סולבקס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-11-2020

מרכיב פעיל:
BROMHEXINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
R05CB02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
BROMHEXINE HYDROCHLORIDE 8 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
BROMHEXINE
איזור תרפויטי:
BROMHEXINE
סממני תרפויטית:
Mucolitic expectorant in conditions associated with the retention of viscid mucoid secretion in the respiratory tract e.g. :bronchitis asthma and sinusitis.
מספר אישור:
063 72 22688 01
תאריך אישור:
2014-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 986 1

סקבלוס ®

ריסקילא

סקבלוס ®

תוילבט

סקבלוס ® סקבלוס ®

ריסקילא תוילבט

בכרה

לכ 5 מ " םיליכמל : הליכמהילבטלכ :

Bromhexine HCl 4 mg Bromhexine HCl 8 mg

תמישרל םיליעפיתלבהםירמוחה רישכתב האר ףיעס 6 - " ףסונעדימ " .

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק . הפורתהלעיתיצמתעדימליכמהזןולע . שיםא

תופסונתולאשךל , חקורהלאואאפורהלאהנפ .

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת . םירחאלהתואריבעתלא . הארנםאוליפאםהלקיזהלהלולעאיה

כךל מי יאופרהםבצ המוד .

הניאוזהפורת תצלמומ תחתמתוקוניתל אפורתצלמהאללםייתנשליגל .

1 . הפורתהתדעוימהמל ?

חיכהוהחילהתוגימצתיחפמ . הנשיםהבםיבצמבלועישןמזבחיכהתאצוהלעהלקהלתדעוימהפורתה

המישנהיכרדבהחילתורבטצה

תיטיופרתהצובק :

ילהתוגימציתיחפמ חיכהוהח .

2 . הפורתבשומישהינפל

םארישכתבשמתשהלןיא :

היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא

מישבתועגונהתודחוימתורהזא ו בש רישכת

פל בלופיטהינ רישכת םאאפורלרפס :

לוכיעהתכרעמדוקפיתביוקילמרבעבתלבסואלבוסךניה ) סוקלואןוגכ ( , ויעבמוא ואדבכבת

הילכב

יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלשיגרךניהםא , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

2

ןושיעלהוולתמהלועישהתמגודכינורכואינשקעלועישמלבוסךנהםא , המתסא , תינורכתקלד

תונופמיסהלש , תחפנ (emphysema) , החילףדועבהוולמהלועישוא , ויהלךילע ינפלאפורבץעו

הפורתהתליטנ .

אפורבץעוויהלילבתכשוממהפוקתואתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהלןיא .

זוטקלתוליכמסקבלוסתוילבט . תורידנתויתשרותתויעבמםילבוסהםילוחלהזרישכתתתלןיא

זוטקלגלתוליבסרסוחלש ) זוטקלהךותבביכרמ ( תלחמןוגכ galactosemia ) יוקיל ךילהתב

זוקולגלזוטקלגהתכיפה .(

ליכמריסקילאסקבלוס 2 לכבלוטיברוסםרג 5 מ " ל , לוטיברוסלשםויברתומהילמיסקמהןונימה

וניהתרכוסילוחל 25 םרג .

חקולהתאםא , הנורחאלתחקלםאוא , הנוזתיפסותוםשרמאללתופורתללוכתורחאתופורת , רפס

חקורלואאפורלךכלע .

רה ןוי הקנהו

רטאפורבץעוויהלךיילע ןויריהבךניהםאהפורתהתליטנם הקינמוא .

םידליבשומיש

הניאוזהפורת תצלמומ תחתמתוקוניתל אפורתצלמהאללםייתנשליגל

תונוכמבשומישוהגיהנ

םידליבתונריעבםוגפללולעריסקילאבשומישה . בםיקחשממואםיינפואלעהביכרמםריהזהלשי תברק

המודכושיבכה

3 . הפורתבשמתשתדציכ ?

:. חוטבךניאםאחקורהואאפורהםעקודבלךילע .

החוראירחאואםעהפורתהלוטילשי .

אוהלבוקמהןונימה :

תוילבט :

לעמםידליוםירגובמ 12 םינש : 1 הילבט , 3 םויבםימעפ

םידלי 12-6 םינש : ½ הילבט , 3 םויבםימעפ

ןיא סועלל שותכלוא . תוצחלןתינ תוילבטהתא הייצחהוקב ! םימםעהפורתהתאעולבל .

ריסקילא :

לעמםידליוםירגובמ 12 םינש : 10 מ " ל , 3 םויבםימעפ

םידלי 12-6 םינש : 5 מ " ל , 3 םויבםימעפ

םידלי 6-2 םינש : 2.5 מ " ל 3 םויבםימעפ

םירגובמ - ןתינלופיטהלשןושארהעובשב לדעןונימהתאלידגהל 2 תוילבט , 3 םויבםימעפ , וא 20 מ " ל 3

םויבםימעפ

ריסקלאהרובע .(

נמתדידמלעדיפקהלשי ריסקילאהת כב תיפ ה הדידמ תפרוצמה .

תצלמומההנמהלערובעלןיא

תלטנםא רתיתנמתועטב הפורתהןמ , הפורתהןמףאשדליהתועטבוא רדחלואאפורלדימתונפלשי

הפורתהתזיראתאאיבהלוםילוחתיבלשןוימ .

3

הפורתהתאלוטילתחכשםא

שורדהןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא , הלופכהנמלוטילןיא . ץעוויהוליגרהןמזבהאבההנמהתאחק

אפורב

לופיטהתחלצהלעייסללכותדציכ ?

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! ותהקודב הפורתלטונךניהשםעפלכבהנמהותיו . ךניהםאםייפקשמבכרה

םהלקוקז .

4 . יאוולתועפות

הפורתלכלומכ , בשומישה הזרישכת םישמתשמהמקלחביאוולתועפותלםורגללולע . ארקמללהביתלא

יאוולהתועפותתמישר . ןהמתחאףאמלובסתאלוןכתי :

לושלש , הליחב , האקה , תוחוניא קב יעמבוהבי , שארבאכ , תרוחרחס , העזה , דבכהימיזנאבתינמזהילע .

םאידיימןפואבאפורלהנפוהפורתבשומישהקספה :

החירפללוכתויגרלאתובוגתתחתפתמ , רועבתדרגמהחירפ , תונופמיסהתיווע , תיגרלאהבוגת

םינפהתוחפנתהבהוולמה , הפה , םייתפשה , וןושלה / ןורגהוא , ורגלהלולעה ואהמישניישקלם

העילב ) המדאויגנא ( , סיסקליפנא ) ת הפירחתיגרלאהבוג (

תירירבוארועבםישדחםיעצפםיעיפומ , םייתפשבםומידםעתושקתויחופלשתעפוהוא , םייניעב ,

הפב , ןימהירביאבואףאב

הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא , לעבהרכזוהאלשיאוולתעפותמלבוסהתארשאכוא ןו , ךילע

אפורהםעץעייתהל .

5 . הפורתהתאןסחאלךיא

הלערהענמ ! שיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת ג וםידלילשםדי / וא תוקונית

הלערהענמתךכידילעו . רופמהארוהאללהאקהלםורגתלא ש אפורהמת .

הגופתהךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא ) Expiry date ( הזיראהיבגלעעיפומה . הגופתהךיראת

שדוחותואלשןורחאהםוילסחייתמ .

ריסקילאסקבלוס

ךושחםוקמבריסקילאהתארומשלשי לתחתמ °C- 25 .

תוילבטסקבלוס

םוקמבתוילבטהתארומשלשי ךושח שביו לתחתמ - °C 25 .

6 . ףסונעדימ

םגהליכמהפורתהליעפהרמוחהלעףסונ :

יסקילא ר :

Sorbitolsolution, glycerol, alcohol, sodium carboxymethylcellulose, benzoic acid, aroma

502658T artificial, tartaric acid, purified water.

4

לכ 5 מ " םיליכמל 150 מ " לוהוכלאג .

לכ 5 מ " םיליכמל 0.65 – 0.95 מ " ןרתנג .

תוילבט :

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, starch, magnesium stearate, silicon

dioxide, color D&C yellow No.10.

הליכמהילבטלכ 85 מ " זוטקלג .

הזיראהןכותהמוהפורתהתיארנדציכ

ריסקילאסקבלוס

הסימת הפוקש , הקירבמטעמוהגימצטעמ

תוילבטסקבלוס

הילבט הבוהצ החוטש ו םעהלוגע ייצחוק ה קלחודחאדצבםיקלחעבראל ה ינשהדצב

םושירהלעב

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ

" ד 3190 , חתפ - הוקת

ותבותכוןרציהםש

עבתויטבצמרפתוישעתעב " מ

" ד 3190 , חתפ - הוקת

ערשואוקדבנהזןולע " תואירבהדרשמי ב 17.4.2013 . .

רפסמ י שמביתכלממהתופורתהסקנפבהפורתהםושיר תואירבהדר :

סקבלוס ריסקילא : 057 35 27023 00

סקבלוס תוילבט : 063 72 22688 01

האירקהתלקהלותוטשפהםשל , רכזןושלבחסונהזןולע . תאזףאלע , םינימהינשינבלתדעוימהפורתה .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה