סטונרון טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-08-2017

מרכיב פעיל:
CINNARIZINE
זמין מ:
J-C HEALTH CARE LTD
קוד ATC:
N07CA02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CINNARIZINE 25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
JANSSEN CILAG S.P.A., ITALY
קבוצה תרפויטית:
CINNARIZINE
איזור תרפויטי:
CINNARIZINE
סממני תרפויטית:
Symptomatic treatment of nausea and vertigo due to meniere's disease and other labyrinthine disturbances and for travel sickness.
מספר אישור:
031 26 21879 00
תאריך אישור:
2012-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-08-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תוילבט

®

ןורנוטס ג"מ 25 ןיזירניס :הליכמ הילבט לכ

Cinnarizine 25 mg

שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה .םינש 5 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הנניא הפורתה ?הפורתה תדעוימ המל .1 תומרגנה תרוחרחסו הליחבב יטמוטפמיס לופיט ,לקשמה יווישב תוערפהמ האצותכ וא ריינמ תלחממ ."העיסנ תלחמ"מ האצותכ וא .ןימטסיה יטנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא .הקינמ ךנה - דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא - הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ .6 ףיעסב םיטרופמה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא אפורל רפס תוילבט ןורנוטסב לופיטה ינפל :םא .ןוירהל סנכהל ךתנווכבש וא ןוירהב ךנה .דבכה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבסש וא לבוס ךנה .הילכב תויעבמ לבוס ךנה .)םד תייעב( היריפרופמ לבוס ךנה .ןוסניקרפמ לבוס ךנה דחוימב ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא עידוהל ךילע ,)םינימטסיה יטנא( היגרלא דגנ תופורתל .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע תא תיחפהל היושע תוילבט ןורנוטס - תוירוע תוקידב ךאפורל רומא .תויגרלאל תוירוע תוקידבל הבוגתה םימיה תעברא ךלהמב תוילבט ןורנוטס תלטנ םא .הלא תוקידב ינפל תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :חקול התא םא חקורה וא אפורה .ןואכידב לופיטל תופורת

תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת

,העגרהל תופורת :ןוגכ( הבוגתה תלוכי תא תוטיאמו .)םיקזח םיבאכ יככשמ ,הנישל ןוזמו הפורתב שומיש שיגרהל םילולע הפורתה תא םילטונה םימייוסמ םישנא הפורתה תליטנ .החיקלה רחאל הביקב תוחונ רסוח תוחונ יאל יוכיסה תא תיחפהל היושע החורא רחאל .הביקב לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש תפוקתב םיפירח תואקשמ תייתשמ ענמיהל שי תוילבט ןורנוטס לש בולישו רחאמ ,הפורתה םע לופיטה .םודר שיגרהל ךל םורגל לולע לוהוכלאו הקנהו ןוירה סנכיהל הסנמ וא ןוירהב תויהל היושע ,ןוירהב ךנה םא .הפורתב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי ,ןוירהל ףיעס יאר( הפורתב שמתשהל ןיא ,הקינמ ךנה םא .)"םא הפורתב שמתשהל ןיא" תונוכמב שומישו הגיהנ ,לופיטה תליחתב דחוימב ,לולע וז הפורתב שומישה ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו תונריעב םוגפל תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב .תונריע .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

רסוחמ לבוס ךנה םא .זוטקלו זורכוס תוליכמ תוילבטה םרט אפורה םע ץעייתה ,םימייוסמ םירכוסל תוליבס .הפורתב שומישה תלחתה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .םויב םימעפ 3 תחא הילבט :םירגובמ :העיסנה תלחמל תחא הילבט :םירגובמ

הילבט יצח :)םינש 12 דע 5 ליג( םידלי

האיציה ינפל העשה תיצחמכ הפורתה תא לוטיל ךילע לע רוזחל ןתינ הכורא העיסנה םהב םירקמבו ,העיסנל .ןכמ רחאל תועש שש לכ הנמה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל שי ןיטקהל ידכ החוראה ירחא הפורתה תא לוטיל שי .הביקה יוריג תא .הסיעל/הייצח/השיתכ יבגל עדימ ןיא םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,רתי תנמ תלטנ םא .ךתא הפורתה תזירא אבהו אטבתהל הלולע תוילבט ןורנוטס לש ידמ הלודג הנמ םיענה הרכהב םייוניש :םיאבה םינימסתבו םינמיסב םירירש תשלוח ,תואקה ,הרכה ןדבוא דעו תוינונשימ רשקהב חווד תוומ .םיסוכריפו היצנידרואוק רסוח וא יכ ששוח ךנהו הדימב .תוילבט ןורנוטס לש רתי תנמל .אפורל תונפל שי רישכתה לש רתי תנמ תלטנ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא .הלופכ הנמ .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה יאוול תועפות .4 לולע תוילבט ןורנוטסב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות .ןורגה וא םינפה תוחפנתהב תאטבתמה תיגרלא הבוגת .רועה לע תויחופלש וא המדאה ,יוריג ,תלרח ךותמ 1 -ב תוחפל וחווד( תוחיכש יאוול תועפות )םילוח 100 .תוינונשי .ןטבה רוזאב תוחונ רסוח תשוחת ,הליחב .לקשמב היילע ךותמ 1 -ב תוחפל וחווד( תוחיכש אל יאוול תועפות )םילוח 1,000 .ליגרהמ הכורא הליל תנש .הביקב םיבאכ ,תוחורא רחאל תוחונ רסוח ,תואקה .רתי תעזה .תופייע רועה לע החירפ וא םידרגמו םימודא םיעצפ תעפוה .הפה ךותב ןבל/רופא ןווגב םינועצפ תעפוה וא ךותמ 1 -מ תוחפב וחווד( דאמ תורידנ יאוול תועפות )םילוח 10,000 ןוישק ,תוינצפוק תועונת ןוגכ העונתב תויעב םימוטפמיסכ תועודי ולא תועפות - דער ,םירירש .םיילאדימריפהרטסקא החירפ וא רועה ינפ לע םילוגעו םימודא םיעגנ תעפוה .שמשל ופשחנש רוע ירוזא לע העיפומה העודי אל ןתוחיכשש תופסונ יאוול תועפות .)תבהצ( םייניעה לש ןבול וא רועה לש הבהצה לש הז גוסב שחרתהל תויושעה תופסונ יאוול תועפות שבויו שאר באכ ,תויגרלא תובוגת תוללוכ תופורת .הפב ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ הארוה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

.25°C

-ל תחתמ ןסחאל שי .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose monohydrate, maize starch, sucrose,

polyvidone, talc, cottonseed oil hydrogenated.

.טרדיהונומ זוטקל ג"מ 158.8 הליכמ הילבט לכ .זורכוס ג"מ 15 הליכמ הילבט לכ - הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ וק םע ,ןבל עבצב ,הידיצ ינשב הרומק ,הלוגע הילבט

S/25

-ו דחא דצב

JANSSEN

בותיכה םע ,הייצח הזירא לכב .רטסילבב תוזורא תוילבטה .ינשה דצב .תוילבט 25 ץוביק ,מ"עב רק 'תלה יס-יי'ג :ותבותכו םושירה לעב .לארשי ,6099000 םייפש ,הניטל ,יא.יפ.סא גליס ןסנאי :ותבותכו ןרציה םש .הילטיא :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2013 ינוי יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ 312621879 :תואירבה דרשמב .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפ םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

Stunarone Tablets SH 08/17

J-C 2017

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה