סטאפידרם קרם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
FUSIDIC ACID 2 %
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
D06AX01
טופס פרצבטיות:
CREAM
מסלול נתינה (של תרופות):
DERMAL
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
FUSIDIC ACID
סממני תרפויטית:
Local treatment of skin infections due to sensitive strains of Staphylococcus Aureus
מספר אישור:
148973323800
תאריך אישור:
2012-12-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

שומישה ךשמה ןכמ רחאלו תרכזנשכ דימ חרמ ,בוצקה ןמזב וז הפורת חורמל תחכש םא .ליגרה בוצקה ןמזב ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא .תינש אפורל תונפל שי םימי עובש ךות ךבצמב רופיש לח אל םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא :יאוול תועפות .4 לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע םרדיפאטסב שומישה ,הפורת לכל ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית :הינימסתש תיגרלא הבוגת תחתפתמ םא אפורל דימ תונפלו הפורתב לופיטה תא קיספהל שי .רועב הרומח החירפ ,ןורגב וא םינפב ,הפבו םייתפשב תוחיפנ וא ץוצקע ,המישנב ישוק :תופסונ יאוול תועפות :םרקה תחירמ רוזאב רקיעב ,תוירוע תובוגת ןניה תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות החירפ - דרג - וב רוזאב תוחיפנו םוח תשוחתב הוולמה רועב תדרגמו המודא החירפ( עגממ רוע תקלד - )םרקב שומיש השענ באכ תשוחת - רישכתב שומיש השענ וב רוזאב תוימומדא וא/ו הבירצ ,ץוצקע - :תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות תועמוד וא תודרגמ םייניע -

)conjunctivitis

( תימחלה תקלד

:העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות המזקא - רועב תוימומדא - )הירקיטרוא( תלרח - .ףוגב םירחא םיקלח וא םייפעפעה לש תוחיפנ

,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffe

ctMedic@moh.gov.il

safety@trima.co.il

:ל"אודל םג חוודל ןתינ ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .דחא שדוח ךשמב שמתשהל ןתינ הנושארה החיתפה רחאל

.25°C

-מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא ףסונ עדימ .6 :םיליעפ יתלב םירמוח םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Liquid paraffin, cetostearyl alcohol, white soft paraffin, macrogol cetostearyl ether, sodium

dihydrogen - phosphate dihydrate, chlorocresol, sodium hydroxide, purified water.

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .תנמש-ןבל עבצב םרק 'רג 30/'רג 15 לש תרפופש הליכמ הזיראה

רובע 20174 בגשמ היישעת קראפ ,מ"עב שירולפ ןועמש ןב :רוצי רתא .4023000 תורבעמ ,מ"עב תורבעמ םיילארשי האופר ירצות ,המירת :םושיר לעבו ןרצי

2012 רבמצד :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע 148.97.33238.00 :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה םרק םרדיפאטס

Fusidic Acid 2%

:וזוכירו ליעפה רמוחה ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל םייקדייח רוע ימוהיזב לופיטל דעוימה ,ימוקמ לופיטל יטויביטנא רישכת וניה םרק םרדיפאטס .רישכתל םישיגרה העבש רחאל רופיש לח אל םא .םרדיפאטסב שומיש ימי רפסמ רחאל רופישב ןיחבהל ךילע ללכ-ךרדב אוה רישכתב שומישה ךשמ .אפורל תונפלו רישכתב שומישה קיספהל שי ,םימי םרקב שומיש ןכש ,רתוי תכשוממ הפוקתל שומישל עגונב אפורב ץעוויהל שי ,םייעובש דע תרבגהל ,לופיטל םיקדייחה לש תודימעל םורגל לולע ,תולודג תויומכב וא תכשוממ הפוקתל .הפורתל רועה לש תושיגרה תרבגהל ןכו ,יאוולה תועפות לש הרמחהל ןוכיסה

.םייניעב עגממ ענמיהל שי ,םינפה רוע לע םרדיפאטסב שמתשהל ךל הרוה אפורהו הדימב ?הפורתה תדעוימ המל .1 םייקדייח רוע ימוהיזב לופיטל דעוימה ,ימוקמ לופיטל יטויביטנא רישכת וניה םרק םרדיפאטס .רישכתל םישיגרה הפורתב שומיש ינפל .2 :םא רישכתב שמתשהל ןיא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא .)6 ףיעס האר( :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ,ןויריהב ךניה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הקינימ וא ןויריהב ךניהש תדשוח לע עידוהל ךילע ,םייטויביטנא םירמוחל דחוימב ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא .הפורתב שומישה ינפל אפורל ךכ םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו .ינוציח שומישל םי/רחא םי/רישכתב שמתשמ התא :הקנהו ןויריה תדשוח ,ןויריהב ךניה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הקינימ וא ןויריהב ךניהש :תונוכמב שומישו הגיהנ ךנה םא ,תאז םע .תונוכמ תלעפה וא הגיהנה תלוכי לע ללכ-ךרדב העיפשמ הניא וז הפורת .אפורב ץעוויה ,תונוכמ תלעפה וא הגיהנה רשוכב םוגפל הלולעש יאוול תעפותב שח ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חקורה וא אפורה םע ץעייתהל ךילע שומישה ןפואל רשאב חוטב ךניא םא .דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימ :אפורהמ תרחא הארוה רדעהב

םוקמה ךותל םרקה תא תוסעל שי תויקנ םיידיב .שומישה ינפל לפוטמה רוזאה תא תוקנל שי שומישה רחאל םיידי ףוטשל שי .םייעובש לע הלוע אלש הפוקתל םויב םימעפ 3-4 עוגנה .)םיידיה אוה לפוטמה רוזאה םא אלא( .רתוי הכומנ היהת ימויה שומישה תורידת ,עוגנה םוקמה תא שובחל החנה אפורהו הדימב

העבש רחאל רופיש לח אל םא .םרדיפאטסב שומיש ימי רפסמ רחאל רופישב ןיחבהל ךילע ללכ-ךרדב אוה רישכתב שומישה ךשמ .אפורל תונפלו רישכתב שומישה קיספהל שי ,םימי ךשוממ שומיש .רתוי תכשוממ הפוקתל שומישל עגונב אפורב ץעוויהל שי ,םייעובש דע .רישכתל םיקדייח תודימע רוציל לולע .םייניעב עגממ ענמיהל שי ,םינפה רוע לע םרדיפאטסב שמתשהל ךל הרוה אפורהו הדימב ,ןתינו הדימב ,ןכמ רחאלו םירק םימ םע דימ ףוטשל שי ,םייניעב רישכתה עגנ תועטב םא היעב וא באכ שח התאו הדימב .בורצת ןיעהו ןכתי .םייניע תפיטשל הסימת םע ףוטשל שי .דימ אפורל הנפ הייארב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל ןיא לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב

1217C

106358110

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה