סטאלבו 15037.5200 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

13-09-2016

מרכיב פעיל:
CARBIDOPA; ENTACAPONE; LEVODOPA
זמין מ:
INOVAMED PHARMA LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N04BA02
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
LEVODOPA 150 MG; CARBIDOPA 37.5 MG; ENTACAPONE 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ORION CORPORATION ORION PHARMA,FINLAND
קבוצה תרפויטית:
LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR
איזור תרפויטי:
LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR
סממני תרפויטית:
Treatment of patients with Parkinson's disease and end-of-dose motor fluctuations not stabilised on levodopa/dopa decarboxylase (DDC) inhibitor treatment.
מספר אישור:
132 36 31107 00
תאריך אישור:
2014-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

1986 -ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

®

ובלאטס

®

ובלאטס

®

ובלאטס ג"מ 100/25/200 ג"מ 75/18.75/200 ג"מ 50/12.5/200 תופוצמ תוילבט

תופוצמ תוילבט

תופוצמ תוילבט

®

ובלאטס

®

ובלאטס

®

ובלאטס ג"מ 200/50/200 ג"מ 150/37.5/200

ג"מ 125/31.25/200 תופוצמ תוילבט

תופוצמ תוילבט

תופוצמ תוילבט םיליעפה םירמוחה ג"מ 50/12.5/200 ובלאטס ןופקטנא/הפודיברק/הפודובל הליכמ הילבט לכ

levodopa/carbidopa/entacapone 50/12.5/200 mg

ג"מ 75/18.75/200 ובלאטס ןופקטנא/הפודיברק/הפודובל הליכמ הילבט לכ

levodopa/carbidopa/entacapone 75/18.75/200 mg

ג"מ 100/25/200 ובלאטס ןופקטנא/הפודיברק/הפודובל הליכמ הילבט לכ

levodopa/carbidopa/entacapone 100/25/200 mg

ג"מ 125/31.25/200 ובלאטס ןופקטנא/הפודיברק/הפודובל הליכמ הילבט לכ

levodopa/carbidopa/entacapone 125/31.25/200 mg

ג"מ 150/37.5/200 ובלאטס ןופקטנא/הפודיברק/הפודובל הליכמ הילבט לכ

levodopa/carbidopa/entacapone 150/37.5/200 mg

ג"מ 200/50/200 ובלאטס ןופקטנא/הפודיברק/הפודובל הליכמ הילבט לכ

levodopa/carbidopa/entacapone 200/50/200 mg

םיליעפ יתלב םירמוח .'ףסונ עדימ' 6 ףיעס האר עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל .18 ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת ?הפורתה תדעוימ המל .1 .ןוסניקרפה תלחמב לופיטל הליכמ הילבט לכ .תחא הפוצמ הילבטב םיליעפ םירמוח 3 ליכמ ובלאטס םיליעפה םירמוחה ינש .ןוסניקרפה תלחמב לופיטל שמשמה ,הפודובל ןוסניקרפה תודגונ תועפשהה תא םירפשמ ,ןופקטנאו הפודיברק ,םירחאה .הפודובל לש האצותכ תמרגנ איה .םיבצעה תכרעמב הערפה הניה ןוסניקרפה תלחמ לש קלחב םירסמ ריבעמ ןימפוד .חומב רצוימה יעבט רמוח ,ןימפודב רסוחמ תומרגנ ,ןימפוד ידמ טעמ רצוימ רשאכ .םירירשה תעונתב טלושה חומה .העונתב תויעב .חומב ןימפודה תמר תא הלעמ הפודובל לש דער ןוגכ ,ןוסניקרפה תלחמ לש םימוטפמיסה תלקהב רזוע ובלאטס .תוימוימוי תויוליעפ עוציב לע םישקמה ,תועונתב הטאהו תושקונ ,םייפגה .ךבצמב לופיטל תופסונ תופורת לבקתש ןכתי ךל ומשרש הביסה וא ,הפורתה תוליעפ יבגל תופסונ תולאש ךל שי םא .אפורל הנפ ,וז הפורת .הפוד תורזגנו הפוד ,ןוסניקרפ תודגונ תופורת :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא וא ןופקטנא וא ,הפודיברק ,הפודובלל (רתי תושיגר לעב) יגרלא ךנה

.הפורתה לש םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל .הרומח דבכ תלחמ ךל שי

.(םייניע תלחמ לש גוס) תיווז תרצ המוקואלג ךל שי

;pheochromocytoma םשב עודי) לנרדאה תטולבב לודיג ךל שי

.(רומח םד ץחל רתיל ןוכיסה תא לידגהל לוכי MAO-A יבכעמ) ןואכידב לופיטל תומיוסמ תופורת לטונ ךנה - אל MAO יבכעמ וא םייביטקלס MAO-B יבכעמ םגו םייביטקלס .(םייביטקלס

(NMS)]

הריאממ תיטפלוריונ תנומסת םעפ-יא ךל התיה - תופורתל הרידנ הבוגת יהוז ,Neuroleptic Malignant Syndrome .[תורומח תוישפנ תוערפהב לופיטל תושמשמה .(הרידנ רירש תערפה) יתמוארט אל סיזילוימודבר םעפ-יא ךל היה

.הקינימ ךנה

תליטנ ינפל אפורל הנפ ,ךילא יטנבלר ולא םירקממ רתוי וא דחא םא .ובלאטס :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ילכ ,בלה לש תרחא הלחמ לכ וא המתסא ,בל ףקתה ךל היה םעפ יא םא .תואירה וא םדה .דבכב היעב ךל שי םא .תוילכב הרומח היעב ךל שי םא .םינומרוהב הרושקה הלחמ וא דבכ ,תוילכ תלחמ ךל התיה םעפ-יא םא .יעמה לש תיתקלד הלחמ ךל התיה םעפ יא םא .הביק יביכ ךל ויה םעפ יא םא .םיסוכרפ ךל ויה םעפ יא םא .הרומח תישפנ הערפה לש גוס לכמ תלבס םעפ יא םא אל םייונישב תנחבהש וא תוינדבוא תובשחמ ךל שי ,אכודמ שיגרמ ךנה םא .ךתוגהנתהב םיליגר ןכתי .(םייניע תלחמ לש גוס) תינורכ תיווז תבחר המוקואלג ךל שי םא .ךלש יניע-ךותה ץחלה תא רטנלו ךלש ןונימה תא םיאתהל ךרוצ היהיש לולע ובלאטס .ךומנ םד ץחלל םורגל תולוכיש תורחא תופורת לטונ ךנה םא .הלאה תועפותה תא רימחהל הלח וא תוטלשנ אל תועונת תועיפומ ובלאטסב לופיטה תלחתה רחאל םא תודגונ תופורתה ןונימ תא תונשל ךרטצי אפורה יכ ןכתי ,הרמחה ןהב .ךלש ןוסניקרפה ינפל אפורל הנפ ,םימייוסמ םירכוסל תוליבס-יא ךל שיש רמא אפורה םא .ובלאטס תליטנ חתפמ ךנהש םיניחבמ ךלש לפטמה וא ךתחפשמ וא התא םא אפורל רומא דגנתהל לוכי ךניאש וא ךרובע ליגר וניאש ןפואב גהנתהל הוואת וא םיפחד וא ךל קיזהל תויושעה תומיוסמ תולועפ עצבל יותיפל וא עינמל ,ףחדל רומיה לולכל תולוכיו םיפחדב הטילש תוערפה תוארקנ ,הלא תויוגהנתה .םירחאל אלל תובשחמ וא ליגר יתלב ןפואב הובג ינימ ףחד ,רתי זובזב וא הליכא ,רכממ תא קודבל ךרטצי אפורהש ןכתי .םיינימ תושגרב וא תובשחמב היילע םע חונמ .ךלש םילופיטה .אפורל הנפ ,ךיבגל םישי ליעל םיבצמהמ דחא םא םג האר) ינונשי דואמ שח ךנה םא וא תוימואתפב םדרנ ךמצע תא אצומ התא םא .('תונוכמב שומישו הגיהנ' ףיעס לבוס ךנה םא וא ,הקזוחב םיתוועתמ וא ,דואמ םישקונ םיכפוה ךלש םירירשה םא םדה ץחלב תוינוציק תודונתמ וא ,ריהמ קפוד ,םוח ,לובלב ,תונבצע ,תודיערמ .(NMS ,הריאממ תיטפלוריונ תנומסת לש םינמיס) ךלש הדירי לש תורשפא עונמל ידכ ךלקשמ רחא בוקעל יושע אפורה ,לושלש ךל שי םא .לקשמב תזרפומ ןמז קרפ ךות לקשמב הדיריו תושישת ,השלוח ,םדקתמ ןובאית רסוח ךל שי םא ללוכ ,תיללכ תיאופר הכרעה עצבל טילחי אוה יכ ןכתי .אפורל הנפ ,תיסחי רצק .דבכ ידוקפת .דימ אפורל הנפ ,ךל הרוק ליעל םיבצמהמ דחא םא לטונ ךנהש אפורה תא עדיל שי ,תיללכ המדרה םע חותינ רובעל דמוע ךנה םא .ובלאטס אפורה םע ץעייתהל שי ,ובלאטסב שומישה תא קיספהל ךרוצ שח ךנה םא עצבלו ,הגרדהב ובלאטס לש ןונימה תא תיחפהל ךרוצ היהיו ןכתיי .ןכ ינפל יאוול תועפות עונמל ידכ ךלש תורחאה ןוסניקרפה תודגונ תופורתב םייוניש .ןוסניקרפה תועפות לש הרמחה עונמלו םישישק םילפוטמ .65 ליג לעמ םילפוטמב ןונימ תמאתהב ךרוצ ןיא םירגבתמו םידלי ןכלו ,לבגומ 18 ליגל תחתמ םירגבתמו םידליב ובלאטסב שומישב ןויסינה .וז היסולכואל תדעוימ אל הפורתה ןוירה ץעוויהל ילבמ ובלאטסב ישמתשת לא ,ןוירהב תאש תבשוח וא ןוירהב תא םא אפורה .ךכל רורב ךרוצ םייק םא אלא ,ןוירה ןמזב ובלאטסב שמתשהל ןיא .אפורב .ןוירה ןמזב ובלאטס תליטנב ךורכה ןוכיסב ךמיע ןודי הקנה .ובלאטסב לופיטה ךלהמב קיניהל ןיא .הקינימ תא םא אפורה תא עדיל שי תונוכמב שומישו הגיהנ שי ,ןכל .תרוחרחסל םורגל לוכיש המ ,ךלש םדה ץחל תא דירוהל יושע ובלאטס .תונוכמ וא םילכ תלעפהב וא הגיהנ ןמזב תוריהז הנשמ טוקנל ךילע הבוח ,תוימואתפב םדרנ ךמצע אצומ ךנה םא ,דואמ ינונשי שח ךנה םא שי .(תונוכמ וא םילכ תלעפה) תונריע תשרודה תוליעפ לכמ וא הגיהנמ ענמיהל וא הרומח העיצפ תנכסב םירחאו ךמצע תא דימעמ ךנה ,תרחא .אפורב ץעוויהל .תוומ תורחא תופורת תליטנ תדרוהל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תלטנ םא וא ,לטונ התא םא ךכ לע רפס ,םייחמצ םירצומ וא הנוזת יפסות ,םשרמ אלל תופורת ,םד ץחל .חקורל וא אפורל יבכעמ) ןואכדב לופיטל תומיוסמ תופורת לטונ ךנה םא ובלאטס לוטיל ןיא אל MAO יבכעמ וא םייביטקלס MAO-B יבכעמ םגו םייביטקלס MAO-A .(םייביטקלס ןואכיד דגנ תופורת לש יאוולה תועפות תאו תועפשהה תא ריבגהל יושע ובלאטס ןואכיד ידגונ ,(דימבולקומ ןוגכ) MAO-A יבכעמ ללוכ תורחא תומיוסמ תופורתו ןילנרדארונ לש שדחמ הגיפס תובכעמה תופורתו (ןיליטפירטימא ןוגכ) םיילקיצירט ,ןילאנרפוזיא ,לורטימיר ,ןיטסקוראפ ;(ןיסקאפאלנוו ןיליטורפמ ,ןימארפיסד ןוגכ) .ןיפרומופאו ,הפודליתמ-אפלא ,ןימאטובוד ,ןימפוד ,ןילנרדארונ ,ןילנרדא .ובלאטסב לופיטה ןמזב הלא תופורת לטונ ךנה םא תופסונ תועפשהל בל םישל שי לופיטל תופורת :ובלאטס לש תועפשהה תא שילחהל תויושע תומיוסמ תופורת תואקהו תוליחבב לופיטל תופורת ;(ןימפודל םיטסינוגטנא) תוישפנ תוערפהב תייפרהל תופורת ;(ןיאוטינפ) םיסוכרפ תעינמל תופורת ;(ןימפודל םיטסינוגטנא) .(ןירוואפאפ) םירירשה דבוע אל ובלאטסש תנחבה םא וא הלא תופורת לטונ ךנה םא אפורה תא עדיל שי .םתוא לטונ התאשכ יוארכ לזרב יפסותו ובלאטס לוטיל ןיא ,ןכל .לזרב לוכיע לע השקי ובלאטס יכ ןכתי .תינמז-וב ינפל תועש שולש דע םייתעש תוחפל ןיתמהל שי םהמ דחא תליטנ רחאל .רחאה תא םילטונש ןוזמו ובלאטסב שומיש .לכוא ילב וא םע ובלאטס לוטיל ןתינ ירחא דימ וא םע חקלנ םא בטיה גפסיהל אלש לולע ובלאטס םימיוסמ םילפוטמב .(םיזוגאו םיערז ,בלח ירצומ ,םיגד ,םירשב ןוגכ) םינובלחב הרישע החורא .ךבצמל יטנבלר הזש ךל הארנ םא אפורה םע ץעייתה .'תורחא תופורת תליטנ' ףיעס האר – לזרב יפסות ובלאטס לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ .זורכוס תוליכמ תוילבטה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא ןונימ הפודיברק ,הפודובל לש המלש תחא הנמ הליכמ ובלאטס לש הילבט לכ ןיא .הפורתה תא לטונ ךנהש םעפ לכב תחא הילבט קר תחקל שי .ןופקטנאו .רתוי םינטק םיקלחל הילבטה תא רובשל וא קלחל .םוי לכב לוטיל שי קוידב ובלאטס תוילבט המכ ךל רמאי אפורה .רתוי ךומנ וא הובג ןונימ עיצי אפורה לופיטל ךתבוגתל םאתהב :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה ,ג"מ 100/25/200 ,ג"מ 75/18.75/200 ,ג"מ 50/12.5/200 םינונימב .םויל תוילבט 10 -מ רתוי לוטיל ןיא :ג"מ 150/37.5/200 ,ג"מ 125/31.25/200 .םויל תוילבט 7 – מ רתוי לוטיל ןיא :ג"מ 200/50/200 ןונימב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הקזח הפורתה תעפשה יכ ךל הארנש הדימב חקורה וא אפורה םע ץעייתהל שי .יאוול תועפותב שיגרמ ךנה םא וא ,ידמ השלח וא ,וז הפורתב שמתשהל דציכו יתמ יבגל אפורה תוארוהל תונדפקב דמציהל שי םע קודבל שי .ןוסניקרפ דגנ תורחא תופורתבו םירחא הפודובל ירישכתב לע ספדומה ןכותה וא תוארוהה יבגל חוטב ךניא םא חקורה וא ךלש אפורה .הזיראה יבג הליטנה תרוצ שותכל וא תוצחל ןיא .םימ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי !סועלל ןיא .הילבטה תא בקעמו תוקידב תצלמומ ,הילכו םד ילכו בל ,םדה יאת ,דבכ ידוקפית לש תיתפוקת הכרעה .ובלאטסב ךשוממ לופיט ךלהמב םייוניש תוחתפתה רחא תוריהזב בוקעל שי ,ובלאטסב םילפוטמה לכב תוגהנתהו תוינדבוא תויטנ םע ןואכיד ,(תוזוכיספו תויזה ןוגכ) םיישפנ .אפורל תידיימ תונפל שי הלאכ םייוניש ולחו הדימב .הרומח תיתרבח-אל תויתיראש בצק תוערפה ילעבו בל ףקתה לש הירוטסיה ילעב םילפוטמ לש דחוימב ינדפק בקעמב תויהל םיכירצ ,תוילאדונ תויתילע וא תוירדח .ןונימה לש תוינושאר תומאתה לש הפוקתה ךלהמב יבבל דוקפת ובלאטס לוטיל תחכש םא לוטילו ,דימ תחא הילבט לוטיל שי :האבה הנמה דע העשמ רתוי הרתונ םא .ליגרה ןמזב האבה הילבטה תא ןיתמהל ,דימ תחא הילבט לוטיל שי :האבה הנמה דע העשמ תוחפ הרתונ םא .םיליגרה םינמזל רוזחל שי הירחאל .תפסונ הילבט לוטיל זאו העש תוכחל שי דימת .וחכשנש תונמה לע תוצפל ידכ דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ענמהל ידכ ,הינשל ובלאטס לש תחא הילבט תליטנ ןיב העש תוחפל .תוירשפא יאוול תועפותמ .אפורה םע ץעייתהל שי ,גוהנל דציכ חוטב ךניא םא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי שרדנהמ רתוי ובלאטס תליטנ וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל .תיאופר החגשה שרדתש ןכתי לופיטה תקספה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה ןונימ תא שדחמ םיאתהל ךרטצי אפורהו ןכתי ,לופיטה תקספה לש הרקמב הטילש היהתש ידכ ,הפודובל דחוימב ,ןוסניקרפ דגנ ךלש תורחאה תופורתה לש םגו ובלאטס לש םג תימואתפ הקספה .ךלש םינימסתה לע תקפסמ ןוגכ ,תויוצר אל יאוול תועפותל ליבוהל הלולע ,ןוסניקרפ דגנ תרחא הפורת .הרכהה בצמב םייונישו הובג םוח ,םירירשה לש הרומח תושקונ .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ובלאטסב שומישה ,הפורת לכב ומכ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ םדקהב אפורל תונפל שי הלאה יאוולה תועפותמ רתוי וא תחא שח ךנה םא .ןונימה תמאתה ידי-לע יאוולה תועפותמ תובר לע לקהל ןתינ .ירשפאה אפורל תונפל שי ,םיאבה םינימסתב שח התא ובלאטסב לופיטה ךלהמב םא :דימ ךל שי ,הקזוחב םיתוועתמ וא דואמ םישקונ םיכפוה ךלש םירירשה

ץחלב תוינוציק תודונת וא ריהמ קפוד ,םוח ,לובלב ,תונבצע ,תודיער תיטפלוריונ תנומסת לש םינימסת תויהל םילוכי הלא .ךלש םדה לופיטל תושמשמה תופורתל הרידנ הרומח הבוגת ,NMS) הריאממ תלחמ) סיזילוימודבר וא (תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש תוערפהב .(הרידנ הרומח רירש תוחפנתה ,החירפ ,דוריג ,תדפרס לולכל םייושע םינמיסה ,תיגרלא הבוגת

וא המישנב םיישקל םורגל יושע הז .ןורגה וא ןושלה ,םייתפשה ,םינפה .העילבב 10 לכמ 1 לפוטממ רתוי לע תועיפשמ) דואמ תוחיכש יאוול תועפות (םילפוטמ (תויזניקסיד) תוינוצר אל תועונת

הליחב

םדמדא-םוחל ןתשה עבצב קיזמ וניאש יוניש

םירירש באכ

לושלש

100 לכמ םילפוטמ 10 דע 1 לע תועיפשמ) תוחיכש יאוול תועפות (םילפוטמ באכ לשמל) בל ףקתה םניא רשא םיקרועה לש וא בלה לש םיעורא

רידס אל בל בצק ;(הזחב הובג םד ץחל ;ךומנ םד ץחל בקע ןופלע וא לק רורחס

ןוסניקרפל םינימסתב הרמחה

םונמנ ;תרוחרחס

תוריצע ;הפב שבוי ;תברצ ;ןטבב תוחונ רסוחו ןטב יבאכ ;האקה

;הליל יטויס ללוכ םיליגר אל תומולח ;לובלב ;תויזה ;ןושיל תלוכי רסוח

ןכתי) ןואכידו הדרח ;הבישחב וא ןורכיזב תויעב ללוכ ,םיישפנ םייוניש הזחב באכ ;תופייע ;(תוינדבוא תובשחמ םע היגרנאו חוכ דוביא ;היוקל הכילה ;רתוי תופוכת תוליפנ

המישנ רצוק

תוחירפ ;תרבגומ העזה

לש תוחיפנ ;תוינוצר אל םירירש תויוצווכתה ;םירירש תויוצווכתה

םיילגרה תשטשוטמ הייאר

לקשמב הדירי ;ןובאיתב הדירי ;הימנא

םיקרפ באכ ;שאר באכ

ןתשה יכרדב תקלד

1,000 לכמ םילפוטמ 10 דע 1 לע תועיפשמ) תוחיכש אל יאוול תועפות (םילפוטמ בל ףקתה

םייעמב םומיד

תוגירח דבכ ידוקפית תוקידב

תונבצע תשוחת ;םייטוכיספ םינימסת

(colitis) סגה יעמה תקלד

העיזהו רעישה ,םיינרופיצה ,רועה עבצ יוניש

םומידל םורגל םילולע רשא םדה יאת תריפסב םייוניש

העילבב םיישק

ןתש תתל תלוכי רסוח

יללכ ןפואב ילוח תשגרה

דואמ תורידנ וא תורידנ תויהל תויושע תומיוסמ יאוול תועפות םיסוכרפ

תופסונ יאוול תועפות לע תוססובמ ךא תועודי ןניא הלא יאוול תועפות לש תוקיודמה תויוחיכשה :קוושמ רישכתהש זאמ ולבקתהש םיחוויד (דבכה תקלד) תבהצ

דוריג

תימואתפ תומדריה לש םירקמ ;םויה ךשמב תזרפומ תוינונשי

:תואבה יאוולה תועפותב שיגרתש ןכתי היושע רשא ,הקיזמ תויהל הלולעה הלועפ עצבל ףחדל דגנתהל תלוכי רסוח

:לולכל תוישיא ,תויתועמשמ תוכלשה תורמל תמזגומ הרוצב רמהל קזח ףחד

תויתחפשמ וא ךל תיתועמשמ הגאד םימרוגה םירבגומ וא םינוש םיינימ תוגהנתהו ןיינע

רבגומ ינימ ףחד ,לשמל ,םירחאל וא תוטלשנ יתלבו תומזגומ תואצוה וא תוינק

וא (רצק ןמז קרפב ןוזמ לש תולודג תויומכ תליכא) תמזגומ הליכא

תא קפסל שרדנהמ רתויו ליגרהמ רתוי ןוזמ תליכא) תיתייפכ הליכא (בערה ןפואה יבגל ץעיי אפורה ,הלא תויוגהנתהמ תחא הווח התא םא אפורל הנפ .םתיחפהל וא םינימסתב טולשל תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ תוטרופמה יאוולה תועפותמ תחא םא .חקורה וא תוחאה ,אפורה תא עדיל שי ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר םוחתו םדי .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל יבג לע עיפומה (exp. date) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה

25°C

-ל תחתמ ןסחאל שי .םישדוח 6 ךות שמתשהל שי ,קובקבה לש הנושאר החיתפ רחאל .תירוקמה הזיראב ןסחא .הלבח ינמיס םיארנ םא וא המוגפ הזיראה םא שמתשהל ןיא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ :הילבט

Mannitol,

maize

starch,

povidone,

croscarmellose

sodium,

magnesium stearate

:הילבטה יופיצ

Hypromellose, titanium dioxide, sucrose, magnesium stearate,

glycerol 85%, red iron oxide, polysorbate 80, yellow iron oxide

:םינונימב תוילבטב אצמנ אל yellow iron oxide ביכרמה ג"מ 200/50/200 ,ג"מ 125/31.25/200 ,ג"מ 75/18.75/200 :הילבט לכב (ג"מב) זורכוסה תומכ ג"מ 2.26 – 200/50/200 ג"מ 1.91 – 150/37.5/200 ג"מ 1.62 – 125/31.25/200 ג"מ 1.55 – 100/25/200 ג"מ 1.35 – 75/18.75/200 ג"מ 1.18 – 50/12.5/200 הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ דע םוח קד יופיצ םע בוהצ דע םותכ הילבט ןיערג ובלאטס תוילבטל .רפרפא-םודא :ג"מ 50/12.5/200 ובלאטס LCE 50 ןומיסה םע ,הרומק ,הלוגע ,רפרפא-םודא דע םוח-םודא עבצב הילבט .דחא דצב :ג"מ 75/18.75/200 ובלאטס .דחא דצב LCE 75 ןומיסה םע ,תילבוא ,ריהב םוח-םודא עבצב הילבט :ג"מ 100/25/200 ובלאטס דצב LCE 100 ןומיסה םע ,תילבוא ,רפרפא-םודא דע םוח-םודא עבצב הילבט .דחא :ג"מ 125/31.25/200 ובלאטס .דחא דצב LCE 125 ןומיסה םע ,תילבוא ,ריהב םוח-םודא עבצב הילבט :ג"מ 150/37.5/200 ובלאטס ןומיסה םע ,תכראומ-תילבוא ,רפרפא-םודא דע םוח-םודא עבצב הילבט .דחא דצב LCE 150 :ג"מ 200/50/200 ובלאטס .דחא דצב LCE 200 ןומיסה םע ,תילבוא ,ההכ םוח-םודא עבצב הילבט .תוילבט 30 לש תוזיראב קוושמ םינונימה לכב ובלאטס .הווקת-חתפ ,36 םחש 'חר ,מ"עב לארשי סיטרבונ :ותבותכו םושירה לעב ,י'ג ייא המראפ סיטרבונ רובע דנלניפ ,ופסא ,ןוירוא דיגאת :ותבותכו ןרציה םש .ץיווש ,לזאב .2014 ראוניב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ 132 34 31105 – ג"מ 50/12.5/200 ובלאטס 144 30 32962 – ג"מ 75/18.75/200 ובלאטס 132 35 31106 – ג"מ 100/25/200 ובלאטס 144 31 32963 – ג"מ 125/31.25/200 ובלאטס 132 36 31107 – ג"מ 150/37.5/200 ובלאטס 141 94 31768 – ג"מ 200/50/200 ובלאטס הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ

BP STA APL JAN14 CL V7 COR JUN15 CL

۱۹۸٦ - (ﺕﺍﺭﺿﺣﺗﺳﻣ) ﺔﻟﺩﺎﻳﺻﻟﺍ ﺔﻣﻅﻧﺃ ﺏﺟﻭﻣﺑ ﻙﻠﻬﺗﺳﻣﻠﻟ ﺔﻳﺑﻁ ﺓﺭﺷﻧ ﻁﻘﻓ ﺏﻳﺑﻁ ﺔﻔﺻﻭ ﺏﺟﻭﻣﺑ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﻕ

ّ

ﻭﺳ

ُ

®

ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ

®

ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ

®

ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻎﻠﻣ ۱۰۰/۲٥/۲۰۰

ﻎﻠﻣ ۷٥/ ۱۸. ۷٥/ ۲۰۰

ﻎﻠﻣ ٥۰/۱۲. ٥/۲۰۰ ﺔﻳﻠﻁﻣ ﺹﺍﺭﻗﺃ

ﺔﻳﻠﻁﻣ ﺹﺍﺭﻗﺃ

ﺔﻳﻠﻁﻣ ﺹﺍﺭﻗﺃ

®

ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ

®

ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ

®

ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻎﻠﻣ ۲۰۰/٥۰/۲۰۰

ﻎﻠﻣ ۱٥۰/۳۷. ٥/۲۰۰

ﻎﻠﻣ ۱۲٥/۳۱. ۲٥/۲۰۰ ﺔﻳﻠﻁﻣ ﺹﺍﺭﻗﺃ

ﺔﻳﻠﻁﻣ ﺹﺍﺭﻗﺃ

ﺔﻳﻠﻁﻣ ﺹﺍﺭﻗﺃ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺩﺍﻭﻣﻟﺍ ﻎﻠﻣ ٥۰/۱۲. ٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻥﻭﭘﺎﻛﺎﺗﻧﻳﺇ/ﺎﭘﻭﺩﻳﺑﺭﺎﻛ/ﺎﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﺗﺣﻳ ﺹﺭﻗ ﻝﻛ

levodopa/carbidopa/entacapone 50/12.5/200 mg

ﻎﻠﻣ ۷٥/ ۱۸. ۷٥/ ۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻥﻭﭘﺎﻛﺎﺗﻧﻳﺇ/ﺎﭘﻭﺩﻳﺑﺭﺎﻛ/ﺎﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﺗﺣﻳ ﺹﺭﻗ ﻝﻛ

levodopa/carbidopa/entacapone 75/18.75/200 mg

ﻎﻠﻣ ۱۰۰/۲٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻥﻭﭘﺎﻛﺎﺗﻧﻳﺇ/ﺎﭘﻭﺩﻳﺑﺭﺎﻛ/ﺎﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﺗﺣﻳ ﺹﺭﻗ ﻝﻛ

levodopa/carbidopa/entacapone 100/25/200 mg

ﻎﻠﻣ ۱۲٥/۳۱. ۲٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻥﻭﭘﺎﻛﺎﺗﻧﻳﺇ/ﺎﭘﻭﺩﻳﺑﺭﺎﻛ/ﺎﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﺗﺣﻳ ﺹﺭﻗ ﻝﻛ

levodopa/carbidopa/entacapone 125/31.25/200 mg

ﻎﻠﻣ ۱٥۰/۳۷. ٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻥﻭﭘﺎﻛﺎﺗﻧﻳﺇ/ﺎﭘﻭﺩﻳﺑﺭﺎﻛ/ﺎﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﺗﺣﻳ ﺹﺭﻗ ﻝﻛ

levodopa/carbidopa/entacapone 150/37.5/200 mg

ﻎﻠﻣ ۲۰۰/٥۰/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻥﻭﭘﺎﻛﺎﺗﻧﻳﺇ/ﺎﭘﻭﺩﻳﺑﺭﺎﻛ/ﺎﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﺗﺣﻳ ﺹﺭﻗ ﻝﻛ

levodopa/carbidopa/entacapone 200/50/200 mg

ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺭﻳﻏ ﺩﺍﻭﻣﻟﺍ .'ﺔﻳﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻭﻠﻌﻣ' ٦ ﺩﻧﺑ ﺭﻅﻧﺃ ﻰــﻠﻋ ﺓﺭــﺷﻧﻟﺍ ﻩﺫــﻫ ﻱﻭــﺗﺣﺗ .ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﻝﻣﻌﺗــﺳﺗ ﻥﺃ ﻝــﺑﻗ ﺎــﻬﺗﻳﺎﻬﻧ ﻰــﺗﺣ ﻥﺎــﻌﻣﺈﺑ ﺓﺭــﺷﻧﻟﺍ ﺃﺭــﻗﺇ ﻰــﻟﺇ ﻭﺃ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰــﻟﺇ ﻪــﺟﻭﺗ ,ﺔــﻳﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺋــﺳﺃ ﻙــﻳﺩﻟ ﺕــﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﻥــﻋ ﺔــﺻ

ﺧﻠﻣ ﺕﺎــﻣﻭﻠﻌﻣ

ﻲﻟﺩﻳﺻﻟﺍ ﻰــﺗﺣ ﻡـ ـﻬﻟ ﺭﺭــﺿﻟﺍ ﺏﺑــﺳﻳ ﺩـ ـﻗ ﻭــﻬﻓ .ﻥـ ـﻳﺭﺧﺁ ﻰــﻟﺇ ﻪـ ـﻁﻌﺗ ﻻ .ﻙـ ـﺿﺭﻣ ﺝﻼــﻌﻟ ﻑـ ـﺻﻭ ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﺍﺫــﻫ .ﻝﺛﺎﻣﻣ ﻡﻬﺿﺭﻣ ﻥﺃ ﻙﻟ ﺍﺩﺑ ﺍﺫﺇ .۱۸ ﺭﻣﻋ ﻥﻭﺩ ﻥﻳﻘﻫﺍﺭﻣﻟﺍﻭ ﻝﺎﻔﻁﻸﻟ ﺹﺻﺧﻣ ﺭﻳﻏ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﺍﺫﻫ ؟ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﺹﺻﺧ

ُ

ﻣ ﺽﺭﻏ ﻱﻷ .۱ .ﻥﻭﺳﻧ

ﻛﺭﺎﭘﻟﺍ ﺽﺭﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﻰــﻠﻋ ﻱﻭــﺗﺣﻳ ﺹﺭــﻗ ﻝﻛ .ﺩــﺣﺍﻭ ﻲــﻠﻁﻣ ﺹﺭــﻗ ﻲــﻓ ﺔــﻟﺎﻌﻓ ﺩﺍﻭــﻣ ۳ ﻰــﻠﻋ ﻱﻭــﺗﺣﻳ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﺎــﭘﻭﺩﻳﺑﺭﺎﻛ ,ﻥــﻳﺗﻳﺭﺧﻷﺍ ﻥــﻳﺗﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﻥــﻳﺗﺩﺎﻣﻟﺍ .ﻥﻭــﺳﻧ

ﻛﺭﺎﭘﻟﺍ ﺽﺭــﻣ ﺝﻼــﻌﻟ ﻝﻣﻌﺗــﺳﻣﻟﺍ ,ﺎــﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ .ﻥﻭﺳﻧﻳﻛﺭﺎﭘﻠﻟ ﺩﺎﺿﻣﻟﺍ ﺎﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ ﺭﻳﺛﺄﺗ ﻥﺎﻧ

ﺳﺣﺗ ,ﻥﻭﭘﺎﻛﺎﺗﻧﻳﺇﻭ ﻲــﻓ ﺹــﻘﻧ ﺔــﺟﻳﺗﻧ ﺙﺩــﺣﻳ .ﻲــﺑﺻﻌﻟﺍ ﺯﺎــﻬﺟﻟﺍ ﻲــﻓ ﺏﺍﺭــﻁﺿﺍ ﺭــﺑﺗﻌﻳ ﻥﻭــﺳﻧﻳﻛﺭﺎﭘ ﺽﺭــﻣ ﻥﺇ ﻍﺎــﻣﺩﻟﺍ ﻡــﺳﻗ ﻲــﻓ ﻝﺋﺎــﺳﺭ ﻝــﻘﻧﺑ ﻥــﻳﻣﺎﭘﻭﺩﻟﺍ ﻡﻭــﻘﻳ .ﻍﺎــﻣﺩﻟﺍ ﻲــﻓ ﺞــﺗﻧ

ﺗ ﺔــﻳﻌﻳﺑﻁ ﺓﺩﺎــﻣ ,ﻥــﻳﻣﺎﭘﻭﺩﻟﺍ ﻥــﻋ ﺞــﺗﻧﻳ ,ﻲــﻐﺑﻧﻳ ﺎــﻣﻣ ﻝــﻗﺃ ﻥــﻳﻣﺎﭘﻭﺩ ﻝﻛــﺷﺗﻳ ﺎــﻣﺩﻧﻌﻓ .ﺕﻼــﺿﻌﻟﺍ ﺔــﻛﺭﺣ ﻰــﻠﻋ ﺭﻁﻳــﺳﻳ ﻱﺫــﻟﺍ .ﺔﻛﺭﺣﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻛﺎﺷﻣ ﻙﻟﺫ .ﻍﺎﻣﺩﻟ ﺍ ﻲﻓ ﻥﻳﻣﺎﭘﻭﺩﻟﺍ ﺔﺑﺳﻧ ﺎﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ ﻊﻓﺭﻳ ,ﻑﺍﺭــﻁﻷﺍ ﻑﺎــﺟﺗﺭﺍ ﻝــﺛﻣ ,ﻥﻭــﺳﻧﻳﻛﺭﺎﭘﻟﺍ ﺽﺭــﻣ ﺽﺍﺭــﻋﺃ ﻑــﻳﻔﺧﺗ ﻰــﻠﻋ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﺩﻋﺎــﺳﻳ .ﺔﻳﻣﻭﻳﻟﺍ ﺕﺎﻁﺎﺷﻧﻟﺎﺑ ﻡﺎﻳﻘﻟﺍ ﻥﻣ ﺏﻌﺻﺗ ﻲﺗﻟﺍ ,ﺕﺎﻛﺭﺣﻟﺍ ءﻁﺑﻭ ﺏﻠﺻﺗ .ﻙﻌﺿﻭ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻳﻓﺎﺿﺇ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻰﻘﻠﺗﺗ ﻥﺃ ﻥﻛﻣﻣﻟﺍ ﻥﻣ ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﺍﺫــﻫ ﻑــﺻﻭ ءﺍﺭﻭ ﺏﺑــﺳﻟﺍ ﻭﺃ ,ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﻝــﻣﻋ ﺹﻭــﺻﺧﺑ ﺔــﻳﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺋــﺳﺃ ﻙــﻳﺩﻟ ﺕــﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻭﺗ ,ﻙﻟ .ﺎﭘﻭﺩ ﺕﺎﻘﺗﺷﻣﻭ ﺎﭘﻭﺩ ,ﻥﻭﺳﻧﻳﻛﺭﺎﭘﻠﻟ ﺓﺩﺎﺿﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ :ﺔﻳﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﻠﻳﺻﻔﻟﺍ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﻝﺎﻣﻌﺗﺳﺍ ﻝﺑﻗ .۲ :ﺍﺫﺇ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﻝﺎﻣﻌﺗﺳﺍ ﺯﻭﺟﻳ ﻻ ﻱﻷ ﻭﺃ ﻥﻭــﭘﺎﻛﺎﺗﻧﻳﺇ ﻭﺃ ,ﺎــﭘﻭﺩﻳﺑﺭﺎﻛ ,ﺎــﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻠﻟ (ﺔــﻁﺭﻔﻣ ﺔﻳــﺳﺎﺳﺣ ﺏــﺣﺎﺻ) ﺎــ

ﺳﺎﺳﺣ ﺕــﻧﻛ - .ﺔﻳﻓﺎﺿﻹﺍ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﺕﺎﺑﻛﺭﻣ ﻥﻣ ﺩﺣﺍﻭ .ﻡﻳﺧﻭ ﻱﺩﺑﻛ ﺽﺭﻣ ﻙﻳﺩﻟ ﺩﺟﻭ

.(ﻥﻳﻧﻳﻋ ﺽﺭﻣﻟ ﻉﻭﻧ) ﺔﻳﻭﺍﺯﻟﺍ ﻕﻳﺿ ﻕﺭﺯ ﻙﻳﺩﻟ ﺩﺟﻭ

;pheochromocytoma ﻡﺗﺍﻭﻘﻟﺍ ﻡﺭﻭ ﻡﺳﺈﺑ ﻑﺭﻌﻳ) ﺔﻳﺭﻅﻛﻟﺍ ﺓﺩﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺭﻭ ﻙﻳﺩﻟ ﺩﺟﻭ - .(ﻡﺩﻟﺍ ﻁﻐﺿ ﻲﻓ ﻡﻳﺧﻭ ﻁﺭﻔﻟ ﺭﺎﻁﺗﺧﻻﺍ ﻥﻣ ﺩﻳﺯﻳ ﻥﺃ ﻥﻛﻣﻳ ﺕﺎﻁﺑﺛﻣ

ﺎﺿﻳﺃﻭ ﺔـ ـﻳﺋﺎﻘﺗﻧﻻﺍ MAO-A ﺕﺎﻁﺑﺛﻣ) ﺏﺎــﺋﺗﻛﻻﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻧﻳﻌﻣ ﺔـ ـﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎـ ـﻧﺗﺗ ﺕــﻧﻛ - .(ﺔﻳﺋﺎﻘﺗﻧﺇ-ﻻ MAO ﺕﺎﻁﺑﺛﻣ ﻭﺃ ﺔﻳﺋﺎﻘﺗﻧﻻﺍ MAO-B Neuroleptic Malignant (NMS)] ﺔــﺛﻳﺑﺧ ﺔــﻳﺑﺻﻋ ﺔــﻣﺯﻼﺗﻣ ﺓﺭــﻣ ﺕﺍﺫ ﻙــﻳﺩﻟ ﻥﺎﻛ

.[ﺔﻣﻳﺧﻭﻟﺍ ﺔﻳﺳﻔﻧﻟﺍ ﺕﺎﺑﺍﺭﻁﺿﻹﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﻝﻣﻌﺗﺳﺗ ﺔﻳﻭﺩﻷ ﺭﺩﺎﻧ ﻝﻌﻓ ﺩﺭ ﻪﻧﺇ ,Syndrome

ﻳﺣﺿﺭﻼﻟﺍ ﺕﺍ

ﺩــ

ﺭﻟﺍ ﻝ

ﻼـ

ﻧﺍ ﺽﺭــﻣ ﺓﺭـ ـﻣ ﺕﺍﺫ ﻙــﻳﺩﻟ ﻥﺎﻛ - .(ﺭﺩﺎﻧ ﻲﻠﺿﻋ ﺏﺍﺭﻁﺿﺇ non-traumatic rhabdomyolysis)

.ﺔﻌﺿﺭﻣ ﺕﻧﻛ - ﻝﻭﺎــﻧﺗ ﻝــﺑﻗ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰــﻟﺇ ﻪــﺟﻭﺗ ,ﻙــﻳﻠﻋ ﻕــﺑﻁﻧﺗ ﺭــﺛﻛﺃ ﻭﺃ ﺕﻻﺎــﺣﻟﺍ ﻩﺫــﻫ ﻯﺩــﺣﺇ ﺕــﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ :ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﻝﺎﻣﻌﺗﺳﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺗﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺭﻳﺫﺣﺗ ﻭﺃ ﺔــﻳﻭﻣﺩﻟﺍ ﺔــﻳﻋﻭﻷﺍ ,ﺏــﻠﻘﻠﻟ ﺭــﺧﺁ ﺽﺭــﻣ ﻱﺃ ﻭﺃ ﻭــﺑﺭ ,ﺔــﻳﺑﻠﻗ ﺔــﺑﻭﻧﻟ ﺓﺭــﻣ ﺕﺍﺫ ﺕــﺿﺭﻌﺗ ﺍﺫﺇ .ﻥﻳﺗﺋﺭﻟﺍ .ﺩﺑﻛﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﻛﺷﻣ ﻙﻳﺩﻟ ﺕﺩﺟﻭ ﺍﺫﺇ .ﻰﻠﻛﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻣﻳﺧﻭ ﺔﻠﻛﺷﻣ ﻙﻳﺩﻟ ﺕﺩﺟﻭ ﺍﺫﺇ .ﺕﺎﻧﻭﻣﺭﻭﻬﻟﺎﺑ ﻕﻠﻌﺗﻳ ﺽﺭﻣ ﻭﺃ ﻱﺩﺑﻛ ,ﻱﻭﻠﻛ ﺽﺭﻣ ﺓﺭﻣ ﺕﺍﺫ ﻙﻳﺩﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ءﺎﻌﻣﻷﺍ ﻲﻓ ﻲﺑﺎﻬﺗﻟﺍ ﺽﺭﻣ ﺓﺭﻣ ﺕﺍﺫ ﻙﻳﺩﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﺓﺩﻌﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﺣﺭﻗ ﺓﺭﻣ ﺕﺍﺫ ﻙﻳﺩﻟ ﺕﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﺕﺎﺟﻼﺗﺧﺍ ﺓﺭﻣ ﺕﺍﺫ ﻙﻳﺩﻟ ﺕﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﻡﻳﺧﻭ ﻲﺳﻔﻧ ﺏﺍﺭﻁﺿﻻ ﻉﻭﻧ ﻱﺃ ﻥﻣ ﺓﺭﻣ ﺕﺍﺫ ﺕﻳﻧﺎﻋ ﺍﺫﺇ ﻲــﻓ ﺔــﻳﺩﺎﻋ ﺭـ ـﻳﻏ ﺕﺍﺭـ ـﻳﻐﺗ ﺕـ ـﻅﺣﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺃ ﺔــﻳﺭﺎﺣﺗﻧﺍ ﺭﺎﻛـ ـﻓﺃ ﻙــﻳﺩﻟ ,ﻲــﺳﻔﻧ ﺏﺎـ ـﺋﺗﻛﺈﺑ ﺭﻌـ ـﺷﺗ ﺕـ ـﻧﻛ ﺍﺫﺇ .ﻙﺗﺎﻓﺭﺻﺗ ﻥﻭــﻛﺗ ﻥﺃ ﻥــﻛﻣﻣﻟﺍ ﻥـ ـﻣ .(ﻥـ ـﻳﻧﻳﻋ ﺽﺭـ ـﻣﻟ ﻉﻭـ ـﻧ) ﻥـ ـﻣﺯﻣﻟﺍ ﺔـ

ﻭﺍ

ﺯﻟﺍ ﺡﻭــﺗ

ﻣ ﻕ

ﺯ ﻙـ ـﻳﺩﻟ ﺕﺩــﺟﻭ ﺍﺫﺇ .ﻙﻳﺩﻟ ﻥﻳﻌﻟﺍ ﻝﺧﺍﺩ ﻁﻐﺿﻠﻟ ﺩﺻﺭﻭ ﻙﺗﺻﺎﺧ ﺔﻳﺋﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔﻋﺭﺟﻟﺍ ﺔﻣءﻼﻣﻟ ﺔﺟﺎﺣ ﻙﺎﻧﻫ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳﻟ ﻥــﻛﻣﻳ .ﺽـ ـﻔﺧﻧﻣ ﻡﺩ ﻁـ ـﻐﺿ ﺏﺑـ ـﺳﺗ ﻥﺃ ﻥــﻛﻣﻣﻟﺍ ﻥـ ـﻣ ﻲــﺗﻟﺍ ﻯﺭـ ـﺧﺃ ﺔــﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎــﻧﺗﺗ ﺕــﻧﻛ ﺍﺫﺇ .ﺽﺍﺭﻋﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻡﻗﺎﻔﻳ ﻥﺃ ﻥــﻛﻣﻣﻟﺍ ﻥـ ـﻣ ,ﺕـ ـﻣﻗﺎﻔﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺎــﻬﻳﻠﻋ ﺭﻁﻳــﺳﻣ ﺭـ ـﻳﻏ ﺕﺎﻛﺭــﺣ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳﺑ ﺝﻼـ ـﻌﻟﺍ ءﺩـ ـﺑ ﺩـ ـﻌﺑ ﺕﺭـ ـﻬﻅ ﺍﺫﺇ .ﻙﺗﺻﺎﺧ ﻥﻭﺳﻧﻳﻛﺭﺎﭘﻟ ﺓﺩﺎﺿﻣﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻸﻟ ﺔﻳﺋﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔﻋﺭﺟﻟﺍ ﺭﻳﻳﻐﺗ ﻰﻟﺇ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﺝﺎﺗﺣﻳ ﻥﺃ ﻝﻭﺎــﻧﺗ ﻝــﺑﻗ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰــﻟﺇ ﻪــﺟﻭﺗ ,ﺔــﻧﻳﻌﻣ ﺕﺎﻳﺭﻛــﺳﻟ ﻝــﻣﺣﺗ ﻡﺩــﻋ ﻙــﻳﺩﻟ ﻥﺃ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﻙــﻟ ﻝﺎــﻗ ﺍﺫﺇ .ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﺓﻭﻬــﺷ ﻭﺃ ﻊــﻓﺍﻭﺩ ﺭﻭــﻁ

ﺗ ﻙــﻧﺄﺑ ﻥﻭــﻅﺣﻼﺗ ﻙــﺟﻟﺎﻌ

ﻣ ﻭﺃ ﻙــﺗﻠﺋﺎﻋ ﻭﺃ ﺕــﻧﺃ ﺕــﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﺭــﺑﺧﺃ ءﺍﺭـ ـﻏﺇ ﻭﺃ ﺯــ

ﻔﺣ

ﻣ ,ﻊـ ـﻓﺍﺩ ﺔـ ـﻣﻭﺎﻘﻣ ﻊﻳﻁﺗــﺳﺗ ﻻ ﻙـ ـﻧﺄﺑ ﻭﺃ ﻙـ ـﻟ ﺔﺑــﺳﻧﻟﺎﺑ ﻱﺩﺎـ ـﻋ ﺭـ ـﻳﻏ ﻝﻛــﺷﺑ ﻑﺭـ ـﺻﺗﻠﻟ ﻰــﻋﺩﺗ ,ﺕﺎــﻓﺭﺻﺗﻟﺍ ﻩﺫـ ـﻫ .ﻥـ ـﻳﺭﺧﻵﺍ ﺭـ ـﺿﺗ ﻭﺃ ﻙﺭـ ـﺿﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻧﺄـ ـﺷ ﻥـ ـﻣ ﻲــﺗﻟﺍ ﺔـ ـﻧﻳﻌﻣ ﻝﺎـ ـﻣﻋﺄﺑ ﻡﺎــﻳﻘﻠﻟ ﻭﺃ ﻝﻛﺃ ,ﻥﺎــﻣﺩﻺﻟ ﺔﺑﺑــﺳﻣ ﺓﺭــﻣﺎﻘﻣ ﻝﻣــﺷﺗ ﻥﺃ ﻥــﻛﻣﻣﻟﺍ ﻥــﻣﻭ ﻊــﻓﺍﻭﺩﻟﺍ ﻰــﻠﻋ ﺓﺭﻁﻳــﺳﻟﺍ ﺕﺎــﺑﺍﺭﻁﺿﺍ ﻲــﻓ ﻉﺎــﻔﺗﺭﺍ ﻊــﻣ ﺔــﺣﺍﺭ ﻥﻭﺩ ﺭﺎﻛــﻓﺃ ﻭﺃ ﻲــﻌﻳﺑﻁ ﺭــﻳﻏ ﻝﻛــﺷﺑ ﻊــﻔﺗﺭﻣ ﻲــﺳﻧﺟ ﻊــﻓﺍﺩ ,ﻁﺭــﻔﻣ ﺭــﻳﺫﺑﺗ .ﻙﺗﺎﺟﻼﻋ ﺹﺣﻓ ﻰﻟﺇ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﺝﺎﺗﺣﻳ ﻥﺃ ﻥﻛﻣﻣﻟﺍ ﻥﻣ .ﺔﻳﺳﻧﺟ ﺱﻳﺳﺎﺣﺃ ﻭﺃ ﺭﺎﻛﻓﺃ .ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻭﺗ ,ﻙﻳﻠﻋ ﻕﺑﻁﻧﺗ ﺕﻻﺎﺣﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻯﺩﺣﺇ ﺕﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺩــﻧﺑ ﺎــ

ﺿﻳﺃ ﺭــﻅﻧﺃ) ﺩﻳﺩــﺷﻟﺍ ﺱﺎــﻌﻧﻟﺎﺑ ﺭﻌــﺷﺗ ﺕــﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺔــﺋﺟﺎﻔﻣ ﺓﺭﻭــﺻﺑ ﻡﺎــﻧﺗ ﻙــﺳﻔﻧ ﺕﺩــﺟﻭ ﺍﺫﺇ .('ﺕﻻﻵﺍ ﻝﺎﻣﻌﺗﺳﺍﻭ ﺔﻗﺎﻳﺳﻟﺍ' ﻥــﻣ ﻲــﻧﺎﻌﺗ ﺕــﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ,ﺓﺩــﺷﺑ ﺞﻧــﺷﺗﺗ ﺕــﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ,ﺍ

ﺩــﺟ ﺔــﺑﻠﺻﺗﻣﻟ ﻙــﺗﻼﺿﻋ ﺕــﻟﻭﺣﺗ ﺍﺫﺇ ﻙــﻣﺩ ﻁــﻐﺿ ﻲــﻓ ﺓﺩﻳﺩـ ـﺷ ﺕﺎــﺑﻠﻘﺗ ﻭﺃ ,ﺏـ ـﻠﻘﻟﺍ ﺽــﺑﻧ ﻉﺭﺎـ ـﺳﺗ ,ﺔﻧﻭﺧـ ـﺳ ,ﻙﺎـ ـﺑﺗﺭﺇ ,ﺔـ ـﻳﺑﺻﻋ ,ﻑﺎــﺟﺗﺭﺇ .(NMS ,ﺔﺛﻳﺑﺧ ﺔﻳﺑﺻﻋ ﺔﻣﺯﻼﺗﻣﻟ ﺽﺍﺭﻋﺃ) ﻁﺭــﻔﻣ ﺹــﻘﻧ ﺙﻭﺩــﺣ ﺔــﻳﻧﺎﻛﻣﺇ ﺏــﻧﺟﺗﻟ ﻙــﻧﺯﻭ ﺏــﻗﺍﺭﻳ ﻥﺃ ﺏــﻳﺑﻁﻠﻟ ﻥــﻛﻣﻳ ,ﻝﺎﻬــﺳﺇ ﻙــﻳﺩﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﻥﺯﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻥــﻣﺿ ﻥﺯﻭـ ـﻟﺍ ﻲــﻓ ﻁﻭـ ـﺑﻫﻭ ﻥــﻫﻭ ,ﻡﺎـ ـﻋ ﻑـ ـﻌﺿ ,ﻡﺩـ ـﻘﺗﻣ ﻡﺎــﻌﻁﻠﻟ ﺔﻳﻬــﺷﻟﺍ ﻲـ ـﻓ ﺹـ ـﻘﻧ ﻙــﻳﺩﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎـ ـﻣﺑ ,ﻡﺎـ ـﻋ ﻲــﺑﻁ ﻡــﻳﻳﻘﺗ ءﺍﺭـ ـﺟﺇ ﺭﺭـ ـﻘﻳ ﻥﺃ ﻥـ ـﻛﻣﻳ .ﺏـ ـﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰـ ـﻟﺇ ﻪـ ـﺟﻭﺗ ,ﺎ

ﻳﺑــﺳﻧ ﺓﺭــﻳﺻﻗ ﺔـ ـﻳﻧﻣﺯ ﺓﺭــﺗﻓ .ﺩﺑﻛﻟﺍ ﻑﺋﺎﻅﻭ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ

.ﺍ

ً

ﺭﻭﻓ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻭﺗ ,ﻩﻼﻋﺃ ﺓﺭﻭﻛﺫﻣﻟﺍ ﺕﻻﺎﺣﻟﺍ ﻯﺩﺣﺇ ﻙﻟ ﺕﺛﺩﺣ ﺍﺫﺇ ﻙــﻧﺄﺑ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﻡﻼــﻋﺇ ﺏــﺟﻳ ,ﻡﺎــﻋ ﺭــﻳﺩﺧﺗ ﻊــﻣ ﺔــﻳﺣﺍﺭﺟ ﺔــﻳﻠﻣﻋ ءﺍﺭــﺟﺇ ﻙــﺷﻭ ﻰــﻠﻋ ﺕــﻧﻛ ﺍﺫﺇ .ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻝﻭﺎﻧﺗﺗ ﻝــﺑﻗ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﺓﺭﺎــﺷﺗﺳﺍ ﺏــﺟﻳ ,ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻝﺎﻣﻌﺗــﺳﺍ ﻥــﻋ ﻑــﻗﻭﺗﻟﺍ ﻰــﻟﺇ ﺔــﺟﺎﺣﻟﺎﺑ ﺭﻌــﺷﺗ ﺕــﻧﻛ ﺍﺫﺇ ءﺍﺭــﺟﺇﻭ ,ﺞــﻳﺭﺩﺗﻟﺎﺑ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳﻟ ﺔــﻳﺋﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔــﻋﺭﺟﻟﺍ ﺽــﻳﻔﺧﺗﻟ ﺔــﺟﺎﺣ ﻙﺎــﻧﻫ ﻥﻭــﻛﺗ ﻥﺃ ﻥــﻛﻣﻳ .ﻙــﻟﺫ ﻊــﻧﻣﻟﻭ ﺔــﻳﺑﻧﺎﺟﻟﺍ ﺽﺍﺭــﻋﻷﺍ ﻊــﻧﻣﻟ ﻙــﻟﺫﻭ ﻥﻭــﺳﻧﻳﻛﺭﺎﭘﻠﻟ ﺓﺩﺎــﺿﻣﻟﺍ ﻯﺭــﺧﻷﺍ ﻙــﺗﻳﻭﺩﺃ ﻲــﻓ ﺕﺍﺭــﻳﻳﻐﺗ .ﻥﻭﺳﻧﻳﻛﺭﺎﭘ ﺽﺍﺭﻋﺃ ﻡﻗﺎﻔﺗ ﻥﻭﻧﺳﻣ ﻥﻭﺟﻟﺎﻌﻣ .٦٥ ﻝﻳﺟ ﻕﻭﻓ ﻥﻭﺟﻟﺎﻌﻣﻟﺍ ﻯﺩﻟ ﺔﻋﺭﺟﻟﺍ ﺔﻣءﻼﻣﻟ ﺔﺟﺎﺣ ﺩﺟﻭﺗ ﻻ ﻥﻳﻘﻫﺍﺭﻣﻟﺍﻭ ﻝﺎﻔﻁﻷﺍ ﺹﺻﺧ

ﻣ ﺭﻳﻏ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ,ﺓﺩﻭﺩﺣﻣ ۱۸ ﺭﻣﻋ ﻥﻭﺩ ﻥﻳﻘﻫﺍﺭﻣﻟﺍﻭ ﻝﺎﻔﻁﻷﺍ ﻯﺩﻟ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻝﺎﻣﻌﺗﺳﺎﺑ ﺔﺑﺭﺟﺗﻟﺍ .ﺱﺎﻧﻟﺍ ﻥﻣ ﺔﻋﻭﻣﺟﻣﻟﺍ ﻩﺫﻬﻟ ﻝﻣﺣﻟﺍ .ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﺓﺭﺎــﺷﺗﺳﺍ ﻥﻭﺩ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻲﻠﻣﻌﺗــﺳﺗ ﻻ ,ﻝـ ـﻣﺎﺣ ﻙــﻧﺄﺑ ﻥـ ـﻳﺩﻘﺗﻌﺗ ﻭﺃ ﻝـ ـﻣﺣﻟﺍ ﺓﺭــﺗﻓ ﻲــﻓ ﺕــﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﻙــﺷﻗﺎﻧﻳﺳ .ﻙــﻟﺫﻟ ﺔــﺣﺿﺍﻭ ﺔــﺟﺎﺣ ﻙﺎــﻧﻫ ﺕــﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ,ﻝــﻣﺣﻟﺍ ءﺎــﻧﺛﺃ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻝﺎﻣﻌﺗــﺳﺍ ﺯﻭــﺟﻳ ﻻ .ﻝﻣﺣﻟﺍ ءﺎﻧﺛﺃ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻝﻭﺎﻧﺗﺑ ﻁﻭﻧﻣﻟﺍ ﺭﺎﻁﺗﺧﻻﺍ ﺹﻭﺻﺧﺑ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍ .ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ءﺎﻧﺛﺃ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍ ﺯﻭﺟﻳ ﻻ .ﺔﻌﺿﺭﻣ ﺕﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺏﺟﻳ ﺕﻻﻵﺍ ﻝﺎﻣﻌﺗﺳﺍﻭ ﺔﻗﺎﻳﺳﻟﺍ ,ﻙــﻟﺫﻟ .ﺭﺍﻭﺩ ﺙﻭﺩــﺣ ﻰــﻟﺇ ﻱﺩﺅــﻳ ﺩــﻗ ﻱﺫــﻟﺍ ﺭــﻣﻷﺍ ,ﻙــﻣﺩ ﻁــﻐﺿ ﺽــﻔﺧﻳ ﻥﺃ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻥﺄــﺷ ﻥــﻣ .ﺕﻻﺁ ﻭﺃ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﻝﻳﻐﺷﺗ ﻭﺃ ﺔﻗﺎﻳﺳﻟﺍ ءﺎﻧﺛﺃ ﺩﻳﺩﺷﻟﺍ ﺭﺫﺣﻟﺍ ﺫﺎﺧﺗﺇ ﺏﺟﻳ ﻉﺎـ ـﻧﺗﻣﻻﺍ ﻙــﻳﻠﻋ ﺏـ ـﺟﻳ ,ﺔــﺋﺟﺎﻔﻣ ﺓﺭﻭــﺻﺑ ﻡﺎــﻧﺗ ﻙـ ـﺳﻔﻧ ﺕﺩـ ـﺟﻭ ﺍﺫﺇ ,ﺩﻳﺩــﺷﻟﺍ ﺱﺎــﻌﻧﻟﺎﺑ ﺭﻌــﺷﺗ ﺕـ ـﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﺏــﺟﻳ .(ﺕﻻﺁ ﻭﺃ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﻝﻳﻐــﺷﺗ) ﺓ ﻅــﻘﻳﻟﺍ ﺏــﻠﻁﺗﻳ ﻁﺎــﺷﻧ ﻱﺃ ﺔــﺳﺭﺎﻣﻣ ﻭﺃ ﺕﺎــﺑﻛﺭﻣﻟﺍ ﺓﺩﺎــﻳﻗ ﻥــﻋ ﺓﺭــﻳﻁﺧ ﺔــﺑﺎﺻﺇ ﻝﻭــﺻﺣ ﺓﺭﻭــﻁﺧ ﻰــﻟﺍ ﻥــﻳﺭﺧﻵﺍﻭ ﻙــﺳﻔﻧ ﺽﺭــﻌﺗ ﻙــﻧﺈﻓ ,ﻻﺇﻭ .ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﺓﺭﺎــﺷﺗﺳﺍ .ﺕﻭﻣﻟﺍ ﻭﺃ ﻯﺭﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎﻧﺗ ﺽــﻔﺧﻟ ﺔـ ـﻳﻭﺩﺃ ﻙـ ـﻟﺫ ﻲــﻓ ﺎـ ـﻣﺑ ﻯﺭـ ـﺧﺃ ﺔـ ـﻳﻭﺩﺃ ﺓﺭـ ـﻳﺧﻷﺍ ﺔــﻧﻭﻵﺍ ﻲــﻓ ﺕـ ـﻟﻭﺎﻧﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ , ﻝﻭﺎــﻧﺗﺗ ﺕـ ـﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﺭــﺑﺧﺃ ,ﺔــﻳﺗﺎﺑﻧ ﺕﺎــﺟﺗﻧﻣ ﻭﺃ ﺔــﻳﺫﻐﺗ ﺕﺎــﻓﺎﺿﺇ ,ﺔــﻳﺑﻁ ﺔــﻔﺻﻭ ﻥﻭﺩــﺑ ﺔــﻳﻭﺩﺃ ,ﻡﺩــﻟﺍ ﻁــﻐﺿ .ﻙﻟﺫﺑ ﻲﻟﺩﻳﺻﻟﺍ ﺔﻳﺋﺎﻘﺗﻧﻻﺍ MAO-A ﺕﺎﻁﺑﺛﻣ) ﺏﺎﺋﺗﻛﻻﺍ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻧﻳﻌﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎﻧﺗﺗ ﺕﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻝﻭﺎﻧﺗ ﺯﻭﺟﻳ ﻻ .(ﺔﻳﺋﺎﻘﺗﻧﺇ -ﻻ MAO ﺕﺎﻁﺑﺛﻣ ﻭﺃ ﺔﻳﺋﺎﻘﺗﻧﻻﺍ MAO-B ﺕﺎﻁﺑﺛﻣ

ﺎﺿﻳﺃﻭ ﺏﺎــﺋﺗﻛﻼﻟ ﺓﺩﺎــﺿﻣﻟﺍ ﺔــﻳﻭﺩﻸﻟ ﺔــﻳﺑﻧﺎﺟﻟﺍ ﺽﺍﺭــﻋﻷﺍ ﺩــﻳﺯﻳ ﻥﺃﻭ ﺭــﻳﺛﺄﺗ ﺩــﻳﺯﻳ ﻥﺃ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻥﺄــﺷ ﻥــﻣ ﺔﻳﺛﻼﺛ ﺏﺎﺋﺗﻛﻻﺍ ﺕﺍﺩﺎﺿﻣ ,(ﺩﻳﻣ

ﺑﻭﻠﻛﻭﻣ ﻝﺛﻣ) MAO-A ﺕﺎﻁﺑﺛﻣ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻣﺑ ﻯﺭــﺧﺃ ﺔـ ـﻧﻳﻌﻣ ﺔــﻳﻭﺩﺃﻭ ﻝــﺛﻣ) ﻥــﻳﻟﺎﻧﻳﺭﺩﺃﺭﻭﻧ ﺹﺎــﺻﺗﻣﺍ ﺓﺩﺎــﻋﺇ ﻁــﺑﺛﺗ ﻲــﺗﻟﺍ ﺔــﻳﻭﺩﻷﺍﻭ (ﻥــﻳﻠ

ﺗﭘﻳﺭﺗﻳﻣﺃ ﻝــﺛﻣ) ﺕﺎــﻘﻠﺣﻟﺍ ,ﻥــﻳﻟﺎﻧﻳﺭﺩﺃ ,ﻥــﻳﻟﺎﻧﻳﺭﭘﻭﺯﻳﺇ ,ﻝﻭﺭــﺗﻳﻣﻳﺭ ,ﻥﻳﺗــ

ﺳﻛﻭﺭﺎﭘ ;(ﻥﻳــﺳﻛﺎﻓﻼﻧﻳﭬﻭ ﻥــﻳﻠﻳﺗﻭﺭﭘﺎﻣ ,ﻥــﻳﻣﺍﺭﭘﻳﺯﻳﺩ .ﻥﻳﻓﺭﻭﻣﻭﭘﺃﻭ ,ﺎﭘﻭﺩ ﻝﻳﺗﻳﻣ-ﺎﻔﻟﺃ ,ﻥﻳﻣﺎﺗﻭﺑﻭﺩ ,ﻥﻳﻣﺎﭘﻭﺩ ,ﻥﻳﻟﺎﻧﻳﺭﺩﺃﺭﻭﻧ .ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ءﺎﻧﺛﺃ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻝﻭﺎﻧﺗﺗ ﺕﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﻯﺭﺧﻷﺍ ﺕﺍﺭﻳﺛﺄﺗﻠﻟ ﻩﺎﺑﺗﻧﻹﺍ ﺏﺟﻳ ﺔﻳــﺳﻔﻧﻟﺍ ﺕﺎــﺑﺍﺭﻁﺿﻻﺍ ﺝﻼــﻌﻟ ﺔــﻳﻭﺩﺃ :ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﺕﺍﺭــﻳﺛﺄﺗ ﻑــﻌﺿﺗ ﻥﺃ ﺔــﻧﻳﻌﻣ ﺔــﻳﻭﺩﺃ ﻥﺄــﺷ ﻥــﻣ ﻊــﻧﻣﻟ ﺔــﻳﻭﺩﺃ ;(ﻥــﻳﻣﺎﭘﻭﺩﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎــﺿﻣ) ﺕﺍﺅــﻳﻘﺗﻟﺍﻭ ﻥﺎــﻳﺛﻐﻟﺍ ﺝﻼــﻌﻟ ﺔــﻳﻭﺩﺃ ;(ﻥــﻳﻣﺎﭘﻭﺩﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎــﺿﻣ) .(ﻥﻳﺭ

ﭬﺎﭘﺎﭘ) ﺕﻼﺿﻌﻠﻟ ﺔﻳﺧﺭﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ ;(ﻥﻳﺋﻭﺗﻳﻧﻳﻓ) ﺕﺎﺟﻧﺷﺗﻟﺍ

ءﺎﻨﺛ

ﻲﻐﺒﻨﻳ

ﺎﻤﻛ

ﻞﻤﻌﻳ

ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻥﺄﺑ ﺕﻅﺣﻻ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻝﻭﺎﻧﺗﺗ ﺕﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺏﺟﻳ

ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ

ﻩﺬﻫ ﻚﻟﻭﺎﻨﺗ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻝﻭﺎــﻧﺗ ﺯﻭــﺟﻳ ﻻ ,ﻙــﻟﺫﻟ .ﺩــﻳﺩﺣﻟﺍ ﻡــﺿﻫ ﻲــﻓ ﺔــﺑﻭﻌﺻ ﺏﺑــﺳﻳ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻥﺃ ﺯــﺋﺎﺟﻟﺍ ﻥــﻣ .ﺩﻳﺩﺣﻟﺍ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇ ﻊﻣ ﺔﻧﻣﺍﺯﺗﻣ ﺓﺭﻭﺻﺑ .ﺭﺧﻵﺍ ﻝﻭﺎﻧﺗﻭ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﻭﺎﻧﺗ ﻥﻳﺑ ﻝﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﺙﻼﺛ ﻰﺗﺣ ﻥﻳﺗﻋﺎﺳ ﺭﺎﻅﺗﻧﻹﺍ ﺏﺟﻳ ﻡﺎﻌﻁﻟﺍﻭ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻝﺎﻣﻌﺗﺳﺍ .ﻡﺎﻌﻁﻟﺍ ﻥﻭﺩﺑ ﻭﺃ ﻊﻣ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻝﻭﺎﻧﺗ ﻥﻛﻣﻳ ﺔـ

ﻳﻧﻏ ﺔـ ـﺑﺟﻭ ﺩـ ـﻌﺑ ﺓﺭــﺷﺎﺑﻣ ﻭﺃ ﻊــﻣ ﺫـ

ﺧﺃ ﺍﺫﺇ ﺍ

ﺩـ ـﻳﺟ ﺹـ ـﺗﻣ

ﻻﺃ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳﻟ ﻥـ ـﻛﻣﻳ ﻥـ ـﻳﻧﻳﻌﻣ ﻥــﻳﺟﻟﺎﻌﻣ ﻯﺩـ ـﻟ ﻥــ

ﻳﺑﺗ ﺍﺫﺇ ﺏـ ـﻳﺑﻁﻟﺍ ﺭـ ـﺷﺗﺳﺇ .(ﺯﻭـ ـﺟﻭ ﺭﻭﺫـ ـﺑ ، ﺏــﻳﻠﺣﻟﺍ ﺕﺎـ ـﺟﺗﻧﻣ ،ﻙﺎﻣـ ـﺳﺃ ،ﻡﻭـ ـﺣﻟ ﻝـ ـﺛﻣ) ﺕﺎــﻧﻳﺗﻭﺭﭘﻟﺎﺑ .ﻙﺗﻟﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﻕﺑﻁﻧﻳ ﺍﺫﻫ ﻥﺃ ﻙﻟ .'ﻯﺭﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎﻧﺗ' ﺩﻧﺑ ﺭﻅﻧﺃ – ﺩﻳﺩﺣﻟﺍ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﺕﺎﺑﻛﺭﻣ ﻥﻣ ءﺯﺟ ﻥﻋ ﺔﻣﻬﻣ ﺕﺎﻣﻭﻠﻌﻣ .ﺯﻭﺭﻛﺳ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﺗﺣﺗ ﺹﺍﺭﻗﻷﺍ ؟ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﻝﻣﻌﺗﺳﺗ ﻑﻳﻛ .۳ ﻡــﻟ ﺍﺫﺇ ﻲــﻟﺩﻳﺻﻟﺍ ﻭﺃ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﻥــﻣ ﺩــﻛﺄﺗﻟﺍ ﻙــﻳﻠﻋ .ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﺕﺎــﻣﻳﻠﻌﺗﻟ ﺎــ

ﻘﻓﻭ ﻝﺎﻣﻌﺗــﺳﻻﺍ ﺎــ

ﻣﺋﺍﺩ ﺏــﺟﻳ

.ﺍ

ﺩﻛﺄﺗﻣ ﻥﻛﺗ ﺔﻋﺭﺟﻟﺍ .ﻥﻭﭘﺎﻛﺎﺗﻧﻳﺇﻭ ﺎـ ـﭘﻭﺩﻳﺑﺭﺎﻛ ,ﺎــﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ ﻥــﻣ ﺓﺩـ ـﺣﺍﻭ ﺔـ ـﻠﻣﺎﻛ ﺔـ ـﻋﺭﺟ ﻰــﻠﻋ ﻱﻭـ ـﺗﺣﻳ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻥــﻣ ﺹﺭــﻗ ﻝﻛ ﺹﺭــﻘﻟﺍ ﺭــﺳﻛ ﻭﺃ ﻡﻳــﺳﻘﺗ ﺯﻭــﺟﻳ ﻻ .ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﻝﻭﺎــﻧﺗﺗ ﺓﺭــﻣ ﻝﻛ ﻲــﻓ ﻁــﻘﻓ ﺩــﺣﺍﻭ ﺹﺭــﻗ ﻝﻭﺎــﻧﺗ ﺏــﺟﻳ .ﺭﻐﺻﺃ ءﺍﺯﺟﺃ ﻰﻟﺇ .ﻡﻭﻳ ﻝﻛ ﻲﻓ ﻝﻭﺎﻧﺗﻟﺍ ﺏﺟﻳ ﻁﺑﺿﻟﺎﺑ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻥﻣ ﺹﺭﻗ ﻡﻛ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻙﻟ ﻝﻭﻘﻳﺳ .ﻝﻗﺃ ﻭﺃ ﻰﻠﻋﺃ ﺔﻋﺭﺟ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﺡﺭﺗﻘﻳﺳ ﺝﻼﻌﻠﻟ ﻙﺗﺑﺎﺟﺗﺳﻹ ﺎ

ﻘﻓﻭ :ﻲﻫ ﺔ

ﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﻳﺗﻋﻻﺍ ﺔﻋﺭﺟﻟﺍ .ﻁﻘﻓ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻝﺑﻗ ﻥﻣ ﻥﺍﺩﺩﺣ

ﻳ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻘﻳﺭﻁﻭ ﺔﻋﺭﺟﻟﺍ ,ﻎــﻠﻣ ۱۰۰/۲٥/۲۰۰ ,ﻎــﻠﻣ ۷٥/۱۸. ۷٥/ ۲۰۰ ,ﻎــﻠﻣ ٥۰/۱۲. ٥/۲۰۰ ﺕﺍﺭﺎــﻳﻌﻟﺍ ﻲــﻓ ﻲــﻓ ﺹﺍﺭــﻗﺃ ۱۰ ﻥــﻣ ﺭــﺛﻛﺃ ﻝﻭﺎـ ـﻧﺗ ﺯﻭـ ـﺟﻳ ﻻ :ﻎـ ـﻠﻣ ۱٥۰/۳۷. ٥/۲۰۰ ,ﻎـ ـﻠﻣ ۱۲٥/۳۱. ۲٥/۲۰۰ .ﻡﻭﻳﻟﺍ .ﻡﻭﻳﻟﺍ ﻲﻓ ﺹﺍﺭﻗﺃ ۷ ﻥﻣ ﺭﺛﻛﺃ ﻝﻭﺎﻧﺗ ﺯﻭﺟﻳ ﻻ :ﻎﻠﻣ ۲۰۰/٥۰/۲۰۰ ﺭﺎﻳﻌﻟﺍ ﻲﻓ .ﺎﻬﺑ ﻰﺻﻭﻣﻟﺍ ﺔﻋﺭﺟﻟﺍ ﺯﻭﺎﺟﺗ ﺯﻭﺟﻳ ﻻ ﻥــﻣ ﻑــﻌﺿﺃ ﻭﺃ ﻯﻭــﻗﺃ ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﺭــﻳﺛﺄﺗ ﻥﺃ ﻙــﻟ ﺍﺩـ ـﺑ ﻝﺎـ ـﺣ ﻲـ ـﻓ ﻲـ ـﻟﺩﻳﺻﻟﺍ ﻭﺃ ﺏـ ـﻳﺑﻁﻟﺍ ﺓﺭﺎــﺷﺗﺳﺍ ﺏــﺟﻳ .ﺔﻳﺑﻧﺎﺟ ﺽﺍﺭﻋﺄﺑ ﺭﻌﺷﺗ ﺕﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ,ﻡﺯﻼﻟﺍ ,ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﺍﺫــﻫ ﻝﺎﻣﻌﺗــﺳﺍ ﺔــﻳﻔﻳﻛﻭ ﻥــﻣﺯ ﺹﻭــﺻﺧﺑ ﺹﺭــﺣﺑ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﺕﺎــﻣﻳﻠﻌﺗﺑ ﺩــﻳﻘﺗﻟﺍ ﺏــﺟﻳ ﻊــﻣ ﺹــﺣﻔﺗ ﻥﺃ ﺏــﺟﻳ .ﻥﻭــﺳﻧﻳﻛﺭﺎﭘﻠﻟ ﺓﺩﺎــﺿﻣ ﻯﺭــﺧﺃ ﺔــﻳﻭﺩﺃﻭ ﻯﺭــﺧﺃ ﺎــﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ ﺕﺍﺭﺿﺣﺗــﺳﻣ ﻰــﻠﻋ ﻉﻭــﺑﻁﻣﻟﺍ ﻯﻭــﺗﺣﻣﻟﺍ ﻥــﻣ ﻭﺃ ﺕﺎــﻣﻳﻠﻌﺗﻟﺍ ﻥــﻣ ﻙﺩــﻛﺄﺗ ﻡﺩــﻋ ﻝﺎــﺣ ﻲــﻓ ﻲــﻟﺩﻳﺻﻟﺍ ﻭﺃ ﻙــﺑﻳﺑﻁ .ﺔﺑﻠﻌﻟﺍ ﺭﻬﻅ ﻝﻭﺎﻧﺗﻟﺍ ﺔﻘﻳﺭﻁ .ﺹﺭﻘﻟﺍ ﻕﺣﺳ ﻭﺃ ﺭﻁﺷ ﺯﻭﺟﻳ ﻻ .ءﺎﻣﻟﺍ ﻊﻣ ﻪﻠﻣﺎﻛﺑ ﺹﺭﻘﻟﺍ ﻊﻠﺑ ﺏﺟﻳ !ﻎﺿﻣﻟﺍ ﺯﻭﺟﻳ ﻻ ﺔﻌﺑﺎﺗﻣﻟﺍﻭ ﺕﺎﺻﻭﺣﻔﻟﺍ ﺎــﻬﺑ ﻰــﺻﻭﻣ ,ﺔــﻳﻠﻛﻟﺍﻭ ﺔــﻳﻭﻣﺩﻟﺍ ﺔــﻳﻋﻭﻷﺍﻭ ﺏــﻠﻘﻟﺍ ,ﻡﺩــﻟﺍ ﺎــﻳﻼﺧ ,ﺩــﺑﻛﻟﺍ ﻑــﺋﺎﻅﻭﻟ ﻱﺭﻭﺩ ﻡــﻳﻳﻘﺗ .ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳﺑ ﻝﺻﺍﻭﺗﻣﻟﺍ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔــﺳﻭﻠﻫ ﻝــﺛﻣ) ﺔﻳــﺳﻔﻧ ﺕﺍﺭــﻳﻐﺗ ﺭﻭــﻁﺗ ﺭﺫــﺣﺑ ﺔــﻌﺑﺎﺗﻣﻟﺍ ﺏــﺟﻳ ,ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳﺑ ﻥــﻳﺟﻟﺎﻌﻣﻟﺍ ﻝﻛ ﻯﺩــﻟ ﻝﺎــﺣ ﻲـ ـﻓ .ﻡـ ـﻳﺧﻭ ﻲـ ـﻋﺎﻣﺗﺟﺍ ﺭــﻳﻏ ﻙﻭﻠـ ـﺳﻭ ﺔـ ـﻳﺭﺎﺣﺗﻧﺍ ﻝﻭـ ـﻳﻣ ﻊـ ـﻣ ﺏﺎــﺋﺗﻛﺍ ,(ﺔـ ـﻳﻧﺎﻫﺫ ﺕﺎــﺑﺍﺭﻁﺿﺍﻭ

ﻻﺎﺣ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﺔﻌﺟﺍﺭﻣ ﺏﺟﻳ ﻩﺫﻬﻛ ﺕﺍﺭﻳﻐﺗ ﺕﺃﺭﻁ ﻭﺃ ﺔــﻳﻧﻳﻁﺑ ﺔــﻳﻘﺑﺗﻣ ﺔــﻳﻣﻅﻧ ﺕﺎــﺑﺍﺭﻁﺿﺍ ﻱﻭﺫﻭ ﺔــﻳﺑﻠﻗ ﺔــﺑﻭﻧﻟ ﺔﻘﺑﺎــﺳ ﻱﻭﺫ ﻥــﻳﺟﻟﺎﻌﻣﻟﺍ ﻰــﻠﻋ ﺏــﺟﻳ ﺔــﻣءﻼﻣﻟﺍ ﺓﺭـ ـﺗﻓ ﻝﻼــﺧ ﺏـ ـﻠﻘﻟﺍ ﺔـ ـﻔﻳﻅﻭﻟ

ﺔـ ـﺻﺎﺧ ﺔـ ـﻣﺭﺎﺻ ﺔـ ـﺑﻗﺍﺭﻣ ﺕـ ـﺣﺗ ﺍﻭـ ـﻧﻭﻛﻳ ﻥﺃ ,ﺔـ ـﻳﺩﻘﻋ ﺔـ ـﻳﻧﻳﺫﺃ .ﺔﻋﺭﺟﻠﻟ ﺔﻳﻟﻭﻷﺍ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻝﻭﺎﻧﺗ ﺕﻳﺳﻧ ﺍﺫﺇ ﻝﻭﺎــﻧﺗﻭ ,

ﻻﺎــﺣ ﺩــﺣﺍﻭ ﺹﺭــﻗ ﻝﻭﺎــﻧﺗ ﺏــﺟﻳ :ﺔــﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔــﻋﺭﺟﻟﺍ ﻰــﺗﺣ ﺔﻋﺎــﺳ ﻥــﻣ ﺭــﺛﻛﺃ ﻰــﻘﺑﺗ ﺍﺫﺇ .ﻱﺩﺎﻳﺗﻋﻻﺍ ﻥﻣﺯﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﺗﻟﺍ ﺹﺭﻘﻟﺍ ﺭﺎــﻅﺗﻧﻻﺍ ,

ﻻﺎــﺣ ﺩــﺣﺍﻭ ﺹﺭــﻗ ﻝﻭﺎــﻧﺗ ﺏــﺟﻳ :ﺔــﻳﻟﺎﺗﻟﺍ ﺔــﻋﺭﺟﻟﺍ ﻰــﺗﺣ ﺔﻋﺎــﺳ ﻥــﻣ ﻝــﻗﺃ ﻰــﻘﺑﺗ ﺍﺫﺇ .ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺩﻳﻋﺍﻭﻣﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺩﻭﻌﻟﺍ ﺏﺟﻳ ﺎﻫﺩﻌﺑ .ﻲﻓﺎﺿﺇ ﺹﺭﻗ ﻝﻭﺎﻧﺗ ﻡﺛ ﺔﻋﺎﺳ ﻰــﻠﻋ ﺭﺎــﻅﺗﻧﻻﺍ

ﺎـ ـﻣﺋﺍﺩ ﺏـ ـﺟﻳ .ﺔﻳــﺳﻧﻣﻟﺍ ﺕﺎــﻋﺭﺟﻟﺍ ﻥـ ـﻋ ﺽــﻳﻭﻌﺗﻠﻟ

ﺎــ

ﻌﻣ ﻥــﻳﺗﻋﺭﺟ ﻝﻭﺎــﻧﺗ ﺯﻭـ ـﺟﻳ ﻻ ﺔــﻳﺑﻧﺎﺟﻟﺍ ﺽﺍﺭــﻋﻷﺍ ﺏــﻧﺟﺗﻟ ,ﺭــﺧﺁﻭ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻥــﻣ ﺩــﺣﺍﻭ ﺹﺭــﻗ ﻝﻭﺎــﻧﺗ ﻥــﻳﺑ ﺔﻋﺎــﺳ ﻝــﻗﻷﺍ .ﺔﻧﻛﻣﻣﻟﺍ .ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺗﺳﺇ ﺏﺟﻳ ,ﻑﺭﺻﺗﺗ ﻑﻳﻛ ﺍ

ﺩﻛﺄﺗﻣ ﻥﻛﺗ ﻡﻟ ﺍﺫﺇ .ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰﺻﻭﺃ ﺎﻣﻛ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻭﺍﺩﻣﻟﺍ ﺏﺟﻳ ﺏﻭﻠﻁﻣﻟﺍ ﻥﻣ ﺭﺛﻛﺃ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻝﻭﺎﻧﺗ

ﺭﻭــﻓ ﻪــﺟﻭﺗ ,ﺄــﻁﺧﻟﺍ ﻕــﻳﺭﻁ ﻥــﻋ ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﻥــﻣ ﻝــﻔﻁ ﻊــﻠﺑ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺔــﻋﺭﺟﻟﺍ ﻝﻭﺎــﻧﺗ ﻲــﻓ ﺕــﻁﺭﻓﺃ ﺍﺫﺇ .ﻙﻌﻣ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﺓﻭﺑﻋ ﺎ

ﺑﺣﻁﺻﻣ ﻰﻔﺷﺗﺳﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺉﺭﺍﻭﻁﻟﺍ ﺔﻓﺭﻏ ﻰﻟﺇ ﻭﺃ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰﻟﺇ .ﻲﺑﻁ ﻑﺍﺭﺷﻹ ﺔﺟﺎﺣ ﻙﺎﻧﻫ ﻥﻭﻛﻳ ﻥﺃ ﻥﻛﻣﻣﻟﺍ ﻥﻣ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻑﺎﻘﻳﺇ ﺓﺭﺎــﺷﺗﺳﺍ ﻥﻭﺩ ءﺍﻭﺩـ ـﻟﺎﺑ ﺝﻼـ ـﻌﻟﺍ ﻑﺎـ ـﻘﻳﺇ ﺯﻭـ ـﺟﻳ ﻻ ,ﻲــﺣﺻﻟﺍ ﻙـ ـﻌﺿﻭ ﻰـ ـﻠﻋ ﻥـ ـﺳﺳﺣﺗ ﺃﺭـ ـﻁ ﻭـ ـﻟ ﻰــﺗﺣ .ﻲﻟﺩﻳﺻﻟﺍ ﻭﺃ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﺔــﻳﺋﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔــﻋﺭﺟﻟﺍ ﺔــﻣءﻼﻣ ﻰــﻟﺇ ﺩــﻳﺩﺟ ﻥــﻣ ﺝﺎــﺗﺣﻳ ﻥﺃ ﺏــﻳﺑﻁﻠﻟ ﻥــﻛﻣﻳ ,ﺝﻼــﻌﻟﺍ ﻑﺎــﻘﻳﺇ ﻝﺎــﺣ ﻲــﻓ ﺔــﻳﻓﺎﻛ ﺓﺭﻁﻳــﺳ ﻙﺎــﻧﻫ ﻥﻭــﻛﺗ ﻲــﻛﻟ ,ﺎــﭘﻭﺩﻭﭭﻳﻟ

ﺔــﺻﺎﺧ ,ﻥﻭــﺳﻧﻳﻛﺭﺎﭘﻠﻟ ﺓﺩﺎــﺿﻣﻟﺍ ﻯﺭــﺧﻷﺍ ﺔــﻳﻭﺩﻸﻟ ﺩﺎــﺿﻣ ﺭــﺧﺁ ءﺍﻭﺩ ﻙــﻟﺫﻛﻭ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻝﺎﻣﻌﺗــﺳﺍ ﻥــﻋ ﺊــﺟﺎﻔﻣﻟﺍ ﻑــﻗﻭﺗﻟﺍ ﻥﺇ .ﻙــﻳﺩﻟ ﺽﺍﺭــﻋﻷﺍ ﻰــﻠﻋ ﺩﻳﺩـ ـﺷﻟﺍ ﺏــﻠﺻﺗﻟﺎﻛ ,ﺔــﺑﻭﻏﺭﻣ ﺭــﻳﻏ ﺔـ ـﻳﺑﻧﺎﺟ ﺽﺍﺭــﻋﺃ ﺙﻭﺩـ ـﺣ ﻰــﻟﺇ ﻱﺩﺅــﻳ ﻥﺃ ﻥــﻛﻣﻳ ,ﻥﻭــﺳﻧﻳﻛﺭﺎﭘﻠﻟ .ﻲﻋﻭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺕﺍﺭﻳﻐﺗﻭ ﺔﻳﻟﺎﻋ ﺔﻧﻭﺧﺳ ,ﺕﻼﺿﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻳﻓ ﻝﻭﺎﻧﺗﺗ ﺓﺭﻣ ﻝﻛ ﻲﻓ ﺔــﻳﺋﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔﻋﺭﺟﻟﺍﻭ ﻕﺻﻠﻣﻟﺍ ﻥﻣ ﻕﻘﺣﺗ !ﻡﻼــﻅﻟﺍ ﻲــﻓ ﺔــﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎـ ـﻧﺗ ﺯﻭـ ـﺟﻳ ﻻ .ءﺍﻭﺩ .ﺎﻬﻳﻟﺇ ﺔﺟﺎﺣﺑ ﺕﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﺔﻳﺑﻁﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻅﻧﻟﺍ ﻊﺿ

ﻲﻟﺩﻳﺻﻟﺍ ﻭﺃ ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﺭﺷﺗﺳﺇ ,ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﻝﺎﻣﻌﺗﺳﺍ ﻝﻭﺣ ﺔﻳﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺋﺳﺃ ﻙﻳﺩﻟ ﺕﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺔﻳﺑﻧﺎﺟﻟﺍ ﺽﺍﺭﻋﻷﺍ .٤ ﻉﺯــﻔﺗ ﻻ .ﻥﻳﻣﺩﺧﺗــﺳﻣﻟﺍ ﻥــﻣ ءﺯــﺟ ﻯﺩــﻟ ﺔــﻳﺑﻧﺎﺟ ﺽﺍﺭــﻋﺃ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﻝﺎﻣﻌﺗــﺳﺍ ﺏﺑــﺳﻳ ﺩــﻗ ,ءﺍﻭﺩ

ﻱﺃ ﻝﻛﻛ .ﺎﻬﻧﻣ ﺓﺩﺣﺍﻭ ﻱﺄﺑ ﺏﺎﺻﺗ ﻻ ﻥﺃ ﻥﻛﻣﻣﻟﺍ ﻥﻣ .ﺔ

ﻳﺑﻧﺎﺟﻟﺍ ﺽﺍﺭﻋﻷﺍ ﺔﻣﺋﺎﻗ ﺓءﺍﺭﻗ ﻥﻣ ﺕــﻗﻭ ﻉﺭــﺳﺄﺑ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﺔــﻌﺟﺍﺭﻣ ﺏــﺟﻳ ﺭــﺛﻛﺃ ﻭﺃ ﺔــﻳﺑﻧﺎﺟﻟﺍ ﺽﺍﺭــﻋﻷﺍ ﻩﺫــﻫ ﺩــﺣﺄﺑ ﺭﻌــﺷﺗ ﺕــﻧﻛ ﺍﺫﺇ .ﺔﻳﺋﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔﻋﺭﺟﻟﺍ ﺔﻣءﻼﻣ ﻕﻳﺭﻁ ﻥﻋ ﺔﻳﺑﻧﺎﺟﻟﺍ ﺽﺍﺭﻋﻷﺍ ﺏﻠﻏﺃ ﻑﻳﻔﺧﺗ ﻥﺎﻛﻣﻹﺎﺑ .ﻥﻛﻣﻣ :ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺍ

ً

ﺭﻭﻓ ﻪﺟﻭﺗﻟﺍ ﺏﺟﻳ ,ﺔﻳﻟﺎﺗﻟﺍ ﺽﺍﺭﻋﻷﺎﺑ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺕﺭﻌﺷ ﺍﺫﺇ ,ﻙﺎــﺑﺗﺭﺇ ,ﺔــﻳﺑﺻﻋ ,ﻑﺎــﺟﺗﺭﺇ ﻙــﻳﺩﻟ ,ﺓﺩــﺷﺑ ﺞﻧــﺷﺗﺗ ﻭﺃ

ﺍﺩــﺟ ﺔــﺑﻠﺻ ﻙــﺗﻼﺿﻋ ﺕــﺣﺑﺻﺃ ﺍﺫﺇ

ﻥﺃ ﺭﻭــﻣﻷﺍ ﻩﺫــﻬﻟ ﻥــﻛﻣﻳ .ﻙــﻳﺩﻟ ﻡﺩــﻟﺍ ﻁــﻐﺿ ﻲــﻓ ﺔــﻓﺭﻁﺗﻣ ﺕﺎــﺑﻠﻘﺗ ﻭﺃ ﻊﻳﺭــﺳ ﺽــﺑﻧ ,ﺔﻧﻭﺧــﺳ ﺝﻼﻌﻟ ﻝﻣﻌﺗــﺳﺗ ﺔﻳﻭﺩﻷ ﺭﺩﺎﻧ ﺭﻳﻁﺧ ﻝــﻌﻓ ﺩﺭ ,NMS) ﺔــﺛﻳﺑﺧﻟﺍ ﺔــﻳﺑﺻﻌﻟﺍ ﺔــﻣﺯﻼﺗﻣﻠﻟ ﺕﺎــﻣﻼﻋ ﻥﻭــﻛﺗ ﻲﻠﺿﻋ ﺽﺭﻣ -rhabdomyolysis) ﺕﺍ

ﺭﻟﺍ ﻝ

ﻧﺍ ﻭﺃ (ﻱﺯﻛﺭﻣﻟﺍ ﻲﺑﺻﻌﻟﺍ ﺯﺎﻬﺟﻟﺍ ﺕﺎﺑﺍﺭﻁﺿﺍ .(ﺭﺩﺎﻧ ﻡﻳﺧﻭ ,ﻥﻳﺗﻔــﺷﻟﺍ ,ﻪــﺟﻭﻟﺍ ﺥﺎــﻔﺗﻧﺍ ,ﺢــﻔﻁ ,ﺔــﻛﺣ ,ﻯﺭــﺷ ﻝﻣــﺷﺗ ﻥﺃ ﺽﺍﺭــﻋﻸﻟ ﻥــﻛﻣﻳ ,ﻲــﺳﺳﺣﺗ ﻝــﻌﻓ ﺩﺭ

.ﻊﻠﺑﻟﺍ ﻭﺃ ﺱﻔﻧﺗﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﺑﻭﻌﺻ ﺏﺑﺳﻳ ﻥﺃ ﻥﻛﻣﻳ ﺭﻣﻷﺍ ﺍﺫﻫ .ﺓﺭﺟﻧﺣﻟﺍ ﻭﺃ ﻥﺎﺳﻠﻟﺍ (ﻥﻳﺟﻟﺎﻌﻣ ۱۰ ﻥﻳﺑ ﻥﻣ ﺩﺣﺍﻭ ﺞ

َ

ﻟﺎﻌﻣ ﻥﻣ ﺭﺛﻛﺃ ﻰﻠﻋ ﺭﺛﺅ

ُ

ﺗ) ﺍ

ً

ﺩﺟ ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺔﻳﺑﻧﺎﺟ ﺽﺍﺭﻋﺃ ﺔﻳﺩﺍﺭﺇ ﻻ ﺕﺎﻛﺭﺣ ﻥﺎﻳﺛﻏ ﺓﺭﻣ

ﺣﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﺋﺎﻣﻟﺍ -ﻲﻧﺑﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﻭﺑﻟﺍ ﻥﻭﻟ ﻲﻓ ﺭﺎﺿ ﺭﻳﻏ ﺭﻳﻐﺗ

ﺕﻼﺿﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻟﺃ

ﻝﺎﻬﺳﺇ

(ﺞ

َ

ﻟﺎﻌﻣ ۱۰۰ ﻥﻳﺑ ﻥﻣ ﻥﻳﺟﻟﺎﻌﻣ ۱۰ ﻰﺗﺣ ﺩﺣﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﺭﺛﺅﺗ) ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺔﻳﺑﻧﺎﺟ ﺽﺍﺭﻋﺃ ﺏــﻠﻗ ﻡــﻅﻧ ;(ﻼــﺛﻣ ﺭﺩــﺻﻟﺍ ﻲــﻓ ﻡــﻟﺃ) ﺔــﻳﺑﻠﻗ ﺔــﺑﻭﻧ ﺭــﺑﺗﻌﺗ ﻻ ﻲــﺗﻟﺍﻭ ﺔﻳﻧﺎﻳﺭــﺷ ﻭﺃ ﺔــﻳﺑﻠﻗ ﺙﺩﺍﻭــﺣ ﻡﻅﺗﻧﻣ ﺭﻳﻏ ﻊﻔﺗﺭﻣ ﻡﺩﻟﺍ ﻁﻐﺿ ;ﺽﻔﺧﻧﻣ ﻡﺩ ﻁﻐﺿﻟ ﺔﺟﻳﺗﻧ ءﺎﻣﻏﺇ ﻭﺃ ﻑﻳﻔﺧ ﺭﺍﻭﺩ

ﻥﻭﺳﻧ

ﻛﺭﺎﭘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻼﻋ ﻲﻓ ﻡﻗﺎﻔﺗ

ﺱﺎﻌﻧ ;ﺭﺍﻭﺩ

ﻙﺎﺳﻣﺇ ;ﻡﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﺎﻔﺟ ;ﺔﻗﺭﺣ ;ﻥﻁﺑﻟﺍ ﻲﻓ ﻙﻋﻭﺗﻭ ﻥﻁﺑﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻻﺁ ;ﺅﻳﻘﺗ

;ﺔــﻳﻠﻳﻟ ﺱــﻳﺑﺍﻭﻛ ﻝﻣــﺷﺗ ﺔــﻳﺩﺎﻋ ﺭــﻳﻏ ﻡﻼــﺣﺃ ;ﻙﺎــﺑﺗﺭﺍ ;ﺔــﺳﻭﻠﻫ ;ﻡﻭــﻧﻟﺍ ﻰــﻠﻋ ﺓﺭﺩــﻘﻟﺍ ﻡﺩــﻋ ﻥــﻣ) ﺏﺎــﺋﺗﻛﺍﻭ ﻕــﻠﻗ ;ﺭــﻳﻛﻔﺗﻟﺍ ﻲــﻓ ﻭﺃ ﺓﺭــﻛﺍﺫﻟﺍ ﻲــﻓ ﻝﻛﺎــﺷﻣ ﻙــﻟﺫ ﻲــﻓ ﺎــﻣﺑ ,ﺔﻳــﺳﻔﻧ ﺕﺍﺭــﻳﻐﺗ ﺭﺩﺻﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻟﺃ ;ﻕﺎﻫﺭﺇ ;(ﺔﻳﺭﺎﺣﺗﻧﺍ ﺭﺎﻛﻓﺃ ﻊﻣ ﻥﻛﻣﻣﻟﺍ ﺔﻳﻭﻳﺣﻟﺍﻭ ﺓﻭﻘﻟﺍ ﻥﺍﺩﻘﻓ ;ﻲﺷﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻠﺧ ;ﺍ

ﺭﺗﺍﻭﺗ ﺭﺛﻛﺃ ﻁﻭﻘﺳ ﺱﻔﻧﺗﻟﺍ ﻲﻓ ﻕﻳﺿ ﺢﻔﻁ ;ﻕﺭﻌﺗﻟﺍ ﻁﺭﻓ

ﻥﻳﻠﺟﺭﻟﺍ ﺥﺎﻔﺗﻧﺍ ;ﺔﻳﺩﺍﺭﺇ ﺭﻳﻏ ﺔﻳﻠﺿﻋ ﺕﺎﺻﻠﻘﺗ ;ﺔﻳﻠﺿﻋ ﺕﺎﺻﻠﻘﺗ

ﺔﺷﻭﺷﻣ ﺔﻳﺅﺭ

ﻥﺯﻭﻟﺍ ﺽﺎﻔﺧﻧﺍ ;ﺔﻳﻬﺷﻟﺍ ﺽﺎﻔﺧﻧﺍ ;ﻡﺩ ﺭﻘﻓ

ﻝﺻﺎﻔﻣ ﻡﻟﺃ ;ﻉﺍﺩﺻ ﺔﻳﻟﻭﺑﻟﺍ ﻙﻟﺎﺳﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺎﻬﺗﻟﺇ

(ﺞ

َ

ﻟﺎﻌﻣ ۱,۰۰۰ ﻥﻳﺑ ﻥﻣ ﻥﻳﺟﻟﺎﻌﻣ ۱۰ ﻰﺗﺣ ﺩﺣﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﺭﺛﺅﺗ) ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺭﻳﻏ ﺔﻳﺑﻧﺎﺟ ﺽﺍﺭﻋﺃ ﺔﻳﺑﻠﻗ ﺔﺑﻭﻧ

ءﺎﻌﻣﻷﺍ ﻲﻓ ﻑﻳﺯﻧ

ﺩﺑﻛﻟﺍ ﻑﺋﺎﻅﻭﻟ ﺓﺫﺎﺷ ﺹﻭﺣﻓ

ﺔﻳﺑﺻﻌﻟﺎﺑ ﺭﻭﻌﺷ ;ﺔﻳﻧﺎﻫﺫ ﺽﺍﺭﻋﺃ

(ﻥﻭﻟﻭﻘﻟﺍ ﺏﺎﻬﺗﻟﺇ) ﻅﻳﻠﻐﻟﺍ ﻲﻌﻣﻟﺍ ﺏﺎﻬﺗﻟﺇ

ﻕﺭﻌﻟﺍﻭ ﺭﻌﺷﻟﺍ ,ﺭﻓﺎﻅﻷﺍ ,ﺩﻠﺟﻟﺍ ﻥﻭﻟ ﺭﻳﻐﺗ

ﻑﺯﻧ ﺏﺑﺳﺗ ﻥﺃ ﻥﻛﻣﻣﻟﺍ ﻥﻣ ﻲﺗﻟﺍﻭ ﻡﺩﻟﺍ ﺎﻳﻼﺧ ﺩﺍﺩﻌﺗ ﻲﻓ ﺕﺍﺭﻳﻐﺗ

ﻊﻠﺑﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﺑﻭﻌﺻ ﻝﻭﺑﺗﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﺔﻛﻋﻭﺑ ﻡﺎﻋ ﺭﻭﻌﺷ

ً

ﺩﺟ ﺓﺭﺩﺎﻧ ﻭﺃ ﺓﺭﺩﺎﻧ ﻥﻭﻛﺗ ﻥﺃ ﻥﻛﻣﻳ ﺔﻧﻳﻌﻣ ﺔﻳﺑﻧﺎﺟ ﺽﺍﺭﻋﺃ ﺕﺎﺟﻼﺗﺧﺇ

ﺔﻳﻓﺎﺿﺇ ﺔﻳﺑﻧﺎﺟ ﺽﺍﺭﻋﺃ ﺫــﻧﻣ ﺎــﻬﻳﻘﻠﺗ ﻡــﺗ ﺭــﻳﺭﺎﻘﺗ ﻰــﻠﻋ ﺩــﻣﺗﻌﻳ ﻪــﻧﻛﻟ ﻑﻭﺭــﻌﻣ ﺭــﻳﻏ ﺔــﻳﺑﻧﺎﺟﻟﺍ ﺽﺍﺭــﻋﻷﺍ ﻩﺫــﻬﻟ ﻕــﻳﻗﺩﻟﺍ ﻉﻭﻳــﺷﻟﺍ :ﺭﺿﺣﺗﺳﻣﻟﺍ ﻕﻳﻭﺳﺗ ﻡﺗ ﻥﺃ (ﺩﺑﻛﻟﺍ ﺏﺎﻬﺗﻟﺍ) ﻥﺎﻗﺭﻳ

ﺔﻛﺣ ﺊﺟﺎﻔﻣﻟﺍ ﻡﻭﻧﻟﺍ ﻥﻣ ﺕﻻﺎﺣ ;ﻡﻭﻳﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻡﻭﻧﻠﻟ ﻁﺭﻔﻣ ﻝﻳﻣ

:ﺔﻳﻟﺎﺗﻟﺍ ﺔﻳﺑﻧﺎﺟﻟﺍ ﺽﺍﺭﻋﻷﺎﺑ ﺭﻌﺷﺗ ﻥﺃ ﻥﻛﻣﻣﻟﺍ ﻥﻣ :ﻝﻣﺷﻳ ﺩﻗ ﻱﺫﻟﺍ ,ﺭﺿﻣ ﻥﻭﻛﻳ ﺩﻗ ﻱﺫﻟﺍ ﻝﻣﻋ ﺫﻳﻔﻧﺗﻟ ﻊﻓﺍﺩﻟﺍ ﺔﻣﻭﺎﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﺔﻳﻠﺋﺎﻋ ﻭﺃ ﺔﻳﺻﺧﺷ ,ﺔﻳﺩﺟ ﺭﺎﺛﺁ ﻥﻣ ﻡﻏﺭﻟﺎﺑ ﻁﺭﻔﻣ ﻝﻛﺷﺑ ﺓﺭﻣﺎﻘﻣﻠﻟ ﻱﻭﻗ ﻊﻓﺍﺩ

,ﻥــﻳﺭﺧﻶﻟ ﻭﺃ ﻙــﻟ ﻱﺩــﺟ ﻕــﻠﻗ ﺏﺑــﺳﺗ ﻲــﺗﻟﺍ ﺔــﻁﺭﻔﻣ ﻭﺃ ﺔــﻔﻠﺗﺧﻣ ﺔﻳــﺳﻧﺟ ﺕﺎــﻓﺭﺻﺗﻭ ﻡﺎــﻣﺗﻫﺍ

ﻁﺭﻔﻣ ﻲﺳﻧﺟ ﻊﻓﺍﺩ ,

ﻼﺛﻣ ﺓﺭﻁﻳﺳﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﺟﺭﺎﺧﻭ ﺔﻁﺭﻔﻣ ﻑﻳﺭﺎﺻﻣ ﻭﺃ ﺕﺎﻳﺭﺗﺷﻣ

ﻱﺭــﻬﻗ ﻝﻛﺃ ﻭﺃ (ﺓﺭــﻳﺻﻗ ﺔــﻳﻧﻣﺯ ﺓﺭــﺗﻓ ﻝﻼــﺧ ﻡﺎــﻌﻁﻟﺍ ﻥــﻣ ﺓﺭــﻳﺑﻛ ﺕﺎــﻳﻣﻛ ﻝﻛﺃ) ﻁﺭــﻔﻣ ﻝﻛﺃ

(ﻉﻭﺟﻟﺍ ﺕﺎﻛﺳﻹ ﺏﻭﻠﻁﻣﻟﺍ ﻥﻣ ﺭﺛﻛﺃﻭ ﺩﺎﺗﻌﻣﻟﺍ ﻥﻣ ﺭﺛﻛﺃ ﻡﺎﻌﻁ ﻝﻛﺃ) ﺹﻭــﺻﺧﺑ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﺢﺻﻧﻳــﺳ ,ﺔــﻳﻟﺎﺗﻟﺍ ﺕﺎــﻓﺭﺻﺗﻟﺍ ﺩــﺣﺄﺑ ﺭﻌــﺷﺗ ﺕــﻧﻛ ﺍﺫﺇ ﺏــﻳﺑﻁﻟﺍ ﻰــﻟﺇ ﻪــﺟﻭﺗ .ﺎﻬﻠﻳﻠﻘﺗ ﻭﺃ ﺽﺍﺭﻋﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﻁﻳﺳﻠﻟ ﺔﻘﻳﺭﻁﻟﺍ ﻲــﻓ ﺭــﻛﺫ

ﻳ ﻡــﻟ

ﻲــﺑﻧﺎﺟ ﺽﺭــﻋ ﻥــﻣ ﻲــﻧﺎﻌﺗ ﺎــﻣﺩﻧﻋ ﻭﺃ ,ﺔــﻠﺻﻔﻣﻟﺍ ﺔــﻳﺑﻧﺎﺟﻟﺍ ﺽﺍﺭــﻋﻷﺍ ﺩــﺣﺃ ﻡــﻗﺎﻔﺗ ﺍﺫﺇ .ﻲﻟﺩﻳﺻﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﺿﺭﻣﻣﻟﺍ ,ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ ﻡﻼﻋﺇ ﺏﺟﻳ ,ﺓﺭﺷﻧﻟﺍ ﻩﺫﻫ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﻥﻳﺯﺧﺗ ﺔ

ّ

ﻳﻔﻳﻛ .٥ ﻱﺩــﻳﺃ ﻝﻭﺎــﻧﺗﻣ ﻥـ ـﻋ ﺍ

ﺩــﻳﻌﺑ ﻕــﻠﻐﻣ ﻥﺎﻛــﻣ ﻲـ ـﻓ ﺭــﺧﺁ ءﺍﻭﺩ ﻝﻛﻭ ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﺍﺫــﻫ ﻅــﻔﺣ ﺏــﺟﻳ !ﻡﻣــﺳﺗﻟﺍ ﺏــﻧﺟﺗ ﻥــﻣ ﺔــﺣﻳﺭﺻ ﺕﺎــﻣﻳﻠﻌﺗ ﻥﻭﺩ ﺅــﻳﻘﺗﻟﺍ ﺏﺑــﺳﺗ ﻻ .ﻡﻣــﺳﺗﻟﺍ ﻊــﻧﻣﺗ ﻙــﻟﺫﺑﻭ ﻡــﻫﺭﻅﻧﻭ ﻊــﺿﺭﻟﺍ ﻭﺃ/ﻭ ﻝﺎــﻔﻁﻷﺍ .ﺏﻳﺑﻁﻟﺍ .ﺓﻭــﺑﻌﻟﺍ ﻰــﻠﻋ ﺭــﻬﻅﻳ ﻱﺫــﻟﺍ (exp. date) ﺔــﻳﺣﻼﺻﻟﺍ ءﺎــﻬﺗﻧﺍ ﺦــﻳﺭﺎﺗ ﺩـ ـﻌﺑ ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ﻝﺎﻣﻌﺗــﺳﺍ ﺯﻭـ ـﺟﻳ ﻻ .ﺭﻬﺷﻟﺍ ﺱﻔﻧ ﻥﻣ ﺭﻳﺧﻷﺍ ﻡﻭﻳﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻊﺟﺭﻳ ﺔﻳﺣﻼﺻﻟﺍ ءﺎﻬﺗﻧﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ .ﺔﻳﻭﺋﻣ ﺔﺟﺭﺩ ۲٥ ﻥﻭﺩ ﻥﻳﺯﺧﺗﻟﺍ ﺏﺟﻳ .ﺭﻬﺷﺃ ٦ ﻝﻼﺧ ﻝﺎﻣﻌﺗﺳﻻﺍ ﺏﺟﻳ ,ﺓﺭﻣ ﻝﻭﻷ ﺔﻧﻳﻧﻘﻟﺍ ﺢﺗﻓ ﺩﻌﺑ .ﺔﻳﻠﺻﻷﺍ ﺓﻭﺑﻌﻟﺎﺑ ﻥ

ﺯﺧ .ﺏﻳﺭﺧﺗ ﺕﺎﻣﻼﻋ ﺎﻬﻳﻠﻋ ﺭﻬﻅﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺔﺑﻭﻁﻌﻣ ﺓﻭﺑﻌﻟﺍ ﺕﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻝﺎﻣﻌﺗﺳﻻﺍ ﺯﻭﺟﻳ ﻻ ﺔﻳﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻭﻠﻌﻣ .٦ :ﻰﻠﻋ ﺎ

ﺿﻳﺃ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﻱﻭﺗﺣﻳ ﺔﻟﺎ

ﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻣﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ :ﺹﺭﻗ

Mannitol,

maize

starch,

povidone,

croscarmellose

sodium,

magnesium stearate

:ﺹﺭﻘﻟﺍ ءﻼﻁ

Hypromellose, titanium dioxide, sucrose, magnesium stearate,

glycerol 85%, red iron oxide, polysorbate 80, yellow iron oxide

:ﺕﺍﺭﺎﻳﻋ ﻥﻣ ﺹﺍﺭﻗﻷﺍ ﻲﻓ ﺩﻭﺟﻭﻣ ﺭﻳﻏ yellow iron oxide ﺏﻛﺭﻣﻟﺍ ﻎﻠﻣ ۲۰۰/٥۰/۲۰۰ ,ﻎﻠﻣ ۱۲٥/۳۱. ۲٥/۲۰۰ ,ﻎﻠﻣ ۷٥/۱۸. ۷٥/ ۲۰۰ :ﺹﺭﻗ ﻝﻛ ﻲﻓ (ﻎﻠﻣﻟﺎﺑ) ﺯﻭﺭﻛﺳﻟﺍ ﺔﻳﻣﻛ ﻎﻠﻣ ۲.۲٦ – ۲۰۰/٥۰/۲۰۰ ﻎﻠﻣ ۱.۹۱ – ۱٥۰/۳۷. ٥/۲۰۰ ﻎﻠﻣ ۱.٦۲ – ۱۲٥/۳۱. ۲٥/۲۰۰ ﻎﻠﻣ ۱.٥٥ – ۱۰۰/۲٥/۲۰۰ ﻎﻠﻣ ۱.۳٥ – ۷٥/ ۱۸. ۷٥/ ۲۰۰ ﻎﻠﻣ ۱.۱۸ – ٥۰/۱۲. ٥/۲۰۰

ّ

ﻭﺑﻌﻟﺍ ﻯﻭﺗﺣﻣ ﻭﻫ ﺎﻣﻭ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﻭﺩﺑﻳ ﻑﻳﻛ ﻰــﺗﺣ ﻲــﻧﺑ ﻕــﻳﻗﺭ ءﻼــﻁ ﻊــﻣ ﺭــﻔﺻﺃ ﻰــﺗﺣ ﻲــﻟﺎﻘﺗﺭﺑ ﺹﺭــﻗ

ﺏــ

ﻟ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗــﺳ ﺹﺍﺭــﻗﻷ .ﻱﺩﺎﻣﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺭﺎﺿ-ﺭﻣﺣﺃ : ﻎﻠﻣ ٥۰/۱۲. ٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﺔــﻣﻼﻋ ﻊــﻣ ,ﺏﺩــﺣﻣ ,ﺭﻳﺩﺗــﺳﻣ ,ﻱﺩﺎــﻣﺭﻟﺍ ﻰــﻟﺇ ﺏﺭﺎــﺿ-ﺭﻣﺣﺃ ﻰــﺗﺣ ﻲــﻧﺑ-ﺭﻣﺣﺃ ﻥﻭــﻠﺑ ﺹﺭــﻗ .ﺩﺣﺍﻭ ﺏﻧﺎﺟ ﻲﻓ LCE 50 :ﻎﻠﻣ ۷٥/۱۸. ۷٥/ ۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ .ﺩﺣﺍﻭ ﺏﻧﺎﺟ ﻲﻓ LCE 75 ﺔﻣﻼﻋ ﻊﻣ ,ﻱﻭﺿﻳﺑ ,ﺢﺗﺎﻓ ﻲﻧﺑ-ﺭﻣﺣﺃ ﻥﻭﻠﺑ ﺹﺭﻗ :ﻎﻠﻣ ۱۰۰/۲٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﻲﻓ LCE 100 ﺔﻣﻼﻋ ﻊﻣ ,ﻱﻭﺿﻳﺑ ,ﻱﺩﺎﻣﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺭﺎﺿ-ﺭﻣﺣﺃ ﻰﺗﺣ ﻲﻧﺑ-ﺭﻣﺣﺃ ﻥﻭﻠﺑ ﺹﺭﻗ .ﺩﺣﺍﻭ ﺏﻧﺎﺟ :ﻎﻠﻣ ۱۲٥/۳۱. ۲٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ .ﺩﺣﺍﻭ ﺏﻧﺎﺟ ﻲﻓ LCE 125 ﺔﻣﻼﻋ ﻊﻣ ,ﻱﻭﺿﻳﺑ ,ﺢﺗﺎﻓ ﻲﻧﺑ-ﺭﻣﺣﺃ ﻥﻭﻠﺑ ﺹﺭﻗ :ﻎﻠﻣ ۱٥۰/۳۷. ٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ﺔــﻣﻼﻋ ﻊــﻣ ,ﻝﻳﻁﺗــﺳﻣ-ﻱﻭﺿﻳﺑ ,ﻱﺩﺎــﻣﺭﻟﺍ ﻰــﻟﺇ ﺏﺭﺎــﺿ-ﺭﻣﺣﺃ ﻰــﺗﺣ ﻲــﻧﺑ-ﺭﻣﺣﺃ ﻥﻭــﻠﺑ ﺹﺭــﻗ .ﺩﺣﺍﻭ ﺏﻧﺎﺟ ﻲﻓ LCE 150 :ﻎﻠﻣ ۲۰۰/٥۰/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ .ﺩﺣﺍﻭ ﺏﻧﺎﺟ ﻲﻓ LCE 200 ﺔﻣﻼﻋ ﻊﻣ ,ﻱﻭﺿﻳﺑ ,ﻥﻛﺍﺩ ﻲﻧﺑ-ﺭﻣﺣﺃ ﻥﻭﻠﺑ ﺹﺭﻗ .ﺹﺭﻗ ۳۰ ﻥﻣ ﺕﺍﻭﺑﻌﺑ ﻕ

ﻭﺳ

ﻣ ﺕﺎﻋﺭﺟﻟﺍ ﻊﻳﻣﺟ ﻲﻓ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ .ﺎﭭﻛﺗ-ﺢﺗﻳﭘ ,۳٦ ﻡﺎﺣﺎﺷ ﻉﺭﺎﺷ ,ﺽ.ﻡ ﻝﻳﺋﺍﺭﺳﺇ ﺱ

ﺗﺭﺎﭬﻭﻧ :ﻪﻧﺍﻭﻧﻋﻭ ﻝﻳﺟﺳﺗﻟﺍ ﺏﺣﺎﺻ ,ﻝﺯﺎــﺑ ,ﻲــﺟ ﻱﺇ ﺎــﻣﺭﺎﻓ ﺱــ

ﺗﺭﺎﭬﻭﻧ ﻝــﺟﺃ ﻥــﻣ ﺍﺩــﻧﻠﻧﻓ ,ﻭﭘـ ـﺳﺇ ,ﻥﻭــﻳﺭﻭﺃ ﺔﻛﺭــﺷ :ﻪــﻧﺍﻭﻧﻋﻭ ﺞــﺗﻧﻣﻟﺍ .ﺍﺭﺳﻳﻭﺳ .۲۰۱٤ ﻲﻧﺎﺛﻟﺍ ﻥﻭﻧﺎﻛ ﻲﻓ ﺔﺣﺻﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻝﺑﻗ ﻥﻣ ﺎﻬﻳﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺻﻣﻟﺍ

ﻡﺗﻭ ﺓﺭﺷﻧﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺕﺻﺣ

:ﺔﺣﺻﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻲﻓ ﻲﻣﻭﻛﺣﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻝﺟﺳ ﻲﻓ ءﺍﻭﺩﻟﺍ ﻝﻳﺟﺳﺗ ﻡﻗﺭ ۱۳۲ ۳٤ ۳۱۱۰٥ – ﻎﻠﻣ ٥۰/۱۲. ٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ۱٤٤ ۳۰ ۳۲۹٦۲ – ﻎﻠﻣ ۷٥/۱۸. ۷٥/ ۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ۱۳۲ ۳٥ ۳۱۱۰٦ – ﻎﻠﻣ ۱۰۰/۲٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ۱٤٤ ۳۱ ۳۲۹٦۳ – ﻎﻠﻣ ۱۲٥/۳۱. ۲٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ۱۳۲ ۳٦ ۳۱۱۰۷ – ﻎﻠﻣ ۱٥۰/۳۷. ٥/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ۱٤۱ ۹٤ ۳۱۷٦۸ – ﻎﻠﻣ ۲۰۰/٥۰/۲۰۰ ﻭﭭﻳﻟﺎﺗﺳ ءﺍﻭﺩــﻟﺍ ,ﻥــﻛﻟ .ﺭــﻛﺫﻣﻟﺍ ﺔــﻐﻳﺻﺑ ﺓﺭــﺷﻧﻟﺍ ﻩﺫــﻫ ﺔــﻏﺎﻳﺻ ﺕــﻣﺗ ,ﺓءﺍﺭــﻘﻟﺍ ﻝﻳﻬــﺳﺗﻭ ﻁﻳــﺳﺑﺗﻠﻟ .ﻥﻳﺳﻧﺟﻟﺍ ﻼﻛﻟ ﺹﺻﺧ

BP STA APL JAN14 CL V7 COR JUN15 CL

Fabrik Sonntag 4b

D-79183 Waldkirch

Fon +49 76 81/4 93 93-0

novartis@pharma-print-design.de

Live Text:

Both

Production Site:

Finland, TPO, Orion, Espoo

1432731

CTM:

Daniel Uhlemayr

Comp. Description:

Leaflet_STALEVO_FCT_IL

Printing Colours:

Black

Comp. No. New:

124156-8 IL

Comp. No. Old:

124156-7 IL

Format/Dimension:

354 x 480 mm

Tech. Drawing No.:

Espoo_Leaflet_Stalevo_354x480 mm

Technical Colours:

Cutting

Dimensions

Min. Font Size Text:

7.26 pt

Guides

Font Type:

Arial BoldItalicMT, BoldMT; ArialMT; Myriad-

Pro-Regular; Symbol; Times NewRomanPS

BoldItalicMT; Times NewRomanPSMT;

News Gothic MT Pro Cond;

Version No.:

24.09.2015

F. Maier

! PLEASE TURN OVERPRINTING ON !

Approval Box and Ready for Print Box only to be used

in case ArtBase is not used.

Checking against manuscript according to

SOP-0022667. To be signed by AwOps.

Technical approval. To be signed by Manufacturing Site.

124156-8_IL.indd 2

24.09.15 16:26

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה