ניפדילונג 60

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

15-03-2017

מרכיב פעיל:
NIFEDIPINE
זמין מ:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
C08CA05
טופס פרצבטיות:
טבליות בשחרור ממושך
הרכב:
NIFEDIPINE 60 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
VALPHARMA S.P.A., REPUBLIC OF SAN MARINO
קבוצה תרפויטית:
NIFEDIPINE
איזור תרפויטי:
NIFEDIPINE
סממני תרפויטית:
Chronic stable angina, hypertension.
מספר אישור:
137 21 31416 00
תאריך אישור:
2017-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

15-03-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

ו"משתה )םירישכת ( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

גנולידפינ

30

ךשוממ רורחשב תוילבט ג"מ

נ

י

גנולידפ

60

ךשוממ רורחשב תוילבט ג"מ

הילבט לכ לש ךשוממ רורחשב

גנולידפ

:הליכמ ג

ןיפידיפינ

ג"מ

Nifedipine 30 mg

הילבט לכ לש ךשוממ רורחשב

גנולידפ

:הליכמ ג"מ

ןיפידיפינ

ג"מ

Nifedipine 60 mg

רישכתב םיליעפ יתלב םירמוח

אר

ףיעס

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק דימ לכימ הז ןולע . לע יתיצמת ע תה הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפור

לא .חקורה לא וא אפורה

וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת ךל הארנ םא .המוד םתלחמ יכ

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא הפורתה

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

מ הפורתה תדעוי תקועתב לופיטל הזח תינורכ

,הביציו

.םד ץחל רתיב לופיטל

הצובק רת טיופ תי

:

ןדיס תולעת ימסוח תצובקמ

2

.

הפורתב שומישה ינפל

:

שמתשהל ןיא הפורתב :םא

.ןורחאה שדוחב בל ףקתה תרבע

( תיבבל היעבמ האצותכ תוטטומתה רבעב תיווח םא ינגוידרק םלה הנממ האצותכש ,) יס תיווח לש םימוטפמ המישנ רצוע ןורוויח , הפב שבוי ,

.הרק העיזו

.טשוב המיסח תיווח םא

תדמצומה ,קד יעמ תאלולמ )'ץואפ( רגאמ תריציו סגה יעמה תתירכל חותינ תרבע ( ימצע ןוקירל תנתינהו ןטבה ןפודל

Kock Pouch

המוטס ,

( הפורתב לופיטה תורמל תולעל ךישממ ךלש םדה ץחל םא ממ םד ץחל רתי ריא

תושיגר העודי דחאל הפורתה יביכרממ

ףיעסב םיטרופמה(

המוד הפורתל וא , דה תצובקל תכישש .םינידיריפורדיהי

.ןיפידפינל רתי תושיגר לש םיבצמב הפורתב שמתשהל ןיא

הפורתב שמתשהל ןיא

קועתל וא ,תיטוקא הקועתב לופיטל הזח ת

.הביצי אל

חממ םילבוסה םילוחל הפורתב שמתשהל ןיא דבכ תול

םילוחב שמתשהל ןיא

ילטרואה םותסשב תורציהמ םילבוסה

מ םילבוסה םילוחב הפורתב שמתשהל ןיא תוקלד ( לוכיעה תכרעמב

inflammatory

bowel disease or crohn`s` disease

שמתשהל ןיא ןיציפמאפיר הקיטויביטנאה םע דחי

.לופיטה תפוקתב תוילוכשא ץימ תותשל ןיא

חב שמתשהל ןיא םייעמה לש תורציה וא המיסחמ םילבוסה םילו

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

,הזח תקועתב לופיטל גנולידיפינ לטונו ,ךומנ םד ץחלמ לבוס התא םא רהזיהל שי .םדה ץחלב תפסונ הדיריל םורגל הלולע הפורתה

ע דדומתהל לוכי אל בלה רשאכ ,בל תולחממ םילבוסה םילוחב רהזיהל שי הילע ם .ץמאמב

תופורתה ןונימ תמאתהלו םייונישל םורגל לוכי גנולודיפינב שומישה ,םייתרכס םילוחב .רכוס תדרוהל

םד ץחלמ לבוס התא םא .תוילכל הזילאיד ילוחב רהזיהל שי דאמ הובג םד חפנ םע .םדה ץחלב הדח הדיריל םורגל לוכי גנולודיפינב לופיט ,ןטק

ה תקועת םא הזח להמב הרימחמ רישכתב לופיטה ך

וא רתוי קזח באכ( תורידת םימי וא תועש ךלהמב )רתוי ההובג זח תקועתמ תלבס וא , רודכה ןתמ רחאל ה

,ןושארה רצוק נה

המ

.אפורל חוודל ךילע ,םיילוסרקב תוחיפנ תעפוה וא רבגומ

התא :םא אפורל חוודל ךילע ןגטנר ףוקיש רובעל ךלוה התא ,ןתש תקידב רובעל ךלוה ב םע םויר

)דוגינ רמוח(

דלי דילוהל חילצמ אלו רבג התאש וא

ץוח הירפה תועצמאב גנולידפינ( תיפוג

תב םוגפל לולע ערזה דוקפ

שיגר ךניה םא ה/

ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל .הפורתה תליטנ

.זוטקל תוליכמ תוילבטה

תא םא חקול ה

,

הנורחאל תחקל םא וא

,

ת

תורחא תופור

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ הנוזת רפס ,

תא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע חקול ה

ןיציפמאפיר

לופיטל תיטויביטנא הפורת

תפחש

הפורתב שמתשהל ןיא" םג האר( )"םא

ל תופורת ב לופיט היספליפא

ןיאוטינפ ,ןיפזמברק יאורפלו הצמוח ,

טיברבונפו

תופורת סדייאב לופיטל וא ריואניוקאס ,ריואנוטיר ,ריוניפלינ ,ריואנידניא :ןוגכ( )ריואנירפמא

יתוירטפ םוהיזב לופיטל תופורת

:ןוגכ( לוזנוקרטיא ,לוזנוקוטק )לוזונקולפ וא

תופורת תורחא םד ץחל תדרוהל

,לשמל )אטב ימסוח

טאפלוס םויזנגמ תוקירז

ךלהמב ןוירה םד ץחלב הדח הדיריל םורגל לולע(

בל תולחמב לופיטל תופורת

גוסמ

ןיסקוגיד םזאיטליד ,

ןידיניוק

ןידיטמיס

)תברצב לופיטל(

דירפאסיצ

תכרעמ לש תתחפומ תויתעונתב לופיטל( )לוכיעה

ןיטיסקואולפ

ןודוזאפ

)ןואכידב לופיטל(

ןיצימורתיר

הקיטויביטנא(

םידילורקמה תחפשממ

ניוק ןיטסירפופלד/ןיטסירפי

)תויטויביטנא תופורת לש בוליש(

סומילורק )םילתש תייחד תעינמל(

שומיש

ב

גנולידפינ

ןוזמו

תותשל אל ץלמומ

.הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ

.תונרעב םוגפל לולע לוהוכלא םע דחיב וז הפורתב שומישה

וכשא תליכא וא תוילוכשא ץימ תייתשמ ענמיהל שי לופיטה ךלהמב תויל העפשהה ,םדב ןיפידיפינ רמוחב הילעל םורגל לולע תוילוכשאה .רישכתב רובעכ תפלוח

.םימי

ןוזמ ילב וא םע הפורתה תא תחקל ןתינ

ןוירה

ו

הקנה

תננכתמ וא ןוירהב תאש תבשוח ,ןוירהב ךניה םא ,ןוירה ילע

אפורה םע ץעוויהל ך ינפל

הפורתב שומישה תלחתה

הל ןיא קיספהל ךילע ,הפורתב שמתשהל הכירצ תא םא .הקינמ ךניה םא הפורתב שמתש .שומישה תליחת ינפל קינהל

תונוכמב שומישו הגיהנ

הגיהנב רהזיהל ךילע .הייארב תוערפהל וא תופייע ,השלוח ,תרוחרחסל םורגל לולע רישכתה חתב כ"דב תועיפומ הלא תועפות .תונריע תשרוד רשא הנוכמ תלעפהב וא/ו לופיטה תלי .לוהוכלא תייתשב וא םירודכה גוס יוניש רחאל ,רישכתב

3

.

שמתשת דציכ

?הפורתב

תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

.אפורה

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

םימ טעמ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי !סועלל ןיא

הפורתה תא תחקל ןתינ .לכוא ילב וא םע

תא תחקל שי

.רקובב ףידע ,העש התואב םוי לכ הפורתה

וא תוצחל ןיא

שותכל

הילבטה תא

הילבטה ב איה רתי תנמל םורגל לוכי התשיתכ וא הילבטה תייצח ,ההשומ רורחש .הפורתה לש ידיימה רורחשה בקע

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

םינמיס ועיפוי לש הרכהב הערפה דע וא הטאה ,רומח םד ץחל תת ,הרכהב דוביאל הצאה לש בצק

המר ,בלה ,םדב רכוס לש ההובג תוכומנ תומר םדב ןצמח לש םדה תויצמוחב הילע ,

תואיר תקצבו )תצמח(

וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל

הפורתה תא לוטיל תחכש םא ןמזב

תחקל ךשמהו דימ האבה הנמה תא חק תוחפל ןיתמהל שי .הלש עובקה ןמזב הפורתה תא

ןיא .תוחיקל ןיב תועש .החכשנש הנמ לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ תחקל

דימתהל שי הפורתה תליטנב .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ

ספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג אלל הפורתב לופיטה קי .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

ץחל רתיו הזח תקעת לש םינימסתה לולע םד םי

.רוזחל

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

הפורתה הניא

תדעוימ

םידלי מו ליגל תחתמ םירגבת

לע עדימהש ןוויכ , .לבגומ אוה וז היסולכואב רישכתה תוחיטבו תוליעי

4

:יאוול תועפות .

לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע גנולידפינב שומישה ,הפורת לכל ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית

וח התא םא האבה הנמה תא חקית לאו ידימ ןפואב אפורל הנפ :תואבה יאוולה תועפות תא הו

,המישנ יישקב תאטבתמו םייח תנכסמ תויהל הלולעה תימואתפ הפירח תיגרלא הבוגת .המישנה יכרד תמיסחל םורגל הלולעה תוחפנתה ,ריהמ קפוד ,םדה ץחלב הדירי

.החירפו דוריג ,הנותמ דע הלק תיגרלא הבוגת ,המישנ יישקו המישנ רצוק ,ץאומ קפוד

דימ תונפל שי

לופיטה ךשמה ינפל אפורל

תולוכיש תואבה תועפותהמ תחאב שח התא םא :הרומח הבוגת לש םינמיס תויהל

תירוע הבוגת וא

תעפוה רועה לש ףוליק ,תויחופלש

( תוירירה לש הבוגת וא

,ףא ,הפ )קיתרנ וא ןיפ

ינלער ימרדיפא קמנ(

toxic epidermal necrolysis

תוחיכש יאוול תועפות

(

עפות ב תועיפומש תו

-

1

ךותמ

10

םישמתשמ

)

:

תוחיפנ ,תוריצע ,הער תיללכ השוחת ,הקמסה ,שאר באכ

.םיילגרהו םיילוסרקה לש רקיעב

תוחיכש אל יאוול תועפות

(

ב תועיפומש תועפות

-

1

ךותמ

100

םישמתשמ

:)

רבעמב םד ץחל תדירי ,תרומרמצ ,רדגומ אל באכ ,ןטב באכ ליע םיללוכ םימוטפמיס( הדימעל ,ןופ

לובלב םיתעלו היאר שוטשט ,תוקזח בל תוקיפד ,תרוחרחס

ןופליע

תוקיפד

,תורידס יתלב בל לוכיע יישק ,הפב שבוי ,הניש תוערפה ,םיקרפמב תוחיפנ ,םירירש תויוצווכתה ,תוליחב ,םיזג , ,הנרגימ ,)וגיטרו( רורחס תשוחת ,םותס ףא ,ףאהמ םומיד ,רועה תמדאה ,תונבצעו הדרח רוחרחס ,הפקז רומיש וא תגשהב ישוק ,ןתש ןתמב ישוק וא באכ ,ןתש ןתמב רבגומ ךרוצ ,דער ,ת .דבכ ימיזנאב תינמז הילע ,היאר שוטשט

יאוול תועפות תורידנ

(

ב תועיפומש תועפות

-

1

ךותמ

1000

םישמתשמ

)

:

.םייכינחהמ םומיד ,םייכינחה תוחיפנ וא תושיגר ,םייכינחב תקלד ,רורקד תשוחת

ל תועפות :העודי אל תוחיכשב יאוו

הקוצמ וא באכ ידי לע םימרגנה ןטבב

רז רמוח לש הסמ

לולע( חותינ ךירצהל

באכ ,העילב יישק , ,הזח באכ ,םייניע באכ ,תואקה ,יעמב םיביכ וא יעמה תמיסחמ םרגנה ןטב רפסמב הדירי

יאת )הינפוקיול( םינבל םד

הרומח הדירי רתוי טיצולונרג גוסמ םינבל םד יאתב )סיזוטיצולונרגא( םי

תברצ ,םונמנו תוינונשי ,עגמ וא באכל רועה תויתשוחתב הדירי ,םדב תוהובג רכוס תומר

יישק ,לוכיע

רועה תבהצה

וא

ןיעה ןבו

)תבהצ( םילוגס םימתכ ,שמשה רואל תיגרלא הבוגת ,

םימודא

רועה לע

)תנמגרא( םיקרפמו םירירש יבאכ ,

חמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימ .אפורה םע ץעייתהל ךילע

יאוול תועפות לע חוויד

:

תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול

www.health.gov.il

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

רושיקל הסינכ י"ע וא

ata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Adv

https://forms.gov.il/globald

ersEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ענמ

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה דלי לש םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םי

הארוה אלל האקהל .אפורהמ תשרופמ

טיל ןיא קודב !ךשוחב תופורת לו

הנמהו תיוותה םעפ לכב

בכרה .הפורת לטונ ךניהש וקז ךניה םא םייפקשמ

.םהל

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date)

.הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

שי ןסחאל ל תחתמ

הזיראב ןסחא

מ לע תירוקמ .תוחלו רואמ ןגהל תנ

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Talc, Povidone, Lactose monohydrate, Hypromellose, Carbomer, Silica Colloidal

Anhydrous, Magensium Stearate, Eudragit E, Titanium Dioxide, Macrogol 4000,

Ferric oxide red.

הילבט לכ

לש ךשוממ רורחש

גנולידפ

ג"מ הליכמ

.טרדיהונומ זוטקל ג"מ

הילבט לכ לש ךשוממ רורחשב

גנולידפ

הליכמ ג"מ

.טרדיהונומ זוטקל ג"מ

הילבט לש ךשוממ רורחשב

גנולידפ

ג"מ

איה

לוגע

,םידדצה ינשמ הרומק

םע

עבצ םודא

רוויח

לש םירטסילב הליכמ הזירא לכ

תוילבט : הזיראב תוילבטה תומכ .

וא

וא

וא

וא

הילבט לש ךשוממ רורחשב

גנולידפ

ג"מ

איה

לוגע

,םידדצה ינשמ הרומק

םע

עבצ םודא

רוויח

לש םירטסילב הליכמ הזירא לכ

תוילבט : הזיראב תוילבטה תומכ .

וא

וא

וא

וא

כתי .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ן

/םושירה לעב :ןאובי

טצכ

תוישעת

,מ"עב תוימיכ .ד.ת

יכאלמ תירק

:ןרצי

ןס ,א.ס המראפלוו

הילטיא ונירמ

הפורתה םושר .סמ

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

1378931415

1372131416

קדבנ הז ןולע

ואירבה דרשמ י"ע רשואו תב ת ךירא

01/2017

רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע . .םינימה ינש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה