ניקוטינל מסטיק 2 מג (מנטה)

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-03-2018

מרכיב פעיל:
NICOTINE
זמין מ:
GSK CONSUMER HEALTHCARE, ISRAEL LTD
קוד ATC:
N07BA01
טופס פרצבטיות:
גומי לעיסה
הרכב:
NICOTINE 2 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
GSK CONSUMER HEALTHCARE SCHWEIZ AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
NICOTINE
איזור תרפויטי:
NICOTINE
סממני תרפויטית:
As an aid to smoking cessation and for the relief of nicotine withdrawal symptoms. In smokers currently unable or not ready to stop smoking abruptly the gum may also be used as part of a program to reduce smoking prior to stopping completely.
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לטיפול גמילה מעישון הניתן במקביל לליווי באמצעים תומכים או במקביל להתערבות תמיכתית מלווה
מספר אישור:
115 78 29638 24
תאריך אישור:
2014-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

22-10-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

27-03-2018

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

הפורת

קוושמ

פור םשרמ אלל

לניטוקינ

קיטסמ

ג"מ )תוריפ(

קיטסמ לניטוקינ

)הטנמ( ג"מ

וקינ קיטסמ לניט

)תוריפ( ג"מ

קיטסמ לניטוקינ

)הטנמ( ג"מ

ליעפ רמוח

ותומכו

ןונימ תדיחיב

ןונימב קיטסמ לכ

ןונימב קיטסמ לכ :ליכמ ג"מ

:ליכמ ג"מ

Nicotine 2 mg

Nicotine 4 mg

ןיטוקינ

ג"מ

ןיטוקינ

ג"מ

תמישר שכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח רי

ףיעס האר אנא

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

תדעוימ הפורתה רגובמל םי

לע

ליג

ליגל תחתמ . שמתשהל ךילע .אפורל תונפל שי הז הב

ץעוויה .הנוכנ הרוצב ורב .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חק

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

תדעוימ הפורתה

ו ןושיעמ הלימגל רזע

.ןושיע תקספהב םירושקה םימוטפמיסה תלקה

ןיאש םינשעמ תעכ םתלוכיב

םינכומ םניא רשא וא

תחא תבב ןשעל קיספהל

קיטסמה

כי

שמשל םג ל

תינכותמ קלח תתחפהל

ןושיע .תטלחומ הקספה ינפל

יטוקינ תויטיאב ררחושמ ןיטוקינה ,סעלנ רשאכ .קבטה יביכרממ דחא וניה רשא ,ןיטוקינ ליכמ קיטסמ לנ קבט ןושיעב םיאצמנ רשא םיקיזמה םיביכרמה ראש תא ליכמ וניא קיטסמ לניטוקינ .הפה תיריר ךרד גפסנו .ינצמח דח ןמחפו תפז ןוגכ

תיטיופרת הצובק

ארפ דיאולקלא

פמיס

יטנטופ יטמימו

2

.

פל ינ

ה

הפורתב שומיש

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר ךנ

ףיעס האר( הפורתה הליכמ

םעפ ידמ ןשעמ וא ןשעמ ךניא

ליגל תחתמ ךנה

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

יטוקינב שומישה ינפל

נ

אפורל רפס קיטסמ ל

םא

:

לבוס ךנה

)בלה בצקב תוערפה ,הזחב באכב הרמחה ,בל ףקתה( בל תלחממ

רקובמ וניאש הובג םד ץחלמ לבוס ךנה

ץבשמ הנורחאל תלבס

הילכב וא דבכב הרומח הלחממ לבוס ךנה

ךנה הביקב ביכמ רבעב תלבס וא לבוס

תוכשמתמ לוכיע תוערפהמ לבוס ךנה

ללחב תקלדמ וא רומח ןורג באכמ לבוס ךנה הפה

האר( תרכוסמ לבוס ךנה תת

חקול התא םא" ףיעס

וא םא הנורחאל תחקל

"...תורחא תופורת

)דיאורית( סירתה תטולב לש רתי תוליעפמ לבוס ךנה

מ לבוס ךנה )המוטיצומורכואפ( הילכה תרתוי תטולבב לודיג

זוטקורפל תוליבס יאמ לבוס ךנה

תלד תטאידב ךנה

ןרתנ

ר( תורחא תופורת לטונ ךנה הא תת

חקול התא םא" ףיעס

וא םא הנורחאל תחקל

תופורת )"...תורחא

ךנה יאר( הקינמ וא ןוירהב תת

ףיעס

"

הקנהו ןויר

"

ישוק תווחל םילולע תובתות םייניש םיביכרמה םישנא ןכו תסלב תויעבמ םילבוס רשא םישנא חא ןתמ תרוצב שמתשת יכ ץלמומ ,הז ישוקמ לבוס ךנה םא .קיטסמה תסיעלב ףילחת לש תר תוקבדמ ןוגכ ןיטוקינ תוילמרדסנרט וא תוינסכל .חקורה וא אפורה םע ךכ לע ץעייתה .

םא וא ,חקול התא םא תחקל

ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל חקורל וא אפורל

ךנה רשאכ תונתשהל הלוכי תומיוסמ תופורת תעפשה

.קיטסמ לניטוקינב שמתשמ וא/ו ןשעל קיספמ

פורת לטונ ךנה םא תו

פסונ

עובק ןפואב

חקורה וא אפורה תא עדייל ךילע

ןמזב ליגרהמ רתוי תובורק םיתעל םדב םהלש רכוסה תומר תא רטנל םיכירצ תרכוס ילוח .תונתשהל הלולע תופורתל/ןילוסניאל השירדהש ןוויכ ,קיטסמב שומישה

רתב שומיש ןוזמו הפו

:

,םיצימ ,הפק םייצמוח תואקשמ

.ןיטוקינה תגיפס תא תיחפהל םילולע םיססותו

הלא תואקשמ תייתשמ ענמיהל שי

ינפל תוקד .קיטסמה תסיעל

הקנהו ןוירה

:ןוירה

הה ךלהמב ןושיע

תדיל וא תמדקומ הדיל ,הדילה ינפל רבועה תלידגב תוערפה ןוגכ םינוכיסב הוולמ ןויר רבוע .ךקונית תואירב תאו ךתואירב תא רפשל ידכ רתויב הליעיה הדיחיה ךרדה הניה ןושיע תקספה .תמ .בטוי ךכ ,רתוי םדקומ קספוי ןושיעהש לככ

ןוירהב ךנה םא

וניא רבדהו תיסינ םא ,םלוא .ןיטוקינ יפילחתב לופיט אלל ןושיעה תקספה תצלמומ ש ןוויכ ,ןיטוקינ יפילחתב שמתשהל ןתינ ,רשפאתמ הפוצמהמ רתוי ךומנ חתפתמה רבועל ןוכיסה ךכ ןשעל םיכישממ םא

הרטמב ,ןוירהה לש ןתינש לככ םדקומ בלשב תושעיהל הכירצ ןיטוקינ יפילחתב שמתשהל הטלחהה כ רחאל שומישה תא קיספהל

.םישדוח

:הקנה

בדמ אל( ןיגוריסל לוטיל ןתינש ןיטוקינ יפילחת םניהש םירישכתב שמתשהל ףידע .)תוילמרדסנרט תוק

הנטקה ןיטוקינה תומכ תא לבקי קוניתהש חיטבהל תנמ לע ,רישכתה תא תלטונ תאש ינפל דימ קינהל יסנ תומכ ,ןשעל קיספהל ךל רוזעל תנמ לע ןיטוקינ יפילחתב שמתשהל הכירצ תא םא .תירשפאה רתויב יאש רשאמ הקיזמ תוחפו תיתועמשמ הנטק ,לבקי קוניתהש ןכתיש ןיטוקינה .ןושיעהמ ןשעה תפ

הקינמ וא ןוירהב ךנה םא

שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי

תופורת

תונוכמב שומישו הגיהנ

יכ ריבס אל לניטוקינ

קיטסמ

תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ךתלוכי לע עיפשי

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

מיוסמ םיביכרמ םיליכמ לניטוקינ יקיטסמ :םמויקל עדומ תויהל ךילע רשא םי

לוטיברוס

ידי לע ךל רמאנ םא ךלש אפורה אפורה םע רשק רוצ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא ךל שי יכ

ךלש

ינפל לש הדיחי לכ .הפורתה תליטנ לניטוקינ קיטסמ

הליכ

לוטיברוס םרג רוקמ וניה לוטיברוס . זוטקורפל

יווש לוטיברוס םרג

ל ךרע

0.04

.)זוטקורפ םרג

ןרתנ

לניטוקינ לש הדיחי לכ

הליכמ קיטסמ ג"מ

11.50

)ןרתנ( םוידוס ג"מ

לניטוקינ לש הדיחי לכ

הליכמ קיטסמ ג"מ

11.52

ןרתנ( םוידוס ג"מ

ךכל תעדה תא תתל שי

.ןרתנ תרקובמ הטאידב םיאצמנה םילפוטמ ידי לע תחקלנ הפורתה רשאכ

יה דטייליטוב :ןאולוט יסקורד ב יביכרמ(

-

Gum Base

.)

.הפה תירירב ימוקמ יוריגל םורגל לולע רשא קיטסמב ביכרמ

ףיעס האר אנא ,םיפסונ םיביכרמל

6

.

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

לבוקמה ןונימה ךרדב

ללכ

:אוה

תחקל שי לש תחא הדיחי יטוקינ לנ קיטסמ

.ןושיעל ךרוצה תשגרה םע

ךרדב

ללכ

8-12

םיקיטסמ

םויל

םומיסקמל דע

לש

לש םיקיטסמ

ו ג"מ

לש םיקיטסמ

ג"מ

.םוי

לעמ( םידבכ םינשעמל

)םויב תוירגיס

םע ליחתהל ץלמומ קיטסמ לניטוקינ

.ג"מ

האר

ב טוריפ תת

ףיעס

"

ישה ןפוא שומ

"

תדעוימ הניא וז הפורת םיריעצל

ליגל תחתמ

ןפוא

ה

:שומיש

תרבוג רשאכ לניטוקינ לש תחא הדיחי סעל .ליגר קיטסמ תסיעלל המוד וניא לניטוקינב שומישה ןושיעל הקושתה

ךשמב

המצועבו תוריהמב סעלת לא .טאל ררחתשי ןיטוקינהש בושח .תוקד

ךורעו ןיגוריסל תוקספה

ב טרופמה יפל תת

.הטמל ףיעס

דציכ

לכות ?לופיטה תחלצהל עייסל

םוי ךשמב ןלהל תוארוהה ירחא תונדפקב בוקעל שי

.ןוכנה בצקב סועלל ךמצע תא ליגרהלו ,םיימוי .ידמ הריהמ הסיעלמ תועבונה תועפות ענמתו ןיטוקינה לש הנוכנה תומכה תא קפסת וז הלועפ

ךיפל לניטוקינ תדיחי סינכהל שי כ( ןיטוקינה םעטב שוחתש דע תויטיאב סועללו

.)תוסיעל

שי .גפ טעמכ םעטהש דע ,םייתש וא הקדכ ךשמב םייכינחל יחלה ןיב לניטוקינה תא םישל

שי ךשמב ךכ ,ןיגורסל חינהלו בוש סועלל ךישמהל

.תוקד

ךשמב יתלחתה ןונימב ליחתהל ץלמומ

תא הגרדהב םצמצל ליחתהל ךכ רחאו םישדוח רפסמ

תטלחומ הקספהל דע םויל תודיחיה

וא תחא הדיחי לש ןונימל תעגהש דע שומישה תא קיספת לא .ןשעל הקושתב בוש שוחתש הרקמל ,דימת לניטוקינ ךמע אש .םויל םייתש

.ןשעל רוזחתש ידכ הקיפסמ תחא הירגיס !רוכז

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

עולבל ןיא

:ןשעל ימואתפ ףחד לע הלקהל

םא

תינכותב שומיש תרזעב ןשעל קיספהל הסנמ ךנה

,תוקבדמ םע הלימג ןתינ

םיקיטסמב שמתשהל לע הלקהל ולא ןשעל ימואתפ ףחד הווח ךנהש קיטסמ לש תחא הדיחי סועלל שי .

ךרוצ שיגרמ ךנה םא .ןשעל יעוצקמ ץועי לוכי

.ןשעל קיספהל ךייוכיס תא רפשל

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

:

טנ םא אבהו ,םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב םא וא רתי תנמ תועטב תל .ךתא הפורתה תזירא

.הרומח הלערהל ליבוהל לולע דלי ידי לע ןיטוקינ לוכיע

םימוטפמיסה םיללוכ ןיטוקינ לש רתי ןונימ לש םייללכה

,העזה ,השלוח ש רתי תשרפה

,קור תשוחת ןורגב הבירצ ,הליחב ,שאר באכ , ,םילושלש רצוק ,בלה תומיעפב הערפה ,היארבו העימשב הערפה ,ןטב יבאכ םדה תמירזב תוערפה ,המישנ

לוטיל תחכש םא

םיקיטסמ לניטוקינ

,

רתוי סעלת לא .ךכל קקזנ התא רשאכ קר קיטסמה תא סעל תינמז וב תחא הדיחימ

וא

מ רתוי

לש תודיחי

וא םויל ג"מ רתוי

לש תודיחי

.םויל ג"מ

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש .םהל חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

ב ומכ קיטסמ לניטוקינב שומישה ,הפורת לכ

ל םורגל לולע להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפות ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי

,

תווהל תולולע רשא ,תואבה תועפותהמ תחאמ לבוס התא םא :תיגרלא הבוגת לש םינמיס

,הפה לש תוחפנתה ,העילב וא המישנ יישק

,םינפ

ייתפש

וא ןושל

.ןורג

תוטילב וא המודא החירפ יווילב ,רועה לש רומח דרג

באכ ,תרוחרחס ןנה םינושארה םימיב ןיחבהל יושע ךנה ןהב תומיוסמ תועפות

ולא .הניש תוערפהו שאר יושעו ןושיעה תקספה לש רשקהב הלימג לש םימוטפמיס תויהל םייושע

תקפסמ אל הכירצ בקע םרגיהל ם .ןיטוקינ לש

יאוול תועפות תוחיכש ב תועיפומ(

דע

לכמ

)םישמתשמ

ו תרוחרחס שאר באכ

,םיקוהיש ןוגכ לוכיעה תכרעמב תוערפה

ליחב

,תואקה ,םיזג תברצ לש יוריג ,קור לש רבגומ רוצי , ,ןורגהו הפה

תסלה ירירשב םיבאכ

הווח התא םא .תיביסנטניא הסיעל בקע דחוימב עיפוהל םילולע רשא

.הנוכנה הסיעלה תקינכט רחא אלממ התא יכ אדוו ,ולא תועפו

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

ב תועיפומ(

דע

לכמ

1,000

)םישמתשמ

בל תוקיפד

המודא תירוע החירפ

)המתירא(

רועב תוטילב לש דרגו

)הירקיטרוא(

תורידנ יאוול תועפות

ב תועיפומ(

דע

לכמ

10,000

)םישמתשמ

רפה ו בלה בצקב תוע בוגת תו

יגרלא

.ךל ןתינה לופיטל אלו ןושיעה תקספהל םירושק תויהל םייושע הפב םיביכ

ינישב עוגפל דואמ תורידנ םיתיעלו קבדיהל יושע קיטסמה

וא תובתות ם

םירחא םייניש ילופיט

,יאוול תעפות העיפוה םא

עפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא אלש יאוול ת .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה

יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

אצמנש תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב

www.health.gov.il

:רושיקל הסינכ ידי לע וא

/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic

https://forms.gov.il/globaldata

@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית

ןיא ( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל

(exp. date

הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

:ןוסחא יאנת

ל תחתמ ןסחאל שי

6

.

ףסונ עדימ

רמוחה לע ףסונ

ליעפה

םג הליכמ הפורתה

קיטסמ לניטוקינ

2

,ג"מ

4

ג"מ םעטב הסיעל ימוג , :הטנמ

Gum Base, Calcium Carbonate, Sorbitol, Sodium Carbonate Anhydrous,

Sodium Hydrogen Carbonate, Amberlite, Glycerol, Purified Water,

L-Menthol, Peppermint Oil, Eucalyptus Oil, Saccharin, Sodium Saccharin ,

Acesulfame K, Xylitol, Mannitol, Gelatine, Titanium Dioxide, Carnauba Wax, Talc.

לניטוקינ

קיטסמ

2

,ג"מ

4

ג"מ

,

םעטב הסיעל ימוג

:תוריפ

Gum Base, Calcium Carbonate, Sorbitol, Sodium Carbonate Anhydrous,

Sodium Hydrogen Carbonate, Amberlite, Glycerol, Purified Water, L-Menthol,

Tutti, Saccharin ,Sodium Saccharin, Acesulfame K , Xylitol, Mannitol, Gelatine,

Titanium Dioxide, Carnauba Wax, Talc.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

עבצב איה קיטסמ לש הדיחי לכ םרק

ןבלמ תרוצבו

הטנמו תוריפ םעטב םיקיטסמ

ג"מ

זורא םירטסילבב םי

תוליכמה תואספוק ךותב

.קיטסמ לש תודיחי

הטנמו תוריפ םעטב םיקיטסמ

ג"מ

םירטסילבב םיזורא

תוליכמה תואספוק ךותב

.קיטסמ לש תודיחי

.וקוושי תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתי

ותבותכו םושירה לעב

רק'תלה רמויסנוק ייק.סא.י'ג

.ד.ת ,מ"עב לארשי

3256

.הווקת חתפ ,

ותבותכו ןרציה םש

ץיווש רקתלה רמויסנוק ןיילקתימסוסקלג

ץיווש ,שיר ,

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע רבמטפס

2017

ק.ת

01.2018

הפורתה םושיר רפסמ תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

לניטוקינ קיטסמ

ג"מ

)תוריפ(

115-78-29638-21 ;115-78-29638-22

קיטסמ לניטוקינ

)הטנמ( ג"מ

115-78-29638-23 ;115-78-29638-24

לניטוקי

קיטסמ

ג"מ )תוריפ(

115-79-29639-21 ;115-79-29639-22

קיטסמ לניטוקינ

)הטנמ( ג"מ

115-79-29639-23 ;115-79-29639-24

רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

NicGum PT v1

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה