סברילן

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-06-2020

מרכיב פעיל:
VIGABATRIN
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
N03AG04
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
VIGABATRIN 500 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
VIGABATRIN
איזור תרפויטי:
VIGABATRIN
סממני תרפויטית:
Treatment in combination with other anti epileptic drugs for patients with resistant partial epilepsy with or without secondary generalisation, that is where all other appropriate drug combinations have proven inadeqate or have not been tolerated.
מספר אישור:
058 94 27254 00
תאריך אישור:
2012-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

14-06-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

10-02-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

14-06-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תוילבט ןלירבס ןירטבגיו

"

מ 500 הליכמ הילבט לכ

.)Vigabatrin(

- הפורתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח .6 ףיעס האר םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה ,םירחאל .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םידלילו תוקוניתל תדעוימ הניא הפורתה

"

ק 10 לש ףוג לקשמל תחתמ רצוויהל הלולע ןלירבסב לופיטה ךלהמב תורשפאב ןודל ךילע .הייארה הדשב תורציה .ןלירבסב לופיטה תליחת ינפל אפורה םע וז הרומח תויהל הלולע הייארה הדש תורציה ןיא .םדקומ התולגל שי ןכל ,הכיפה יתלבו לש בצמב הרמחה לש תורשפא לולשל לופיטהש רחאל םג הייארה הדש דוביא ךנהשכ דימ אפורל עידוהל בושח .קספנ אפורה לע .הייארב אוהשלכ יונישב ןיחבמ תליחת ינפל ךלש הייארה הדש תא קודבל יקרפב לופיטה ךלהמבו ןלירבסב לופיטה .םיעובק ןמז ?הפורתה תדעוימ המל .1 םיביגמ םניאש היספליפא ילוחב לופיטל תויטפליפא-יטנא תופורתל תקפסמ הרוצב תופורת םע בולישב תפסונ הפורתכ תורחא לכ וב בצמב ,תורחא תויטפליפא-יטנא אלכ וחכוה םירחאה םיירשפאה םיבולישה .םילבסנ יתלב וא םימיאתמ .תויטפליפא-יטנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

ןירטבגיו ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא .)6 ףיעס האר( הפורתה הליכמ שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב :םא אפורל רפס ,ןלירבסב לופיטה ינפל

הקינמ ךניה

ןוירה תננכתמ וא ןוירהב ךניה

תירטאיכיספ הלחמ לכ וא ןואכיד ךל היה וא ךל שי רבעב תרחא

הילכה דוקפתב ןהשלכ תויעב ךל שי

םייניעה םע ןהשלכ תויעב ךל שי הדירי ,תוינונשי ןוגכ םינימסת חתפמ ךנה םא )םישוח לופרע( תועונתבו תונריעב/תועדומב ידכ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,לובלב וא קיספהל וא ןונימה תא תיחפהל םא טילחיש לש ןטק רפסמ ברקב .ןלירבסב לופיטה תא ןוגכ תויטפליפא-יטנא תופורתב םילפוטמ העיגפל תורושקה תובשחמ ועיפוה ןלירבס תובשחמ הווח ךנה םא .תונדבואל וא תימצע .אפורל דימ הנפ ,אוהש ןמז לכב הז גוסמ תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא

!

,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו :חקול התא םא דחוימב .חקורל ןלירבסב שומישל ליבקמב םאפזנולק תליטנ .תוינונשיל ןוכיסה תא ריבגהל הלוכי םע בולישב ןלירבסב שמתשהל ץלמומ אל תועפותל םורגל תולולעה תורחא תופורת .ןיעל תורושקה יאוול ןוזמו הפורתב שומיש

!

.לכוא ירחא וא ינפל ןלירבס לוטיל לוכי התא תוירופו הקנה ,ןוירה

!

וא ןוירהב תאש תבשוח ,ןוירהב תא םא ךלש אפורה םע יצעייתה ,ןוירה תננכתמ .וז הפורת תליטנ ינפל אלא ,ןוירהה ךלהמב ןלירבס לוטיל ןיא םורגל הלולע ןלירבס .ךלש אפורה תארוהב .רבועה לצא תויעבל הפורתה תליטנ תא קיספהל ןיא ,תאז תורמל תא ןכסל לולע רבדהש רחאמ ,תוימואתפב .ךקונית תואירב תא םג ומכ ךתואירב ,הקינמ תא םא .םא בלחל תרבוע ןלירבס .הפורתה תליטנ ינפל ךלש אפורה םע יצעייתה .הפורתב לופיטה ךלהמב קינהל ןיא תונוכמב שומישו הגיהנ

!

תלחמ םא תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא .הטילשב הנניא ךלש היספליפאה תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא שומישהש רחאמ הפורתב שומישה ןמזב םינימסתל םיתיעל םורגל לולע וז הפורתב זכרתהל תלוכיהו תרוחרחס וא םונמנ ומכ םיעיפומש הדימב .עגפיהל הלולע ביגהלו ןיא ,ןלירבס תליטנ תעב וללה םינימסתה וא הגיהנ ומכ תונכוסמ תומישמ םוש עצבל .תונוכמ תלעפה לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל רשאב שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא .המודכו תוערפה ולגתה םילפוטמ רפסמ ברקב גוהנל תלוכיה לע עיפשהל תולולעש ,הייארב ךישמהל ךנוצרב םא .תונוכמ ליעפהל וא תקידב עצבל ךילע ,לופיטה ןמזב גוהנל תוחכונל )םישדוח 6 לכ( עובק ןפואב הייאר םייוניש שיגרמ ךניא םא םג הייאר תוערפה .ךלש הייארב םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

!

הפורתה לש ,ג"מ 23-מ תוחפ איה הילבט לכב ןרתנה תומכ .ןרתנ תלוטנ הפורתה השעמל ןכל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םאתהב דימת הפורתב שמתשהל שי אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא ןפואו ןונימה .הפורתב לופיטה ןפואו .דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה :אוה ללכ ךרדב לבוקמה יתלחתהה ןונימה םע .םויל )תוילבט 2( םרג 1 :םירגובמל תיחפהל וא לידגהל יושע ךלש אפורה ,תאז הנמה .ךלש הבוגתב תולתכ הנמה תא 3 דע 2 איה םירגובמל תלבוקמה תימויה רתויב ההובגה הנמה .)תוילבט 6 דע 4( םרג םדא התא םא .םויל םרג 3 איה תצלמומה אפורה ,הילכב תויעב םע וא/ו רתוי רגובמ .רתוי הכומנ הנמ ךל םושרל יושע ךלש :םידליב שומיש .לקשמו ליג לע תססובמ הנמה ,םידליב הממיל םידליל הליגרה תיתלחתהה הנמה .ףוגה לקשממ ג

"

ק 1 לכל ג

"

מ 40 איה תוילבטה רפסמ תא הארמ האבה הלבטה .ולש ףוגה לקשמל םאתהב דליל תתל שיש םידליה אפור .דבלב החנמ וק והזש רוכז .ןונימה תא תצקמב תונשל יושע ףוג לקשמ תימוי הנמ

"

ק 10-15

"

ק 15-30

"

ק 30-50

"

ק 50 לעמ )תוילבט 1-2( םרג 0.5-1 )תוילבט 2-3( םרג 1-1.5 )תוילבט 3-6( םרג 1.5-3 )תוילבט 4-6( םרג 2-3 )רגובמ תנמ( .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא :הליטנה תרוצ דימת עלב .הפה ךרד איה הפורתה תליטנ .תוחפל םימ סוכ יצח תייתש םע הילבטה תא תדימב ,ןתינ ,העילבה לע לקהל תנמ לע .ידיימ שומישל הילבטה תא תוצחל ,ךרוצה ינשה ירחא דחא םיאצחה ינש תא עולבל שי /השיתכ יבגל עדימ ןיא .הייצחה רחאל דימ .הילבטה לש קוסיר וא הדיחי הנמכ חקליהל הלוכי תימויה הנמה .תונמ יתשל תקלוחמ לקשממ םידליל תדעוימ וז הפורת :םידלי תומיאתמ ןניא תוילבטה .הלעמו ג

"

ק 10 .קנחל ןוכיסה לשב 6 ליגל תחתמ םידליל רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא םיללוכה רתי ןונימ לש םינמיס שוחתש ןכתיי .הרכה דוביא/הכומנ הרכה תמר וא םונמנ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ רחא והשימ וא תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא .ךתיא הפורתה הפורתה תא לוטיל תחכש םא תרכזנ םא .תרכזנש עגרב הנמה תא חק ,ךלש האבה הנמה תליטנ ןמזל בורקה ןמזב םע ץעייתהו ליגרה ןמזב תחא הנמ קר חק לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ תחקל ןיא .אפורה .החכשנש הנמ ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא .אפורה הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא חחושל ילבמ הפורתה תא לוטיל קיספת לא אפורהש הדימב .ךלש אפורה םע ךכ לע ץלמוי ,ךלש לופיטה תא קיספהל טילחי ךלש תיתגרדה התחפה ידי לע תאז תושעל ךל .ןונימה לש ששחמ תוימואתפב לופיטה תא קיספהל ןיא .היספליפא יפקתה לש תרזוח תוצרפתהל תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת .םהל שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 לולע ןלירבסב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלש ןכתיי ,תורחא תויטפליפא-יטנא תופורתב ומכ רפסמב הילע תווחל םילולע םילוחהמ קלח התאש הדימב .לופיטה ךלהמב םיפקתהה .אפורל דימ תונפל שי ,תאז םיווח ךדלי וא :םיאבה םירקמב אפורל דימ תונפל שי רתויב תועיפומ( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :)10 ךותמ דחא שמתשממ

םילוחהמ שילשכ - הייארה הדשב םייוניש םילולע ןלירבסב םילפוטמה )100 ךותמ 33( הדש תורציה( הייארה הדשב םייוניש תווחל תויהל לוכי הז "הייאר הדש םגפ" .)הייארה רחאל וב םיניחבמ ללכ ךרדב .רומח דע לק םייוניש .ןלירבסב לופיט לש םינש וא םישדוח יתלב תויהל םילולע הייארה הדשב הלא התא םא .םדקומ םרתאל שי ןכלו םיכיפה דימ תונפל שי ,הייאר תוערפה םיווח ךדלי וא .םילוח תיבל וא אפורל

.תטלוב תוינונשיו תופייע

.םיקרפמ יבאכ :תוללוכ תופסונ יאוול תועפות 1-10 ב תועיפומ( תוחיכש יאוול תועפות :)100 ךותמ םישמתשמ

.שאר באכ

.לקשמב הילע

.דער

.)תקצב( תוחיפנ

.תרוחרחס

תוכיס לש ומכ( ץוצקע וא השוחת רסוח .)םיטחמו

.ןורכיזבו זוכירב הערפה

תרעס :תוללוכה תויגולוכיספ תוערפה ,ןואכיד ,תונזגר ,תונבצע ,תונפקות ,שפנ אלל תונדשח תשוחתו הבישחב תוערפה יאוול תועפות .הניש ידודנ ,)היונרפ( הביס הפורתה תנמ רשאכ תוכיפה ללכ ךרדב ולא ,הרקמ לכב .הגרדהב תקספומ וא תתחפומ ילבמ ךלש הפורתה ןונימ תא תיחפהל ןיא עידוהל ךילע .ךלש אפורה םע הליחת חחושל .הלא יאוול תועפות הווח ךנה םא אפורל

.ןטב יבאכו תואקה ,הליחב

תועונתו הלופכ הייאר ,הייאר שוטשט םורגל תולולע רשא ,ןיעה לש תוינוצר אל .תרוחרחסל

.רוביד תערפה

.)הימנא( םימודא םד יאת תריפסב הדירי

רעישה לודלד וא הליגר הניאש רעיש תרישנ .)תוחרקתה( ב תועיפומ( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :)1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10

.העונתב לוברס/היצנידרואוק רסוח

ןוגכ רתוי תורומח תויגולוכיספ תוערפה תושגרתה וא םמורמ חור בצמ לש השגרה תשוחתו הגירח תוגהנתהל םימרוגה הרתי .תואיצמהמ קותינ

.רועב החירפ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומ( תורידנ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ

תוחיפנל תמרוגה ,הרומח תיגרלא הבוגת םינימסת הווח התא םא :ראווצב וא םינפב .דימ אפורל תונפל ךילע ולא

לש העפוה הנשי הבש העפות( תדפרס .)םידרגמו םיטלוב ,םימודא םיעגנ

.לובלבו םישוח לופרע ,תרכינ תוינונשי תוכיפה ללכ ךרדב ולא יאוול תועפות תקספומ וא תתחפומ הפורתה תנמ רשאכ ןונימ תא תיחפהל ןיא ,הרקמ לכב .הגרדהב םע הליחת חחושל ילבמ ךלש הפורתה ךנה םא אפורל עידוהל ךילע .ךלש אפורה .הלא יאוול תועפות הווח

.תודבאתה ןויסינ

תיתשר תייעב ןוגכ תורחא םייניע תויעב רבעמב ישוקו הדורי הליל תייאר ,המגודל ישוק( םומע רוא ירוזאל ריהב רוא ירוזאמ הייאר דוביא ,)םינוש רוא יבצמל תולגתסהב הייארה דוביא ,רבסומ יתלב וא ימואתפ .רואל תושיגר ,הייארה הדש תווצקב תוחפב תועיפומ( דואמ תורידנ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ דחא שמתשממ

תקלד( םייניעב באכ ןוגכ תורחא םייניע תויעב תייאר ללוכ ,הייארה ןדבואו )הייארה בצעב .)הייארה בצע ןווינ( םיעבצ

םירבד לש העימש וא הייאר ,השוחת( תויזה .)םימייק םניאש

.דבכב תויעב תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע ץעייתהל ךילע :םידליב תופסונ יאוול תועפות רתויב תועיפומ( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :)10 ךותמ דחא שמתשממ .החונמ רסוח וא שוגיר :יאוול תועפות לע חוויד דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה

"

יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד

"

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ספוטל הנפמה

)www.health.gov.il(

"

ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה :רושיקל הסינכ

https://sideeffects.health.gov.il

תועצמאב וגירפ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב :האבה תבותכה

www.perrigo-pharma.co.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5

תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ .אפורהמ תשרופמ הארוה

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ןוטרקה תזירא יבג לע עיפומה )exp. date( סחייתמ הגופתה ךיראת .רטסילבה תזיראו .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

.25°C-ל תחתמ ,רירק םוקמב ןסחאל שי .תירוקמה הזיראב ןסחא ףסונ עדימ .6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה ביכרמה לע ףסונ

Opadry

white OY-S-7298, microcrystalline

cellulose,

polyvinylpyrrolidone )povidone(,

sodium starch glycolate, magnesium

stearate, hydroxypropyl methylcellulose,

titanium dioxide, polyethylene glycol 8000.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תוילבט 100 וא 60 ,50 הזירא לכב טייוו ףוא דע ןבל עבצב תוילבוא

םע םידדצה ינשב תורומק ,)off-white( .ינשה דצב

"

Sabril

"

-ו דחא דצב הייצח וק .םירטסילבב תוזורא תוילבטה

לארשי וגירפ :ןרציהו םושירה לעב .םחורי ,16 .ד.ת ,מ"עב הקיטבצמרפ

תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ ונכותו תוארוהל םאתהב ןכדועו ,2015 ראורבפב .2019 רבמבונב תואירבה דרשמ

תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 5894.27254 :תואירבה דרשמב יתכלממה הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ .םינימה ינשל תדעוימ

28.11.19

ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 – )تارضحتسم( طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وس

صارقا نلايرباس نيرتاباﭼيﭭ غلم 500 ىلع يوتحي صرق لك

.)Vigabatrin(

يتلا داوم( تاج

رأ

ملاو ةلاعفلا ريغ داوملا .6 دنب رظنأ – )ة

يساسحلا ببست نأ لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا أرقإ ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلا لمعتست كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلإ وأ بيبطلا ىلإ هجوت ,ةيفاضإ ةلئسأ

يلديصلا هطعت لا .كلجأ نم جلاعلل فصو ءاودلا اذه اذإ ىتح مهل ررضلا ببسي دق وهف .نيرخآ ىلإ .لثامم يحصلا مهعضو نأ كل ادب نود ام لافطلأاو عض

رلل صصخم سيل ءاودلا .مسجلا نم مغك 10 نزو جلاعلا للاخ ةيؤرلا لاجمب قيضت نوكتي دق عم ةيناكملإا هذه ةشقانم كيلع .نلايرباسب نوكي دق .نلايرباسب جلاعلا ءدب لبق بيبطلا ,سوكع ريغو ا

ميخو ةيؤرلا لاجم قيضت داعبتسا نكمي لا .ا

ركبم هفشك بجي كلذل ةيؤرلا لاجم نادقف ةلاح يف مقافتلا ةيناكمإ ملاعإ مهملا نم .جلاعلا فقو دعب ا

ضيأ يف ناك ريغت

يأ ظحلات امدنع ا

روف بيبطلا كتيؤر لاجم صحف بيبطلا ىلع .ةيؤرلا تارتف ىلعو نلايرباسب جلاعلا ءدب لبق .جلاعلا للاخ ةتباث ةينمز ؟ءاودلا صصخم ضرغ

ّ

يلأ .1 نوبيجتسي لا نيذلا عر

صلا ىضرم جلاعل عر

صلل ةداضم ىرخأ ةيودلأ

فاك لكشب ةداضم ىرخأ ةيودأ عم ةفيلوتب

يفاضإ ءاودك تافيلوتلا عيمج نأ هيف تبثأ عضو يف ,عر

صلا .لمتح

ت لا وأ ةمئلام ريغك ىرخلأا ةنكمملا .عر

صلا تاداضم :ةيجلاعلا ةليصفلا ءاودلا لامعتسا لبق .2 :اذإ ءاودلا لامعتسا زوجي لا

ةلاعفلا ةداملل

يج

رأ(

ساسح تنك تابكرملا نم دحاو يلأ وأ نيرتاباﭼيﭭ رظنأ( ءاودلا اهيلع يوتحي يتلا ةيفاضلإا .)6 دنب ءاودلا لامعتساب ةقلعتم ةصاخ تاريذحت :اذإ بيبطلا ربخأ ,نلايرباسب جلاعلا لبق

نيعضرت تنك

لمحلل نيططخت وأ

لاماح تنك

يأ وأ بائتكا يضاملا يف كيدل ناك وأ كيدل رخآ

يسفن ضرم

ةيلكلا ةفيظوب تناك

يأ لكاشم كيدل

نينيعلا عم تناك

يأ لكاشم كيدل دجوي ضافخنا ,ساع

ن لثم ا

ضارعأ روطت تنك اذإ ,كابترا وأ ) لوه

ذ( تاكرحلابو ةظقيلاب/يعولاب

لقي اذإ اميف ر

رقي يك بيبطلا ةراشتسا كيلع ددع ىدل .نلايرباسب جلاعلا فقوي وأ ةعرجلا لثم عر

صلا ةداضم ةيودأب نيجلاعتملا نم ليلق وأ سفنلا ءاذيإب ةطبترم راكفأ ترهظ نلايرباس عونلا اذه نم راكفأ ربتخت تنك اذإ .ةيراحتنا .بيبطلل ا

روف هجوت ,ناك تقو

يأ يف ةيودلأا نيب تلاعافتلا/تلاخادتلا

!

,ةريخلأا ةنولآا يف تذخأ وأ ,ذخأت تنك اذإ ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ وأ بيبطلا ربخأ ,ةيذغت تافاضإو بيبط :ذخأت تنك اذإ

ةصاخ .كلذب

ّ

يلديصلا نلايرباس لامعتسا عم ا

نمازت ماﭘيزانولك لوانت .ساعنلل راطتخلاا نم ديزي نأ هتعاطتساب ةيودأ عم ةفيلوتب نلايرباس لامعتساب ىصوي لا قلعتت يتلا ةيبناج ا

ضارعأ ببست دق يتلا ىرخأ .نيعلاب ماعطلاو ءاودلا لامعتسا

!

.ماعط دعب وأ لبق نلايرباس لوانت كنكمي ةبوصخلاو عاضرلإا ,لمحلا

!

لماح كنأب نيدقتعت ,ةعضرم وأ

لاماح تنك اذإ لبق بيبطلا يريشتسا ,لمحلل نيططخت وأ .ءاودلا اذه لامعتسا رمأب

لاإ ,لمحلا للاخ نلايرباس لوانت زوجي لا .نينجلا ىدل لكاشم نلايرباس ب

بسي دق .كبيبط لوانت نع فقوتلا زوجي لا ,اذه نم مغرلاب

رطخ ببسي دق رملأا نلأ كلذو ,ا

يئاجف ءاودلا .كعيضر ةحص ىلعو كتحص ىلع تنك اذإ .ملأا بيلح ىلإ لقتني نلايرباس .ءاودلا لوانت لبق كبيبط يريشتسا ,نيعضرت .ءاودلاب جلاعلا للاخ عاضرلإا زوجي لا تلالآا لامعتساو ةقايسلا

!

نكي مل اذإ تلالآا ليغشت وأ ةقايسلا زوجي لا .هيلع رطيسم كيدل عرصلا ضرم ءانثأ ةرطخ تلاآ ليغشت وأ ةقايسلا زوجي لا ءاودلا اذه لامعتسا

نلأ كلذو ءاودلا لامعتسا راو

د وأ ساع

ن لثم ا

ضارعأ ا

نايحأ ببسي دق .ةباجتسلاا وأ زيكرتلا ىلع ةردقلا ررضتت دقو لوانت ءانثأ ضارعلأا كلت ترهظ لاح يف لثم ةرطخ تامهم

يأ ذيفنت زوجي لا ,نلايرباس .تلالآا ليغشت وأ ةقايسلا بوكر نم مهريذحت بجي ,لافطلأل ةبسنلاب عراشلا ةبرقمب باعلأ نم وأ ةيئاوهلا ةجاردلا .هباش امو تابارطضا نيجلاعتملا نم ددع ىدل تفشت

كا دقل وأ ةقايسلل ةردقلا ىلع رثؤت دق يتلا ,ةيؤرلاب يف رارمتسلااب بغرت تنك اذإ .تلالآا ليغشت رظن صحف ءارجإ كيلع ,جلاعلا ءانثأ ةقايسلا تابارطضا دوجول )رهشا 6 لك( تباث لكشب .كتيؤرب تاريغتب رعشت نكت ملو ىتح ةيؤرلاب تابكرم نم ءزج نع ةمهم تامولعم

!

ءاودلا 23 نم ل

قأ يه صرق لك يف مويدوصلا ةيمك .مويدوصلا نم يلاخ ا

يلمع ءاودلا كلذل ,غلم ؟ءاودلا لمعتست فيك .3 تاميلعتل

قفو ءاودلا لامعتسا

مئاد بجي

يلديصلا وأ بيبطلا عم ققحتلا كيلع .بيبطلا ةقيرطو ةعرجلا صوصخب ا

دكأتم نكت مل اذإ جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا .ءاودلاب جلاعلا ةيئادتبلاا ةعرجلا .طقف بيبطلا لبق نم ناد

دحي 1 :نيغلابلا ىدل :يه ماع لكشب ة

يدايتعلاا ,اذه نم مغرلاب .مويلل )صارقأ 2( مارغ ىلع ا

دامتعا ةعرجلا ل

لقي وأ كبيبط عفري دق نيغلابلل ةيدايتعلاا ةيمويلا ةعرجلا .كتباجتسا .)صارقا 6 ىتح 4( مارغ 3 ىتح 2 يه مارغ 3 يه اهب ىصوملا ىلعلأا ةعرجلا لكاشم عم وأ/و ا

نس ربكأ ا

صخش تنك اذإ .مويلل

قأ ةعرج كبيبط كل فصوي دق ,ةيولك :لافطلأا ىدل لامعتسلاا ليجلا بسح ةعرجلا نوكت ,لافطلأا ىدل مويلل ةيدايتعلاا ةيئادتبلاا ةعرجلا .نزولاو نم مغك 1 لكل غلم 40 يه لافطلأا ىدل .مسجلا نزو بجي يتلا صارقلأا ددع يلاتلا لودجلا ن

يبي اذه نأ ركذت .همسج نزول ا

قفو لفطلل اهؤاطعإ

لايلق لافطلأا بيبط ر

يغي دق .طقف

يهيجوت طخ .ةعرجلا نم مسجلا نزو

يمويلا ةعرجلا مغك 10-15 مغك 15-30 مغك 30-50 مغك 50 قوف )صارقأ 1-2( مارغ 0.5-1 )صارقا 2-3( مارغ 1-1.5 )صارقا 3-6( مارغ 1.5-3 )صارقا 4-6( مارغ 2-3 )غلاب ةعرج( .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت زوجي لا :لوانتلا ةقيرط صرقلا علبا .مفلا قيرط نع وه ءاودلا لوانت ىلع ءاملا نم ساك فصن برش عم ا

مئاد .لقلأا ,ةجاحلا بسحب ,زوجي ,علبلا ليهست لجأ نم بجي .يروفلا لامعتسلال صرقلا فيصنت دعب ا

روف رخلآا ولت دحاو نيفصنلا لاك علب /قحس نأشب تامولعم دجوت لا .فيصنتلا .صرقلا ريسكت وأ ةديحو ةعرجك ةيمويلا ةعرجلا ذاختا نكمي .نيتعرجل ةمسقم يوذ لافطلأل صصخم ءاودلا اذه :لافطلأا ةمئلام ريغ صارقلأا .قوف امو مغك 10 نزو .قانتخلاا رطخ ببسب 6 ليج نود ام لافطلأل ىلعأ ةعرج أطخلا قيرط نع تلوانت اذإ ةعرجلا طرف تاملاعب رعشت نأ لمتحملا نم /ضفخنم يعو ىوتسم وأ ساع

ن لمشت يتلا اذإ وأ ةطرفم ةعرج تلوانت اذإ .يعولا نادقف نع ءاودلا نم رخآ صخش

يأ وأ لفط علب ىلإ وأ بيبطلا ىلإ ا

روف هجوت ,أطخلا قيرط ةوبع رضحأو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ .كعم ءاودلا ءاودلا لوانت تيسن اذإ تقو يف تركذت اذإ .كركذت روف ةعرجلا ذخ ةعرج ذخ ,ةيلاتلا كتعرج لوانت نمز نم بيرق .بيبطلا رشتساو داتعملا تقولا يف طقف ةدحاو نع ضيوعتلل ةفعاضم ةعرج ذخأ زوجي لا .تيس

ن دق ةعرج نم هب يصوأ امك جلاعلا ىلع ةموادملا بجي .بيبطلا لبق لا ,ة

يحصلا كتلاح ىلع نسحت أرط ولو ىتح ةراشتسا نودب ءاودلاب جلاعلا نع فقوتلا زوجي .بيبطلا عم ءاودلا لوانت نع تفقوت اذإ ثدحتت نأ نودب ءاودلا لوانت نع فقوتت لا نأ كبيبط ر

رقيو ةلاح يف .كبيبط عم كلذ نع نع كلذب مايقلاب ىصوي فوس ,كجلاع فقوي

يجيردت ةعرجلا ليلقت قيرط نم ا

فوخ كلذو ا

يئاجف جلاعلا فاقيإ زوجي لا .عرصلا تابون علادنا ةعج

نم ق

ّ

قحت !ملاظلا يف ةيودأ لوانت زوجي لا اهيف لوانتت ةرم لك يف ةعرجلاو قصلملا .اهيلإ ةجاحب تنك اذإ تاراظن عض .ءاود لامعتسا لوح ةيفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ

.

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا رشتسا ,ءاودلا ةيبناجلا ضارعلأا .4 نلايرباس لامعتسا ببسي دق ,ءاود

يأ لكك لا .نيمدختسملا نم ءزج ىدل ةيبناج ا

ضارعأ لا دق .ة

يبناجلا ضارعلأا ةمئاق ةءارق نم عزفت .اهنم دحاو يأب باصت ربتخي دق ,ىرخلأا عر

صلا ةداضم ةيودلأاب امك تابونلا ددع يف ا

عافترا ىضرملا نم ءزج كلفط وأ تنأ ربتخت ةلاح يف .جلاعلا للاخ .بيبطلا ىلا ا

ً

روف هجوتلا بجي ,اذه تلااحلا يف بيبطلا ىلإ ا

ً

روف هجوتلا بجي :ةيلاتلا نم رثكأ ىدل رهظت( ا

دج ةعئاش ةيبناج ضارعأ :)10 نيب نم دحاو مدختسم

وحن ربتخي دق – ةيؤرلا لاجم يف تاريغت )100 نيب نم 33( ىضرملا نم ثلث لاجم يف تاريغت نلايرباسب نيجلاعتملا لاجم بيع

"

.)ةيؤرلا لاجم ق

يضت( ةيؤرلا

ميخو ىتح ا

طيسب نوكي نأ نكمي اذه

"

ةيؤرلا نم تاونس وأ رهشأ دعب هظحلان ماع لكشب يف تاريغتلا هذه نوكت دق .نلايرباسب جلاعلا فشك بجي كلذلو ةسوكع ريغ ةيؤرلا لاجم ناربتخت كلفط وأ تنأ تنك اذإ .ا

ركبم اهدوجو ىلإ ا

روف هجوتلا بجي ,ةيؤرلاب تابارطضا .ىفشتسملا ىلإ وأ بيبطلا

.حضاو ساع

نو ب

عت

.لصافملا ملاآ :لمشت ةيفاضإ ةيبناج ضارعأ 1-10 ىدل رهظت( ةعئاش ةيبناج ضارعأ :)100 نيب نم نيمدختسم

عاد

.نزولاب عافترا

.فاجترا

.)ةمذو( مروت

.راو

.)ربلااو سيبابدلا لثم( زخو وأ ساسحإ مدع

.ةركاذلاو زيكرتلا يف بارطضا

,جايتها :لمشت يتلا ةيسفن تابارطضا ,بائتكا

جوي

بص

ع ,ةيناودع

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה