סטאד 100

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-06-2017

מרכיב פעיל:
LIDOCAINE
זמין מ:
TRUPHARM MARKETING 1985 LTD.
קוד ATC:
D04AB01
טופס פרצבטיות:
ספריי
הרכב:
LIDOCAINE 9.6 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
POUND INTERNATIONAL LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
LIDOCAINE
איזור תרפויטי:
LIDOCAINE
סממני תרפויטית:
To reduce tacticle sensitivity of the penis in advance of intercourse.
מספר אישור:
133 05 24173 00
תאריך אישור:
2010-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

27-06-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ 2017 ראוניב רשואו קדבנ ונכותו םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה 100 דאטס סיסרת

Lidocaine 9.6%

:ליעפה רמוחה םינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח "ףסונ עדימ" 6 קרפ האר :רישכתב םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק רישכתב שמתשת אורקל ךרטצתו ןכתי הז ןולע לע רומש .בוש וב .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לא וא אפורה התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה ,םירחאל .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ האצותכ העיפוהש יאוול תעפות םא תועפות ועיפוה וא ,הרימחמ לופיטהמ ךילע ,הז ןולעב תורכזומ ןניאש יאוול .חקורל וא אפורל תונפל ?הפורתה תדעוימ המל .1 שחלאמ אוה ,ןיאקודיל ליעפה רמוחה תושיגרה תגרד תדרוהל שמשמה ימוקמ יסחי םויק ינפל ירבגה ןימה רביא לש .ןימ הכיפשה תייהשהל תרזוע תושיגרב הדיריה וא ,הריהמ דואמ הכיפש לש םירקמב .תמדקומ הכיפש לש םירקמב ימוקמ שחלאמ :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

)יגרלא( שיגר ךגוז ןב/תב וא התא דחא לכל וא ןיאקודיל ליעפה רמוחל הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ עדימ" 6 קרפ האר( הפורתה )"ףסונ )יגרלא( שיגר ךגוז ןב/תב וא התא .םירחא םיימוקמ םישחלאמל שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב וא קודס רוע לע שמתשהל ןיא ∙ קלדומ םייניעה דיל סיסרתה תא ססרל ןיא ∙ םייריחנה וא ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת ∙ דבלב םישישק םישנאל תצלמומ אל הפורתה םישישק תחקל םא וא ,חקול התא םא

ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת חקורל וא אפורל ךכ לע רפס תולוכי ,םדב ןיאקודיל לש תוהובג תומר תורמל .תורחא תופורת םע ביגהל הגיפסה לשב הכומנ ךכל תוריבסהש אפורה םע ץעייתהל שי .םדל הכומנה .תורחא תופורת לטונ ךנהו הדימב םע תויתפורת ןיב תובוגת וחווד תופורת ,תוימטירא-יטנא תופורת תופורת ,)ןויפכ( היספליפאב לופיטל ץחל רתיל תופורת ,תויגרנילוכ-יטנא יפרמ ,םירקולב אטב ,םיטארוטיברב ,םד .תויטמימוטאפמיס תופורתו ,םירירש םיטסט לע העפשה החווד ,ףסונב .םורסב םימיזנאל םייתנחבא הקנהו ןוירה

רביא לע אוה הפורתב שומישהש תורמל ,הפורתב שמתשהל ןיא ,ירבגה ןימה .ןוירהב ךגוז תב םא תונוכמב שומישו הגיהנ ךתלוכי לע העיפשמ הנניא הפורתה תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ?רישכתב שמתשת דציכ .3 םינתשמ שומישה ןמזו תוזתהה 'סמ שמתשמ לכל םיילאודיבידניא םהו תוזתה 8 דע 3 אוה לבוקמה ןונימה דע 5 ,ירבגה ןימה רביא שארבו ,ךרואל .ןימ יסחי םויק ינפל תוקד 15 זיתהל שיש ןמזה קרפו תוזתהה 'סמ עבקי ןימה יסחי םויק ינפל סיסרתה תא .שמתשמה ידי-לע ילאודיבידניא ןפואב ךומנה יביטקפאה ןונימב שמתשהל שי .רתויב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת ∙ םייניעה דיל זיתהל ןיא ,דבלב .םייריחנהו רחאל יירפסה תויראש תא ףוטש ∙ ןימה יסחי םויק השולשל לעמ הפורתב שמתשהל ןיא ∙ אפורה םע תוצעייתה אלל םישדוח 24( הממיל תוזתה 24 לע רובעל ןיא ∙ .)תועש ידמ רתוי שמתשמ ךנה םא הפורתב ,ץלמומ אל םיהובג םינונימב שומיש תכרעמ יוכיד וא יוריגל םורגל לולע הז ומכ תועפותלו תיזכרמה םיבצעה תועפות ןכו 'וכו תרוחרחס ,תונבצע .תילאידרקה תכרעמה יוכיד לש הנפ ,רתי ןונימל דשח לש הרקמב אפורל דימ תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל חקורב וא יאוול תועפות .4 הפורתב שומישה ,הפורת לכב ומכ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר .ןהמ תחא ףאמ לובסת ךגוז תב/ןב לצא וא ךלצא חתפתה םא שומישה תא קספה ,החירפ וא יוריג .הפורתב ,הפורתב תופסונ יאוול תועפות וחווד אל ,ןיאקודיל לש רתויב תונטק תויומכ ןכש תומר ,םלוא .תוגפסנ ,ליעפה רמוחה ןונימהמ 25 יפ( ןיאקודיל לש תוהובג תועפותל םורגל תולוכי ,םדב )ץלמומה ,תותיווע ,תרוחרחס ,תונבצע ןוגכ יאוול בלה לע תועפשה ןכו ,הרכה דוביא .תואירהו תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לע הציחל תועצמאב תואירבה יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

(

וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה :רושיקל הסינכ י"ע

https://forms.gov.il/forms/Resour

ces/DowloadSetup/AGFormsDo

wnloadToolbar.htm?formid=Adv

ersEffectMedic@moh.gov.il

הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי םידלי לש םדי ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא יבג לע עיפומה )

date

( הגופתה הגופתה ךיראת .תינוציחה הזיראה שדוחה לש ןורחאה םויל סחייתמ תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי

25°C

חפלו םיתורישל םירישכת קורזל ןיא רטפיהל דציכ חקורה תא לאש .לבזה רוזעת ךכבו ,רתוי ךרוצ וב ןיאש רישכתמ .הביבסה תרימשל ףסונ עדימ .6 הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :םג הליכמ

Isopropyl Myristate diethylene

glycol Monoethylether, Stearic Acid,

Perfume 120

ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ :הזיראה תררחשמה הבאשמ םע םוינימולא לכימ הסכמו ,הזתה לכב הדודמ הנמ .םוינימולא :ןאוביה ד"ת ,מ"עב 1985 קוויש םראפורת הינתנ ,8105 :רובע רצוימ

Pound International Ltd, 47b

Welbeck Street, London, UK

תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

133-05-24173-00

4098A

The format of this leaflet was

determined by the Ministry of Health

and its content was checked and

approved in January 2017

PATIENT PACKAGE INSERT

IN ACCORDANCE WITH THE

PHARMACISTS' REGULATIONS

(PREPARATIONS) – 1986

The medicine is dispensed

without a doctor’s prescription

STUD 100

Spray

Active ingredient: Lidocaine 9.6%

Inactive and allergenic ingredients

in the preparation: See section 6

“Further Information”

Read this leaflet carefully in

its entirety before using the

preparation.

Keep this leaflet as you may need to

read it again.

This

leaflet

contains

concise

information about the medicine. If

you have further questions, refer to

the doctor or pharmacist.

This medicine has been prescribed

for you. Do not pass it on to others.

It may harm them, even if it seems

to you that their medical condition

is similar.

In the event of a side effect becoming

serious as a result of using the

medicine, or in the event of side

effects not mentioned in the leaflet,

refer to the doctor or pharmacist.

1. WHAT

IS

THE

MEDICINE

INTENDED FOR?

The active ingredient, lidocaine, is a

local anesthetic, used to reduce the

level of penile sensitivity in advance

of sexual intercourse.

Reduction in the sensitivity helps in

delaying ejaculation in cases of over-

rapid or premature ejaculation.

Therapeutic

group:

Local

anesthetic

2. B E F O R E

U S I N G

T H E

MEDICINE

Do not use the medicine if:

You are or your partner is sensitive

(allergic) to the active ingredient

lidocaine or any of the additional

ingredients contained in the

medicine (see section 6 “Further

Information”).

your

partner

sensitive (allergic) to other local

anesthetics.

Special warnings regarding use of

the medicine

∙ Do not use on broken or inflamed

skin

∙ Do not spray near the eyes or

nostrils

∙ This medicine is intended for

external use only

Elderly

The medicine is not recommended

for elderly patients.

If you are taking, or have recently

taken, other medicines, including

non-prescription medicines and

nutritional supplements, tell the

doctor or pharmacist.

High blood levels of lidocaine

can cause interactions with other

medicines, although this is unlikely

to occur because of the low levels

absorbed into the blood. You should

consult with the doctor if you are

taking other medicines.

Drug

interactions

have

been

reported

with

antiarrhythmic

agents, medicines for the treatment

of epilepsy, anticholinergic agents,

antihypertensives, barbiturates,

beta-blockers, muscle relaxants and

sympathomimetic agents.

Interactions with diagnostic tests

for serum enzymes have also been

reported.

Pregnancy and breastfeeding

While the medicine is only indicated

for application to the penis, do not

use the medicine if your partner is

pregnant.

D r i v i n g

a n d

o p e r a t i n g

machinery

The medicine does not affect

your ability to drive or operate

machinery.

3. HOW SHOULD yOU USE THE

PREPARATION?

The duration and number of sprays will

vary with individual requirements.

The accepted dose is 3-8 sprays

along the length and over the head

of the penis, 5 to 15 minutes before

engaging in sexual intercourse.

The number of sprays and the

amount of time needed to spray

before engaging in sexual intercourse

will be determined on an individual

basis by the user.

Use the lowest effective dose.

∙ This medicine is intended for

external use only. Do not spray

near the eyes and nostrils

∙ Wash off remaining spray after

engaging in sexual intercourse.

∙ Do not use the medicine for more

than 3 months without consulting

with the doctor.

∙ Do not exceed 24 sprays per day

(24 hours).

Excessive use of the medicine

Using high doses is not recommended,

it may cause irritation or suppression

of the central nervous system and

symptoms such as nervousness,

dizziness, etc., and also symptoms

of cardiac suppression.

In case of a suspected overdose,

refer immediately to the doctor.

Do not take medicines in the dark!

Check the label and the dose each

time you take the medicine. Wear

glasses if you need them.

If you have further questions

regarding use of the medicine,

consult a doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS

As with any medicine, use of the

medicine may cause side effects in

some users. Do not be alarmed when

reading the list of side effects. You

may not suffer from any of them.

If you or your partner develop local

irritation or a rash, stop treatment

with the medicine.

Additional

side

effects

medicine have not been reported as

only extremely low levels of lidocaine,

the active ingredient, are absorbed.

However, high blood levels of

lidocaine (25 times the recommended

dose) can cause side effects such as

nervousness, dizziness, convulsions,

loss of consciousness, as well as

effects on the heart and lungs.

In the event of a side effect, if one

of the side effects worsens or if

you suffer from a side effect not

mentioned in the leaflet, consult with

the doctor.

Side effects may be reported to the

Ministry of Health by clicking on the

link “Report Side Effects of Drug

Treatment” found on the Ministry

of Health homepage (www.health.

gov.il) that directs you to the online

form for reporting side effects, or

by entering the link:

https://forms.gov.il/forms/Resour

ces/DowloadSetup/AGFormsDown

loadToolbar.htm?formid=AdversEff

ectMedic@moh.gov.il

5. HOW SHOULD THE MEDICINE

BE STORED

Keep in a closed place out of the

reach of children.

Do not use the medicine after the

expiry date (exp. date) that appears

on the external package. The expiry

date refers to the last day of that

month.

Store at a temperature below 25°C.

Do not discard preparations into the

toilet or waste bin. Ask the pharmacist

how to dispose of a preparation no

longer in use; this will help to protect

the environment.

6. FURTHER INFORMATION

In addition to the active ingredient,

the medicine also contains:

Isopropyl Myristate diethylene

glycol Monoethylether, Stearic Acid,

Perfume 120

What does the medicine look like

and what are the contents of the

package:

An aluminum can with metered pump

spray and aluminum cap.

Importer:

Trupharm Marketing 1985 Ltd, P.O.B.

8105, Netanya

Manufactured for:

Pound International Ltd, 47b Welbeck

Street, London, UK

Registration number in the National

Drug Registry of the Ministry of

Health: 133-05-24173-00

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה