נקסיום טבליות 40 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-09-2017

מרכיב פעיל:
ESOMEPRAZOLE
זמין מ:
ASTRA ZENECA (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
A02BC05
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ESOMEPRAZOLE 40 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ASTRA ZENECA AB., SWEDEN
קבוצה תרפויטית:
ESOMEPRAZOLE
איזור תרפויטי:
ESOMEPRAZOLE
סממני תרפויטית:
Nexium tablets are indicated for: Gastroesophageal reflux disease (GERD): - treatment of erosive reflux esophagitis - long-term management of patients with healed esophagitis to prevent relapse - symptomatic treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD). In combination with an appropriate antibacterial therapeutic regimen for the eradication of helicobacter pylori and: - healing of Helicobacter pylori associated duodenal ulcer and - prevention of relapse of peptic ulcers in patients with Helicobacter pylory associated ulcers. - Healing of gastric ulcers associated with NSAID therapy. - Prevention of gastric and duodenal ulcers associated with NSAID therapy in patients at risk.Prolonged treatment after i.v induced prevention of rebleeding of peptic ulcers.
מספר אישור:
122 53 30238 00
תאריך אישור:
2011-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

05-09-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

02-11-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

14-08-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ וז הפורת

םויסקנ

ג"מ

םויסקנ

ג"מ

תוילבט

תוילבט

בכרה

:הליכמ הילבט לכ

:הליכמ הילבט לכ

Esomeprazole 20 mg

Esomeprazole 40 mg

as magnesium trihydrate)

as magnesium trihydrate)

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.תינשב ותוא ךרטצת ילוא ןולעה תא רומש

לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה

איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

םא וליפא םהל קיזהל הלולע .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ

הפורתה תדעוימ המל

םויסקנ ,םירגובמב

ג"מ

םידעוימ ג"

.הביקה תצמוח לש רזוח םרזמ האצותכ תמרגנה טשווה לש תקלד ילב וא םע תברצב לופיטל באכב התחפה ידי לע טשווה יופירב עייסמו הצמוחה רוציי תא ןיטקמ םויסקנ .תקלדבו

ימרגנה הביקה וא םייעמה לש ןוילעה קלחב םיביכב לופיט ע ם די ל ירוליפ רטקבוקילה קדייחה י

Helicobacter pylori

םרוגו ,םוהיזב לפטמ תומיאתמה תוקיטויביטנאה םע בולישב םויסקנ .) .ותרזח תעינמו ביכה יופירל

אש תקלד ידגונ םירישכת תליטנמ האצותכ םרגנה הביק ביכ יופיר ( םידיאורטס םני

NSAIDs

.)ןורגיש( םיקרפ תקלדב לופיטל םירישכת ןוגכ

םיביכ תורצוויה תעינמ

לולע ךנה םא ,הביקב

םניאש תקלד ידגונ םירישכת תליטנ בקע םחתפל .)ןורגיש( םיקרפ תקלדב לופיטל םירישכת ןוגכ ,םידיאורטס

הביק ביכ לש רזוח םומיד תעינמל תוילבט םויסקנב ךשוממ לופיט

,ןוירסירת וא לופיט רחאל ידירו ךות םויסקנב ינושאר

םויסקנ ,םירגבתמב

"

:דעוימ ג

תצמוח לש רזוח םרזמ האצותכ תמרגנה טשווה לש תקלד ילב וא םע תברצב לופיטל באכב התחפה ידי לע טשווה יופירב עייסמו הצמוחה רוציי תא ןיטקמ םויסקנ .הביקה .תקלדבו

ה קלחב םיביכב לופיט ימרגנה הביקה וא םייעמה לש ןוילע ע ם די ל קדייחה י ( ירוליפ רטקבוקילה

Helicobacter

pylori

תוקיטויביטנאה םע בולישב םויסקנ .) .ותרזח תעינמו ביכה יופירל םרוגו ,םוהיזב לפטמ תומיאתמה

םויסקנ ,םירגבתמב

"

:דעוימ ג

רזוח םרזמ האצותכ תמרגנה טשווה לש תקלד םע תברצב לופיטל

.הביקה תצמוח לש .תקלדבו באכב התחפה ידי לע טשווה יופירב עייסמו הצמוחה רוציי תא ןיטקמ םויסקנ

תיטיופרת הצובק

.)הביקב הצמוחה תבאשמ( ןוטורפה תבאשמ בכעמ

הפורתב שומיש ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

היביכרממ דחאל תושיגר העודי

ףיעסב םיטרופמה(

עדי

.)ףסונ

די העו

תושיגר לופיטל םירישכת( ןוטורפ תבאשמ יבכעמ תצובקמ רחא רישכתל ביכ ייומד םימוטפמיסב

פ לשמל

רפוטנ

,לוז לוזרפוסנל לוזרפמוא ,לוזרפבאר ,

ךנה

לפוטמ

רישכתב

ליכמה

ריבאניפלנ

ינוסיחה לשכה תנומסתב לופיטל הפורת(

ב שומישב תועגונה תודחוימ תורהזא םויסקנ

ב לופיטה ינפל םויסקנ

:םא אפורל רפס

לבס וא לבוס ךנה דבכה דוקפתב רומח יוקילמ רבעב ת

כה דוקפתב רומח יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה תויל

תלבס

רבעב

הבוגתמ

תירוע

רחאל

לופיט

הפורתב

המוד

םויסקנל

רשא

הדירומ

תויצמוח

הביקה

תקידב עצבל דמוע התא םא ןינרגומורכ( תמיוסמ םד

Chromogranin A

םויסקנ

לולע

ךסמל

םינימסת

לש

תולחמ

תורחא

ןכל

םא

דחא

םיאבהמ

ינפל ךל הרוק תלחתהש

תא

לופיטה

םויסקנב

וא

ןמזב

לופיטה

םויסקנב

שי

תונפל

דימ

אפורל

ךנה

לבוס

הדירימ

אל

תרבסומ

לקשמב

וא

שיש

ךל

יישק

העילב

ךנה

לבוס

באכמ

ןטב

וא

יישק

לוכיע

התא

איקמ

וזמ

וא

םד

שי

תואיצי ךל תורוחש

תואיצי( תוימד

ה םא ע( ךרוצה יפל הפורתה תא לטונ ךנ

אנא ,)אפורה תוארוה דיית

,לפטמה אפורה תא ומכ .םימוטפמיסב והשלכ יוניש לח םא לפטמה אפורל חוודל ךילע ןכ

הנשי

לע

תומצעב םירבשל ןוכיסב הי ךריב מב ךשוממ שומישב בגבו דיה ףכ שרושב , הנש ךש .הלעמו אנא

דיית

תא

אפורה

םא

תנחבוא

הלוחכ

סיזורופואטסואב

לודליד( תומצע

תוקולה

הלחמב

תופושח

רתוי

םירבש

וא

םא

התא

לטונ

יאורטסוקיטרוק םיד

םא יב ,רועב החירפ ךל שי אנא ,שמשל םיפושחה םירוזאב דוחי אפורל חווד לככ רהמ יש ןויכ רשפאה

.םויסקנב לופיט קיספהל ךרטצתו ןכת הדימב

התאו

שח

ינימסת

הלחמ

םיפסונ

ןוגכ

יבאכ

םיקרפמ

אנא

םג

חווד

אפורל

תורחא תופורת חקול התא םא

אנא

חווד

אפורל

לפטמה

םא

ךנה

לטונ

תופורת

תופסונ

וא

םא

הז

התע

תמייס

לופיט

הפורתב

תרחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יחמצו

רמ .אפ

תאז

ןוויכמ

םויסקנש

לולע

עיפשהל

לע

ןפוא

הלועפה

לש

תופורת

תומיוסמ

ןכו

תופורת

לש הלועפה ןפוא לע עיפשהל תולולע תומיוסמ םויסקנ

ה רישכתב לפוטמ ךנהו הדימב םויסקנ לוטיל ןיא ליכמ ריבאניפלנ

לופיטל הפורת( ינוסיחה לשכה תנומסתב

:חקול התא םא חקורל וא אפורל רפס

אטא אז ינוסיחה לשכה תנומסתב לופיטל( ריבאנ

תיירטפ םוהיזב לופיטל תופורת

נוקארטיא וא לוזאנוקוטק(

)לוזאנוקירוו לוז

ד ידגונ םירישכת

ןואכ

ןימארפימיא ,םארפולאטיצ( )ןימארפימולק וא

ביניטולרא

הפורת( לופיטל

ןטרסב

פזאיד( העגרהל תופורת

)ןיאוטינפ( היספליפאל תופורת

םא

ךנה

לטונ

ןיאוטינפ

אפורה

ךלש

ךרטצי

קעל

רחא

לופיטה

ךלש

תעב

תלחתה

לופיטה

םויסקנב

ומויסבו

םד לולידל תופורת )ןירפרוו(

אפורה

ךלש

ךרטצי

קעל

רחא

לופיטה

ךלש

תעב

תלחתה

לופיטה

םויסקנב

ומויסבו

ינמל תשמשמה הפורת( לרגודיפולק םד ישירק תע

תופורת

תויעב

בלב

גיד( )ןיסקו

םא

ךנה

לטונ

לופיט

יתפורת

תפחשל

)ןיציפמאפיר(

רישכת

לופיטל

ןואכידב

St. John’s Wort (

Hypericum perforatum

תופורת

םיקרוע תלחמב לופיטל תודעוימה העובק אל העילצל תמרוגה ,םיילגרב

(cilostazol)

סקרטותמ

רסב לופיטל הובג ןונימב תשמשמה הפורת( לש הובג ןונימ לטונ ךנה םא ,)ןט

סקרטותמ

םויסקנב לופיטה תא ינמז ןפואב קיספהל ךל תורוהל לוכי ךלש אפורה ,

הפורת

לופיטל

תייחדב

םילתש

רחאל

תלתשה

םירביא

)סומילורקט(

פורת לופיטל תומיוסמ תו

)ביניטולרא ןוגכ( םיריאממ םילודיג

זל תופורת

יצ( הביקה ןוקיר זור

)דירפ

םויסקנ לש בלושמ לופיטב

הדימב

ב לופיטל ןיליציסקומאו ןיצימורטירלק םע דחיב םויסקנ לבקמ ךנהו ביכ

םרגנה לע

ידי ,ירוליפ רטקבוקילה קדייחה

בושח רפסתש

אפורל

לע

לכ

הפורת

תפסונ

ךנהש

לטונ

ןוזמו םויסקנב שומיש

.הקיר הביק לע וא לכואה םע הילבטה תא לוטיל ןתינ

הקנהו ןוירה

םא

הש תבשוח ,ןוירהב ךנ תליטנ ינפל אפורה םע ץעייתהל שי ,תורהל תננכתמ וא ןוירהב ךנ .וז הפורת

אל

עודי

.םא בלחל רבוע םויסקנ ם לע

ןכ

לא

ישמתשת

םויסקנב

םא

ךנה

הקינ

תונוכמב שומישו הגיהנ

.תונוכמב שמתשהל וא גוהנל ךלש תלוכיה לע עיפשהל רומא אל םויסקנ

םלוא

תועפות

יאוול

ןוגכ

תרוחרחס

וא

שוטשט

הייאר

תולולע

שחרתהל

םא

ךנה

לבוס

תועפותמ

יאוול

הלא

לא

גהנת

לאו

שמתשת

תונוכמב

פורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

תוליכמ תוילבטה

)רכוס לש םיוסמ גוס( זורכוס לע ךל רמאנ םא .

לכעל לוכי ךניאש אפורה ידי .וז הפורת תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,םימיוסמ םירכוס

םויסקנ

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

זורכוס ג"מ

םויסקנ

תוילבט ג"מ

הליכמ הילבט לכ

זורכוס ג"מ

ורתב שמתשת דציכ ?הפ

ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל הפורתב שמתשהל שי דימת .חוטב

ןמז ךשמו הילבטה קזוח .)תחקל יתמו תוילבט המכ( הפורתה תליטנ יבגל ךל ריבסי אפורה לע םיעבקנ לופיטה

תא הנממ הלחמל םאתהב אפורה ידי

.לבוס

וימב( ךשוממ ןמז הפורתה תא חקול ךנה םא עצבל הצרי אפורהו ןכתיי ,)הנש לעמ םא דח .תומיוסמ תוקידב

.םימוטפמיסב יוניש שי םא אפורל רפס ,ךרוצה יפל הפורתה תא תחקל ךל רמא אפורה םא

שומישה ןפוא

םויה ךלהמב העש לכב הילבטה תא לוטיל ןתינ

.הקיר הביק לע וא לכואה םע הילבטה תא לוטיל ןתינ

הפורתה תא עולבל שי מלשב התו םע סוכ יצח םימ

תא שותכל וא סועלל ןיא הילבטה יקלח

( םיפוצמ םיקיקלח הליכמ הילבטה

pellets

coated

תעינמל ע הפורתה תוקרפתה די ל הביקב הצמוחה י

םיקיקלחה תא שותכל אל בושח ןכלו

םילוכי ,הילבטה תא עולבל םישקתמה םילוח םישל ב הילבטה תא יצח םימ סוכ םיזגומ םימב שמתשהל ןיא(

וא רחא לזונ לכב

שי

תוררופתהל דע בברעל ןתינ ,היתשה ינפל בטיה בברעל .)הלולצ הנניאש הסימת לבקתת( הילבטה תותשל

ךות וא דימ

.רתויה לכל תוקד

וכה תא ףוטשל שי ידכ תותשלו םימב ס תליטנ אדוול תרתי

.הפורתה

תוכיתחה

פורת תוליכמ תוקצומה

וא סועלל ןיא .ןתוא שותכל

םישישק

ןונימ תמאתהב ךרוצ ןיא םישישקב

תלטנ םא רתוי הובג ןונימ תועטב

,הפורתהמ דלי עלב תועטב םא וא

רדחל וא אפורל דימ הנפ ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ

הפורת לוטיל תחכש םא

םלוא .תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצק ןמזב וז בורק תרכזנו הדימב , א ,האבה הנמה תליטנ ןמזל חק אלא ,תחכשש הנמה תא לוטיל ןי

.בוצקה ןמזב האבה הנמה תא

לכות דציכ

?לופיטה תחלצהל עייסל

לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע

.אפורה ידי

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

שי קפס םייקו הדימב אפורה תא לואשלו תונקיידב הפורתה תליטנ תוארוה םושיי לע דיפקהל .והשלכ

יאוול תועפות

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע םויסקנב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

יאוול תועפות

תובייחמה

תוסחייתה

:תדחוימ

קספה

לופיטה

הנפו

אפורל

:םיאבה םירקמב דימ

,ףוגה וא ןורגהו ןושלה ,םייתפשה תוחפנתה ,המישנ רצוק ,המישנב םיימואתפ םיפוצפצ ע ,החירפ

העילבב םיישק וא ןופל

.הפירח תיגרלא הבוגת לש םינמיס הלא

י .ףוליק וא תויחופלש םע רועב תוימומדא

תויחופלש םג ונכת ,םייתפשב םימומידו ביטס תנומסת תויהל הלולע וז .ןימה ירבאו ףא ,הפ ,םייניע סנ

וא ןוסנו'ג

toxic

epidermal necrolysis

ולע תופייעו ההכ ןתש ,ןיעה ןבולו רועה תבהצה .דבכ תויעבל םימוטפמיס תויהל םיל

מ תוחפ לע תועיפשמו תורידנ ןה ולא תועפות

ךותמ

1,000

םישנא

ל תועפות תוחיכש יאוו

על תועיפומ

םית

תובורק

לע תועיפשמ(

דע ךותמ דחא הלוח

שאר באכ

ןטב באכ ,לושלש

םיזג ,תוריצע

תואקהו תוליחב

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

לע תועיפשמ( דע ךותמ דחא הלוח

םיילוסרקהו םיילגרה תוחפנתה

הניש תויעב

)הניש רסוח(

תרוחרחס

תשוחת רורקד

ס" )"םיטחמו תוכי

תוינונשי

תשוחת רורחס

)וגיטרו(

הפב שבוי

דבכ ידוקפתל םד תוקידבב םייוניש

החירפ

רועב דוריגו תויחופלש

ב ,ןגאב םירבש שרוש נב שומישב( הרדישה דומעב וא דיה ףכ בג ןונימב םויסק

ןמזב ה )ךשוממ

דבכ ימיזנאב היילע

תורידנ יאוול תועפות

לע תועיפשמ( דע דחא הלוח ךותמ

1,000

תויסטה וא םינבלה םיאתב הדירי ומכ םדב תויעב

םורגל לולע ,השלוחל

וא ,תולבח ילע

םימוהיזל ןוכיסב ה

םדב תוכומנ ןרתנ תומר

לולע תויוצווכתהו תואקה ,השלוחל םורגל

טקש רסוח

לובלב

ןואכ

םעטב םייוניש

אר שוטשט ןוגכ םייניעב תויעב

הי

( ימואתפ המישנ רצוק )המישנה הנק תורצה

הפב םוהיז

םייעמה לע עיפשהל לולעה יתיירטפ םוהיז

תופייעו ההכ ןתש ,רועה תבהצהל םורגל הלולעש תבהצ ללוכ ,דבכב תויעב

רעיש תרישנ

שמשל הפישח תעב רועב החירפ

םיקרפמ יבאכ

םירירש יבאכ

היגרנא רסוחו הלחמ תשוח

רתי תעזה

ועיפשמ( דואמ תורידנ יאוול תועפות לע ת דע ךותמ דחא הלוח

10,000

תויהל לולע רבדה .רועה ףוליק וא תויחופלש ,הרומח החירפ לש תימואתפ הלחתה הובג םוחב הוולמ

טלומ המתירא( םיקרפ יבאכו רופי המ

תנומסת

ביטס סנ

סנו'ג ןו

toxic

epidermal necrolysis

םד תריפסב םייוניש סיזוטיצולונרגא ללוכ ,

ל םד יאתב הדירי( )םינב

תונפקות

תויזה

ו דבכה תוליעפב לשכל תומרוגה ,דבכב תורומח תויעב

חומב תקלד

םירירש תשלוח

תורומח הילכ תויעב

םירבגב םיידש תלדגה

)םייקה עדימה ןמ תועפותה תוחיכש תא ךירעהל ןתינ אל( העודי אל תוחיכשב יאוול תועפות

ףוגב תוכומנ םויזנגמ תומר

ח תויהל הלולע וז היעב םויזנגמ לש תוכומנ תומר .הרומ לוכי ףוגב תו

בכעמ תצובקמ םייאופר םירישכת ולטנש םימיוסמ םישנאב שחרתהל לש ךשמב תוחפל ,םויסקנ ןוגכ )הביקב הצמוחה תבאשמ( ןוטורפה תבאשמ

הש י תודרוי םויזנגמה תומר םא .םישדוח

.םויזנגמ לש תוכומנ תומר לש םינמיס ונכת

ש אפורה תא עדיית אנא :םיאבה םינמיסב שיגרמ ךנה םא ידיימ ןפואב ךל

תרוחרחס

תואצמתה רסוח

תופייע

םיסוכרפ

בלה בצקב היילע

וצווכתה וי םירירש ת תינוצר יתלב

וכי ,םדב םויזנגמ לש הכומנ המר םדב ןדיס לש הכומנ המרל םורגל הל

המרל וא/ו םדב ןגלשא לש הכומנ

ת םא ל שרד הכורא הפוקתל םויסקנ לוטי

אפורה

תומר תא קודבל לוכי ךלש םויסקנ םע לופיטה ךלהמב וא ינפל ךפוגב םויזנגמה

)לושלשל תמרוגה( םייעמ תקלד

םיקרפמ יבאכ םע בולישב ללכ ךרדב ,החירפ

אמ םירידנ םירקמב

את לע עיפשהל לולע םויסקנ ד ינוסיח לשכל איבהלו םינבלה םדה י

הדירי םע םוח ומכ םינמיס םע םוהיז ךל שי םא

הרומ

םינמיס םע םוח וא יללכה בצמב לש ראווצו שאר יבאכ ומכ ימוקמ םוהיז

ץעוויהל ךילע ,ןתש ןתמב םיישק וא הפ וא ןורג )סיזוטיצולונורגא( םינבל םד יאתב רסוח לש תורשפא לולשל תנמ לע תופיחדב אפורב

די לע .םד תקידב י

ךילע

רפסל

אפורל

התאש

שמתשמ

םויסקנב

םא

העיפוה

תעפות

יאוול

תועפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול

ה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיק

תועפות לע חוויד" בקע יאוול

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט

www.health.gov.il

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

:רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEff

ectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

ענמ

וגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה לש םדי גשיהל ץוחמ ר וא/ו םידלי

.הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית

םורגת לא

!אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ

שביו רירק םוקמב וז הפורת רומשל שי

מטב וז הפורת ןסחאל ןיא לע הלועה הרוטרפ

הנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה

ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ( הגופתה ךיראת

(exp. date

םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה שדוח ותוא לש ןורחאה

תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב .הפורתה

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

ףסונ עדימ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

םג הליכמ הפורתה

Microcrystalline cellulose, methacrylic acid ethylacrylate copolymer (1:1), sugar

spheres, hypromellose, talc, triethyl citrate, hyprolose, crospovidone, macrogols,

titanium dioxide (E 171), glycerol monostearate 40-55, magnesium stearate,

polysorbate 80, sodium stearyl fumarate, iron oxide (20 mg and 40 mg tablets:

reddish-brown; 20 mg tablets: yellow) (E 172), synthetic paraffin.

:הפורתה תיארנ דציכ

םויסקנ

בט ג"מ תויל

דצב ,ריהב דורו עבצב ,םידדצה ינשמ הרומק ,תינבלמ הרוצב הילבט עבטומ דחא

20mg

עבטומ ינשה דצבו

םויסקנ

תוילבט ג"מ

דחא דצב ,דורו עבצב ,םידדצה ינשמ הרומק ,תינבלמ הרוצב הילבט עבטומ

40mg

עבטומ ינשה דצבו

סמ רפ הפורתה םושיר

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:ג"מ

122 52 30237 00/11

:ג"מ

122 53 30238 00/11

ןרצי

הקינזהרטסא

לטרדוס

בש ,ה היד

םושירה לעב

מ"עב )לארשי( הקינזהרטסא

1455

ןורשה דוה ,

4524075

ו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ ודי לע רשואו קדבנ ונכות

טסוגואב

2017

ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה