סוומק % 1 תמיסה להזרקה וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-11-2020

מרכיב פעיל:
IVERMECTIN 10.0 MG/ML
זמין מ:
ROMAT LTD
טופס פרצבטיות:
SOLUTION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
S.C
תוצרת:
CEVA-PHYLAXIA, HUNGARY
סממני תרפויטית:
Prevention and treatment of gastro-intestinal nematodes, lungworms, eyeworm, myiasis ( warble, screw worm) mites, lice, nasal worm, and as aid in control of ticks, in sheep and pigs.
מספר אישור:
80829217700
תאריך אישור:
2009-05-01

קמווס 1% CEVAMEC ®

1%

ירנירטו VETERINARY

הקרזהלהסימת

ירנירטואפורםשרמבייח

IVERMECTIN – 1g :בכרה

Excipient q.s. – 100 ml

1 מ " קמווסל 1% ליכמ 10 מ " ןיטקמרביאג .

לםאתהבתילירטסהסימת - European Pharmacopea II

תונוכת : ןיטקמרביא , לשרזגנ avermectin , םיריזחוםישבכבםיינוציחוםיימינפםיליפטלשבחרחווטהסכמ .

עםיליפטלעלעופאוה " רורחשתצאהי םיבצעהךילומ GABA תודוטמנתתומתותוריצעלליבומה , יקורפ

םיקרחוםיילגר .

עתנייפאתמןיטקמרביאלשהקיטניקוקמרפה " ךשמתמהיצנימילאבלשוהריהמהגיפסי ) לדע - 8 רקבבםימי (

יטנאתוליעיחיטבמה - לשהעובקתיליפט 2-4 תועובש .

תויוותה : ןיטקמרביא 1% עירמוחאוההקרזהלהסימת םייעמוהביקיעלותבלופיטוהעינמללי , תואיריעלותב ,

רועיליפט ) רועהררחבובזילחז ( , תוידרק , תויצרקוםיניכ .

ןונימוןתמיכרד : םישבכ : 0.2 מ " ג / ק " ףוגלקשמג , ונייה 1 מ " ל / 50 ק " ואףוגלקשמג -

0.5 מ " ל / 25 ק " ףוגלקשמג . םישבכדלגבלופיטל (psoroptesovis) תושורד 2 ז עובשלשרעפבתוקיר , לע

תויחתוידרקלסחלידכודלגהלשםיינילקםינוכיסבלפטלתנמ .

םיריזח : 0.3 מ " ג / ק " ףוגלקשמג , ונייה 1.5 מ " ל / 50 ק " ףוגלקשמג .

תתהקרזה - ףתכהירוחאמואימדקהקלחבתירוע ) םישבכ ( ראווצהךותלוא ) םיריזח .( טחמבשמתשהלץלמומ

תילירטס . בשמתשהלןתינ יטמוטואןונימדויצ .

מרתויקירזהלןיא - 10 מ " דחאםוקמבל .

דגנתויוותה : ןיבהקרזהבשמתשהלןיא - ךותואתירירש - תידירו . ךותבתובלוחתויחבשמתשהלןיא 28 םוי

םדאתכירצלדעוימבלחהםאהבילחינפל .

תוצלמה : ןיחשבלופיט (psoroptes mange) ץלמומוניאתחאהקירזב . תורמל לוסיחלתואדוןיאינילקרופיש

תוידרקהלכ . םישבכדלג (psoroptes ovis) רתויבקבדמינוציחליפטאוה . עונמלדיפקהלשילופיטהרחאל

העפותהתרזח . ולפוטיהעוגנההשבכהםעעגמבואבשםישבכהלכשחיטבהלבושח . תועוגנןיבעגמעונמלשי

דעלופיטבאלשותועוגנןניאשהלאוליפטב תוחפל 7 ןורחאהלופיטהרחאלםימי .

דגנתובוגת : תתההקרזההרחאלדיימ - באכםישבכהמקלחבןחבואתירוע , ףירחםיתיעל , דבףלוחםלוא " כ .

הקרזההםוקימבהנחבואתינמזתימוקמהבוגת .

םייטבצמרפתוריהזיעצמא : קמווס 1% םירחאםינוסיחותופורתבבלתשמ . תניהלםיבייחהלא ן רוזאב הקרזהי

םידרפנ . קמווסבלופיטהינפלםישבכלךלמומהידירטסולקדגנןוסח .

תורהזא : נמיהלשי ע רישכתבשומישןמזבןושיעוהליכאמ . שומישהרחאלםיידיףוטש , לשםדיגשיהמקחרה

םידלי . תורקלתולולעהתורומחדגנתובוגתלשבתורחאתויחבשמתשהלןיא , םיבלכבהתומתללוכ . רמוחה

יוריגללולע ם ויוריגל / הקרזההםוקמבבאכוא .

הנתמההןמז : םיימינפםיקלחורשב : םישבכ : 21 םוי , םיריזח : 28 םוי .

ןוסחא : מהכומנהרוטרפמטבןסחאלשי - 30 רואמןגומםוקמבותולעמ . יחהלכלוםיגדלרתויבןכוסמרמוחה

ימיה . שומישהרחאלותזיראבואובםימםהזלןיא .

הלשי עהחוטבהרוצבתויראשהדימש " דבלבםישרומהפשאירוזאבןתרובקי .

תוזירא : קיטסלפקובקב 50 , 100 , 250 , 500 מ " ל .

ןרציה : הירגנוההיסקליפיפונס .

ןאוביהוןכוסה : עבטמור " מ , לליהאבא 15 , ר " ג

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה