ךלש אפורהו ןכתי :(םיטאיפואל תורכמתהב לופיטל תשמשמה הפורת)

ךלש הנמה .ןודאתמ לש

ןילארטרס

:(ןואכידב לופיטל תשמשמה הפורת)

תא תונשל ךרטצי ךלש אפורהו ןכתי

לש ךלש הנמה טרס

.ןילא

ןויפורפוב הפורת) לופיטל תשמשמה ל עייסל וא ןואכידב תא תונשל ךרטצי ךלש אפורהו ןכתי :(ןושיע תקספה לש ךלש הנמה

ןויפורפוב

תוארקנה) תומוד תופורת וא םזאיטליד ןדיס תולעת ימסוח תושמשמה , ללכ ךרדב רתיב לופיטל

-

םד ץחל בל תויעבל וא

:(

לוטיל ליחתמ התא רשאכ ןירקוטס ו ןכתי , ךלש אפורה

תא תונשל ךרטצי תנמ

תמסוח הפורתה

תולעת

ןדיס

ךלש

סומילורקט וא ,סומילוריס ,ןירופסולקיצ ןוגכ תינוסיחה תכרעמה יאכדמ יחד תעינמל תושמשמה תופורת)

לש (לתשומ רביא ליחתמ התא רשאכ : קיספמ וא לוטיל ןירקוטס ךלש אפורה , רחא בורקמ בוקעי

תומר ב ןוסיחה תכרעמ תאכדמ הפורתה ךלש המזלפ

ךרטציש ןכתיו םיאתהל

.הלש הנמה תא

העינמ יעצמא םיילנומרוה העינמ יעצמא ,ןוירה תעינמל תולולג ןוגכ , הקירז תועצמאב ןתינה

,אמגודל) ופד

-

וא ,(הרבורפ לתש

:(ןונלפמיא ,אמגודל) ןוירה תעינמל ב םג ףסונב שמתשהל ךילע ץצוח העינמ יעצמא ףיעס יאר) ןימא

ןוירפו הקנה ,ןוירה" ,

.("

ןירקוטס

לולע

םורגל ש ךכל ינמ יעצמא

ודבעי םיילנומרוה ה

הליעי תוחפ הרוצב

תולטונה םישנ ןירקוטס

ןתינ אלש ףא לע ,ןוירהל וסנכנ ןוירה תעינמל ןקתהב שומיש ךות ש עובקל ב לופיטה ןירקוטס

םרגש אוה .העינמה יעצמאב לשכל

פראו וא ןיר מוקונצא

א

לור

תא תונשל ךרטצי ךלש אפורהו ןכתי :(םדה תשירק תתחפהל תושמשמה תופורת) לדוג תנמ

פראו

וא ןיר

מוקונצא

לור

.לבקמ התא התוא

2.4

תליטנ

ןירקוטס

םע היתשו ןוזמ

תליטנ ןירקוטס

ע הקיר ןטב לע היוש

תיחפהל תועפות

יאוול .תויוצר יתלב

תליטנ תעב תוילוכשא ץיממ ענמיהל שי ןירקוטס

2.5

ןוירה

,

הקנה

תוירופו

לופיטה ןמזב ןוירהל סנכיהל ןיא

ךשמלו ןירקוטסב

12

ןכמ רחאל תועובש

יעצבתש שורדי ךלש אפורהו ןכתי ב לופיטה תלחתה ינפל ןוירהב ךניאש אדוול תנמ לע ןוירה תקידב ןירקוטס

ןירקוטסב תלפוטמ תאש ןמזב ןוירהל סנכיהל הלולע תא םא

לע ,אמגודל) ץצוח העינמ יעצמאב שמתשהל ךי העינמ יעצמא וא (ןוירה תעינמל הלולג) תוילרוא תוטיש ללוכ ןוירה תעינמל תורחא תוטיש םע דחי (םודנוק ,אמגודל) םירחא םיילנומרוה םינקתה .(הקירז ,

ךשמל ךמדב ראשיהל לולע זנריבאפא לופיטהש רחאל הפוקת ב שמתשהל ךישמהל ךילע ,ןכל .קספוה ךשמל ,הלעמ םושרכ ,העינמ יעצמא

תליטנ תקספה רחאל תועובש ןירקוטס

מ וא ןוירהב ךניה םא דימ ךלש אפורל ירפס תננכת

.ןוירהל סנכיהל ןוירהב ךניה םא לוטיל ךילע ,

ןירקוטס

םא קר חקורה וא אפורה םע יצעייתה .קהבומ ןפואב שרדנ הזש םיטילחמ ךלש אפורהו תא ךלש תליטנ ינפל .תופורת

.ןוירהה ךלהמב זנריבאפאב תולפוטמה םישנ לש תוקוניתבו ודלונ םרטש תויחב ופצנ םירומח םידלומ םימומ

םא תלטנ ןירקוטס

תויתנחבא תוקידבו תוליגר םד תוקידב עצבל שקבי ךלש אפורהו ןכתי ,ןוירהה ךלהמב תורחא

לע .ךדלי תוחתפתה רחא בוקעל תנמ

ךקונית תא קינהל ןיא

ךניה םא תלטונ ןירקוטס

2.6

םירגבתמבו םידליב שומיש

לע מ םידלי ל תחת ליג

םינש

ינב םידלי וא

3-17

םינש

םילקושה ל תחתמ

,ג"ק

ןיא

לוטיל תוילבט ןירקוטס

ג"מ

ףיעס האר)

" ,

ת דציכ ב שמתש ןירקוטס

.("?

2.7

תונוכמב שומישו הגיהנ

ליכמ ןירקוטס

ה

לולעו זנריבאפא

ה

.םונמנו ,זוכירב יוקיל ,תרוחרחסל םורגל

םילכב שמתשהל ןיאו גוהנל ןיא ,עפשומ ךניה םא

םהשלכ

וא

השלכ תונוכמ

2.8

לש םיביכרמהמ קלחל עגונב בושח עדימ ןירקוטס

ןירקוטס

הליכמ

249.6

לש תימוי הנמ לכב טארדיהונומ זוטקל ג"מ

.ג"מ

ךלש אפורה ידי לע ךל רמאנ םא יא ךל שיש

ינפל ךלש אפורה לא הנפ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס תליטנ

.וז הפורת

3

דציכ

ב שמתשת ןירקוטס

?

לוטיל שי דימת ןירקוטס

אפורה תוארוה יפל

.םימ םע התומלשב הילבטה תא עולבל ץלמומ .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

אפורה

ךל ןתי .ןוכנ ןונימל תויחנה

ןירקוטס

לוטיל ץלמומ .הפה ךרד שומישל הניה ןירקוטס

הקיר ןטב לע

ל יושע הז רבד .הנישה ינפל יוצר לע לקה ירחא םייתעש וא ינפל העשכ בורל תרדגומ הקיר ןטב .(םונמנ ,תרוחרחס ,אמגודל) יאוולה תועפותמ קלח .החורא

הניה םירגובמ רובע הנמה

.םויב םעפ ג"מ

לוטיל שי ןירקוטס

.םוי לכב

םלועל לוטיל ןיא ןירקוטס

ב לפטל תנמ לע הדבל

דימת לוטיל שי ןירקוטס

תורחא תופורת םע בולישב תודגונ

תוילבט לש הסיעל/קוסיר/היצחל עגונב עדימ םייק אל ןירקוטס

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

:םירגובמ

הניה םירגובמ רובע הנמה

.םויב םעפ ג"מ

:םירגבתמו םידלי

םידלי רובע הנמה

ינב

הלעמו םינש

םילקושה

רתוי וא ג"ק

הניה

.םויב םעפ ג"מ

הקדבנ אל הפורתה ליגל תחתמ םידליב

םינש

ךירצ תייהש יפכמ ןירקוטס רתוי תלטנ םא

ידמ רתוי תלטנ םא ןירקוטס

הפורתה תזירא תא רומש .ץועי ךרוצל רתויב בורקה ןוימ רדחל וא ךלש אפורל הנפ .תלטנ המ תולקב ראתל לכותש ידכ ךתיא

תזירא איבהלו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה

ןירקוטס לוטיל תחכש םא

מ ספספל אל לדתשה .הנ םא הנמ תספספ

ךא ,ירשפאה םדקהב האבה הנמה תא לוטיל שי הלופכ הנמ לוטיל ןיא

תנמ לע תא לאש ,הפורתה תליטנל רתויב םיבוטה םינמזה ןונכתב הרזעל קוקז התא םא .החכשנש הנמ לע תוצפל חקורה וא אפורה

ךלש

ןירקוטס לוטיל קיספמ התא םא

ליחתמ ןירקוטס לש ךלש הקפסאה רשאכ

ה

רמגיהל חקורה וא אפורהמ דוע גישהל ךילע ,

ךלש שח הז רבד . בו ש ןוויכמ רתויב לולע סוריוה תומכ

ליחתה

מזל וליפא תקספומ הפורתה םא לודג

םורגל לולע הז רבד .רצק .לופיטל רתוי השק תויהל סוריול

?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ

לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל ךילע

פורה ידי

הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

וז

.ךלש אפורה םע תוצעייתה אלל

הנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת לטונ ךניהש .םהל קוקז

לאש ךל שי םא

פסונ

השלכ אי

.ךלש חקורה וא אפורה תא לאש ,הפורתב שומישל עגונב

4

יאוול תועפות . תוירשפא

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ ןירקוטס

.םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא

ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

םוהיזב םילפטמ רשאכ

תעדל ירשפא דימת אל , מ קלח םאה

תועפות תויוצר אלה

תומרגנ ידי לע ןירקוטס

וא ידי לע רשא תורחא תופורת התא

וב לטונ

מ וא ,תינמז תלחמ

מצע

תויוצר אלה תועפותה

ןויצל רתויב תויוארה

חוודש

לע ןירקוטס

שב

תודגונ תורחא תופורת םע בול

החירפ ןה .םיבצעה תכרעמ לש םינימסתו רועב

ךילע הל ץעיית

שיש תויה ,רועב החירפ ךל שי םא ךלש אפורה םע ןנ

,תאז ףא לע ;תורומח תויהל תולולעה תוחירפ םימלענ החירפ לש םירקמה בור

אלל

ךלש לופיטב והשלכ יוניש

םע

ןירקוטס החירפ .

התיה

םידליב רתוי הצופנ ב םילפוטמה םירגובמב רשאמ ןירקוטס

רקחמב .םינושארה תועובשב ללכ ךרדב םיתחופ ךא ,לופיטה תלחתהב שחרתהל םיטונ םיבצעה תכרעמ ינימסת םיבצעה תכרעמ ינימסת ,דחא תובורק םיתיעל ב ועיפוה ךלהמ

עפשומ התא םא .הנמ תליטנ רחאלש תועשה

לוטיתש עיצהל יושע ךלש אפורה ןירקוטס

פוטמהמ קלחל .הקיר ןטב לעו הנישה ינפל שי םיל םירומח םינימסת םנ

לולע רשא רתוי םי

ב בושחל תלוכיה לע וא חורה בצמ לע עיפשהל תוריהב םילפוטמהמ קלח .

השעמל

.ודבאתה שחרתהל תוטונ ולא תויעב תובורק םיתיעל

אפורה תא עדייל שי דימת .שפנ תלחמ לש רבע םהל שיש ולאב רתוי ןהשלכ יאוול תועפות וא ולא םינימסת ךל שי םא דימ

תליטנ תעב ןירקוטס

תועפותל בל םש ךניה םא ךלש אפורל רפס יאוולה

:תואבה

תועפות

יאוול

תוחיכש

דואמ

)

תועפות

תועיפומש

רתויב

שמתשממ

דחא

מ

ךות הרשע

(

רועב החירפ

תועפות

יאוול

תוחיכש

)

תועפות

תועיפומש

ב

1 - 10

םישמתשמ

ךותמ

(100

,זוכירב ישוק ,םיליגר אל תומולח יוויש וא היצנידרואוקב תויעב ,םונמנ ,הנישב ישוק ,שאר באכ ,תרוחרחס לקשמ

האקה ,הליחב תשגרה ,לושלש ,ןטב באכ

דרג

תופייע

תשגרה הדרח ןואכיד תשגרה ,

תוארהל תולולע תוקידב

םדב דבכ ימיזנאב הילע

םידירצילגירטב הילע םדב (ןמוש תוצמוח)

תועפות

יאוול

ןניאש

תוחיכש

תועפות)

תועיפומש

ב

1 - 10

םישמתשמ

ךותמ

(1,000

םיפקתה ,לובלב ,החכש ,תונבצע

(םיסוכרפ) תוליגר אל תובשחמ ,

היאר שוטשט

תשוחת

(וגיטרו) הייטה וא רורחס

) ןטבב באכ בלבלב תקלד ידי לע םרגנה (הביק

תושיגר) תיגרלא הבוגת

רתי רופיטלומ המתירא) תורומח תוירוע תובוגתל םורגל הלולע רשא ( המ

תנומסת

סנביטס

(ןוסנו'ג

תובוהצ םייניע וא בוהצ רוע דבכב תקלד ידי לע םרגנה (הביק) ןטבב באכ וא ,דרג ,

םירבגב הזח תלדגה

הינאמ ,(תויזה) םימייק תמאב םניאש םירבד לש העימש וא היאר ,חורה בצמ לע תועפשה ,הסועכ תוגהנתה ,רתי תוליעפ לש םירקמ ידי לע ןייפואמה ישפנ בצמ) וא חור תוממורתה תונזגר תוינדבוא תובשחמ ,היונראפ ,(

םיינזואב רחא דימתמ שער וא םילוצלצ ,תוקירש

דער

הקמסה

:תוארהל תולולע תוקידב

םדב לורטסלוכב הילע

תועפות

יאוול

תורידנ

)

תועפות

תועיפומש

ב

1 - 10

םישמתשמ

ךותמ

(10,000

שמש רואל הבוגת ידי לע תמרגנה תדרגמ החירפ

,דבכ תקיפס יא הליבומה םירקמהמ קלחב

שחרתה ,דבכ תלתשהל וא תוומל

םירקמה בור .זנריבאפא םע רשא םילפוטמב ושחרתה דבכ תלחממ ולבס רבכ .תמייק דבכ תלחמ אלל םילפוטמב םיחוויד טעמ ויה ךא ,

בושחל השק היהיו ןכתי ךא ,תויזה םע תורשוקמ אל רשא הקוצמ לש תורבסומ אל תושוחת ןויגהב וא תולילצב

תודבאתה

יטנא לופיט

ורטר

ןפוא יוניש ידי לע ךלש ףוגה תרוצ תא תונשל לולע בלושמ ילאריו רוזיפ

לולע התא .ףוגב ןמושה ,םירחא םיימינפ םירביאבו ןטבב ןמוש רובצל ,םינפהו תועורזה ,םיילגרהמ ןמוש דבאל לדגומ הזח חתפל

םישוג וא ווצה לש ירוחאה קלחב םיינמוש רא

ולאפאב ראווצ)

"buffalo hump"

םרוגה .( ךכל הו

תוכורא תועפש

חווט

לש ולא םיבצמ

.תועודי םרט תואירבה לע

יטנא לופיט

ורטר

םדב ןמושה תומרב הילעל ,םדב רכוסו תיטקל הצמוח לש הילעל םורגל םג לולע בלושמ ילאריו

הימדיפילרפיה

תדוגנתו .ןילוסניאל

תוקידב עצבי ךלש אפורה

יוהיזל

.ולא םייוניש

םא

ועיפוה

תועפות

יאוול ולאכ ללוכ ,ןהשלכ אלש

וניוצ

ןולעב

,הז

ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתואירבב יוניש לח םא וא

םע

דימ ךלש אפורה

תיבה ףדב אצמנש יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ שמ רתא לש תואירבה דר

www.health.gov.il

:רושיקל הסינכ י"ע וא

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMe

dic%40moh.health.gov.il

5

ןסחאל דציכ . ןירקוטס

?

וא/ו םידלי לש םתייארו םדי גשיהל ץוחמ חוטב םוקמב רומשל שי ,תרחא הפורת לכ ומכ ,וז הפורת !הלערה ענמ ערה ענמת ךכ ידי לעו ,תוקונית ורגת לא .הל !אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל ם

ב שמתשהל ןיא ןירקוטס

הגופתה ךיראת רחאל

(exp. date)

םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה לע ןייוצמ רשא .ןייוצמה שדוחה לש ןורחאה

:הנסחא יאנת ל תחתמ וז הפורת ןסחאל שי

30°C

ל רבעמ וז הפורתב שמתשהל ןיא

תחיתפ רחאל םוי

.הנושארל קובקבה

םיעצמא .דוע שומישב ןניאש תופורת ךילשהל ךיא חקורה תא לאש .יתיב הפשא חפל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל ועייסי ולא

6

ףסונ עדימ .

6.1

המ ןירקוטס

?הליכמ

אוה ליעפה רמוחה

.זנריבאפא

לכ תילבט ןירקוטס

ליכמ

ג"מ

לש ליעפה ביכרמה .זנריבאפא

:םניה הילבטה תביל לש םיפסונה םיביכרמה

Croscarmellose sodium, microcrystalline cellulose, sodium lauryl sulfate, hydroxypropylcellulose,

lactose monohydrate and magnesium stearate.

:ליכמ הילבטה יופיצ

Opadry yellow (Hypromellose, Titanium Dioxide, Macrogol 400, Iron Oxide Yellow), Carnauba

Wax.

תוילבט ןירקוטס

ג"מ :זוטקל תוליכמ

לש הילבט לכ ןירקוטס

הליכמ ג"מ

249.6

טארדיהונומ זוטקל ג"מ

ףיעס םג האר)

עגונב בושח עדימ" , לש םיביכרמהמ קלחל ןירקוטס

"

6.2

תיארנ דציכ ןירקוטס

הזיראה תלוכתו

תוילבט ןירקוטס

,תובוהצ ןה הלוספק תרוצב

ב תועבטומה

"

.רחאה ןדיצב תוקלחו דחא דצב "

זיראה לדוג

.הזיראב תוילבט

:ןרצי

םהודו פראש קרמ

B.V.

.דנלוה ,םלראה ,

ותבותכו םושירה לעב

:

לארשי) םהודו פראש קרמ תרבח

1996

.ד.ת ,מ"עב (

7121

חתפ

הוקת

49170

הז ןולע ב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ רבמבונ

2015

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

:

129.20.30838

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה